Nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje

Číslo patentu: 279123

Dátum: 08.07.1998

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nástrojový rám (10) so zariadením (13) na jeho ukladanie na koľajnice (15) koľaje (3) má dve na dosadnutie na koľajnici (15) upravené a prostredníctvom výkyvného pohonu (32) v rovine kolmej na pozdĺžny smer koľaje (3) vykývnuteľnej dotykovej páky (29). Spodné voľné konce (33) dotykových pák (29) sú vo svojej spodnej koncovej polohe dolu vykývnuteľných dotykových pák (29) zahnuté v smere k stredu koľaje (3) a sú upravené na dosadnutie na vonkajšie strany hláv (22) koľajníc (15). Nástrojový rám (10), ktorý je pojazdný po koľaji (3) prostredníctvom kolies (14) s vencami, je prostredníctvom výškových pohonov (12) výškovo prestaviteľný a je kĺbovo spojený s rámom (4) stroja (1) na stavbu koľaje (3). Dotykové páky (29) sú uložené na nástrojovom ráme (10) a sú navzájom spojené synchronizačnou tyčou (31). Výškové pohony (12) sú vytvorené na dvojstupňové spúšťanie nástrojového rámu (10), ktorý je spojený s rozpínacím pohonom (21), pôsobiacim v priečnom smere koľaje (3) na pritláčanie kolies (14) s vencami na vnútornú stranu hlavy (22) koľajnice (15).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nástrojového rámu so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje s najmenej jednou dotykovou pákou, ktorá je upravená na dosadnutie na koľanícu a ktorá je výkyvná prostrednictvom pohonu v rovine kolmej na pozdĺžny smer koľaje, pričom nástrojový rám,ktorý je pojazdný po koľaji prostredníctvom kolies s vencami, je prostredníctvom výškových pohonov výškovo prestaviteľný a je s rámom stroja na stavbu koľaje kĺbovoZ DE-PS 29 27 729 je známe zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajniciach koľaje, prípadne k vystreďovaniu nástrojového rámu stroja na stavbu koľaje,ktorý je na ráme stroja prestaviteľne prikĺbený prostredníctvom výškových pohonov. Prostredníctvom vedenia je nástrojový rám nasmerovaný vo svojej polohe nadvihnuto nahor, v ktorej je mimo prevádzku a to samočinne a centrálne vzhľadom na stred stroja. Ústrojenstvo na uloženie na koľajnicu koľaje, ktoré je nezávisle od nástrojovćho rámu tiež prikĺbenć na ráme stroja, pozostáva v podstate z dvojice pák, ktoré pôsobia ako dotykový orgán a ktorý je na samostatnom ráme, prikĺbenom na ráme stroja, upevnený tak, že dotykové páky sú Výkyvné vo zvislej rovine,upravenej naprieč k smeru koľaje. Výkyvné osi dotykových pák sú pritom upravené vodorovne od seba v takej vzdialenosti, ktorá zodpovedá rozchodu koľaje. Dotykové páky sú ďalej navzájom spojené prostredníctvom synchronizačnej tyče, ktorá prenáša pohyb jednej páky prostredníctvom výkyvného pohybu na zrkadlovo opačný pohyb druhej páky. Voľné spodné konce dotykových pák sú vytvorené ako snimacie dorazy na dosadnutie na vnútornú stranu hláv koľajníc. V pokojnej polohe zariadenia sú dotykové páky vykyvované smerom nahor proti stredu stroja. Pri použití sa uvedie do činnosti výkyvný pohon a dôjde k synchrónnemu rozpínaciemu pohybu dotykových pák v smere k vnútomým stranám hláv koľajnic. Pokiaľ nie je zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajniciach koľaje vystredené presne nad stredom koľaje, napríklad ked je stroj v koľajovom oblúku, dochádza nutne k tomu,že najskôr dosadne jedna z dotykových pák na priradenú hlavu koľajnice. Pri pokračujúcom rozpínaní pák sa presunie rám zariadenia na ukladanie na koľajniciach v smere k stredu koľaje a to tak ďaleko, až tiež druhá dotyková páka dosadne na k nej priradenú hlavu koľajnice a zariadenie sa tak presne vystredí vzhľadom na stred koľaje. V tejto polohe potom slúži rám na ukladanie na koľajniciach k tomu,aby riadil nástrojový rám v priebehu jeho spúšťania na koľaj do presnej polohy v strede koľaje. Na tento účel sú na nástrojovom ráme upevnené palcové smerové podpery,ktoré sú vychyľovanć vodiacimi rampami, usporiadanými na ráme zariadenia na ukladanie na koľajniciach k tomu, aby kolesá s vencami nástrojového rámu sa dostali do záberu s koľajnicami a tak sa nástrojový rám uloží na koľa. Toto usporiadanie na ukladanie na koľaji je konštrukčne relatívne nákladné a vyžaduje prídavný rám na dotykové páky.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť konštrukčne veľmi jednoduchý nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje v úvode opísaného typu.Vytýčená úloha sa rieši nástrojovým rámom podľa vynálezu, ktorého podstata je založená na tom, že dotykové páky sú uložené priamo na ňom a výškové pohony sú vytvorené na jeho dvojstupňové spúšťanie, pričom je spojený s najmenej jedným rozpínacim pohonom k pritlačovaniu kolies s vencami na hlavu koľajnice.Takto vytvorený nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje vyžaduje výhodne iba málo konštrukčných súčastí, ktoré je možné bez problémov a bez nepriaznivého ovplyvňovania jeho funkcie na ňom upevniť. Spúšťací pohyb, ktorý je realizovaný v dvoch stupňoch, umožňuje uviesť, prípadne spustiť nástrojový rám najskôr z polohy, v ktorej je pri presune vozidla, do polohy zvlášť priaznivej pre proces vystredovania , v ktorej sú na koľaj ukladané kolesá s vencami tesne nad koľajnicami. Potom sa uskutoční vystredenie nástrojového rámu do stiedu koľaje a v nadväznosti na neho druhé spustenie, to znamená vlastné uloženie kolies s vencami na koľaji. Zvlášť hospodámym spôsobom pritom je možné použiť rozpínacie pohony, potrebné na pracovné nasadenie nástrojového rámu, tiež na uskutočnenie uloženia na koľaji. Táto operácia je založená na tom, že nástrojový rá.rn je až do ukončenia prvého stupňa spúšťacieho pohybu, pripadne až do dosadnutía dotykových pak a koľajnice, blokovaný prostrednictvom rozpínacích pohonov proti nežiaducemu priečnemu posunutiu, ku ktorému dochádza najmä v úsekoch koľaje s priečnym sklonom, čím sa tiež V takých úsekoch koľaje zaistí nenarušený proces ukladania na koľaji.Usporiadanie nástrojového rámu podľa nároku 2 zabezpečuje zvlášť jednoduchým spôsobom automatické a presné výškové polohovanie na koľaj ukladaných kolies s vencami tesne nad koľajnicami a to tým, že zdvih homých piestových jednotiek homých pohonov, upravených na prvý stupeň spúšťania, je v súlade s touto požiadavkou stanovený. Toto usporiadanie ďalej zaisťuje, že sú vždy rovnake predpoklady na výkyv dotykových pák pri nasledujúcom procese vystredenia, prípadne, že sa spúšťanie zastaví vždy v rovnakej polohe nástrojového rámu.Vytvorenie nástrojového rámu, ktoré je uvedené v nároku 3, vytvára ideálnu a do značnej miery neobmedzenú východiskovú polohu nástrojového rámu vzhľadom na koľajnice k nasledovnému vystredeniu v strede koľaje.Ďalšie vytvorenie nástrojového rámu podľa nároku 4 umožňuje najjednoduchším spôsobom sarnočinné vystredenie nástrojového rámu na koľajniciach pôsobením iba jediného pohonu, pretože navzájom spojené dotykové páky sa vykyvujú proti sebe zrkadlovo V kliešťovom pohybe.Usporiadanie dvoch čapov podľa nároku 5, ktore sú upravene na uloženie dotykových pák, poskytuje tú výhodu, že dotykové páky sú i vo svojej navonok a nahor vykývnutej koncovej polohe ešte úplne vnútri profilu stroja,preto nemôžu byť príčinou nepriaznivého ovplyvnenia bezpečnosti.Vytvorenie dotykových pák podľa nároku 6 umožňuje dokonalejšie opretie pák na hlavách koľajníc a poskytuje pevnej šie držanie v priebehu procesu vystreďovania.Pokiaľ má uhol medzi zakriveným koncom a nadväzujúcou časťou dotykovej páky hodnotu 150 °, zaistí sa týmnajlepšie možné prispôsobenie tvaru dotykovej páky profilu hlavy koľajnice a pritom sa nepriaznivo neovplyvní výkyvnosť pri procese vystreďovania.V nároku 8 opísane ďalšie výhodné vytvorenie nástrojového rámu podľa vynâlezu umožňuje najoptimálnejšiu kombináciu optimálne zvolenej dĺžky dotykových pak s maximálnym účinkom pák, prípadne znížením síl k bezproblémovému uskutočňovaniu vystreďovania nástrojového rámu.Homý koncový spínač podľa nároku 9 zabezpečuje najjednoduchšími prostriedkami automatické prepnutie rozpínacích pohonov z blokovacej polohy, ktorá je nutná V priebehu prvého stupňa spustenia nástrojového rámu, do plávajúcej polohy, ktorá je nutná k procesu vystreďovania,čím sa zaistí, že v celom procese vystreďovania nie je nutný žiadny zásah obsluhy.Obdobná výhoda sa tiež dosiahne prostredníctvom znakov podľa nároku 10 a to tým, že sa časovo nenáročne uzatvorí uloženie nástrojovćho rámu na koľąji po realizovanom vystredení a to automaticky a bez nutnosti ďalších zásahov obsluhy.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je v ďalšom podrobnejšie opísaný na príklade realizácie v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je schematicky znázomený bokorys stroja na stavbu koľaje, ktorý je opatrený nástrojovým rámom podľa vynálezu.Na obr. 2 je vo väčšej mierke znázomený bokorys detailu podľa obr. l.Na obr. 3 a 4 je znázornený pohľad v smere šípky III z obr. 1, pričom tento pohľad znázorňuje nástrojový rám v rôznych fázach procesu ukladania na koľaj.Na obr. 5 je znázomcný pohľad na časť nástrojového rámu v koncovej polohe po uskutočnenom uložení na koľaj.Pojazdný stroj 1 na stavbu koľaje, ktorý je znázomený na obr. 1, má na svojej koncovej strane v tvare mostu upravený rám 4 koľaje, ktorý je prostredníctvom koľajových podvozkov 2 uložený na koľaji 3. Na tomto ráme 4 stroja sú usporiadané na realizáciu prác na stavbe koľaje tri v podstate výškovo a bočne prestaviteľné podbíjacie agregáty 5, zdvíhacími a vyrovnávacími pohonmi opatrený agregát 6 na nadvíhovanie a vyrovnávanie koľaje 3, ako i nivelačný a vyrovnávací vzťažný systém 7, ktorý tieto agregáty riadi. Na zásobovanie všetkých na stroji 1 na stavbu koľaje usporiadaných pohonov je upravená energetická centrála 8, ktorá je ovládateľná prostredníctvom riadiaceho ústrojenstva 9, upraveného v pracovnej kabíne. Na zisťovanie polohy koľaje 3 je upravený merací voz 11, ktorý je pojazdný na koľaji 3 a ktorý má nástrojový rám 10, kĺbovo a výškovo prestaviteľne spojený s rámom 4 stroja prostredníctvom výškových pohonov 12 medzi ďaleko od seba upravenými koľajovýmí podvozkami 2 a ku ktorému je priradený nivelačný a vyrovnávací vzťažný systém 7. Nástrojový rám 10 je na vystredenie pri ukládání na koľaj 3 opatrený zariadením 13 na ukladanie na koľaji 3, ktoré bude ešte bližšie opísané v ďalšom. Na prednom a zadnom konci stroja l nastavbu koľaje 3 je usporiadané najmenej jedno meracie koliesko nívelačného a vyrovnávacieho vzťažného systému 7,ktore je tiež opatrené zariadením 13 na ukladanie na koľaji 3.Ako je zrejmé z obr. 2, ale najmä z obr. 3 a 4, je k pozdĺžnemu smeru koľaje 3 naprieč upravený nástrojový rám 10 meracieho voza 11, spojený s dvomi kolesami 14 s vencom, z ktorých každé je priradené, prípadne sa odvaľuje po jednej koľajnici 15 koľaje 3. Na registráciu roviny koľajnice 15 prostredníctvom nivelačného a vyrovnávacieho vzťažného systému 7 sú upravené dve nivelačné tyče 16,ktoré sú usporiadané V priečnom smere koľaje 3 a vo vzdialenosti zodpovedajúcej rozchodu, pričom sú na ráme 4 stroja uložené vo zvislom vedení 17 a sú voľne pohyblivé iba výškovo. Spodné konce týchto nivelačných tyčí 16 sa opierajú prostredníctvom ramena 18 na vodorovnej klznej dráhe 19 na nástrojovom rĺmne 10 a sú uložené v priečnom vedení 20, čím sa zaistí, že nástrojový rám je vzhľadom na nivelačné tyče 16, prípadne vzhľadom na rám 4 stroja neobmedzene posuvný v priečnom smere koľaje 3. Dva rozpínacie pohony 21, ktoré sú usporiadané vodorowie a v priečnom smere koľaje 3, sú jedným svojím koncom spojené zhruba v prostriedku stroja 1 na stavbu koľaje s nástrojovým rámom 10 a svojím druhým koncom vždy sjednou nivelačnou tyčou 16, pričom ich úlohou je pri pracovnom nasadení pritláčať jedno z kolies 14 s vencom bez vôle na hlavu 22 koľajnice 15.Nástrojový rám 10 s rámom stroja, kĺbovo spájajúcim výškové pohony 12, sú zostavené vždy zo spodného pohonu 24 a homého pohonu 23, ktoré sú opatrené homým pracovným valeom 25 a spodným pracovným valcom 26 a hornou piestovou jednotkou 27 a spodnou piestovou jednotkou 28, pričom tento homý pohon 23 je so spodným pohonom 24 navzájom súosovo spojený v oblasti čelných plôch homého pracovného valca 25 a spodného pracovného valca 26. Horná piestová jednotka 27 homého pohonu 23 je pritom prikĺbená na ráme 4 stroja, zatiaľ čo spodná piestová jednotka 28 spodného pohonu 24 je kĺbovo upevnená vždy na tom konci nástrojového rámu 10, ktorý je na vonkajšej strane stroja 1 na stavbu koľaje. Ďalej je zdvih homej piestovej jednotky 27 horného pohonu 23 dimenzovaný tak, že pri plne vysunutom pieste je nástrojový rám 10 spustený do tej miery, že kolesá 14 s vencami sú svojimi jazdnými nosnými plocharni 5 až 8 cm nad hlavou 22 koľajnic 15.Zariadenie 13 na ukladanie na koľaj 3 má vždy dve k jednej koľajnici 15 priradené dotykové páky 29, ktoré sú prostredníctvom čapov 30, uložené na nástrojovom ráme 10 a sú Výkyvné okolo roviny upravenej kolmo k pozdĺžnemu smeru koľaje 3, pričom čapy 30 sú zhruba v rovnakej výške ako nápravy 36 kolies 14 s vencarni a vzájomná vzdialenosť medzi čapmi 30 je menšia než vzájomná vzdialenosť medzi kolesami 14 s vencom. Dotykové páky 29 sú navzájom kĺbovo spojené prostredníctvom zhruba diagonálne upravených synchronizačných tyčí 31 a to tak,že pohyb jednej dotykovej páky 29 vzhľadom na zvislú rovinu, upravenú v pozdlžnej osi stroja 1 na stavbu koľaje,vyvoláva zrkadlový pohyb druhej dotykovej páky 29. Na uskutočnenie tohto pohybu, prípadne výkyvu dotykových pák 29, slúži na nástrojovom ráme 10 prikĺbený výkyvný pohon 32.Spodné voľne konce 33 dotykových pák 29 sú v ich dole vykývnutej koncovej polohe zakrivene k stredu koľaje 3 a sú upravené na dosadnutie na vonkajšej strane hlavy 22koľajnice 15. Pritom má uhol medzi týmto zakríveným koncom 33 a medzi nadväzujúcou hlavnou časťou dotykovej páky 29 hodnotu l 50 °.Ďalej je nástrojový rám 10 opatrený homým koncovým spinačom 34, ktorý je kontaktovaný dotykovou pákou 29 vo vykývnutej koncovej polohe na vonkajšiu stranu stroja 1 na stavbu koľaje 3 a ktorý je spojený s ovládaním rozpínacích pohonov 21. Ďalej je vybavený spodným koncovým spínačom 35 na dosadnutie na dotykovú páku 29 V spodnej koncovej polohe, čím sa zaistí uvedenie spodných pohonov 24 do činnosti.V ďalšom je opisaná funkcia zariadenia a to najmä spojenie z obr. 3 a obr. 4.V priebehu premiestňovania jazdy stroja l na stavbu koľaje 3 je nástrojový rám 10, prípadne merací voz 11 a to pri úplne zasunutých výškových pohonoch 12 V homej koncovej polohe, V ktorej je prostrednictvom neznázomeného mechanického vedenia vystredený a uzavretý na ráme 4 stroja, pozri bodkočiarkovanými číarami mázomený obrys na obr. 3. Dotykové páky 29 sú pritom tiež vykývnuté nahor do koncovej polohy. Po dosiahnutí miesta pracovného nasadenia sa uzatvorenie nástrojověho rámu 10 uvoľní,zatiaľ čo rozpínacie pohony 21 sú zablokované, aby sa zabránilo nežiaducemu bočnćmu výkyvu nástrojového rámu 10 pri prevýšení koľaje 3 V koľajových oblúkoch. Potom sa nástrojový rám 10 úplným vysunutím homých pohonov 23 spustí do prvého stupňa, ked sú kolesá 14 s vencami niekoľko centimetrov nad homýrni hranami koľajníc 15. Teraz nasleduje vystreďovací proces tak, že sa uvedie do činnosti výkyvný pohon 32 a synchrónne sa vykývnu obidve dotykové páky 29, pozri obr. 3. Tým sa tiež vybaví funkcia homého koncového spínača 34, čím sa zaistí časovo nepatrne oneskorené prestavenie rozpínacich pohonov 21 z blokovacej polohy do plávajúcej polohy a tak sa umožní priečne posunutie nástrojového rámu 10 na vystredenie V koľaji 3. Ak by stroj 1 na stavbu koľaje 3 bol v koľajovom oblúku, ako je to tu znázomené, dosadne najskôr na hlavu 22 koľajnice 15 taká dotyková páka 29, ktorá je na vonkajšej strane oblúka Pri pokračujúcom výkyve dotykovej páky 29 dôjde k posuvnému pohybu nástrojového rámu 10 V smere k najskôr uchopenej koľajnici 15, ktorý je ukončený V tom okamihu, keď obidve dotykové páky 29 pevne dosadnú na obidve hlavy 22 koľajníc 15. V tom okamihu sú kolesá 14 s vencami presne nad koľajnicami 15,pripadne je nástrojový rám 10 vystredený V strede koľaje 3. Táto poloha je znázomená na obr. 4.Spodný koncový spínač 35, ktorý je V tejto koncovej polohe dotykových pák 29 uvedený do činnosti, uvoľní teraz automaticky druhý stupeň spúšťanie nástrojovému rámu 10 vysunutím spodných pohonov 24, pričom sa súčasne opäť otvoria, prípadne vykývnu smerom nahor dotykové páky 29, až sa dostanú kolesá 14 s vencami do záberu s koľajnicami 15 a proces ukladania na koľaji 3 je ukončený,pozri obr. 5.Opísané usporiadanie pri ukladaní na koľaji je samozrejme vhodné í pri nasadení s inými nástrojmi, prípadne pracovnými agregátmi strojov 1 na stavbu koľaje 3, ako napríklad s agregátom 6 na nadvihovaníe a vyrovnávanie koľaje.l. Nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje s najmenej jednou dotykovou pákou, ktorá je upravená na dosadnutie na koľajnicu a ktorá je vykývovateľná prostredníctvom pohonu V rovine kolmej na pozdĺžny smer koľaje, pričom nástrojový rám, ktorý je pojazdný po koľaji prostredníctvom kolies s vencami, je prostredníctvom výškových pohonov výškovo prestaviteľný a je s rámom stroja na stavbu koľaje kĺbovo spojený,vyznačujúci sa tým,žedotykovépáky(29) sú uložené priamo na ňom a výškové pohony (12) sú vytvorené najeho dvojstupňove spúšťanie, pričom je spojený s najmenej jedným rozpínacím pohonom (21) k prítláčaniu kolies (14) s vencami na hlavu (22) koľajnice (15).2. Nástrojový rám podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že každý výškový pohon (12) je tvorený homým pohonom (23) a spodným pohonom (24), z ktorých každý má horný pracovný valec (25) a spodný pracovný valec (26) a homú piestovú jednotku (27) a spodnú piestovú jednotku (28), a tento homý pohon (23) je súosoVo spojený so spodným pohonom (24) v oblasti čelných plôch homého pracovného valca (25) a spodného pracovného valca (26), pričom homá piestová jednotka (27) horného pohonu (23) je spojená s rámom (4) stroja a spodná piestová jednotka (28) spodného pohonu (24) je spojená s nástrojovým rámom (10).3. Nástrojový rám podľa nároku 1 alebo 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zdvih homcj píestovej jednotky (27) homého pohonu (23) je vytvorený tak, že pri maximálnom zdvihu sú jazdné nosné plochy kolies (14) s vencami upravene 5 až 8 cm nad homou hranou koľajnice4. Nástrojový rám podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3, vyznačujúci sa tým, že dve dotykové páky (29), upravene k uloženiu na vonkajšej strane hlavy(22) koľajnice (15), sú v ňom uložené a sú navzájom spojené prostredníctvom synchronizačnej tyče (31).5. Nástrojový rám podľa jedného z nárokov 1 až 4,vyznačujúci sa tým,ževzájomnávzdialenosť medzi dvomi čapmi (30), upravenými k uloženíu dotykových pák (29), je menšia než vzájomná vzdialenosť medzi obidvomi kolesami (14) s vencami.6. Nástrojový rám podľa jedného z nárokov 1 až 5,vyznačujúci sa týmjekaždádotykovápáka (29) má vo svojej spustenej koncovej polohe v smere k stredu koľaje (3) zakrivený koniec (33).7. Nástrojový rám podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že uhol medzi zakriveným koncom (33) a nadväzujúcou časťou dotykovej páky (29) má hodnotu 150 °.8. Nástrojový rám podľa jedného z nárokov l až 7,vyznačujúci sa tým,žečapy(30)nauloženie dotykových pák (29) sú usporiadané V rovnakej výške ako náprava (36) obidvoch kolies (14) s vencom.9. Náslrojový rám podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je k prestavovaniu rozpínacích pohonov (21) zo zablokovanej do plávajúcej polohy opatrený homým koncovým spínačom (34) na dosadnutie na dotykovú páku (29) v jej nahor vykývnutej koncovej polohe.10. Nástrojový rám podľa jedného z nárokov 1 až 9,vyznačujúci sa tým, žeje opan-ený spodným koncovým spínačom (35) na dosadnutie na dotykovcj páke (29) v jej spodnej, vystreďovací proces ukončujúcej,konccvej polohe na začatie spúšťacieho pohybu prostredníctvom spodného pohonu (24).

MPK / Značky

MPK: E01B 29/00, E01B 37/00, E01B 31/00

Značky: koľaje, nástrojový, ukladanie, zariadením, kolajnice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-279123-nastrojovy-ram-so-zariadenim-na-jeho-ukladanie-na-kolajnice-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástrojový rám so zariadením na jeho ukladanie na koľajnice koľaje</a>

Podobne patenty