Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja

Číslo patentu: 278859

Dátum: 05.10.1994

Autori: Kříž František, Tesař Oldřich, Mládek Miloš, Kaplan Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

V nábojovej časti (71) nosného telesa (7) vretena je pomocou pružne tlmiacich prvkov (6) uložené ložiskové teleso (5) vretena, na hriadeli (1) ktorého je na jednom konci upevnený rotor (2) a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením. Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa pritom s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka nosného telesa vretena textilného,hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja, v nábojovej časti ktorého je pomocou pružne tlmíacich prvkov uložené teleso vretena, na hriadeli ktorého je na jednom konci u pevnený rotor a druhý koniec je spriałmutý s hnaclm zariadením.Vretená textilných, hlavne dopriadacích strojov sú tvorené hriadeľom, na jednom konci ktorého je pevne uložený spriadaci rotor a druhý koniec je spriahnutý s hnacim ústrojenstvom. Hriadeľ je uložený v špeciálnom dvojradovom guličkovom ložisku, ktorého vonkajšie puzdro je pomocou pružných prvkov uložené v nosnom telese pripevnenom k rámu stroja. Takéto uskutočnenie vretena je máme napr. z CS AO l 8 l 015 a CS AO 238 202, ktoré je schopné spoľahlivo pracovať pri otáčkach spriadacieho rotora do 90 000 minl, ale iba pri nizkom stupni rozváženia spriadacieho rotora.Hriadeľ sa pri vyššej hmotnosti spriadacieho rotora správa ako pružné teleso a jeho pracovne otáčky sa blížia kritickým otáčkam tretieho stupňa. Vznikqú veľké vibrácie a na ložisko pôsobia značné dynamické sily, ktoré znižujú jeho životnosť.Vznik vibrácií a ich utlmenie alebo zmenšenie ich veľkostí sa snaží odstrániť riešenie podľa CS A 0 256 305, kde sú pružne prvky vybavené kovovými členmi s prírubou na obmedzenie veľkosti kmitov. Toto riešenie síce zvýšilo spoľahlivosť a životnosť ložísk vretien pri otáčkach do 90 000 min, ale nedovolilo prekročenie tejto hranice, rovnako ako to nedovolili pokusy so zmenou pružnosti pružných prvkov.Nevýhody predchádzajúcich riešení sa snaží odstrániť i CS AO 265 61 l, podľa ktorého hriadeľ vnútri vonkajšieho puzdra ložiska nadväzuje na pružný hriadeľ na spriadaci rotor, pričom priemer pružného hriadeľa je menší ako priemer hriadeľa vretena. Použitie pružného hriadeľa pri otáčkach spriadacieho rotora okolo 90 000 minl, čiastočne eliminuje dynamické sily od spríadacieho rotora, čím sa zvyšuje spoľahlivosť a životnosť ložiska pri týchto otáčkach. Ani táto úprava však nedovoľuje dlhodobé alebo trvalé prekročenie rýchlosti otáčania 100 000 min. Pri týchto veľmi vysokých rýchlostiach dochádza ďalej k vibráciam a životnosť vretena sa znižuje na neúnosnú mieru.Jediný spôsob uloženie hriadeľa vretena, ktorým sa podarilo dosiahnuť trvalého zvýšenia prevádzkových otáčok rotora nad 100 000 min 1 je nepriame uloženie hriadeľa vretena, ked je hriadeľ uložený medzi povrchy valivo uložených kotúčov. Vhodnou voľbou prevodového pomeru medzi priemerom hriadeľa a priemerom kotúčov sa pri vysokých otáčkach hriadeľa dosiahne zníženie otáčok valivćho uloženia kotúčov na pripustnú hranicu. Nepriame uloženie hriadeľa vretien je uvedene napr. v DE OS 34 37 600,CS AO 268 464. Zvýšenie spoľahlivosti tohto uloženia rieši i DE OS 4102142.Nevýhodou nepriameho uloženia hriadeľa vretena je vyššia energetická spotreby, hlučnosť a cena, lebo takéto uloženie je konštrukčne a výrobne zložitejšie.Úlohou vynálezu je navrhnúť opatrenie, ktoré by terajším vretenám na textilné, hlavne bezvretenové dopriadacie stroje dovolilo dlhodobo zvýšiť otáčky nad 100 000 min.Uvedená úloha je splnená telesom vretena textilného,hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja, ktorého podstataje V tom, že plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti nosného telesa sa s narastaýúcou vzdialenosťou od rotora zmenšuje.Plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti nosného telesa sa môže s narastajúeou vzdialenosťou od rotora zmenšovať plynule alebo skokovo.Je výhodné, ked je nábojová časť nosného telesa tvorená dutým zrezaným kužeľom.Nábojová časť nosného telesa môže byť tiež tvorená dutým valcovým telesom vybaveným na povrchu rebrami,ktorých plocha priečneho prierezu sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora zmenšuje.Maximálna hrúbka steny nábojovej časti nosného telesa sa rovná alebo je menšia ako hrúbka prírubovej časti nosného telesa.Navrhnuté riešenie dovoľuje zvýšenie prevádzkových otáčok hriadeľov vretien pri zachovaní alebo i predĺžení životnosti uloženia, pričom životnosť je väčšia ako pri nepriamom uložení hriadeľa.Prehľad obrázkov na výkresePríklady uskutočnenia nosného telesa podľa vynálezu sú schematicky znázomené na priloženom výkrese, kde na obr. l je znázornený rez vretenom bezvretenového dopriadacieho stroja s nábojovou časťou nosného telesa v tvare dutého zrezaného kužeľa, na obr. 2 je znázomená nosné teleso s nábojovou časťou s rebrami a na obr. 3 je znázornené nosné teleso so skokovo sa zmenšujúcou nábojovou časťou.Vreteno textilného stroja, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja, obsahuje hriadeľ l, na prednom konci ktorého je pevne uložený rotor 2 bezvretenového dopriadacieho stroja alebo iná rýchle sa otáčajúca výkonná súčasť textilného stroja. Zadný koniec hriadeľa 1 je upravený na prijímanie krútiaceho momentu, napríklad od tangenciálneho remeňa 3, ktorý sa dotýka jeho obvodu alebo od neznázomeného vysokofrekvenčného motora, s rotorom ktorého je spojený alebo od iného známeho hnacieho zariadenia.V strednej časti je hriadeľ 1 uložený v dvojradovom valivom ložisku 4, ktore nie je predmetom ochrany a ktorého vonkajší krúžok 41 je uložený v ložiskovom telese 5. Ložiskové teleso 5 je pomocou pružne tlmíacich prvkov 6 uložené v nosnom telese 7, ktoré je uložené na ráme stroja. Nábojová časť 71 nosného telesa 7 obklopuje ložiskové teleso 5 a v prednej časti, t. j. za zadnou stenou rotora 2,prechádza do prírubovej časti 72, na ktorú nadväzuje rotorová časť 73 obklopujúca aspoň z časti rotor 2.Pri inom altematívnom neznázomenom uskutočnení nadväzuje hriadeľ 1 vretena, ktorého zadný koniec je upravený na prijímanie krútiaceho momentu, vnútri ložiskového telesa 5 na pružný hriadeľ 11, ktorého priemer je menší ako priemer hriadeľa l vretena. Rotor 2 je upevnený na konci pružného hriadeľa ll.Pružné tlmiace prvky 6 majú najväčšiu účinnosť pri otáčkach od 20 000 min do 42 000 min a s narastajúcimi otáčkami ich účinnosť klesá.Nosné teleso 7 je v oboch prípadoch vytvorené z kovu pohlcujúceho vibrácie, napríklad zo šedej liatiny. Prírubová časť 72 nosného telesa 7 je zosilená a plocha priečneho prierezu steny nábojovej časti 71 nosného telesa 7 sa s narastujúcou vzdialenosťou od rotora 2 zmenšuje.Nábojová časť 71 nosného telesa 7 je v príklade uskutočnenia znázomenom na obr. l tvorená plným telesom v tvare dutého zrezaného kužeľa, pri ktorom sa hrúbka steny s narastajúcou vzdialenosťou od rotora 2 zmenšuje.V príklade uskutočnenia podľa obr. 2 je nábojová časť 71 nosného telesa 7 tvorená dutým valcom, ktorý je na vonkajšej strane vybavený rebrami, ktorých plocha priečneho prierezu sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora 2 zmenšuje.Nábojová časť 71 nosného telesa 7 môže byť vytvorená i iným podobným spôsobom, napríklad môže byť zvonka odstupňovaná, ako je znázomené na obr. 3 alebo môže byť tvorená dutým zrezaným kužeľom vybaveným z vonkajšej strany rebrami.V priebehu pracovného procesu sa hriadeľ l vretena roztoči v dôsledku pôsobenia hnacieho zariadenia na jeho zadný koniec. Do otáčajúceho sa rotora 2 sú z neznázorneného rozvoľňovacieho ústrojenstva známym spôsobom privàdzané neznázomené rozvoľňotené vlákna, ktoré sa vo forme stužky ukladajú v zbemej drážke rotora 2. Pri odťahovaní zo zbemej drážky rotora 2 sa stužka skxůca do priadze.Prameň textilných vláken, privádzaný do neznázomeného rozvoľňocovacieho ústrojenstva, však okrem vlastných vláken obsahuje tiež rôzne nečistoty, ktoré sa z neho nepodarilo odstrániť pri predchádzajúcich pracovných operáciách. V rozvoľňocovacom ústrojenstve sa prameň rozdelí na jednotlivé vlákna, pričom veľká časť nečistôt obsiahnutých pôvodne v pramení vláken je z rozvoľňocovacieho ústrojenstva odvedená odvodom nečistôt.Malá časť nečistôt sa privádm spoločne s rozvoľňotenými vláknami do rotora 2. Časť nečistôt sa ukladá do stužky vláken a odvádza sa v zakrútenej priadzi a časť nečistôt prilípa na stene rotora 2, hlavne v jeho zbemej dražke. Pri vysokých rýchlostiach otáčania rotora 2 dochádza v dôsledku usadzovania nečistôt v zbemej drážke rotora 2 k porušeniu vyváženosti vretena, t. j. k rozváženiu, i ked vreteno s čistým rotorom 2 je vyvážené. V dôsledku rozváženia rotora 2 sa hriadeľ 1 rozkmitá, pričom jeho vibrácie sa prenášajú cez valivé ložisko 4 do ložiskového telesa 5 a z neho do nosného telesa 7, kde sú pohlcované materiálom nosného telesa 7 vzhľadom na tvar prírubovej časti 72, ktorého stena má hrúbku aspoň rovnakú maximálnej hrúbke steny nábojovej časti 71 nosného telesa 7, pričom hlavne V nábojovej časti 71 nosného telesa 7 nedochádza k vzniku rezonančných kmitov, ktoré sú v pripade uloženia ložiskového telesa 5 vretena v nosnom telese s valcovou nábojovou časťou príčinou nízkej životnosti ložísk pri otáčkach nad 90 000 min, Skutočnosť, že zdrojom vibrácií vretena pri otáčkach od 60 000 min 1 do 130 000 mini je rotor 2, potvrdzujú i merania, pričom vretená oboch opisanýeh uskutočnení vykazujú pri uložení v nosnom telese 7 podľa vynálezu výrazné a neočakávané predĺženie životnosti.Pružne tlmiace prvky 6 majú najväčšiu účinnosť pri otáčkach od zo 000 min do 42 000 min a s narastajúcimi otáčkami ich účinnosť klesá.Nosné teleso podľa vynálezu možno použiť hlavne na uloženie vretien bezvretenových dopriadaeích strojov, kde pri ložiskách s maximálnymi otáčkami 90 000 min sa umožňuje dosiahnuť prevadzkové otáčky cez 100 000 min.Tohto účinku možno dosiahnuť pri použití nosného telesa podľa vynálezu, a to tak pre vretená s pevným hriadeľom, ako i pre vretená, ktoré majú rotor uložený na pružnom hriadeli.l. Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja, v nábojovej časti ktorého je pomocou pružne tlmiacich prvkov uložené ložiskové teleso vretena, na hriadeli ktorého je na jednom konci upevnený rotor a druhý koniec je spriahnutý s hnacím zariadením vyznačujúce sa tým,žeplochapriečneho prierezu nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.2. Nosné teleso podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plocha priečneho prierezu nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) plynule zmenšuje.3. Nosné teleso podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plocha priečneho prierezu nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) skokovo zmenšuje.4. Nosné teleso podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nábojová časť (71) nosného telesa(7) je tvorená dutým zrezaným kužeľom.5. Nosné teleso podľa nárokov l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že nábojová časť (71) nosného telesa(7) je tvorená dutým valcovým telesom (7) vybaveným na povrchu rebrami, ktorých plocha priečneho prierezu sa s narastajúcou vzdialenosťou od rotora (2) zmenšuje.6. Nosné teleso podľa nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že maximálna hrúbka steny nábojovej časti (71) nosného telesa (7) sa rovná alebo je menšia ako hrúbka steny prírubovej časti (72) nosného telesa (7).

MPK / Značky

MPK: D01H 7/04, D01H 7/10

Značky: textilného, nosné, stroja, bezvřetenového, hlavne, dopriadacieho, těleso, vřetena

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278859-nosne-teleso-vretena-textilneho-hlavne-bezvretenoveho-dopriadacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosné teleso vretena textilného, hlavne bezvretenového dopriadacieho stroja</a>

Podobne patenty