Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 279213

Dátum: 14.09.1995

Autori: Tratz Herbert, Baumgärtel Gerd

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob a zariadenie sú určené na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie. Horľavý plyn (G) sa perie v práčke (1) pomocou pracieho média (W) a ako čistý plyn (R) sa odvádza odvádzacím potrubím (6), ktoré je spojené s potrubím (4a) na prchavé zložky (F). Taktiež kondenzát (K) sa odvádza. Prebytočný kondenzát (U) sa destiluje v destilačnom zariadení (4). Prchavé zložky (F) sa primiešavajú do čistého plynu (R), čím sa zvyšuje jeho výhrevnosť. Neprchavé zložky (N) sa odvádzajú potrubím (4b). Môžu sa privádzať do bubna (7) na nízkotepelnú karbonizáciu a tu nízkotepelne karbonizovať. Čistý plyn (R) môže slúžiť ako vykurovací plyn pre bubon (7) na nízkotepelnú karbonizáciu.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu čistenia horľavćho plynu,najmä plynu z nízkotepelnej karbonízácie, pričom plyn sa perie a ako čistý plyn odvádza, a pričom sa odvádza karbonát. Vynález sa ďalej týka zariadenia na čistenie horľavćho plynu, najmä plynu z nizkotepelnej karbonízácie, s práčkou plynu, opatrenou privodným potrubím pracieho média a odvádzacím potrubím kondenzátu, a spojenou s odvádzacím potrubím vypranćho čistého plynu.Spôsob a zariadenie na čistenie pyrolýzového plynu je známy z DE 27 Ol 800 ALPodľa tohto riešenia má byť dosiahnutý čo najčistejší vyčistený plyn. Tento plyn by nemal obsahovať ani olej, ani decht, ani vodu. S týmto cieľom sa pyrolýzový plyn perie V práčke plynu, pričom ako pracie médium je použitý praci olej, ktorý V práčke plynu vykondenzuje a opäť sa znovu použije. Pre spustenie zariadenia je nutné pripraviť určité množstvo pracieho oleja. Kondenzàt, ktorý sa nevyužije ako olej, sa spaľuje v pyrolýzovom reaktore. Plyn, ktorý práčku plynu opúšťa, neobsahuje ani olej, ani decht. Potom sa ďalej spracováva V reaktore so sypkým lôžkom. Vyčistený plyn sa privádza ako VykuroVací plyn dúchadlom do horáka pyrolýzového reaktora. Vykurovací výkon horáka, pretože vyčistený plyn ešte obsahuje prach, je ovplyvnený vyzrážaným prachom.Podľa známeho uskutočnenia sa teda do horáka privádza veľmi čistý plyn, ktorý Však ešte obsahuje prach. Známy spôsob a zariadenie na jeho vykonávanie sú vyhotovené tak, aby dosahovali dobré výsledky čistenia. Taký čistý vykurovací plyn má však relativne malú výhrevnosť, ktorá je ďalej zmenšená podielom prachu. Navyše sa pri čistení vyskytujú látky, ktore musia byt ďalej spracované V nákladných zariadeniach, zvlášť na tento ciel upravených. Napriklad je potrebné pre ďalšie spracovanie zvyšku na filtre z reaktora so sypkým lôžkom usporiadať sito a spaľ Vaciu komoru. Pritom sa na site opäť vyskytujú zvyšky,ktoré musia byť zlikvidované.Úlohou vynálezu je vytvoriť spôsob a zariadenie na čistenie plynu, ktoré pripraví plyn, ktorý bude prakticky bez prachu a napriek tomu bude mať čo najväčšiu výhrevnosť.Túto úlohu spĺňa spôsob čistenia horľavćho plynu,najmä plynu z nízkotepelnej karbonízácie, pričom plyn sa perie a ako čistý plyn sa odvádza, a pričom sa odvádza kondenzát, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že kondenzát sa destiluje a prchavé zložky sa primiešavajú do čistého plynu a neprchavé zložky sa odvádzajú.Destiláciou kondenzátu sa najväčšia časť horľavých zložiek kondenzátu, teda prchavé zložky, prevádza do plynnnej formy. Tieto prchavé zložky majú veľmi Vysokú výhrevnosť. Tým, že prchavé zložky z destilácie sa primiešavajú do čistého plynu, vznikne zmes plynov, ktorá má výhodne veľmi vysokú výhrevnosť. Prach pôvodne obsiahnutý V plyne sa pri praní dostane do kondenzátu. Pri destilácii ostáva prach pri neprchavých zložkách. Tieto ne prchavé zložky sa odvádzajú a môžu sa spaľovať. Prach už teda nemôže nijako zhoršovať výhrevnosť zmesi plynov.Voda obsiahnuté v kondenzáte nemusí byť odvádzaná ,čo by so sebou prinášalo problémy spojené s odpadovou vodou. Voda sa neskoršie pri destilácii prevádza na paru,ktorá sa primiešava do čistého plynu. Týmto podielom pary sa výhrevnosť čistého plynu zmenší iba nepodstatné. Množstvo vody V podielu pary je totiž relatívne male V porovnaní s množstvom vody vo vlhkosti aj tak V plyne obsiahnutej.Spôsobom podľa vynálezu sa dosiahne výhoda V tom,že pri čistení horľavćho plynu nevznikajú žiadne látky, ako prach na filtre alebo odpadná voda, ktoré by museli byť zneškodnené. Zvláštnu výhodu je možné vidieť V tom, že vznikne vyčistený čistý plyn, ktorý neobsahuje prach, a ktorý má Veľmi vysokú výhrevnosť. Výhodou je čistý pylón bez prachu, zatiaľ čo ďalšie látky, ktoré môžu zvýšiť výhrevnosť, ostanú zložkami čistého plynu. Vzhľadom na to, že čistý plyn neobsahuje prach, nemôže taktiež ani dôjsť k upchaniu potrubia vedúceho vykurovací plyn.Vedľa čistého plynu ostávaju z destilácíe iba neprchavé zložky, ktoré sa nízkotepelne karbonizujú alebo spaľujú,pričom čistý plyn ako vykurovací plyn môže s týmto cieľom dodávať tepelnú energiu. Iba na spustenie zariadenia je potrebný externý vykurovací plyn.Horľavý plyn určený na čistenie môže byť časťou plynu, ktorý Vznikol pri nizkotepelnej karbonizácii.Kondenzát sa napríklad rozdeľuje na ťažkú a ľahkú frakciu. Plyn sa potom perie ľahkou frakcou a ťažká frakcia, rovnako ako nadbytočná časť ľahkej frakcie , sa destiluje. Kedje ako pracie médium použitá iba ľahká frakcia kondenzátu, nie je potrebné prečerpávať žiadne ťažké zložky kondenzátu, ktoré obsahujú napríklad prach, čo by znamenalo prídavné zaťaženie časti zariadenia prachom.Uvedenú úlohu ďalej spĺňa zariadenie na čistenie horľavćho plynu, najmä plynu z nizkotepelnej karbonízácie, s práčkou plynu, opatrenou privodným potrubím plynu, prívodným potrubím pracíeho média a odvádmcím potrubím kondenzátu, a spojenou s odvádzacím potrubím vypranćho čistého plynu, podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že odvádzacie potrubie kondenzátu je spojené s destilačným zariadením, z ktorého vystupuje potrubie na prchavé zložky a potrubie na neprchavé zložky, pričom potrubie na prchavć zložky je spojené s odvádzacün potrubím vypranćho čistého plynu.Tým sa dosahuje tá výhoda, že prachavé zložky kondenzátu z destilácie slúžia na zvýšenie výhrevnej hodnoty čistého plynu, do ktorého sa primiešavajú. Čistý plyn je výhodne bez prachu. Zvyšné zvyškové látky sa odvádzajú iba potrubím na neprchavé zložky. Tieto zvyškove látky,ktoré taktiež obsahujú prach oddelený od plynu, však môžu byť nízkotepelne karbonizovanć alebo spálené.Potrubie na neprchavé zložky je napriklad spojené so zariadením na nízkotepelnú karbonizáciu a/alebo so spaľovacím zariadením. Toto zariadenie na nízkotepelnú karbonizáciu vyrába plyn, ktorý môže byť horľavým plynom určeným na vyčistenie V zariadeni podľa vynálezu.Odvádzacie potrubie vypranćho čistého plynu je napríklad spojené s horákom. Tento horák môže byť časťou takzvaného zariadenia na nízkotepelnú karbonizáciu alebo spaľovacieho zariadenia.Zariadenie podľa vynálezu teda môže byť časťou prakticky uzatvoreného systemu. V tomto systéme sa čiastkový prúd plyn-iu z nízkotepelnej karbonízácie, ktorý pochádzazo zariadenia na nízkotepelnú karbonizáciu, čistí, pričom po tomto čistení ostane výlučne iba čistý plyn bez prachu a neprchavé látky vzniknuté pri destilácii. Tieto neprchavé látky sa môžu nízkotepelne karbonizovať V zariadení na nízkotepelnú karbonizáciu. Čistý plyn sa môže spaľovať v horáku a môže tým slúžiť na ohrev zariadenia na nízkotepelnú karbonizáciu. Okrem zvyšku z nízkotepelnej karbonizácie a nadbytočného plynu z nízkotepelnej karbonizácie sa nevyskytujú žiadne odpadové látky, ktoré by bolo nutne zneškodniť.zariadením na nízkotepelnú karbonizáciu môže byť bubon zo zariadenia na nizkotepelnú karbonizáciu a spaľovanie známeho napríklad z EP 0 302 310 B 1.Odvádzacie potrubie kondenzátu z práčky plynu je spojené napriklad s usadzovacou nádržou. V tejto usadzovacej nádrži sa zhromažďuje kondenzát. Pritom sa ťažké zložky usadzujú. Ľahšie zložky sa vrstvia na ťažšie zložky. Ťažšie zložky obsahujú prevažne prach a ľahšími zložkami sú voda a/alebo olej.V strednej časti usadzovacej nádrže odbočuje prívodné potrubie pracieho média do práčky plynu. Tým je zaručené,že ľahšie zložky kondenzátu, ktoré neobsahujú žiaden prach, sa privádzajú ako pracie médium do práčky plynu. Odvádzacie potrubie prebytočného kondenzátu vystupuje z usadzovacej nádrže dole. Týmto odvádzacím potrubím sa odvádzajú ťažké zložky kondenzátu, ktoré obsahujú prach. Odvádzacie potrubie vypraného čistého plynu vystupuje z usadzovacej nádrže hore.Použitím usadzovacej nádrže je výhodne zaručené to,že ľahšie zložky kondenzátu, ktoré neobsahujú prakticky žiaden prach, sa odvádzajú do práčky plynu ako pracie médium.Odvádzacie potrubie prebytočného kondenzátu, vystupujúce z usadzovacej nádrže, je napríklad spojené s hydrocyklónom, z ktorého vystupuje odvádzacie potrubie ľahkej frakcie a odvádzacie potrubie ťažkej frakcie. Odvádzacie potrubie ľahkej frakcie ústi do hornej čsti usadzovacej nádrže. Odvadzacie potrubie ťažkej frakcie ústi do spodnej časti usadzovacej nádrže. V hydrocyklóne sa privedený kondenzát opäť rozdeľuje. Tým sa dosiahne ešte lepšie rozdelenie na ľahší, čistejší podiel a ťažší podiel, obsahujúci prach. Ľahší podiel sa vedie zhora do usadzovacej nádrže, zatiaľ čo ťažší podiel sa vedie do dolnej časti usadzovacej nádrže. Týmto spôsobom sa výhodne frakcie oddelene od seba v hydrocyklóne privádzajú do zodpovedajúcich častí kondenzátu v usadzovacej nádrži. Opätovné premiešanie V usadzovacej nádrži je tým prakticky vylúčené. Použitím hydrocyklónu sa výhodne dosiahne ešte lepšie rozdelenie kondenzátu na ťažší a ľahší podiel.Usadzovacia nádrž je zostavená napríklad z hlavnej komory a vedľajšej komory. Odvádzacie potrubie ťažkej frakcie z hydrocyklónu ústi do spodnej časti vedľajšej komory. Vedľajšia komora je opatrená prepadom do hlavnej komory a je dole spojená s odvádzacím potrubím prebytočného kondenzátu. Tým sa dosahuje tá výhoda, že existujú tri stupne rozdeľovania kondenzátu za sebou. Potom,čo sa ťažší podiel kondenzátu usadil v hlavnej komore usadzovacej nádrže, je vedený tento ťažší podiel do hydrocyklónu. Ťažšia frakcia odlúčená v hydrocyklóne sa vedie do vedľajšej komory usadzovacej nádrže, kde opäť dochádza k usadzovaniu. Odtiaľ prúdi ľahšia časť kondenzátu cez prepad do hlavnej komory a ťažšia časť sa odvádza napríklad do destilačného zariadenia. Použitím usadzovacejnádrže, ktorá sa skladá z hlavnej komory a vedľajšej komory, sa rozdelenie kondenzátu ešte ďalej zlepší.Spôsobom a zariadením podľa vynálezu sa dosiahne takej výhody, že vyčistený plyn má veľmi vysokú výhrevnosť, pretože je celkom zbavený prachu, ktorý výhrevnosť znižuje, a pretože sa do neho primiešavajú látky získané destiláciou, ktoré majú veľmi vysokú výhrevnosť. Okrem toho sa dosahuje výhoda v tom, že nevznikajú žiadne odpadové látky, ktoré by vyžadovali zvláštne spracovanie. Nevzniká ani odpadová voda ani látka, ktorá by nemohla byť privádzaná do spaľovacieho zariadenia, napríklad do bubna na nizkotepelnú karbonizáciu. Pri teplotách nad 100 °C v destilačnom zariadení sa do prúdu čistého plynu dostane aj eventuálne prítomná voda vo forme pary. Výhrevnosť čistého plynu sa týmto malým množstvom vodnej pary nezníži, pretože čistý plyn aj tak vlhkosť obsahuje. Je však dosiahnutá taká výhoda, že nevzniká žiadna odpadová voda. Najmä nie je okrem cudzieho média na spustenie zariadenia potrebné žiadne cudzie médium na čistenie horľavého plynu.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej bližšie objasnený na príklade uskutočnenia podľa priloženého výkresu, na ktorom je znázomené zariadenie na vykonávanie spôsobu podľa vynálezu.Horľavý plyn G , určený na vyčistenie, môže byť napriklad tvorený úplne alebo časťou plynu SG z nízkotepelnej karbonizácie z bubna 7 na nízkotepelnú karbonízáciu,je privádzaný potrubím 7 a a vystupujúcím z bubna 7 na nízkotepelnú karbonizáciu. Horľavý plyn G je vedený prívodným potrubím la, ktoré môže byť spojené s potrubím 7 a, do práčky 1 plynu , ktorá môže byť Venturiho práčkou,Práčka 1 plynu je taktiež opatrená prívodným potrubím lb pracieho média W a odvádzacím potrubím le kondenzátu K a čistého plynu R. Toto odvádzacie potrubie lc je spojene cez odlučovacie zariadenie 11 na aerosól kondenzátu s odvádzacím potrubím 6 vypranćho čistého plynu R.Odvádzacie potrubie lc z práčky l plynu je spojene s usadzovacou nádržou 2. V usadzovacej nádrži 2 sa usadzujú ťažšie zložky kondenzátu K. Tieto ťažšie zložky obsahujú hodne prachu, zatial čo ľahšie zložky, ktoré sa vrstvia nad nimi, obsahujú iba málo prachu a skladajú sa z oleja a vody. Akje teplota v usadzovacej nádrži 2 vyššia ako 100 °C, skladá sa ľahší podiel kondenzátu K iba z oleja. Približne uprostred usadzovacej nádrže 2 z nej vystupuje prívodné potrubie lb pracieho média W do práčky 1 plynu. Tým sa vedie časť ľahších zložiek kondenzátu K , obsahujúcich málo prachu, ako pracie médium W do práčky 1 plynu. Privodné potrubie lb môže byť opatrená chladiacim zariadením 10. Z usadzovacej nádrže 2 vystupuje dole odvádzacie potrubie Za ťažšieho podielu kondenzátu K. Odvádzacím potrubím Za sa odvádza taktiež prebytočné množstvo ľahšieho kondenzátu K. Z usadzovacej nádrže 2 vystupuje hore odvádzacie potrubie 6 vypranćho čistého plynu R. Odvádzacie potrubie Za kondenzátu K môže byť spojené s hydrocyklónom 3. V hydrocyklóne 3 sa kondenzát K ďalej rozdeľuje. Ľahšia frakcia je vedená odvádzacímpotrubím 3 a zhora do usadzovacej nádrže 2. Ťažšia frakcia je vedená odvádzaeím potrubím 3 b do dolnej časti usadzovacej nádrže 2. Obe frakcie sa takto vedú späť do vhodných miest v usadzovacej nádrži 2.Usadzovacia nádrž 2 sa môže napríklad skladať z hlavnej komory 2 A a vedľajšej komory 213. Ťažšia frakcia z hydrocyklónu 3 sa potom vedie odvádzacím potrubím 3 b do dolnej časti vedľajšej komory ZB. Tam dochádza k tretiemu oddeľovaniu v kondenzáte K. Ľahší podiel prúdi cez prepad 5 z vedľajšej komory 2 B do hlavnej komory 2 A. Prebytočný kondenzát U, ktorý ostal po troch deleniach, sa vedie odvádzacím potrubím 2 b do destilačného zariadenia 4. Odvádzacie potrubie 6 čistého plynu R môže vystupovať z hornej časti vedľajšej komory 213 usadzovacej nádrže 2. Odlučovacie zariadenie ll aerosólov kondenzátu K môže byť zaradené za vedľajšou komorou ZB a pred odvádzacim potrubím 6.V destilačnom zariadeni 4 , vykurovanom výmenníkom 9 tepla, sa prchavé zložky F prebytočného kondenzátu U oddeľujú od jeho neprchavých zložiek N. Potrubie 4 a na prchavé zložky F vystupuje z homej časti destilačného zariadenia 4 a ústi do odvádzacieho potmbia 6 vypraného čistého plynu R. Potrubie 4 h na neprchavé zložky N vystupuje zo spodnej časti destilačného zariadenia 4. Neprchavé zložky N obsahujú všetok prach odstránený z vyčisteného horľavého plynu G. Navyše obsahujú neprchavé zložky N taktiež dechtovite látky. Neprchavé látky N sú horľavé a môžu sa napriklad nízkotepelne karbonizovať v bubne 7 na nízkotepelnú karbonízáciu bežného zariadenia na nízkotepelnú karbonizáciu a spaľovanie. S týmto cieľom je potrubie 4 b spojené s bubnom 7 na nízkotepelnú karbonizáciu. Čistý plyn R obohatený prchavými zložkami F môže byť použitý ako vykurovací plyn pre bubon 7 na nizkotepelnú karbonizáciu. Odvádzacie potrubie 6 čistého plynu R je s týmto cieľom spojené s horákom 8, ktorý je súčasť ou bubna 7 na nízkotepelnú karbonizáciu. V horáku 8 sa čistý plyn R spaľuje. Takto vzniknutú tepelná energia slúži na ohrev bubna 7 na nízkotepelnú karbonizácíu.Ohrev destilačného zariadenia 4 sa vykonáva ohrevom kvapalnou fázou, cirkulujúcou výmenníkom 9 tepla. Vo všetkých potrubiach môžu byť na dopravu média usporiadané čerpadlá P.Znázomené zariadenie nevydáva ani odpadovú vodu,ani odpadový plyn. Neprchavé zložky N prebytočného kondenzátu U môžu byť bez problémov nízkotepelne karbonizované v bubne 7 na nízkotepelnú karbonizáciu. Prchavé zložky F prebytočného kondenzátu U zvyšujú výhrevnosť čistého plynu R neobsahujúceho prach, takže tento čistý plyn R môže byť použitý ako vykurovací plyn pre bubon 7 na nízkotepelnú karbonizáciu. Na odstránenie prachu z horľavého plynu G, určeného na čistenie, nie je okrem spustenia zariadenia potrebné žiadne cudzie médium. Pracie médium W na pranie horľavého plynu G sa získava z kondenzátu K. V spojení s bubnom 7 na nízkotepelnú karbonizáciu nevznikajú žiadne prídavné odpadové látky. Pri obvyklom prevode domového odpadu M alebo iných odpadových látok do bubna 7 na nízkotepelnú karbonizáciu sa z neho odvádza zostatková látka SR a prebytočný plyn SG z nízkotepelnej karbonizácie, ktoré môžu byť obvyklým spôsobom spracované v bežnom zariadení na nízkotepelnú karbonizáciu a spaľovanie.l. Spôsob čistenia horľavého plynu (G), najmä plynu(G) sa perie a ako čistý plyn (R) sa odvádza, a pričom sa odvádza kondenzát (K), v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kondenzáty (K,U) sa destilujú a prchavé zložky(F) sa primiešavajú do čistého plynu (R) a neprchavé zložky (N) sa odvádzajú, 2. Spôsobpodľanároku l,v y z n a č u j ú ci s a t ý m , že neprchavé zložky (N) sa nízkotepelne karbonizujú alebo spaľujú a čistý plyn (R) pritom ako vykurovací plyn dodáva tepelnú energiu.3. Spôsob podľa jedného z nárokov l alebo 2, v y zn ačujú ci sa tým ,žekondenzát(K)sarozdeľuje na ťažkú a ľahkú frakciu, vykurovací plyn (G) sa perie ľahkou frakciou a prebytočná ľahká frakcia sa destilujú.4. Zariadenie na čistenie horľavého plynu (G), najmä plynu (SG) z nízkotepelnej karbonizácie, s práčkou (l) plynu, opatrenou prívodným potrubím (la) horľavćho plynu (G), prívodným potrubím (lb) pracieho média (W) a odvádzacim potrubím (lc) kondenzátu (K), a spojenou s odvàdzacim ponubím (6) vypratého čistého plynu (R),vyznačujúce sa tým,že odvádzacie potrubie (lc) kondenzátu (K) je spojené s destilačným zariadením (4), z ktorého vystupuje potrubie (4 a) na prchavé zložky (F) a potrubie (4 b) na neprchavé zložky (N), pričom potrubie (4 a) na prchavé zložky (F) je spojene s odvádzacim potrubím (6) vypratého čistého plynu (R).5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že potrubie (4 b) na neprchavé zložky (N) je spojené so zariadením (7) na nízkotepelnú karbonizáciu a/alebo so spaľovacím zariadením.6. Zariadenie podľa jedného z nárokov 4 alebo 5,vyznačujúce sa tým,žeodvádzaciepotrubie (6) vypratćho čistého plynu (R) je spojené s horákom7. Zariadenie podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že horák (8) je upravený V zariadeni (7) na nízkotepelnú karbonizáciu alebo v spaľovacom zariadení.8. Zariadenie podľa jedného z nárokov 5 až 7, v y značujúce sa tým,žezariadenie(7)nanízkotepelnú karbonizáciu je bubon zariadenia na nízkotepelnú karbonizácíu a spaľovanie.9. Zariadenie podľa jedného z nárokov 4 až 8, v y značuj úce sa tým,že odvádzacie potrubie(lc) kondenzátu (K) je spojené s usadzovacou nádržou (2),z ktorej v strednej úrovní vystupuje prívodné potrubie (lb) pracieho média (W) do práčky (l) plynu a z ktorej zo spodku vystupuje odvádzacie potrubie (2 a) prebytočného kondenzátu a zhora odvádzacie potrubie (6) vypratého čistého plynu (R).10. Zaríadenie podľa nároku 9, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že odvádzacie potrubie (2 a) prebytočného kondenzátu je spojené s hydrocyklónom (3), z ktorého vystupuje odvádzacie potrubie (3 a) ľahšej frakcie, ktore ústi do homej časti usadzovacej nádrže (2), a odvádzacie potrubie (3 b) ťažšej frakcie, ústíace do spodnej časti usadzovacej nádrže (2).ll. Zariadenie podľa nároku 10, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že usadzovacia nádrž sa skladá z hlavnej komory (ZA) a vedľajšej komory (ZB), odvádzacie potrubie(3 b) ťažšej frakcie z hydrocyklónu (3) ústi do spodnej časti vedľajšej komory (ZB) a vedľajšia komora (28) je opatrenáprepadom (5) do hlavnej komory (ZA) a dole je spojená s odvádzacím potrubím (2 b) prebytočného kondenzátu (U),ktorćje spojené s dcstilačným zariadením (4).

MPK / Značky

MPK: B01D 53/14, C10K 1/16, C10K 1/02

Značky: hořlavého, spôsob, zariadenie, plynů, čistenia, tohto, spôsobu, vykonávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279213-sposob-cistenia-horlaveho-plynu-a-zariadenie-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob čistenia horľavého plynu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty