Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu

Číslo patentu: 279317

Dátum: 14.10.1992

Autori: Theurer Josef, Brunninger Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nakladací voz (1) na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz (23) sypkého materiálu je opatrený na koľajových podvozkoch (2) uloženým a šikmým usporiadaním (4) pásového dopravníka, spojeným s násypníkom (10), upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti. Zadný koľajový podvozok (2), ktorý je umiestnený v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca (26) prijímacieho dopravného pásu (8), je vzhľadom na rám (3) podvozka uložený výškovo prestaviteľne prostredníctvom výškového prestavného pohonu (18).

Text

Pozerať všetko

Vynález rieši nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz sypkého materiálu, ktorý je opatrený na koľajových podvozkoch uložených šikmým usporiadaním pásového dopravnika, ako i rámom podvozka, spojeným s násypníkom, upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti.Z DD-PS 95 026 je známy nakladací voz, ktorý je uložený na koľajových podvozkoch a ktorého rám podvozka je spojený s dopravným pásom, ktorý je usporiadaný šikmo aje upravený v pozdĺžnom smere voza. Tak nad spodnou,ako i pod homou koncovou oblasťou dopravného pásu je usporiadaný násypník. Homý, na vysypávanie materiálu určený násypník je usporiadaný od rámu podvozka v takej vzdialenosti, že je možné plniť po podvozka pojazdný voz sypkým materiálom, ktorý sa privádza dopravným pásom do homej oblasti. Pri takomto známom nakladacom voze sa predpokladá, že na plnenie je k dispozícii relatívne vysoko nadvihnuteľný lopatkový nakladač alebo podobné zariadenie. Nakladanie prostredníctvom bagru, ktorý by sa pohyboval po nakladacej rovine a bol uložený hlbšie, nie je možné.Z DE-PS 27 Sl 858 je známe čistiace zariadenie kol je. To má na koncovej strane rámu podvozka usporiadaný bager s lopatami, ktoré sú upevnené na dlhých ramenách výložníkov. Centrálne V pozdĺžnom smere rámu podvozka je upravené usporiadanie dopravných pásov na odvod materiálu, ktorý je dopravovaný hore lyžicami bagru. Pritom je v prepravnom smere zadný koniec usporiadania dopravníkových pásov uložený na koľaji aje spojený so špeciálnym násypníkom, ktorý má na svoje vyprázdňovanie čelnú stenu, posuvnú v pozdĺžnom smere dopravného pásu. Takáto čističkaje však konštrukčne veľmi nákladná.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť nakladací voz, ktorý by s minimálnymi konštrukčnými nákladmi a minimálnymi úpravovými prácami bolo možné nakladať tiež nakladacimi zariadeniami, ktoré by sa z hľadiska danej koľaje pohybovali v hlbšíeh polohách.Vytýčená úloha sa rieši nakladacím vozom podľa vynálezu, ktorého podstata je založená na tom, že v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca usporiadania pásového dopravníka upravený zadný koľajový podvozok je vzhľadom na rám podvozka vytvorený prostredníctvom pohonu výškovo prestaviteľne. Toto konštrukčne relativne jednoduché riešenie zabezpečuje rýchle a z hľadiska výškového rozdielu veľmi účinné spustenie nakladacieho konca dopravného pásu, čo umožňuje bez problémov nakladať sypký materiál i bagrami, ktoré sú z hľadiska roviny koľaje uložené hlbšie. Aby bolo možné napríklad docieliť zhodné zníženie jednoduchým dĺžkovým posunutím dopravného pásu v jeho rovine, musel by byť dopravný pás posunutý v obzvlášť dlhom zdvihu tak, aby ďaleko prečnieval cez rám podvozka. Potom by sa museli previesť v ráme ďalšie, časovo náročné úpravnć práce a navyše by sa dopravník musel podoprieť. V koľajových oblúkoch by k tomu ešte pri stupovala problematika tej skutočnosti, že nakladací koniec by bol mimo strednej polohy koľaje. Riešenie podľa vynálezu má ešte ďalej tú výhodu, že rázové sily, ktoré vznikajú napríklad pri okamžitom úplnom vysypaní lopaty bagru s obsahom napríklad 1,5 m 3 a ktoré pôsobia na koniec dopravného pásu, sú v najhlbšie upravenej polohe veľmi stabilne zachytávané vzhľadom na to, že dopravník zostáva spojený s rámom podvozka.Usporiadanie podľa nároku 2 zabezpečuje veľmi stabilne ukotvenie koľajového podvozka v tom prípade, kde nieje možné zabrániť výkyvnému pohybu.Otvor na priechod koľajového podvozka podľa nároku 3 umožňuje pri ráme podvozka, vytvoreného v jednej rovine, relatívne veľké výškové prestavovanie konca dopravného pásu na neobmedzené vysypávanie sypkého materiálu na prijímací koniec.Ďalšie výhodne vyhotovenie podľa nároku 4 umožňuje takú pracovnú polohu výsypnćho konca, v ktorej prečnieva cez rám podvozka, čím je možné zaistiť neobmedzené vysypávanie sypkého materiálu na pripojený nákladný voz. Na druhej strane umožňuje daný posuv spätne premiestnenie na bezproblémové prestavné jazdy. ąVykývnuteľné vyhotovenie dopravného pásu podľa nároku 5 a 6 zabezpečuje bezproblémové odovzdávanie sypkého materiálu i v koľajových oblúkoch.Ďalšie vyhotovenie podľa nároku 6 umožňuje dĺžkové posúvanie spodného konca pásového dopravníka najmenej ku koncu oboch nárazníkov, preto tieto nárazníky nemôžu predstavovať žiadnu prekážku na proces nakladania.Vyhotovenie podľa nároku 7 umožňuje pri neobmedzenej možnosti napájania nakladacieho voza relativne priaznivé nakladanie, preto pri výhodnom pevnom upevnení na ráme podvozka nie je potrebné prevádzať pozdĺžne posúvanie.Ďalšie, v nároku 8 uvedene vyhotovenie umožňuje už bez výškovćho prestavovania zadného koľajovćho podvozka hlbšie usporiadanie nakladacieho konca, ktoré je z hľadiska nakladania v niektorých prípadoch veľmi priaznive.Vyhotovenie podľa nároku 9 zabezpečuje i pri pod rovinou rámu uloženom nakladacom konci dopravného pasu tak neobmedzenú možnosť napájania, ako i bezproblémové vysypávanie sypkého materiálu.Ďalšie výhodné vyhotovenie podľa nároku 10 a 11 zaisťuje pri rýchlej možnosti úpravy bez obmedzenia predpísané tlakové zaťaženie nárazníkov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie vysvetlený na príkladoch uskutočnenía v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znazomený bokorys nakladacieho voza na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na predradený prepravný voz sypkého materiálu,pričom v smere prepravy zadný koľajový podvozok je vytvorený výškovo prestaviteľne vzhľadom na rám podvozka. Na obr. 2 je schematicky znázomený pôdorys tohto nakladacieho voza.Na obr. 3 je znázomený ďalší príklad uskutočnenia nakladacíeho voza podľa vynálezu, pričom je tu prídavne upravený výškovo vykývnuteľný zadný nárazníkový nosník. Na obr. 4 je schematicky znázornený pôdorys zadnej koncovej oblasti nakladacieho voza z obr. 3.Na obr. 5 je schematicky znázomený ďalší variant uskutočnenia nakladacieho voza.Ako je zrejmé z obr, l, je nákladný voz 1 v podstate vytvorený rámom 3 podvozka, ktorý je uložený na koľajových podvozkoch 2 a na ktorom je v pozdĺžnom smere voza upravené usporiadanie 4 pásového dopravníka. Na každom pozdlžnom konci rámu 3 podvozka sú upravené nárazníky 5, ktoré sú usporiadané na ráme 3 podvozka. Na zásobovanie energiou slúži motor 6. Usporiadanie 4 pásového dopravnika je tvorené odovzdávacím dopravným pásom 7, ktorý je usporiadaný v smere prepravy v prednej koncovej oblasti a ktorý je posuvný vo svojom pozdĺžnom smere, ako i prijímacím dopravným pásom 8, ktorý má vo svojej spodnej koncovej oblasti násypník 9. Odovzdávací dopravný pás 7 je vo svojej spodnej koncovej oblasti p 0 suvne uložený vo vodiacom ráme 10, ktorý je sám o sebe spojený výkyvne s rámom 3 podvozka okolo otočnćho čapu ll, ktorý je upravený kolmo na dopravnú rovinu. Na ďalšie podoprenie odovzdávacieho dopravného pásu 7 je v prednej koncovej oblasti rámu 3 podvozka upravený podpemý rám 12 s podpernými valčekmi 13, ktoré sú na podpemom ráme 12 uložené posuvne priečne na pozdĺžny smer voza. Otočný pohon 14, ktorý je spojený tak s podpemým rámom 12, ako i s odovzdávacím dopravným pásom 7, slúži na bočné vykyvovanie odovzdávacieho dopravného pásu 7 okolo zvislého otočného čapu 11, ako je to bodkočiarkovane vyznačené na obr. 2.Ako je zrejme najmä z obr. 2 má rám 3 podvozka na tom konci, ktorý je v oblasti zadného koľajoveho podvozka 2, otvor 15 na priechod zadného koľajového podvozka 2. ten je uložený na ráme 3 podvozka výkyvne okolo priečne na pozdĺžny smer voza upraveného čapu 17 prostredníctvom dvoch vždy po jednej pozdĺžnej strane voza usporiadaných a v pozdĺžnom smere voza k prednému koľajovćmu podvozka 2 smerujúcich prípojných tyčí 16 a na výškové prestavovanie je spojený s výškovými prestavnými pohonmi 18.V ďalšom výhodnom vytvorení nakladacieho voza l,ktoré je znázomené na obr. 3 a 4, je na ráme 3 podvozka výkyvne okolo priečne na pozdĺžny smer voza upravený zadný nárazníkový prs 19, ktorý je spojený s nárazníkrni 5 a ďalej je spojený s výkyvnými pohonmi 20. Na neobmedzené vykyvovanie nárazníkového prsu 19 smerom hore, je tento vytvorený v tvare písmena U s dvoma V pozdĺžnom smere voza a navzájom rovnobežne upravenými časťami 21 rámu. Pri plnení prepravného voza 22 sypkého materiálu - pozri obr. l - sa presunie nakladací voz 1 tesne pred stavebne miesto koľaje, čím sa dostane násypník 9, prípadne zadný koniec usporiadania 4 pásového dopravníka už nad miesto stavby koľaje. Potom sa zaistí pôsobením oboch výškových prestavných pohonov 18 spustenie zadného úseku rámu 3 podvozka vzhľadom na zadný koľajový podvozok 2. Prostredníctvom posuvného pohonu 24, ktorý je vytvorený ako navijak, sa uskutoční posunutie odovzdávacieho dopravného pásu 7 zo zadnej prestavnej polohy,ktorá je zčasti znázomená bodkočiarkovane, do odovzdávacej polohy, ktorá je na obr. 1 a 2 znàzomená plnými čiarami a v ktorej je výsypný koniec 25 nad predradeným prepravným vozom 22 sypkého materiálu. Pritom je možné prostredníctvom otočného pohonu 14 uskutočniť v koľajo vom oblúku potrebný výkyvný pohyb, čím sa dostane výsypný koniec 25 presne do prostriedku nad plnený prepravný voz 22 sypkého materiálu. Táto spodná prijímacia poloha na plnenie napríklad prostrednictvom bagru 23 je na obr. l znázomená plnými čiarami. Sotva sa uvedú do prevádzky pohony odovzdávacieho doprawiého pásu 7 a prijímacieho dopravného pásu 8, dôjde k ďalšej kontinuálnej doprave sypkého materiálu, ktorým bager 23 na prijímacom konci naplňuje násypník 9 do predradeného prepravného voza 22 sypkého materiálu.Vo variante vytvorenia, ktoré je znázomené na obr. 3 a 4, sa navyše prídavne vytvára možnosť, aby sa bager 23 po vykývnutí nárazníkového prsu 19 smerom hore ešte viac priblížil k násypníku 9. Po prevedení naplnenia sa nárazníkový prs 19 vykývne naspäť a pevne sa spojí so zostávajúcim úsekom rámu 3 podvozka. Pôsobením výškových prestavných pohonov 18 sa vykývne rám 3 podvozka smerom hore do svojej normálnej, s rovínou koľaje rovnobežnej polohy, ako je to znázornené bodkočiarkovane na obr. 1, a odovzdávací dopravný pás 7 sa prostredníctvom posuvného pohonu 24 premiestni naspäť do svojej polohy na prestavné jazdy.Z obr. 5 je zrejmý ďalší nakladací voz 1 s rámom 3 podvozka a s dvoma koľajovými podvozkami 2, z ktorých je znázomený iba v smere prepravy zadný, ako i s usporiadaním 4 pásového dopravníka. To má vo svojom prijímacom konci 26, ktorý je pod rámom 3 podvozka, násypník 9. Zadný, V tvare písmena U vytvorený nárazníkový prs 19 je prostrednictvom výkyvných pohonov 20 spojený výkyvne s rámom 3 podvozka okolo osi, upravených priečne na pozdĺžny smer voza. Ten úsek usporiadania 4 pásovćho dopravníka, ktorý je upravený v oblasti násypníka 9, je v porovnaní s ostatným úsekom usporiadaný vo väčšom sklone v smere ku koľaji 27. Tým sa vytvára možnosť usporiadať prijímací koniec 26 vzhľadom na rám 3 podvozka relatívne hlbšie na zjednodušene nakladanie, a nebolo by treba výškovo prestavovať zadný koľajový podvozok 2.l. Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu na prepravný voz sypkého materiálu,ktorý je opatrený na koľajových podvozkoch uloženým rámom, spojeným s násypníkom, upraveným v hlbšie položenej prijímacej oblasti, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že v oblasti hlbšie položeného prijímacieho konca prijímacieho dopravného pásu (8) umiestnený zadný koľajový podvozok (2) je vzhľadom na rám (3) podvozka uložený výškovo prestaviteľne prostredníctvom výškového prestavnćho pohonu (l 8).2. Nakladací voz podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadný koľajový podvozok (2) je na ráme (3) podvozka uložený výkyvne prostredníctvom dvoch vždy na jednej pozdĺžnej strane voza usporiadaných a V pozdĺžnom smere voza k prednemu koľajovćmu podvozka (2) upravených prípojných tyčí (16) otočných okolo priečne na pozdĺžny smer stroja upraveného čapu (17).3. Nakladací voz podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a čujúci sa tým,ževráme(3)podvozkajevoblasti zadného koľajového podvozka (2) vytvorený otvor(15) na uskutočnenie výškovej prestaviteľnosti.4. Nakladací voz podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3,vyznačuj úci sa tým,žeusporiadaníe(4)pásového dopravníka je tvorené odovzdávacím dopravným pásom (7), ktorý je v smere prepravy usporiadaný v prednej koncovej oblasti a ktorý je posuvný v pozdĺžnom smere, a prijímacím dopravným pásom (8), ktorý má vo svojej koncovej oblasti násypník (9).5. Nakladací voz podľa nároku 4, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že odovzdávací dopravný pás (7) je vo svojej hlbšie položenej spodnej koncovej oblasti uložený výkyvne okolo kolmo na dopravnú rovinu upraveného otočněho čapu (ll) aje spojený s otočným pohonom (14),uloženým na ráme (3) podvozka.6. Nakladací voz podľa jedného z nárokov 1 až 5,vyznačujúci sa tým,ženapodoprenieposuvného odovzdávacieho dopravného pásu (7) je upravený podpemý rám (12), ktorý je upevnený na konci rámu (3) podvozka, ktorý je spojený s otočným pohonom (14) a ktorý je opatrený priečne posuvne uloženými a podpemýmí valčekmi (13) opatreným unášačom.7. Nakladací voz podľa nároku 5 alebo 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadný, v prijímacej oblasti s násypníkom (9) spojený prijímací dopravný pás (8), je vo svojej prepravnej rovine uložený pozdĺžne posuvne na ráme (3) podvozka.8. Nakladací voz podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyznačujúci sa tým,žespodnýkoniecprijímacieho dopravného pásu (8) je umiestnený pri nárazníkovom prsu (19) a bezprostredne nad ním.9. Nakladací voz podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyznačujúci sa tým,žespodný,snásypníkom (9) spojený prijímací koniec (26) prijímacieho dopravného pásu (8), je umiestnený nižšie než rám (3) podvozka.10. Nakladací voz podľa jedného z nárokov 1 až 9,vyznačujúcí sa tým,ženaráme (3) podvozka za zadným koľajovým podvozkom (2) je umiestnený zadný nàrazníkový prs (19), ktorý je uložený výkyvne a je spojený s výkyvným pohonom (20).11. Nakladací voz podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadný nárazníkový prs (19), ktorý je na vyhotovenie otvoru (15) usporiadaný v tvare písmena U, je v oblasti svojich oboch navzájom rovnobežne V pozdĺžnom smere voza upravených voľných častí (21) rámu uložený na nadväzujúeom úseku rámu (3) podvozka.

MPK / Značky

MPK: E01B 27/04

Značky: sypkého, prepravu, vysypávanie, materiálů, příjem, nakládací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279317-nakladaci-voz-na-prijem-prepravu-a-vysypavanie-sypkeho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nakladací voz na príjem, prepravu a vysypávanie sypkého materiálu</a>

Podobne patenty