Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd

Číslo patentu: 278544

Dátum: 10.09.1997

Autori: Holub Vladislav, Uher Jaroslav, Koutecký Vlastimil, Pultr František

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie je zhotovené vo forme zvislého elevátora s hnacou remenicou (6) upevnenou na hriadeli (5) nesúcom bioreaktor (4). Remenica (6) je umiestnená nad hladinou (15) znečistenej vody v zásobníkovej nádrži (1) blízko medzisteny (3) oddeľujúcej priestory zásobníkovej nádrže (1) a komory biozóny (2). Remenicu (6) poháňa nekonečný pás (7), na ktorom sú rovnomerne umiestnené korčeky (8) valcovitého tvaru, na oboch koncoch zalepené vrchnákmi (11) s dvoma otvormi (12, 13) v plášti (10) korčeka (8), ktoré sú umiestnené nad vrchnákmi (11). Horný otvor (12) je väčší ako spodný otvor (13).

Text

Pozerať všetko

Predmetom vynídezu sú biologické Čistiarne odpadových vôd a zariadenia na samočinnú reguláciu dávkovania čistenej tekutiny do ich biozóny.Mnohé biologické Čističky odpadových vôd využívajú princíp pretlakového sýtenia biologíckého filmu,ktorý je vytvorený na biokontaktoroch vzdušným kyslíkom. Konštrukčné riešenie biokontaktoru umožňuje pozvoľnú cirkuláciu aktívneho kalu v biozóne proti smeru prúdenia pritekajúcej tekutiny. Čističky odpadových vôd sú viackomorovć so sériovo zapojenými priestormi, v ktorých prebiehajú jednotlive fázy čistenia, t. j. zachytenie hrubých nečistôt vrátane plávajúcich látok, napr. tukov, predčistenie na pevných nosičoch, prevzdušnenie,aerob-ne čistenie a vyčistenie tekutiny, vrátane spätného toku kalu. Pre dobrú funkciu čistiame je treba, aby sa vytvorila aktívna biologická vrstva na biokontaktoroch a aby v priebehu činnosti bioreaktora nenastala degradácia tejto aktívnej biologickej vrstvy. Tento prípad môže nastať pri väčšom kolísani prítoku odpadovej vody na vstupe do septika a pri konštantnej dodávke znečistenej vody do zásobnikovej nádrže, do biozóny čističky. Pokiaľ dávkovacie zariadenie dodáva konštantné objemové dávky znečistenej vody, ktore je väčšie ako množstvo, ktoré priteká, odčerpá ju a viac nezavlažuje biologicky aktívnu vrstvu v biozóne. Aktívna vrstva vyschne, degraduje sa a činnosť bioreaktora sa zastaví. Obnova aktívnej vrstvy pri obnovenej dodávke znečistenej vody trvá 2 až 3 týždne,čím LH 4 nastávajú veľké časové straty. Problém dávkovania znečistenej vody do biozóny reaktora rieši AO 244 278 Dávkovacie zariadenie kvapalín s prevzdušňovanim pri biologickom čístení odpadových vôd. Ide o zariadenie elevátorového typu, v ktorom sú na klinovom remeni upevnené duté valcové korčeky s uzavretými čelami a otvorom v plášti korčeku nad uzavretým čelom, pri ktorom je korček pripevnený k remeňu. V osi druhého čela je vytvorený malý odvzdušňovaci otvor. Korček sa pri ponorení pod hladinu tekutiny, ktorá sa načerpáva, naplní plniacim otvorom tekutinou, pričom vzduch uniká k hladine odvzdušňovacim otvorom, ktorý je na dne korčeka. Pri prechode dolnou úvraťou uníkne plniacim otvorom z korčeka zvyškový vzduch, ktorý prevzdušní obsah zásobnej nádrže. V hornej úvrati sa korček preklopi ajeho obsah sa preleje plniacim otvorom do nádrže biozóny.Vynálezom podľa AO 256 036 Zariadenie na reguláciu nábehu do cirkulačného valca bioreaktora sa rieši homogenizácia spracovanej tekutiny a regulácia pritekajúceho média do bioreaktora. Problém je riešený miešadlom, ktoré je umiestnene pri dne deliaceho medzikružia a pracovnou polohou pohyblivého nástavca ovládaného plavákmi.Vynález podľa PV 1940-90 Zariadenie na automatickú reguláciu vstupného média do bioreaktom pre čistiareň odpadových vôd rieši problém regulácie veľkosti dávok znečistenej vody zo zásobníka do biozóny bioreaktora umiestnením prepravných nádobiek na dosku rotujúceho disku v rôznej radiálnej vzdialenosti od osi otáčania hriadeľa, ktorý nesie biodisky. Pri znižovaní hladiny v nádrži zásobníka sa znižuje aj dávka znečistenej vody do biologickej zóny bioreaktora, pretože pod hladinuv zásobnikovej nádrži zasahuje menej prepravných nádobiek a vynesie sa menšie množstvo znečistenej vody. Týmto spôsobom začne bioreaktor pracovať úspomým režimom, ale svoju činnosť nepreruší. Výška hladiny v nádrži zásobníka sa sleduje indikátorom hladiny. Tento ovláda spätný ventil, ktorý je zabudovaný vo výstupnej komore čístíame. Pri poklese hladiny sa ventil otvára a vyčistená voda sa vracia späť do nádrže zásobníka.Nevýhody známych riešení spočívajú hlavne v tom,že existujúce zariadenia umožňujú dodávku len stáleho množstva čistenej tekutiny do biozóny reaktora. Ak je treba zmeniť dávkovanie, musí sa zmeniť aj počet dávkovaclch nádob alebo napr. počet otáčok hriadeľa, ktorý ovláda pohyb nosiča dávkovacich nádob. Obyčajne takýto postup nie je možný. V prípade zariadenia podľa PV 1940-90 sa dostáva do biozóny Čističky veľmi zriedená znečistená tekutina.Riešenie podľa vynálezu odstraňuje alebo aspoň znižuje nedostatky opisaných známych riešení. Zariadenie podľa vynálezu má v podstate zvláštne upravené dávkovacie nádoby, korčeky, ktoré sú upevnené na nosiči tvoriacom nekonečnú slučku, ktorý je poháňaný poháňacím členom, napr. remenicou. Táto remenica je pevne spojená s hriadeľom, na ktorom sú biodisky, je umiestnená tesne vedľa steny, ktorá oddeľuje priestor biozóny od priestoru zásobníkovej nádrže. Korček predstavuje duté,valcovité teleso, ktoré je uzavreté pri oboch čelách vrchnáčikom. V plášti korčeka sú na rovnakej povrchovej priamke nad zaslepujúcimi čelnými vrchnáčikmi umiestnene otvory, ktorými čerpaná tekutina vniká do resp. uniká z korčeka. Otvory majú rômy priemer. Korčekje na nosiči upevnený tak, že väčší otvor je nad menším v smere pohybu nosiča. Korčeky sú na nosiči rozmiestnené rovnomeme a sú na svojej strednej časti upevnené tak, že majú voči nosiču stabilnú polohu a osi korčekov s osou nosného člena sú totožné. Takto zhotoveným nekonečným pásom je elevátorový dopravník, ktorý zabezpečuje premiestnenie potrebného množstva čerpanej tekutiny do biozóny Čističky a dôkladné prevzdušnenie tejto tekutiny ešte pred jej dodanim do biozóny čističky.Zariadenie pracuje tak, že pri otáčkach remeníce,ktorá poháňa nosič s korčekmi sa tieto korčeky ponárajú pod hladinu čerpanej tekutiny a väčším otvorom v plášti korčeka vniká tekutina dovnútra korčeka. Menším otvorom sa vytláča vzduch, ktorý uniká k hladine v prúde malých bubliniek, sýti tekutinu kyslíkom a prevzdušňuje ju. Pri pohybe korčeka nad hladinou čerpanej tekutiny odteká určité množstvo obsahu korčeka v závislostí na veľkosti dolného otvoru v plášti korčeka a vzdialenosťou medzi hornou úvraťou korčeka a hladinou čerpanej kvapaliny. Dosiahnutím homej úvrate sa korček preklopi a väčším otvorom v jeho plášti sa zbytok obsahu korčeka preleje do priestoru biozóny. Ak je hladina tekutiny v nádrži vysoká, je dráha korčeka medzi homou úvraťou a hladinou krátka a z korčeka vytečie späť do nádrže len malé množstvo tekutiny, väčšia časť pretečie do priestoru biozóny. Ak je hladina nízka, zostane v korčeku len málo prečerpávajúcej tekutiny a málo sa jej teda dostane do biozóny. Zariadenie plní teda dve funkcie, prevzdušnenie čerpanej tekutiny a dávkovanie dodávanćho množstva v závislosti na výške hladiny v zásobnej nádrži.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie podľa vynálezu je znázomené na obrázkoch, kde obr. l predstavuje rez čističkou dvoch susediacich komôr,komory zásobnikovej nádrže a komory biozóny obr. 2 predstavuje umiestnenie korčeka na nekonečnej slučke nosného člena obr. 3 predstavuje rez korčeka a polohu vstupného a výstupného otvoru v plášti korčekaZariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny odpadových vôd podľa obr. 1 až 3 je umiestnené v komore zásobnikovej nádrže l oddelenej medzistenou 3 od komory biozóny 2, V ktorej je umieslnený bioreaktor 4, ktorý tvoria biokontaktory s aktívnou biologickou vrstvou na hríadeli 5, na ktorom je upevnená remenica 6, ktorá poháňa nekonečný pás 7 s korčekmi 8,ktoré sú rovnomeme umiestnené po jeho dĺžke. Vypnutie pásu 7 sa uskutočňuje prostredníctvom remenice 9. Dávkovacia nádoba korček 8 je valcovitá nádoba s plášťom 10 uzavretá uzavretými čelami 11 a s otvormi 12, 13. Korček 8 je k pásu 7 pripevnený dvoma upevňovacími skrulkami 14, ktoré zabezpečujú stabilnú polohu korčeka 8 voči pásu 7.Korčeky 8 naberajú pri zostupe pod hladinu 15 znečistenú vodu otvorom 12. Pritom otvorom 13 uniká vzduch uzavretý V korčeku 8 a prevzdušňuje obsah zásobníkovej nádrže l. Pri výstupe korčeku 8 nad hladinu 15 vyteká spodným otvorom 13 v plášti korčeka 8 naberana tekutina a steká po medzistene 3 späť do nádrže 1. Ak sa dostane spodný otvor 13 nad medzistenu 3 vtekà obsah korčeka už do komory biozóny 2. Pri prekonávani homej úvratí sa korček 8 preklopl a zvyškový obsah vytečie horným otvorom 12 do komory biozóny.Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania čerpanej tekutiny z jedného priestoru do druhého oddeleného medzistenou podľa vynálezu je vhodne hlavne na domové Čističky odpadovej vody s komorou biozóny, v ktorých sú pohyblivé biodisky upevnené na vodorovnom hriadeli. Je možné zariadenie použiť na čerpanie aj iných reologicky vhodných tekutín v iných zariadeniach s podobne usporiadanými priestormi.1. Zariadenie na sarnočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny Čističky odpadových vôd s dávkovacím zariadením pozostávajúce z hnacieho, dopravného a dávkovacieho mechanizmu, ktoré je upevnené na vodorovnom hriadeli nesúcom bioreaktor, ktoré je tvorené nekonečným nosným pásom, na ktorom sú rovnomeme uchytené valcovć, duté korčeky so zalepenými čelami,vyznačuj úce sa tým, žeplášť(10)korčeka (8) má nad zalepenými čelami (ll) na rovnakej povrchovej priamke otvory (12, 13) rôznej veľkosti smerujúce k medzistene (3) oddeľujúcej priestory zásobníko 102. Zariadenie podľa nároku 1 v y z n a č uj ú c e s a tý m , že homý otvor (l 2)je väčší ako dolný otvor (13).

MPK / Značky

MPK: C02F 3/18, C02F 3/08, C02F 3/12

Značky: zariadenie, čističky, tekutiny, dávkovania, odpadových, biozóny, reguláciu, samočinnú

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278544-zariadenie-na-samocinnu-regulaciu-davkovania-tekutiny-do-biozony-cisticky-odpadovych-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na samočinnú reguláciu dávkovania tekutiny do biozóny čističky odpadových vôd</a>

Podobne patenty