Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja

Číslo patentu: 279220

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bevernage Leo, Dijkstra Albert Jan, Cleenewerck Bernard, Dewulf Frans

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, ktorý zahŕňa nasledujúce stupne: a) odstreďovanie oleja obsahujúceho oddelenú gumovitú fázu v prvom odstreďovacom separátore za vzniku gumovitej fázy s minimálnym obsahom oleja a oleja, ktorý ešte stále obsahuje frakciu gumovitého materiálu pôvodne prítomného v nástrekovej surovine, b) zmiešavanie oleja získaného v prvom odstredivom separátore s podielom premývacej vody a prípadne vedenie tejto zmesi do zásobnej nádrže, c) odstreďovanie uvedenej zmesi v druhom odstredivom separátore za vzniku oleja s minimálnym zvyškovým obsahom gumovitého materiálu a vlhkej gumovitej fázy s pomerne vysokým obsahom oleja, a d) recyklovanie uvedenej vlhkej gumovitej fázy do olejového prúdu privádzaného do prvého odstredivého separátora.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, pri ktorom sa získa gumovitá fáza s malým obsahom oleja a olejový podiel zbavený gurnovitej fázy, pričom tento olejový podiel je možné po bielení ďalej fyzikálne rañnovať.Surovć triglyceridové oleje sa získajú lisovaním a/alebo extrakciou semien obsahujúcich olej, alebo materiálu živočíšneho pôvodu, pričom tieto oleje obsahujú i ďalšie iné zlúčeniny okrem triglyceridov. Niektoré z týchto zlúčenín, ako sú napríklad fosfatidy, voľné mastné kyseliny, látky spôsobujúce zápach, fatbiace látky, vosky a kovové zlúčeniny, je nutnć ztohto oleja odstraňovať, lebo tieto látky nepriaznivým spôsobom ovplyvňujú vôňu,vzhľad a stálosť pri skladovaní rafinovaného olejaPokiaľ sa týka doterajšieho stavu techniky, je známych niekoľko spôsobov na odstraňovanie týchto nežiaducich látok z oleja, pričom tieto postupy sú v publikáciách podľa doterajšieho stavu techniky podrobne opísané.Jeden z postupov kontinuálneho odstraňovanía gumovitej fázy z triglyceridového oleja je opisovaný v európskom patente č. EP 0 348 004. Pri vykonávaní tohto postupu sa v prvom stupni vykonáva odstraňovanie gumovitého podielu z oleja pomocou niektorej z bežne známych metód na odstraňovanie tohto gumovitćho podielu z oleja, pri ktorej sa vykonáva hydratovanie fosfatidov a v druhom stupni sa vykonáva oddeľovanie nerozpustených častíc a častíc pôvodne neoddelitcľných odstreďovaním z oleja zbaveného gumovitého podielu po prípadnom aglomerovaní, mikrofiltrácii, ñltrácii, odstrcďovaní, sedimentácií alebo dekantovaní. Hlavnou nevýhodou tohto postupu je to, že dochádza k značným stratám tríglyeeridového oleja, ktorý je strhávaný v priebehu tohto procesu s oddeľovanou gumovitou fázou.Ďalší postup kontinuálneho odstraňovania oddelenej gumovítej fázy ztriglyceridového oleja je opisovaný v európskom patcnte č. EP 349 718. Pri vykonávaní postupu podľa tohto patentu sá v prvom stupni olej obsahujúci oddelenú gumovitú fázu podrobuje separácií odstreďovaním, pričom týmto spôsobom vzniká gumovitý podiel s minimálnym obsahom oleja a olej, ktorý ešte stále obsahuje frakcíu gumovitého materiálu, ktorý bol pôvodne prítomný v privádzanom spracovávanom oleji. V druhom stupni tohto procesu sa olej získaný v prvom stupni podrobí druhej separácií odstreďovaním, pričom sa získa olej s minimálnym zvyškovým obsahom gumovitého podielu a gumovitá fáza s oveľa vyšším obsahom oleja ako gumovitý podiel získaný v prvom stupni tohto procesu, pričom tieto gumovité podiely sa samy osebe recyklujú. Týmto recyklovaním sa dosiahne zníženie strát na triglyceridovom oleji.Ak je cieľom tohto postupu získať na predaj olej zbavený gumovitého podielu, a tým i olej snízkym obsahom fosforu, potom sa v konečnej fáze tohto uvedeného postupu odporúča zaradiť jeden alebo viacero premývacích stupňov, leho olej odvádzaný z druhého odstredivěho separátora ešte stále obsahuje fosfor v nuiožstve, ktoré sa pokladá za neprimerane vysoké.Zaradenie týchto premývacích stupňov však vyžaduje použitie ďalších prídavných odstredivých separátorov, pri čom zaradenie týchto zariadeni spôsobuje vznik odpadových vypúšťaných prúdov, čím sa zvyšujú investičné a prevádzkové náklady tohto procesu.Cieľom uvedeného vynálezu je preto nájdenie altematívneho postupu kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, pri ktorom by bol oddelený gumovitý podiel s nízkym obsahom oleja a olej zbavený gumovitej fázy s nízkym obsahom fosforu.Ďalším cieľom uvedeného vynálezu je nájsť postup kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy ztriglyceridového oleja, ktorý by nevyžadoval vysoké investičné a prevádzkové náklady.Rovnako je cieľom uvedeného vynálezu nájsť postup kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglycerídového oleja, pri ktorom by nevznikali výstupné prúdy znečisťujúce životné prostredie.Tieto a ďalšie znaky a výhody postupu podľa uvedeného vynálezu budú zrejme z nasledujúceho bližšieho objasnenia podstaty uvedeného vynálezu a z ďalšieho opisu.Uvedený vynález sa týka spôsobu kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, pri ktorom vzniká gumovitá fáza s nízkym obsahom oleja a olej zbavený gumovitej fázy, ktorý je možné po bielení ďalej fyzikálne rafmovať.Postup podľa uvedeného vynálezu predstavuje kontinuálny postup odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja, ktorého podstata spočíva vtom, že zahŕňa nasledujúce stupnea) v prvom stupni sa olej obsahujúci oddelenú gumovitú fázu podrobí oddeľovaniu odstreďovaním v prvom odstredivom separátore, pričom sa oddeľuje gumovitá fáza s minimálnym obsahom oleja a získava sa olej, ktorý stále ešte obsahuje frakcíu gumovitćho materiálu, ktorý bol pôvodne prítomný v privádzanej surovine, b) vdruhom stupni sa primíešava do oleja získaného v prvom odstredivom separátore podiel premývacej vody,pričom takto získaná zmes sa prípadne vedie do zásobnej nádoby, c) vtreťom stupni sa zmes získaná v uvedenom stupni(b) podrobí oddeľovaniu odstreďovaním v druhom odstredivom separátore, pričom vzniká olej sminimálnym zvyškovým obsahom gumovítého podielu a vlhká gumovitá fáza s oveľa väčším obsahom oleja, ako to bolo pri gumovitej fáze v stupni (a), ad) v štvrtom stupni sa vlhká gumovitá fáza získaná v predchádzajúcom stupni (c) recykluje do prúdu oleja,ktorý je privádzaný do prvého odstredivého separátora.Pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu sa celkom neočakávane zistilo, že primiešavanie podielu premývacej vody do oleja získaného zprvého odstredivého separátora ešte pred zavedením tohto oleja do druhého odstredivćho separátora neovplyvňuje nepriaznivým spôsobom obsah triglyceridového oleja v gumovitej fáze, ktorá sa odvádza z prvého odstredivého separátora. Rovnako sa podľa uvedeného vynálezu celkom neočakávane zistilo, že toto prídavné množstvo vody neovplyvňuje nepriaznivým spôsobom podiel vody v oleji, ktorý sa odvádza z druhého odstredivćho separátora, pričom v prvom odstredivom separátore je možné účinným spôsobom odstrániť tento pudavný podiel vody, ktorý je do tohto prvého odstredivěhoseparátora recyklovaný spoločne s gumovítou fázou z druhého odstredivého separátora. Pomocou tohto prídavného podielu vody je možné ďalej dosiahnuť to, že olej odvádzaný z druhého odstredivého separátora má oveľa nižší obsah fosforu.Podľa uvedeného vynálezu sa rovnako zistilo, že na bielenie oleja získaného postupom podľa uvedeného vynálezu je potrebné zvyčajne množstvo bieliacej hliny, pričom sa získa vybielený olej s takým obsahom fosforu, ktorý sa pokladá za prijateľný.Výhoda postupu podľa uvedeného vynálezu v porovnani s postupom uvedeným v európskom patente č. EP 0 349 718 spočíva v tom, že umožňuje vynechať premývacie stupne, v dôsledku čoho sa predíde jednak stratám na triglyceridovom oleji, ktorý je strhávaný s premývacou kvapalinou pri zaradení týchto premývacích stupňov, a jednak problémom s vypúšťanými prúdmi. Súčasne sa ušetria investičné náklady na premývacie odstredívky.Postup podľa uvedeného vynálezu je možné výhodne využiť v súvislosti s procesom odstraňovanía gumovitých podielov podľa patentu Spojených štátov amerických č. 4 698 185. Pri vykonávaní postupu podľa tohto patentu sa rastlinné oleje zbavené gumovitého podielu pri aplikácii vody spracovávajú vodným roztokom kyseliny jemne dispergovaným do tohto oleja, pričom potom sa táto kyselina čiastočne neutralizuje, čím sa vytvára gumovitá fáza. V prípade, že sa tieto oleje obsahujúce gumovitú fázu spracovávajú postupom podľa uvedeného vynálezu, potom je možné tieto oleje rafrnovať fyzikálnym spôsobom.Podobným spôsobom je možné postup podľa uvedeného vynálezu výhodne aplikovať na spracovávanie olejov zbavených gumovitého podielu postupom podľa patentu Veľkej Británie č. 1 565 569. Pri vykonávaní postupu podľa tohto patentu sa k surověmu oleju pridáva kyselina, ktorá sa ponechá v kontakte s týmto surovým olejom počas približne 10 minút, načo sa táto kyselina čiastočne neutralizuje bázickou látkou a potom sa uvedené látky ponechajú v kontakte dlhší časový interval, pri ktorom sa vyvíja oddelená gumovitá fáza, ktorá sa nakoniec od tohto oleja oddelí.Postup podľa uvedeného vynálezu je možné rovnako výhodne aplikovať na oleje zbavované gumovitćho podielu podľa patentu Spojených štátov amerických č. 4 049 686. V tomto patente Spojených štátov amerických č. 4 049 686 sa opisuje postup, pri ktorom sa olej spracováva kyselinou za súčasného chladenia na teplotu pod 40 °C, pričom nehydratovateľné fosfolipidy tvoria gumovitý podiel vo forme, ktorú je možné odstraňovať z oleja, napriklad odstreďovanlm.Typ oleja, ktorý sa zbavuje gumovitého podielu pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu, nie je dôležitý. To teda znamená, že postupom podľa uvedeného vynálezu je možné úspešne spracovávať jedle triglyceridové oleje, ako je napríklad olej zo sóje, olej zo slnečnicových semien, repkový olej, palmový olej a iné rastlinné oleje a rovnako tak i oleje z materiálov živočíšneho pôvodu a tuky, pričom podmienkou je to, aby sa gumovitá fáza v dostatočnej miere vydelila z oleja ešte pred zavádzaním tohto oleja do prvého odstredivého separátora.Uvedenou premývacou vodou, ktorá sa primiešava do oleja získaného v prvom odstredivom separátore, môže byť bežná voda, zriedený roztok netoxickej kyseliny, ako je napríklad kyselina citrónová, voda obsahujúca soli alebovoda vypustená z prípadne zaradeného premývacieho stupňa.Množstvo vody na premývanie, ktorá je primiešavaná do oleja odvádzaného z prvého odstredivého separátora, sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 0,05 hmotnostných do 10 hmotnostných, pričom vo výhodnom uskutočnení je toto množstvo premývacej vody v rozmedzí od 0,5 hmotnostného do 5 hmotnostných.Táto zmes oleja a premývacej vody sa potom prípadne odvádza do zásobného tanku. Čas zdržania v tomto zásobnom tanku sa zvyčajne pohybuje v rozmedzí od 10 sekúnd do 30 minút, pričom vo výhodnom uskutočnení podľa vynálezu je tento čas zdržania V rozmedzí od 0,5 minúty do 15 minút. Teplota vuvedenom zásobnom tanku je vo výhodnom uskutočmení v rozmedzí od 60 do l 10 °C.Uvedeným odstredivým separátorom, ktorý je použitý pri vykonávaní tohto postupu podľa vynálezu, môže byť disková odstredivka, dekantér alebo iný podobný typ zariadenia, ktoré je schopné kontinuálnym spôsobom oddeľovať gumovítú fázu od olejovej fázy. Prevádzku tohto zariadenia je možno bežným spôsobom riadiť tak, aby sa bud získaval prúd gumovitého materiálu s nízkym obsahom oleja, alebo olejový prúd snízkym obsahom gumovitého materiálu, ako je to napriklad uvedené v európskom patente EP č. 349 718.Olejová fáza získaná pri vykonávaní postupu podľa uvedeného vynálezu sa môže ďalej sušiť a bieliť spomocou bežne známych bieliacich činidiel, pričom potom je možné tento olej fyzikálne rafinovať alebo ratinovať pomocou alkalickej neutralizácie.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obrázku je schematicky znázomená prevádzková linka na vykonávanie postupu podľa uvedeného vynálezu, pričom tento obrázok slúži na lepšie objasnenie vykonávania tohto postupu a ilustrovaná schéma nijako neobmedzuje rozsah tohto vynálezu.Prevádzková linka na vykonávanie postupu podľa uvedeného vynálezu je na priloženom obrázku tvorená prvým míešacím zariadením 2, do ktorého sa privádza spracovávaný olej prostredníctvom prívodu l oleja a recyklovaný vlhký gumovitý podiel, pričom takto premiešaný materiál sa zavádza do prvého odstredivého separátora 3, z ktorého sa odvádza prvý podiel 9 gumovitej fázy a zvyšný olej sa zavádza do druhého miešacieho zariadenia 4, do ktorého sa rovnako privádza premývacia voda prostredníctvom prívodu 6. Zmiešacieho zariadenia 4 sa materiál odvádza do prípadne zaradeného prvého zásobného tanku 7, z ktorého sa odvádza do druhého odstredivého separátora 5. Z tohto odstredivého separátora sa odvádza produkovaný olej prostredníctvom odvodu 12, pričom druhá gumovitá fáza sa prostredníctvom recírkulačného vedenia 11 odvádza do prípadne zaradeného druhého zásobného tanku 8 a z tohto tanku sa vlhký gumovitý materiál odvádza do miesta zrniešavania so spracovávanou olejovou surovinou, pričom v tomto vedení je zaradené čerpadlo 10.V tomto príklade bude ilustrované kontinuálne odstraňovanie gumovitej fázy ztriglyceridového oleja postupom podľa uvedeného vynálezu tak, ako je ilustrovaný na priloženom obrázku.Nástrekovou surovinou v tomto procese bol olej zo sóje, ktorý bol zbavený gumovitěho podielu pri aplikovaní vody a ktorý mal teplotu približne 90 °C, zvyškový obsah fosforu približne 120 ppm a obsah železa približne 1,15 ppm. Separovaná gumovitá fáza bola vytvorená postupom podľa patentu Spojených štátov amerických č. 4 698 185 aplikovaním 0,20 objemových kyseliny fosforečnej skoncentráciou 80 , pričom čas kontaktovania bol 2,5 minúty (pri produkovanom množstve alebo výrobnej kapacite 9,3 ton/hodina) a neutralizáciou kyseliny fosforečnej pomocou hydroxidu sodného 12 ° Bé.Tento sójový olej obsahujúci separovanú gumovitú fázu bol v prvom stupni tohto procesu podľa vynálezu zavádzaný do odstredivého separátora, kde sa získavala gumovitá fáza s obsahom triglyceridového oleja približne 19 hmotnostných (vzťahujúc na sušinu) a triglyceridový olej,ktorý ešte stále obsahoval frakcíu fosfatidov pôvodne prítomných v nastrekovanej spracovávanej surovine.Do tohto oleja získaného v prvom odstredivom separátore sa potom primiešavalo 4,10 premývacej vody,pričom táto zmes bola potom odvádzaná do zásobného tanku a tu sa nechala stáť počas približne 2 minút a potom bol tento materiál odvádzaný do druhej odstredivky.Počas vykonávania druhého stupňa odstreďovania bola od triglyceridového oleja oddelená vlhká gumovitá fáza,pričom celý podiel tejto vlhkej gumovitej fázy bol potom recyklovariý do miesta nástreku olejovej suroviny do prvého odstredivého separátora, pričom toto recyklovanie prebiehalo cez druhý zásobný tank, V ktorom bol interval zdržania približne 1 hodinu. Prietokové množstvo tohto recyklovaného prúdu bolo odhadom asi 2,3 tony/hodina.Pri vykonávaní porovnávacieho príkladu bol rovnaký sójový olej, V ktorom bola vytvorená gumovitá fáza, rovnakým spôsobom ako je uvedené spracovávaný postupom podľa európskeho patentu EP č. 0 349 718, ktorý zahŕňal dva premývacie stupne.Kvalita olejov v rôznych stupňoch takto vykonávaných postupov je prehľadne uvedená v nasledujúcej tabuľke č. l. Oleje sa analyzovali na obsah fosforu a železa plazrnovou emisnou spektroskopiou (pozri A. J. Dijkstra a D. Meert,J. A. O. C. S., 59 (1982), 199).Porovnávací priklad 1 pred prvým odstreďovacím separátorom, obsah vlhkosti () 6,86 2,93 po prvom odstreďovacom separátore, obsah vlhkosti () 0,54 0,60 obsah fosforu (ppm) 26,8 64,8 obsah železa (ppm) 0,15 0,17pred druhým odstreďovacím sepa rátorom obsah vlhkosti () po druhom odstredivom separátorepo dvoch premývacích stupňochpo sušení obsah fosforu (ppm) obsah železa (ppm)Z výsledkov uvedených v tabuľke je zrejmé, že zvyškový obsah fosforu V oleji odvádzanom z druhého odstredivého separátora je oveľa nižší, ak sa vykonáva postup podľa uvedeného vynálezu, ako je to pri postupe vykonávanom podľa patentu EP č. 0 349 718. Okrem toho je potrebné uviesť, že obsah fosforu V oleji ziskavanom v postupe podľa uvedeného vynálezu je približne rovnaký ako obsah fosforu v oleji ziskavanom postupom podľa uvedeného európskeho patentu EP č. 0 349 718, pričom tento postup podľa uvedeného európskeho patentu zahŕňa použitie dvoch prernývacich stupňov. Podľa tohto príkladu sa teda preukázalo, že je možné obidva tieto premývacie stupne vypustiť, ak sa pracuje postupom podľa uvedeného vynálezu.Z výsledkov uvádzaných v tabuľke je rovnako zrejmé,že obsah vlhkosti V oleji, ktorý sa odvádza z druhého odstredivého separátora, sa nezvyšuje, ak sa pracuje postupom podľa uvedeného vynálezu. Tento fakt znamená, že prvý odstredivý separátor je schopný odstraňovať dodatočne prítomnú vodu, ktorá je sem privádzaná s olejom, s ktorým sa mieša v stupni medzi oboma odstredivýrni separátormi.V tomto príklade bude ilustrovaný postup kontinuálneho odstraňovanía gumovitej fázy ztriglyceridového oleja podľa uvedeného vjmálezu.Nástrekovou surovinou vtomto postupe bol repkový olej čiastočne zbavený gumovitého podielu pri aplikácii vody, ktorý mal teplotu približne 90 °C, zvyškový obsah fosforu približne 158 ppm a obsah železa približne 1,58 ppm. Separovaná gumovítá fáza bola vytvorená postupom podľa patentu Spojených štátov amerických č. 4 698 185,pričom pri tomto postupe sa použilo 0,16 obj. kyseliny fosforečnej s koncentráciou 80 , čas kontaktovania zodpovedal 2,5 minúte (pri produkovanom množstve, čiže výrobnej kapacite 9,0 ton/hodina) a na neutralizáciu kyseliny fosforečnej sa použil hydroxid sodný 12 o Be, Tento repkový olej obsahujúci separovanú gumovitú fázu bol v prvom stupni tohto postupu podľa uvedeného vynálezu zavádzaný do odstredivého separátora, kde vznikla gumovitá fáza sobsahom tríglyceridového oleja približne 14 hmomostných (vzťahnuté na sušinu) a ďalej bol získaný triglyceridový olej, ktorý stále ešte obsahoval frakciu fosfatidov, ktoré boli pôvodne prítomné v nastrekovanom surovom oleji.Do tohto oleja zprvého odstredivěho separátora boli primiešavané 2 premývacej vody a takto získaná zmes bola potom odvádzaná do zásobného tanku a tu bola nechaná stáť približne 2 minúty a potom bola táto zmes zavádzaná do druhej odstredivky.Počas vykonávania druhého odstreďovacieho stupňa bola ztriglyceridového oleja odstránená Vlhká gumovitá fáza, ktorá bola potom úplne recyklovaná do nástreku olejovej suroviny do prvého odstredivého separátora, pričom toto recyklovanie prebiehalo cez druhý zásobný tank, V ktorom bol čas zdržania tohto materiálu približne 30 minút.Prietokovć množstvo tohto recyklovaného prúdu zodpovedalo odhadom 2,4 tony/hodinu.Pri vykonávaní postupu podľa porovnávacieho príkladu bol rovnaký repkový olej, V ktorom bola vytvorená separovaná gumovitá fáza rovnakým spôsobom, ako bolo uvedené spracovávaný postupom podľa európskeho patentu EP č. O 249 718, ktorý zahŕňa použitie dvoch premývacíeh stupňov. Obsah olejovej fázy v gumovitom podiele získanom postupom podľa tohto európskeho patentu EP č. 349 718 bol približne 12,6 (vzťahnutć na sušinu).Takto získaný olej bol potom bielený s pomocou 0,5 hmotnostného bíeliacej hlinky (Tonsil ACCFF, Süd Chemie, Mníchov, BRD) pri teplote 100 °C a s použitím vákua, čo sa vykonávalo 30 minút, pričom potom sa tento olej nechal ochladiť na teplotu pod 90 °C a potom bola takto použitá bieliaca hlinka odñltrovaná. Vnáslednej fáze bol potom vybielený olej fyzikálne rañnovaný pri teplote 240 °C počas 2 hodín a pri vákuu pod 400 Pa. Obidva oleje mali príjemnú neutrálnu chuť a mali výbomú stálosť pri skladovaní.Kvalita obidvoch týchto olejov je súhrnne opísaná spomocou nasledujúcej tabuľky č. 2. Obidva tieto oleje boli rovnako ako v príklade l analyzované na obsah fosforu a na obsah železa s pomocou plazmovej emísnej spektroskopie (pozri A. J. Dijkstra a B. Meert, J. A. O. C. S. 59Príklad 2 Porovpríklad 2 I Za druhým odstreďovacím separátorom 13,7 22,4 obsah fosforu (ppm) 0,08 0,07 obsah železa (ppm) Po sušení obsah fosforu (ppm) 9,2 4,6 0,10 0,10 2,9 1,0Po bielení ekvivalentným množstvom bieliacej hlinkyZ výsledkov uvedených V tabuľke č. 2 je celkom jasne zrejmé, že zvyškový obsah fosforu v oleji, ktorý je odvádzaný z druhého odstreďovacieho separátora, je oveľa nižší v pripade, kedy sa postupuje podľa uvedeného vynálezu v porovnaní s postupom podľa európskeho patentu EP č. O 349 718.Okrem toho je potrebne uviesť, že zuvedených výsledkov v tejto tabuľke č. 2 je rovnako zrejmé, že olej pripravovaný postupom podľa uvedeného vynálezu je možné po vykonanom sušení spracovávať bielením, pričom pri tomto bielení sa spotrebuje zvyčajne používané množstvo bíeliacej hlinky a súčasne sa dosiahne vysoká kvalita raftnovaného oleja.Postup podľa uvedeného vynálezu je možné využiť na odstraňovanie gumovitej fázy zrôznych druhov olejov,ktoré je možne po bielení ďalej raíinovať, pričom sa pritomto postupe dosiahne zníženie množstva fosforu, železa a iných zložiek a postup nevyžaduje zvláštne investičné náklady a okrem toho pri jeho vykonávaní nevznikajú žiadne prúdy, ktoré by bolo nutné vypúšťať, a tým eventuálne znečisťovať životné prostredie.l. Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy ztriglyceridového oleja, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zahŕňa nasledujúce stupnea) v prvom stupni sa olej obsahujúci oddelenú gumovitú fázu podrobí oddeľovaniu odstreďovaním v prvom odstredivom separátore, pričom sa získa gumovitá fáza s minimálnym obsahom oleja a olej, ktorý ešte stále obsahuje frakciu gumovitého materiálu, ktorý bol pôvodne prítomný v privádzanej surovine, b) v druhom stupni sa primiešava do oleja získaného v prvom odstredivom separátore podiel premývacej vody, pričom takto získaná zmes sa prípadne vedie do zásobnej nádrže, c) v treťom stupni sa zmes získaná V uvedenom stupni (b) podrobí oddeľovaniu odstreďovaním vdruhom odstredivom separátore, pričom vzniká olej s minimálnym zvyškovým obsahom gmnovitého materiálu a vlhká gumovítá fáza s oveľa vyšším obsahom oleja, ako to bolo pri gumovitej fáze v stupni (a) ad) v štvrtom stupni sa Vlhká gumovitá fáza získaná vpredchádzajúcom stupni (c) recykluje do prúdu oleja,ktorý je privádzaný do prvého odstredívého separátora.2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že množstvo premývacej vody, ktorá sa pridáva V stupni (b), sa pohybuje V rozmedzí od 0,05 do 10 hmotnostných, výhodne v rozmedzí od l do 5 hmotnosmých.3. Spôsob podľa nárokov l alebo 2, v y z n a č u j ú r i s a t ý m , že premývaeia voda sa zvolí zo skupiny látok zahŕňajúcej vodu, zriedený roztok netoxickej kyseliny a vodu s obsahom soli.4. Spôsob podľa niektorého zpredchádzajúcieh nárokomvyznačujúci sa tým,žepremývacou vodou je demineralizovaná voda.5. Spôsob podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokovlaž 3,vyznačujúci sa tým,že premývacou vodou je zriedený roztok netoxickej kyseliny,vo výhodnom uskutočnení kyseliny citrónovej.6. Spôsob podľa nárokov l alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že premývacia voda sa získava z prípadného premývaeieho stupňa.7. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov,vyznačujúci sa tým,žesazmes získaná v stupni (b) vedie cez zásobnú nádrž, pričom sa tu nechá stáť v čase od 10 sekúnd do 30 minút, vo výhodnom uskutočnení v čase od 0,5 minúty do 15 minút.8. Spôsob podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov,vyznačuj úci sa tým,žesateplota počas spracovávania pohybuje v rozmedzí od 60 do 110 °C, vo výhodnom uskutočnení v rozmedzí od 80 do 100 °C.

MPK / Značky

MPK: C11B 3/16

Značky: gumovitej, spôsob, triglyceridového, oleja, fázy, kontinuálneho, odstraňovania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279220-sposob-kontinualneho-odstranovania-gumovitej-fazy-z-triglyceridoveho-oleja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob kontinuálneho odstraňovania gumovitej fázy z triglyceridového oleja</a>

Podobne patenty