Spôsob spracovávania koľaje a stroj na vykonávanie tohto spôsobu

Číslo patentu: 278738

Dátum: 13.05.1992

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Nástrojový rám (14), ktorý nesie pracovné agregáty (23), sa pomocou pozdĺžneho prestavného pohonu (21) presúva v pozdĺžnom smere stroja (1) a počas pracovného nasadenia pracovných agregátov (23) sa upevňuje na koľajniciach (4). V prvom pohybe smerom dopredu sa presunie len nástrojový rám (14) pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov (21) až do pracovného miesta pracovných agregátov (23) a pevne sa zovrie na koľajniciach (4). Potom sa v bezprostredne nadväzujúcom druhom pohybe smerom dopredu pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov (21) pritiahne rám (2) stroja.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu spracovávania koľaje a stroja na vykonávanie tohto spôsobu, prípadne jeho štrkového lôžka, pričom nástrojový rám po koľaji pojazdnćho stroja, ktorý unáša pracovne agregáty, sa prostredníctvom pozdĺžneho prestavného pohonu posúva v pozdĺžnom smere stroja relatívne vzhľadom na rám stroja a počas pracovného nasadenia pracovných agregátov sa upevňuje na koľajách.EP - Bl 0 153 772 opisuje stroj na spracovávanie koľaje, ktorý je pojazdný po koľaji prostredníctvom podvozkov a ktorý je vybavený pracovnou jednotkou na umíestňovanie a upevňovanie skrutkových matíc na koľajniciach. Táto pracovná jednotka sa skladá z dvoch za sebou v pozdlžnom smere koľaje medzi podvozkarni umiestnených skrutkovacích zariadení, z ktorých každé má vozík, prípadne nástrojový rám, ktorý sa vedie pomocou kladiek na koľaji a na ktorom sa nachádzajú príslušné pracovné agregáty výškovo prestavitelne. Obidva nástrojove rámy sú spojené s ďalším, takzvaným pevným rámom, ktorý je na stroji na stavbu koľaje upevnený kĺbovo na bočný výkyv v koľajových oblúkoch a ktorý je vzhľadom na stroj V jeho pozdĺžnom smere pomocou prestavného pozdĺžneho pohonu posuvný. K tomu je každý z nástrojových rámov vybavený brzdiacim zariadením na dočasne upevnenie nástrojového rámu na koľajniC 1.Pri pracovnom nasadení sa posúva stroj kontinuálnym spôsobom pomaly po koľaji, a zatiaľ čo nástrojové rámy s pracovnými agregátmi sa pohybujú cyklicky z jedného pracoviska k nasledujúcemu. Pritom je každý z nástrojových rámov najskôr posunutý pomocou pozdĺžneho prestavného pohonu vzhľadom na pevný rám do prednej polohy, a potom je po dosiahnutí miesta zaskrutkovania upevnený pomocou brzdiaceho zariadenia v svojej okamžitej polohe na koľajniciach, v ktorej sa potom zrealizuje zaskrutkovanle. Pozdĺžny prestavný pohon sa pritom udržiava bez tlaku a dochádza pritom k relativnemu posunutiu nástrojového rámu vzhľadom na rám stroja na stavbu koľaje. Po ukončení práce sa opäť nástrojový rám presunie po uvoľneni brzdy a po uvedení pozdlžneho prestavného pohonu do činnosti do svojej najprednejšej polohy, aby ho bolo možné ukotviť na koľajniciach v mieste najbližšieho ďalšieho miesta za rúrkovania. Vybavenie zvieracieho procesu, spúšťacieho a zdvíhacieho pohybu pracovných agregátov a pozdĺžne prestavovanie nástrojového rámu sa riadi koncovými spínačmi, prípadne časovými spínačmi. Ak sa na základe nejakých problémov alebo nepravidelností koľaje skrutkovací proces neuskutoční počas času, ktorý je k dispozícií a ktorý je podmienený kontinuálnou jazdou stroja dopredu, celý stroj sa automaticky zastaví a po odstránení poruchy sa musi opäť uviesť do chodu.Z AT- PS 343 162 je taktiež známy po koľaji pojazdný stroj na prácu na koľaji, ktorý má pod rámom stroja,ktorý je uložený na podvozkoch, umiestnených viac skupin nástrojov na rôzne práce spojené s údržbou koľaje, ako napríklad na uvoľnenie svorkových skrutiek, matíc a pod. Tieto skupiny nástrojov sa nachádzajú vždy na samostatnom nástrojovom ráme, ktorý sa posúva po koľajniciach po kladkách a ktorý je pri použití prestavnćhopohonu prestaviteľný v pozdĺžnom smere stroja relatívne vzhľadom na rám stroja, Pri pracovnom nasadení sa posúva stroj v pracovnom smere, až snímací senzorický mechanizmus narazí na najbližšie nasledujúci spracovávaný prostriedok na upevnenie koľajnice, kde sa vybaví zabrzdenie stroja. Prostredníctvom prcstaviteľných pohonov a vystreďovacích dorazov, sa potom uskutoční presne umiestnenie príslušného nástroja nad spracovávaným upevňovacím prostriedkom. Po spracovaní príslušnej časti koľaje sa všetky nástroje, prípadne skupiny nástrojov presunú až na doraz v koncovej polohe relatívne v smere na rám stroja, a potom sa stroj pohybuje ďalej k nasledujúcemu podvalu v pracovnom smere, kde sa celý proces opakuje. Konštrukcia tohto stroja je, ako je to podmienené potrebnými zariadeniami, ako sú snímacíe senzorické zariadenia a podobne, relatívne komplikovaná. Výkonnosť tohto strojaje tiež obmedzená tou skutočnosťou, že rôzne nástroje musia byť pozdĺžne presunutć vždy z pracovnej polohy do najprednejšej začiatočnej polohy ešte predtým, ako dôjde k pohybu stroja v pracovnom smere.Ďalší stroj na spracúvanie koľajeje známy z US-PS4 579 061. Po koľaji pojazdný rám stroja je tu vybavený pracovnými nástrojmi na zatlkanie klincov, ktoré sú uložené na držiaku na uvedenom ráme stroja a ktoré sú proti tomuto rámu prestaviteľné v pozdlžnom smere koľaje, čím sa zaistí nasmerovanie, prípadne vystredenie nástrojov na spracovávané prostriedky na upevnenie koľajnice. Ďalej je na ráme stroja upravený hydraulický zvierací mechanizmus, prostrednictvom ktorého je stroj pevne zovretý na hlave koľajnice, aby nebol v priebehu nasadenia nástroja pôsobením vznikajúcich reakčných síl nadvihovaný nad koľaj. Pri nasadení sa celý stroj pohybuje od jedného podvalu k druhému, a potom sa nástroj prestaví vzhľadom na rám stroja a presne sa vystredi nad pracovným miestom a zvierací mechanizmus sa uvedie do záberu s koľajnicou.Vynález si kladie za úlohu zhotoviť stroj, ktorý by umožňoval rýchlejšie a jednoduchšie vystredenie pracovných agregátov nad príslušnou pracovnou oblasťou.Vytýčená úloha sa podľa vynálezu dosahuje tým, že v prvom pohybe smerom vpred sa presunie len nástrojový rám pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov v pozdĺžnom smere stroja až do pracovnej oblasti pracovných agregátov a pevne sa zovrie na koľajniciach,a potom sa v bezprostredne nadväzujúcom druhom pohybe smerom dopredu prostredníctvom pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov pritiahne rám stroja.Toto riešenie podľa vynálezu má tú podstatnú výhodu, že pre polohovanie a vystredenie nástrojov je potrebné v pracovnom smere k najbližšiemu podvalu, ktorý má byť spracovávaný, presúvať len malú časť hmotnosti celého stroja, to je nástrojový rám s pracovnými agregátmi. Vzhľadom na pomeme male pohybujúce sa hmotnosti, sa uľahčuje manévrovanie s pracovnými agregátmi, čím sa umožní aj jeho väčšia presnosť a rýchlosť, pokiaľ ťažká hlavná časť stroja stojí. Ďalej sa dosahuje tá výhoda, že jednoduche zhotovenie nástrojového rámu umožňuje veľmi prehľadné pozorovanie všetkých pracovných agregátov pre obe koľajnice, takže celú činnosť zvládne jedna obsluhujúca osoba. Po uskutočnenom vy SK 278738 B 6stredení pracovných agregátov a pevnom zovretí nástrojového rámu na koľajniciach prostredníctvom zvieracieho mechanizmu, možno s časovou úsporou pri realizovaní skrutkovacích prác zostávajúcu časť stroja, na ktorej sa nachádzajú tak prostriedky na zásobovanie energiou, ako aj na ktorej sedi obsluha, rýchlo presunúť prostrednictvom prestavného pohonu do prednej polohy. Tak vzniká tá výhoda, že bezprostredne po ukončení skrutkovacích prác je možno znova presunúť nástrojový rám k najbližšie sa nachádzajúcemu podvalu, pretože zvyšok stroja bol už pred tým pritiahnutý. Ďalšia výhoda týchto prcrušovane vykonávaných a časovo vzájomne posunutých pohybov rámu stroja a nástrojového rámu dopredu, spočíva v tom, že vzhľadom na poháňaciu techniku so zvíeracím mechanizmom a vzhľadom na pozdĺžny prestavný pohon sa zabráni akémukoľvek preklzovaniu podvozkov.Podľa výhodného realizovania vynálezu sa predpokladá, že pozdĺžny prestavný pohon je vytvorený na automatické pôsobenie v nadväznosti následnej na pôsobenie zvieracích pohonov. Tým sa zaistí, že privedenie rámu stroja na nástrojový rám je absolútne spoľahlivé a že sa uskutoční tak rýchlo, ako je to len možné, a to tak,aby sa uskutočnením tohto procesu nejako zaťažovala obsluha. Uvedená obsluha má teda za úlohu len vystrediť nástrojový rám, prípadne na ňom usporiadané pracovné agregáty na pracovnom mieste a uviesť do činnosti zvieraci mechanizmus koľajnice.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu je nástrojový rám zhotovený v tvare písmena T a skladá sa z priečky, namontovanej V podstate priečne na pozdĺžíy smer stroja V pracovnom smere v prednej koncovej časti stroja, ako aj z vodiacej tyče, namontovanej v pozdĺžnom smere stroja. To umožňuje vytvoriť nástrojový rám veľmi jednoducho z hľadiska konštrukcie a s obzvlášť malou vlastnou hmotnosťou, čím sa zdokonali schopnosť jeho manévrovania a uľahčí sa manipulácia. Okrem toho sa vo veľkej miere zaistí kontrola pracovných agregátov obsluhou.Zhotovenie vynálezu podľa ktorého je priečka spojená s vodiacou tyčou kĺbovo a prostredníctvom natáčacieho pohonu, je zhotovená prestaviteľne v uhle vzhľadom na pozdľmy smer stroja okolo zvislej osi natáčania, zaisťuje sa bezproblémové nasadenie stroja taktiež pri prípadne šikmo v koľaji uložených podvalov bez časovo a telesne náročných prestavbových prác, pretože výkyvný pohyb priečky možno uskutočniť zo sedadla obsluhy.Ďalej je podľa výhodného realizovania vynálezu vodiaca tyč prostredníctvom na rám stroja prikĺbeného pákového usporiadania spojená s pozdĺžnymi prestavnými pohonmi, usporiadanýmí na ráme stroja. Vloženie pák zaisťuje pomeme veľkú dráhu posuvu nástrojového rámu pri relatívne krátkom zdvihu pracovného valca pozdĺžneho prestavného pohonu, čo umožňuje jeho pomeme malé zhotovenie a tým aj na priestor nenáročnú konštrukciu.Zvlášť výhodné a úsporu času zaisťujúce usporiadanie spočíva v tom, že nástrojový ràm je vzhľadom na rám stroja posúvateľný v pozdĺžnom smere koľaje po dráhe,dĺžka ktorej odpovedá najmenej priememej vzdialenosti medzi podvalmi. To umožňuje uskutočniť posuv nástrojového rámu rýchlo a prostrednictvom jediného priebežného pohybu.Podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu sa predpokladá, že na priečke sú v priečnom smere stroja vedľa seba usporiadané celkom štyri, vždy na jednu pozdĺžnu stranu koľajnice priradené pracovné agregáty, ktoré sú nastaviteľné v odstupe k príslušnému stredu koľaj 10nice a ktoré sú prostredníctvom pohonov individuálne zdvíhateľné a spustiteľné, ako aj s možnosťou uvedenia do chodu. Tým sa môže uskutočniť jedinou obsluhou ovládanie všetkých štyroch pracovných agregátov bez akýchkoľvek problémov a spoľahlivo, pričom je možno brať do úvahy aj prípadné nepravidelnosti v koľaji, a to vzhľadom na to, že je možno kontrolovať a uvádzať do činnosti jednotlivé pracovné agregáty samostatne.Ak sú podľa ďalšieho výhodného zhotovenia vynálezu usporiadané pracovne agregáty medzi rámom stroja a medzi priečkou, zaistí sa tým neobmedzený dohľad obsluhy na nástroje počas procesu posúvania a vystreďovania.Ďalšie výhodné realizovanie vynálezu spočíva V tom, že Zvieracie zariadenie koľajnice má pre každú koľajnicu po jednom koľajnicovom háku, ktorý je prostredníctvom zvieracieho pohonu vychýliteľný okolo osi upravenej v pozdĺžnom smere stroja a ktorý je umiestniteľný na spodnej strane hlavy koľajnice. Táto obzvlášť jednoduchá konštrukcia zabezpečuje spoľahlivé nasadenie zvieracieho mechanizmu koľajnice pri najrôznejších podmienkach.Usporiadanie, pri ktorom je nástrojový rám vedený na koľaji prostrednictvom kladiek s rámami, ktoré sú usporiadané na koncových stranách priečky, a koľajnicové háky sú usporiadané v bezprostrednej oblasti kladiek s rámami, zvyšuje účinnosť a spoľahlivosť zvieracieho zariadenia koľajnice výhodným spôsobom vďaka spolupráci každého koľajnicového háku s kladkou vencami, z ktorých každý zaberá na vzájomne protiľahlej strane hlavy koľajnice a tak zviera koľajnicu.Výhodne usporiadanie, podľa ktorého je nástrojový rám zhotovený vzhľadom na rám stroja výškovo prestaviteľne, je zvlášť výhodné tak pri presuvných jazdách na iné pracovisko, ako aj otáčanie stroja na koľaji do opačného smeru jazdy.Konečne ešte ďalšie výhodné zhotovenie stroja podľa vynálezu, spočíva v tom, že rám stroja je zhotovený z dvoch častí rámu stroja, ktoré majú vždy dvojicu podvozkov, ktoré sú prostredníctvom pozdĺžneho prestavného pohonu k sebe vzájomne prisúvateľnć v pozdĺžnom smere stroja a z ktorých jedna je spojená ako nástrojový rám s pracovnými agregátmi a druhá časť rámu stroja je spojená s obslužnými mechanizmami a s motorom. Toto zhotovenie aj pri zachovaní podstatnej časti až dosiaľ opísaných výhod poskytuje možnosť prídavného konštrukčného zjednodušenia stroja. Vytvára sa tak totiž usporiadanie samostatného, oddeleného nástrojového rámu, pretože rozdelením rámu stroja do dvoch vzájomne posúvateľných polovic môže v pracovnom smere predná časť slúžiť ako nástrojový rám, ale navyše k tomu môže pri presuvných jazdách pomocou spojenia so zadnou častou rámu byť nasadený taktiež ako rám stroja. Toto konštrukčné zjednodušenie zvyšuje hospodárnosť a spoľahlivosť stroja pri pracovnom nasadení.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na dvoch príkladoch zhotovenia v spojení s výkresovou časťou.Na obr. l je znázomený bokorys stroja na spracovávanie koľaje podľa vynálezu. Na obr. 2 je schematicky znázomený pôdorys rámu stroja a nástrojového rámu stroja podľa obr. l. Na obr. 3 je znázomený pohľad nazvieracie zariadenie koľajníc v smere šípky Ill na obr. 2.Na obr. 4 je vo veľmi zjednodušenom vyhotovení znázomený pôdorys ďalšieho príkladu zhotovenia stroja podľa vynálezu.Stroj 1 na spracovávanie koľaje, ktorý je znázomený na obr. l a 2, má rám 2 stroja, ktorý je pojazdný pomocou podvozkov 3 po koľaji 6, ktoráje tvorená koľajnicami 4 a podvalmi 5. Na ráme 2 stroja je usporiadaný poháňaci motor 7, hydraulický agregát 8 a sedadlo 9 obsluhy s riadiacim a kontrolným mechanizmom 10. Ďalej je namontované otáčacie zariadenie 11, prostredníctvom ktorého je možno stroj 1 nadvihnúť na koľaji 6 a otočiť ho do opačného smeru. Šípka 12 vyznačuje pracovný smer stroja 1. Hydrostatický trakčný pohon 13 slúži na prestavné jazdy stroja l.Na prednej časti rámu 2 stroja v pracovnom smere je nástrojový rám 14, ktorý sa skladá z priečky 15, upravenej v pozdĺžnom smere podvalov 5, a z vodiacej tyče 16,ktorá sa nachádza v pozdĺžnom smere koľaje 6, pričom obe tieto časti sú vzájomne kĺbovo spojené, prípadne sú vzájomne vychýliteľné okolo kolmo na rovinu koľaje 6 upravenej osi 17 natáčania. Toto natáčanie zaisťuje hydraulický natáčacl pohon 18. Vodiaca tyč 16 je svojím, v pracovnom smere zadným koncom, spojená pomocou pákového usporiadania 19 s rámom 2 stroja. Pákové usporiadanie 19 je v podstate tvorené jednoramennou pákou 20, pevný bod natáčania ktorej je umiestnený vždy na ráme 2 stroja. Hydraulické pozdĺžne prestavné pohony 21 sú prikĺbenć vždy jedným koncom na ráme 2 stroja a druhým koncom, umiestneným na strane piesta, na pákach 20. Poloha bodov priklbenia na pákach 20 sa volí tak, aby pohyb piestov pozdlžnych prestavných pohonov 21 o určitú dráhu zdvihu mal za následok V pomere k tomu omnoho väčšie prestavenie nástrojového rámu 14 v pozdĺžnom smere koľaje 6.Priečka 15 je na svojich koncových stranách vedená pomocou kladiek 22 s vencami na koľajniciach 4 a má celkovo štyri, vždy na jednej pozdĺžnej strane koľajnice 4, usporiadané pracovne agregáty 23, ktoré sú v znázornenom príklade zhotovenia vytvorené ako skrutkové vretená 24. Tieto pracovné agregáty 23 sú prestaviteľné v priečnom smere koľaje 6, aby ich bolo možno nastaviť do požadovanej vzdialenosti od stredov koľajníc 4 a sú pomocou hydraulických pohonov 25 individuálne spustiteľné a hydraulicky poháňateľné. Energetické zásobovanie týchto hydraulických p 0 h 0 n 0 V 25, ako aj všetkých ostatných hydraulických pohonov stroja 1, sa uskutočňuje pomocou hydraulického agregátu 8 a je regulované obsluhou pomocou riadiaceho a kontrolného mechanizmu 10.Ako je to vidieť hlavne z obr. 3, je nástrojový rám 14 ďalej vybavený zvieracím zariadením 26 koľajnice 4, ktoré je usporiadané na priečke 15 a ktoré má na každú koľajnicu 4 koľajnicový hák 27. Ten je vychýliteľný okolo osi 28, umiestnenej v pozdĺžnom smere koľaje 6 a pre svoju činnosť je vybavený zvieracím pohonom 29, ktorý je priklbený na priečke 15 a ktorý zaisťuje dosadnutie koľajnicového háku 27 na jednej spodnej strane 30 hlavy koľajnice 4. V tejto polohe priamo spolupracuje každý koľajnicový hák 27 s jednou kladkou 22 s vencom na spoľahlivé a pevné zovretie hlavy koľajnice 4. Prídavne môže byť i rám 2 stroja vybavený ďalším zvieracím me 10chanizmom 31 koľajnice 4 na zaistenie polohy rámu 2 stroja na koľaji 6.Ďalej je opísaná činnosť stroja l.Obsluha vybaví pomocou riadiaceho a kontrolného zariadenia 10 funkčnú činnosť pozdĺžnych prestavných pohonov 21 a tým aj posúvanie nástrojového rámu 14 v pracovnom smere. Rám 2 stroja však pritom zostáva, v prípadnom použití zvieracieho mechanizmu 31 koľajnice 4 alebo zariadenia, v nezmenenej polohe na koľaji 6. Pracovné agregáty 23, ktoré sú usporiadané na priečke 15, sa pred tým nastavia v priečnom smere koľaje 6 na požadovanú vzdialenosť od príslušného stredu koľajnice 4. V momente, kedy nástrojový rám 14 dosiahne najbližšie nasledujúce pracovné miesto, obsluha pomocou diaľkového ovládania vystredi pracovné agregáty 23 nad spracovávanými prostriedkami na upevnenie koľajnice 4, ako je to na obr. 1 a 2 čiarkovane znázomené v predsunutej polohe. Pritom je možne v prípade potreby prispôsobiť prostredníctvom natáčacieho pohonu 18 priečku l 5 taktiež na prípadne šikmo v koľaji 6 umiestnený podval 5, a to tak, že sa vychýli do uhla vzhľadom na pozdlžny smer stroja 1. Vtedy, ked sú skrutkové vretená 4 správne vystredené, uvedú sa do činnosti Zvieracie pohony 29 zvieracích zariadení 26 koľajnic 4 a tým sa upevní nástrojový rám 14 na koľajniciach 4. To automaticky vybaví činnosť pozdĺžnych prestavných pohonov 21, čo má za následok dotiahnutie rámu 2 stroja k nástrojověmu rámu 14, čím sa zníži vzdialenosť medzi oboma rámami na minimum. Súčasne sa tým spustí alebo obsluha alebo sa to urobí automaticky, pracovné agregáty 23, prípadne skrutkovć vretená 24 smerom nadol a uvedie ich do činnosti, čím sa urobia požadované práce. Po ich ukončení a opätovnom nadvihnutí pracowiých agregátov 23 sa pôsobením zvieracích pohonov 29 opäť uvolnia Zvieracie zariadenia 26 koľajnic 4 a opísaný pracovný proces sa úplne rovnako opakuje na nasledujúcom podvale 5. Pri prestavnej jazde na ine pracovisko môže byť nástrojový rám 14 vychýlený smerom nahor a v tejto polohe môže byť zaistený.Ďalší príklad zhotovenia vynálezu, ktorý je značne zjednodušene znázomený na obr. 4, má stroj 32, ktorého rám 33 stroja je zhotovený z dvoch častí 34 a 35 rámu 33 stroja. Každá časť 34, 35 rámu 33 stroja má podvozok 35, pomocou ktorých je stroj 32 pojazdný po koľaji 37. Obidve časti 34, 35 rámu 33 sú navzájom v pozdlžnom smere stroja 32 vytvorené posuvne a na tento účel sú spojené s pozdlžnymi prestavnými pohonmi 38 a sú vybavené vedením 39. Na prestavne jazdy na iné pracovisko sú obe časti 34, 35 rámu 33 stroja vzájomne schopné spojenia. V pracovnom smere, ktorý je vyznačený šipkou 40, predná časť 35 rámu 33 stroja je vytvorená ako nástrojový rám 41 a unáša pracovné agregáty 42 na spracovávanie koľaje 37 alebo jej štrkového lôžka. Zadná časť 34 rámu 33 stroja je vybavená sedadlom 43 obsluhy, motorom 44 a ďalšími, bližšie neznázornenými obslužnými a poháňacimi mechanizmami. Okrem toho je nástrojový rám 41 vybavený zvieracím mechanizmom 45 koľajnice, ktorý možno uviesť do záberu s koľajnicami koľaje 37 a ktorý pevne upína na koľajniciach prednú časť 35 rámu stroja počas nasadenia pracovného agregátu 42.Spôsob práce stroja 32 sa môže porovnať so spôsobom práce stroja l, ktorý bol vysvetlený v spojení s obr. l až 3, pričom práca sa opäť uskutočňuje cyklicky od podvalu k podvalu.l. Spôsob spracovávania koľaje, prípadne jeho štrkovćho lôžka, pričom nástrojový rám po koľaji pojazdnćho stroja, ktorý unáša pracovné agregáty, sa prostredníctvom pozdĺžneho prestavneho pohonu presúva v pozdĺžnom smere stroja relatívne vzhľadom na rám stroja a počas pracovného nasadenia pracovných agregátov sa upevňuje nakoľajniciach,vyznačujúci sa tým,žev prvom pohybe smerom dopredu sa presunie len nástrojový rám pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov V pozdĺžnom smere stroja až do pracovného miesta pracovných agregátov a pevne sa zovrie na koľajniciach,a potom sa v bezprostredne nadväzujúcom druhom pohybe smerom dopredu pomocou pôsobenia pozdĺžnych prestavných pohonov pritiahne rám stroja.2. Stroj na vykonávanie spôsobu s rámom stroja, ktorý je uložený na podvozkoch a ktorý unáša obslužnć a poháňacie zariadenie, ako aj s nástrojovým rámom, ktorý je vzhľadom na rám stroja relatívne posúvajúci pomocou pozdĺžneho prestavného pohonu v pozdĺžnom smere stroja, ktorý je vedený na koľaji pomocou kladiek vencom, ktorý je vybavený pomocou pohonov dvíhacími a spúšťacími pracovnými agregátmi a ktorý má Zvieracie zariadenie koľajnic, ovládateľné pomocou zvieracích pohonov podľa nároku 1, vyznačuj úci sa t ý m , že pozdĺžny prestavný pohon (21) je vytvorený na automatické pôsobenie V nadväznosti následnej na pôsobenie zvieracích pohonov (29).3. Stroj podľanároku 2, vyznačuj úci sa t ý m , že nàstrojový rám (14) je zhotovený v tvare písmena T a skladá sa z priečky (15), upravenej v podstate priečne na pozdĺžny smer stroja (1) v pracovnom smere v prednej koncovej časti stroja (1), ako aj z vodiacej tyče(16), umiestnenej v pozdĺžnom smere stroja (1).4. Stroj podľanároku 3, vyznačuj úci sa t ý m , že priečka (15) je spojená s vodíacou tyčou (16) kĺbovo a pomocou natáčacieho pohonu (18) je zhotovená prestaviteľne v uhle vzhľadom na pozdĺžny smer stroja(1) okolo zvislej osi (17) natáčania.5. Stroj podľa jedného z nárokov 2 až 4, v y z n a čujúci sa tým,ževodiacatyč(16)ráme(2) stroja prikĺbeného pákového usporiadania (19) spojená s pozdĺžnymi prestavnými pohonmi (21), umiestnenými na ráme (2) stroja.6. Stroj podľa jedneho z nárokov 2 až 5, v y z n a čujúci sa tým, že nástrojový rám (14) je vzhľadom na rám (2) stroja posúvateľný v pozdĺžnom smere koľaje (6) po dráhe, dĺžka ktorej zodpovedá najmenej priememej vzdialenosti medzi podvalmi (5).7. Stroj podľa jedného z nárokov 2 až 6, v y z n a čujúci sa tým, ženapriečke(l 5)súvpriečnom smere stroja (1) vedľa seba usporiadané celkovo štyri vždy na jednu pozdĺžnu stranu koľajnice (4) priradené pracovne agregáty (23), ktoré sú nastaviteľné v odstupe na príslušný stred koľajnice (4) a ktoré sú pomocou pohonov (25) individuálne schopné zdvihnutia a spustenia,ako aj uvedenia do chodu.8. Stroj podľanároku 7, vyznačujúci sa t ý m , že pracovne agregáty (23) sú usporiadané medzi rámom (2) stroja a medzi priečkou (15).9. Stroj podľajednćho z nárokov 2 až 8, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zvieracie zariadenie (26) koľajnice (4) má pre každú koľajnicu (4) po jednom koľanicovom háku (27), ktorý je pomocou zvieracieho poho 10nu (29) vychýlíteľný okolo osi (28), upravenej v pozdĺžnom smere stroja (1), a ktorý sa môže uložiť na spodnú stranu (30) hlavy koľajnice (4).10. Stroj podľa jedného z nárokov 2 až 9, v y značujúci sa tým,ženástrojovýrám(14) je vedený na koľaji (6) pomocou kladiek (28) s vencami,ktoré sú usporiadané na koncových stranách priečky(15), a koľajnicově háky (27) sú usporiadané v bezprostrednej oblasti kladiek (22) s vencami.11. Stroj podľa jedného z nárokov 2 až 10, v y značujúci sa tým, ženástrojovýrám (14) je zhotovený vzhľadom na rám (2) stroja výškovo predstaviteľne.12. Stroj podľanároku 2,v y z n a č uj ú ci s a ty m , že rám (33) stroja je zhotovený z dvoch častí(34, 35) rámu (33) stroja, ktore majú vždy jednu dvojicu podvozkov (36), ktoré sú pomocou pozdĺžneho prestavněho pohonu (38) k sebe vzájomne prisúvateľne v pozdĺžnom smere stroja (l) a z ktorých jednaje spojená ako nástrojový rám (41) s pracovnými agregátmi (42) a druhá časť (34) rámu (33) stroja je spojená s obslužnými mechanizmami a s motorom (44).

MPK / Značky

MPK: E01B 31/20, E01B 31/02

Značky: spôsobu, spôsob, stroj, tohto, koľaje, spracovávania, vykonávanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278738-sposob-spracovavania-kolaje-a-stroj-na-vykonavanie-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovávania koľaje a stroj na vykonávanie tohto spôsobu</a>

Podobne patenty