Zariadenie na spriadanie štaplových vláken

Číslo patentu: 278663

Dátum: 13.08.1991

Autor: Popel Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie obsahuje osamostatňovacie ústrojenstvo (1) s dopravným kanálom (15) osamostatnených jednotlivých vláken (57), spriadacie ústrojenstvo (3) s pohyblivým vzduch prepúšťajúcim nosičom (22) vláken (57), pri ktorom vyúsťuje štrbinou šikmý dopravný kanál (2), a odťahové ústrojenstvo (5). V oblasti najväčšieho priblíženia štrbiny šikmého dopravného kanála (2) a povrchu vzduch prepúšťajúceho nosiča (22) jednotlivých vláken (57) je v rotačnom telese (18) spriadacieho ústrojenstva (3) umiestnená bočná ventilačná štrbina (29) ventilačného prieduchu (49).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na spriadanie štaplových vláken, ktoré obsahuje osamostatňovacie ústrojenstvo s dopravným kanálom osamostatnených vláken, spriadacie ústrojenstvo s obiehajúcim vzduch prepúšťajúcim nosičom vláken a odťahová ústrojenstvo.Známe je zariadenie na spriadanie štaplových vláken podľa patentu GB 936628, ktoré obsahuje osamostatňovacie ústrojenstvo na vytváranie toku jednotlivých vláken z prameňa vláken. Osamostatnene vlákna sú potom vedené dopravným kanálem, ktorý sa zo začiatočného štvorcového prierezu po dĺžke v jednom na os dopravného kanála priečnom smere zužuje a v druhom na neho kolmom rozširuje až do úzkeho a dlhého výstupného prierezu dopravného kanála. Oproti tomuto výstupu je potom umiestnený obiehajúci pre vzduch prepúšťajúci nekonečný pás. Šírka pásu v podstate zodpovedá dĺžke výstupného prierezu dopravného kanála, t.j. kolmo na jeho dĺžku. Na páse je v mieste pod výstupným profilom dopravného kanála vytvárané nasávacie pole odvodené od hubice nainštalovanej pod pásom a napojenej na zdroj podtlaku. Vlákna, ktoré vystupujú z dopravného kanála sú nasávacím poľom strhávané na obiehajúci nekonečný pás a spolu s nim v oblasti nasávacieho poľa posúvané. Len čo sa dostanú na okraj nasávacieho poľa, vracajú sa za ním bez ohľadu na pohyb nekonečného obiehajúceho pásu. Týmto vzniká pneumomechanický moment, ktorý pri napojení vláken na zapriadaciu príadzu pôsobí ako krútiaci moment, využiteľný na spevnenie priadze zákrutom. Pri kontinuálnom opisanom procese je možné vytvárať priadzu odvádzanú odťahovými valčekmí v predĺžení nasávacieho poľa naprieč pohybu pása. Opisané známe zariadenie na spriadanie štaplových vláken má zásadné praktické nevýhody. Najzávažnejšie sú dve, ktoré budú následne podrobnejšie analyzované s ohľadom na konečný dosah,t.j. na vlastnosti priadze vypriadanej na tomto zariadení. Prvou nevýhodou je orientácia vláken privádzaných dopravným kanálom k pohybujúcemu sa pásu. Vlákna sú dĺžkou orientované v podstate kolmo na obiehajúci nekonečný pás a smerjeho pohybu. Preto pri dopade na pohybujúci sa pás v oblasti nasávacieho poľa dochádm k ich deformácii v dôsledku zmeny smeru pohybu a zmeny hybnosti vláken. Stav vláken na začiatku priadze v nasávacom poli je charakterizovaný veľmi nízkym stupňom napríamenosti vláken a neusporiadanou orientáciou. Potom je tento zhusťovaný útvar, ktorého štruktúra bola naznačená, vystavený pôsobeniu krútiaceho momentu tak,ako už bolo opísané. Pri analýze silových účinkov na zhustený útvar je možné ľahko dôjsť i k druhej nevýhode spočivajúcej v tom, že na útvar pôsobí len jedna trecia sila od obiehajúceho pásu, ktorej pôsobenie je obmedzené na okrajové vlákna zhusteného útvaru. Úroveň sily je nízka, pretože je odvodená od nasávacej sily poľa, pričom túto silu nie je možné bez značných energetických nákladov dostatočne zväčšiť. Ďalej na zhustený koniec pôsobí pneumatická sila, ktorá strháva zhustený útvar vláken späť na nasávacíe pole. Spätný prúd vzduchu je však najsilnejší v kolmom smere na obíehajúci pás. Šikmý smer je len okrajový, a preto účinok šikmého prúdu vzduchu je málo významný. A tak v dôsledku opísaných síl dochádza len k malému krútiacemu účinku na zhusťo 10vaný vláknový útvar, čo vedie k nízkemu stupňu spevnenia útvaru sknitom od priadze. Spojenim oboch nevýhod získame obraz o ich praktickom dosahu na vlastnosti spriadacieho zariadenia. Spríadacie zariadenie vytvára priadzu nevýhodnej vnútomej štruktúry, ktorá sa prejavuje veľmi nízkou pevnosťou priadze, zhoršovanou i veľmi nízkym stupňom spevnenia zákrutom tak, že takato priadza je prakticky nepoužiteľná.Úlohou zariadenia podľa vynálezu je dosiahnuť jednoduchými technickými prostriedkami odstránenie obidvoch opísaných nevýhod známeho zariadenia, čím sa dosiahnu výhodné úžitkové vlastnosti priadze. Preto sa navrhuje, aby boli vlákna počas transportu už v šikmom dopravnom kanáli vystavené vhodne orientovanćmu mechanickému silovému pôsobeniu a pod touto silovou kontrolou privedené v požadovanej orientácii a v stave vysokej napríamenosti k vzduch prepúšťajúcemu nosiču vláken s nasávacím poľom doplneným súmeme pôsobiacou odstredivou spojitou silou na dosiahnutie vysokej úrovne zhustenia vláknového útvaru a vysokej úrovne trecích síl na vytvorenie dostatočného krútiaceho momentu na spracovanie priadze zákrutom.Podstata zariadenia, ktoré zahŕňa tiež osamostatňovacie ústrojenstvo s dopravným kanálom osamostatnených vláken, spriadacie ústrojenstvo s pohyblivým vzduch prepúšťajúcim nosičom vláken a odťahové ústrojenstvo, pričom koncová časť dopravného kanála osamostatňovacieho ústrojenstva súosovovo zasahuje do vstupnej časti šikmćho dopravného kanála vytvoreného v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva, ktorý vyúsťuje štrbinou pozdĺž povrchu pohyblivćho vzduch prepúšťajúceho nosiča vláken, osadeného otočné a nesúosovovo v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva a spriahnutého s vonkajším pohonom a pri spodnom okraji ktorého je v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva vytvorený najskôr na os rotácie smerujúci a ďalej súosovovo s ňou priebiehajúci odvádzací kanál priadze,spočíva V tom, že V oblasti najväčšieho priblíženia štrbiny šikmého dopravného kanála a povrchu vzduch prepúšťajúceho nosiča jednotlivých vláken je V rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva umiestnená bočná ventilačná štrbina ventilačného prieduchu.Priadza vytvárané na zariadení podľa vymálezu má vysokú kvalitu, najmä vysokú pevnosť z dôvodu usporiadanej skrutkovitej vnútomej štruktúry s vysokým využitím pevnosti všetkých jednotlivých vláken v priereze priadze.Prehľad obrázkov na výkresochNa objasnie podstaty vynálezu sú ďalej pripojené príkladné výkresy spriadacieho zariadenia, kde na obr. l je zobrazený osový rez spriadacím zariadením so vzduch prepúšťajúcim nosičom vláken, tvoreným vonkajším plášťom dutého perforovaněho valca, a na obr. 2 je zobrazený priečny rez IV - IV spriadacím zariadením so vzduch prepúšťajúcim nosičom vláken, tvoreným vonkajším plášťom dutého perforovaného valca, vedený i časťou koncovej časti dopravného kanála podľa obr. l vo zväčšenej mierke.Prlkladné zariadenie na spriadanie štaplových vláken,uskutočnené podľa vynálezu, pozostáva z osamostatňovacieho ústrojenstva l, šikmého dopravného kanála 2,spríadacieho ústrojenstva 3, odvádzacieho kanála 4 a odťahovacieho ústrojenstva 5.Osamostatňovacie ústrojenstvo 1 je tvorené podávacim zariadením zloženým z poháňaného podávacieho valčeka 6 s predradeným zhusťovačom 9 a ďalej vyčesávacím valčekom ll priradeným k podávaciemu zariadeniu v príslušných vybraniach telesa 11 osamostatňovacíeho ústrojenstva 1. Vyčesávací valček 10 je poháňaný v smere šípky 12 a na valcovej ploche je vybavený česacimi hrotmi 13, ktorými sú zvyčajne hroty pílkového drôtu alebo ihly. Bočná stena vybrania 14 pre vyčesávaci valček 10 v telese 11 osamostatňovacieho ústrojenstva 1 tvorí dopravnú cestu, ktorá vyúsťuje do koncovej časti dopravného kanála 15 osamostatňovacieho úsnojenstva 1. Pretože rovnaké osamostatňovacic ústrojenstvo je známe z rôznych rotorových dopriadacích strojov, nebude sa ďalej osamostatňovacie ústrojenstvo 1 detailne opisovať. Na obr. 1 nie sú pritom zobrazené pohony poháňaných súčiastok osamostatňovacieho ústrojenstva 1, lebo na pochopenie jeho technickej funkcie to nie je nutné.Šikmý dopravný kanál 2 spríadacieho ústrojenstva 3 je vždy tvorený už opísanou koncovou časťou dopravného kanála 15, na ktorú nadväzuje koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 kruhovým vstupom časti 17 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3. Koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 je vytvorená v rotačnom telese 18 spríadacieho ústrojenstva 3,ktoré rotuje okolo osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 v smere 20 pohybu rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 v neznázomenom rotačnom osadení. Priečny prierez šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 sa od kruhového vstupu časti 17 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 k výstupu 21 z koncovej časti 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 mení tak, že sa V radiálnom smere šikmý dopravný kanál 2 spríadacieho ústrojenstva 3 zužuje, zatiaľ čo V axiálnom smere sa šikmý dopravný kanál 2 spríadacieho ústrojenstva 3 rozširuje. Potom Výstupný prierez 21 z koncovej časti 16 šikmćho dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 má tvar dlhého a úzkeho obdĺžníka. Pritom je koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 v rotačnom telese 18 spríadacieho ústrojenstva 3 usporiadaná tak, že sa koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 od kruhového vstupu časti 17 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 usporiadaného súmerne s osou 19 rotácie telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 bočné vychyľuje od tejto osi 19 rotácie spríadacieho ú strojenstva 3, pričom smeruje k vzduch prepúšťajúcemu nosiču 22 jednotlivých vláken 57 V spriadacom ústrojenstve 3. Pretože vzduch prepúšťajúci nosič 22 vláken 57 je umiestnený na rotujúcich prvkoch, osadených ložiskami v rotačnom telese 18 spríadacieho ústrojenstva 3, je veľmi jednoducho zabezpečené, aby koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 rotovala súhlasne a s rovnakou kruhovou frekvenciou ako vzduch prepúšťajúci nosič 22 jednotlivých vláken 57. Vzduch prepúšťajúci nosič 22 jednotlivých vláken 57 je zároveňsituovaný tak, aby sa pohyboval pri svojom obiehaní v smere šípky 23 naprieč výstupu 21 z koncovej časti 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3. Výstup 21 z koncovej časti 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 smerujúci k vzduch prepúšťajúcemu nosiču 22 vláken 57 zasahuje na tento vzduch prepúšťajúci nosič 22 vláken 57 tak, aby zasahoval pri svojom pomyselnom predĺžení aspoň do jednej polovice šírky vzduch prepúšťajúceho nosiča 22 vláken 57.Spriadacie ústrojenstvo 3 je tvorené už uvedeným vzduch prepúšťajúcim nosičom 22 vláken 57 a ďalej bočnou ventilačnou štrbinou 29 - pozri obr. 2. Vzduch prepúšťajúci nosič 22 jednotlivých vláken 57 je tvorený vonkajším povrchom dutého valca 46 s perforáciou 47. Valec 46 je poháňaný remeňovými prostriedkami, a tieto v podstate zodpovedajú všeobecne známym pohonovým prostriedkom.V uvedenom príkladnom uskutočnení je rotačné teleso 18 spríadacieho ústrojenstva 3 poháňanć remeňom 48 pre rotačný pohyb okolo osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3. Bočná ventilačná štrbina 29 je súčasne nasávacím otvorom ventilačného prieduchu 49, ktorý pri rotácii rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3 vytvára zdroj podtlaku vzduchu na vytvorenie nasávacieho poľa na vzduch prepúšťajúcom nosiči 22 vláken 57. Je možné však túto ventilačnú štrbinu 29 priamo prepojiť cez rotačný prevodník s klasickým zdrojom nasávacieho vzduchu, napríklad s ventilátorom. Takéto uskutočnenie je bežné, a preto nie je zobrazené.Odvádzaci kanál 4 priadze 51 je umiestnený súosovo s osou 19 rotácíe rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 a je tvorený otvorom 50 odvádzacieho kanála 4. Odvádzací kanál 4 však môže byť tiež na os rotácie 19 rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3vytvorený statickou rúrkou zavedenou do príslušného otvoru 50.Pri príkladnom uskutočnení je zobrazená výhodná konštrukčná koncepcia, pri ktorej koncová časť 16 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3,vzduch prepúšťajúcí nosič 22 vláken 57, bočná ventilačná štrbina 29 vytvorená v pláští 41 rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 a odvádzaeí kanál 4 sú vytvorené na jednom rotačnom telese 18 spríadacieho ústrojenstva 3, ktoré tak vytvára pre vzduch nasávaný bočnou ventilačnou štrbinou 29 jeden pneumatický prepojený a proti okoliu rotačného telesa 18 spríadacieho ústrojenstva 3 pneumatický oddelený celok. Týmto je možné veľmi ľahko premietnuť účinok podtlaku vzduchu až ku kruhovému vstupu častí 17 šikmého dopravného kanála 2 spríadacieho ústrojenstva 3 a nadväzne i do otvoru 50 odvádzacieho kanála 4. V predĺžení odvádzacieho kanála 4 je umiestnené odťahovacie ústrojenstvo 5, ktoré je tvorené odťahovými valčekmi 53, 54 poháňanými V smere pohybu 51, 52 odťahových valčekov 53, 54 a nezobrazenými prostriedkami na seba pružne pritláčanými.Oplsané príkladné zariadenie na spriadanie štaplových vláken pracuje nasledovneVlákna z formy prameňa 55 sú účinkom podávacieho zariadenia, t.j. spolupôsobením podávacieho valčeka 6 i stolčeka 8, ťahané zhusťovačom 9 a privádzané k česacím hrotom 13 vyčesávacíeho valčeka lll. Účínkom dynamických síl sú česacími hrotmi 13 vyčesávané zbriadky 56 prameňa 55 jednotlivé vlákna 57, ktoré sú pôsobením vyčesávacieho valčeka 10 pozdĺž bočnej steny vybrania 14 telesa 11 osamostatňovacieho ústrojenstva l urýchľované, čím vzniká tok jednotlivých vláken 57, ktorý vstupuje do koncovej časti dopravného kanála 15 osamostatňovacieho ústrojenstva l. Na prestupe do rotujúcej koncovej časti 16 šikmého dopravného kanála 2 začne na jednotlive vlákna 57 olcrem zotrvačných síl pôsobiť bočná coriolisová sila, spôsobujúca dotyk s vnútomou stenou 37 šikmeho dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3. Tým sú vlákna 57 vystavené mechanickej kontrole vnútornou stenou 37 šikmćho dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 a pôsobením odstredivej sily narastajú v smere vybočovania šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 od osi 19 rotácie rotačnćho telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3.Pretože jednotlivé vlákna 57 pri kruhovom vstupe časti 17 šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ú strojenstva 3 majú pomeme vysoký stupeň napriamenosti a sú orientované dlžkou v smere prevažujúceho pohybu,t.j. v podstate v smere osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3, je pri mcchanickom dotyku s vonkajšími a vnútomýmí stenami 36, 37 šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 ich orientácia na začiatku výhodne zachovaná a v priebehu ďalšieho transportu koncovou časťou 16 šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 i pôsobením odstredivej sily ešte vylepšovaná, lebo umiestnením na väčšej vzdialenosti od osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spríadacíeho ústrojenstva 3 je vystavovaný väčšej odstredivej sile, a teda väčšej rýchlosti v smere dĺžky šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 ako zadná časť toho istého jednotlivého vlákna 57.Keďže rovnaká skutočnosť plati pre každý dlžkový element jednotlivého vlákna 57, je jednotlivé vlákno 57 nielen účelne kontrolované, ale stále napriamené pri orientácii svojej dĺžky v smere pohybu od kruhového vstupu časti 17 šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 k vzduch prepúšťajúcemu nosiču 22 vláken 57.Kontrola jednotlivých vláken 57 pokračuje i v každom mieste na výstupe z koncového prierezu časti 21 šikmého dopravného kanála 2 spriadacieho ústrojenstva 3 nadväzujúceho družiaceho priestoru 38, a tieto sú teda v napriamenom stave V šikmej orientácii privedene na nasávacíe pole vzduch prepúšťajúceho nosiča 22 vláken S 7 zafrxované.Je zrejmé, že nedôjde nikde k žiadnemu krčeniu jednotlivých vláken 57 pred ich osadenim na vzduch prepúšťajúom nosiči 22 vláken 57 a pokračujú v pohybe v smere 23 jeho obiehania až po okraj nasávacieho poľa. Fixácia jednotlivých vláken 57 je okrem nasávacích síl veľmi podstatne zváčšovaná i účinkom odstredivých síl z dôvodu rotácie okolo osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3. Pri okraji nasávacieho poľa sú vlákna vrátené nasávacim účinkom späť k nasávaciemu poľu, pričom tomuto procesu napomáha trecia sila, ako dôsledok pneumatických a odstredivých síl. Tým sa pri okraji nasávacieho poľa vytvára zhustený vláknový útvar, ktorý pri napojení na zapriadaciu priadzu 58 tvorí začiatok novej priadze 59.Prenos trecej sily je v tomto pripade na veľmi zhustený začiatok mpriadacej priadze 58 účinný, takže vytvára razantný krútiaci moment spôsobujúci spevnenie priadze. Okrem týchto primárnych zákrulov dostáva i ďalšie se 10kundárne zákruty od obiehajúceho balóna 60 priadze 59 okolo osi 19 rotácie rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3 pred odvádzacim kanálom 4.Opisaný spriadaci proces je možné uskutočňovať s vysokou výrobnou rýchlosťou, lebo priadza 59 v počiatočnej fáze, t.j. pri získavaní primárneho zákrutu, nie je axiálne zaťažovaná tak, aby došlo k jej prerušeniu. V procese tvorby sekundámeho zákrutu je priadza 59 už natoľko spevnená, že napätie od balóna priadze 60 ľahko prekonáva. Krútiaci moment spôsobujúci primámy zákrut vychádza i z výhodných kinematických pomerov,ked medzi vzduch prepúšťajúcim nosičom 22 vláken 57 a priemerom zhustenćho začiatku priadze 58 je vysoký prevod, a preto i pri reálnych preklzoch je možné otáčky rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3 okolo osi 19 rotácie pre výrobné rýchlosti 200 a viac metrov priadze 59 za minútu udržiavať v intervale 8 až 15 tisic za minútu podľa jemnosti vyrábanej priadze 59.Spriadacím zariadením je možné ľahko zapríasť tak,že vhodne zvolený úsek zapriadacej priadze 58 je zavedený otvorom 50 odvádzacieho kanála 4 do rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3. Zavedenie je uľahčene nasávacím vzduchom, lebo úsek priadze 59 je potom nasávaným vzduchom strhnutý na nasavacie pole a orientovaný po jeho dĺžke okrem iného i spolupôsobením bočných stien družiaceho priestoru 38. Po zavedení konca zapriadacej priadze 58 sú spustené postupne funkcie podávania vláken 57 vzduch prepúšťajúceho nosiča 22 vláken 57 a odťah novej priadze 59, ked medzitým bola rotácia vyčesávacieho valčeka 10 a rotačného telesa 18 spriadacieho ústrojenstva 3 už spustená pri vlastnom procese zavedenia zapriadacej priadze 58. Na dosiahnutie hladkého pripriadku je možné medzi inštrukciu na štart podávania a štart odťahu zaradiť vhodné časové oneskorenie.Zariadenie na spriadanie štaplových vláken, obsahujúce osamostatňovacie ústrojenstvo s dopravným kanálom osamostatnených vláken, spriadacie ústrojenstvo s pohyblivým vzduch prepúšťajúcim nosičom vláken a odťahove ústrojenstvo, pričom koncová časť dopravného kanála osamostatňovacieho ústrojenstva súosovo zasahuje do vstupnej častí šikmćho dopravného kanála vytvoreného v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva, ktorý vyúsťuje štrbinou pozdĺž povrchu pohyblivého vzduch prepúšťajúceho nosiča vláken, osadenćho otočne a nesúosovo v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva a spriahnutého s vonkajším pohonom a prispodnom okraji ktorého je v rotačnom telese spriadacieho ústrojenstva vytvorený najskôr na os rotácie smerujúci a ďalej súosovo s ňou príebiehajúci odvádzací kanál priadze,vyznačuj úce sa tým,ževoblasti najväčšieho príblíženia štrbiny šikmého dopravného kanála (2) a povrchu vzduch prepúšťajúceho nosiča (22) jednotlivých vláken (57) je v rotačnom telese (18) spriadacieho ústrojenstva (3) umiestnená bočná ventilačná štrbina (29) ventilačného prieduchu (49).

MPK / Značky

MPK: D01H 4/04, D01H 4/16

Značky: spriadanie, zariadenie, vláken, staplových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278663-zariadenie-na-spriadanie-staplovych-vlaken.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na spriadanie štaplových vláken</a>

Podobne patenty