Spôsob prehadzovania útku

Číslo patentu: 278541

Dátum: 14.10.1992

Autor: Hudousek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Spôsob prehadzovania útku napínaného stále počas prehadzovania dopravným fluidom, prúdiacim pomocnými dýzami, spočíva v tom, že tlak dopravného fluida (14) sa v pomocných dýzach (9) stupňuje lineárne alebo progresívne v smere prehadzovania útku (5). S narastajúcim tlakom dopravného fluida (14) v smere prehadzovania útku (5) sa skracuje čas jeho pôsobenia na prehadzovaný útok (5). Časovanie pôsobenia dopravného fluida (14) je postupné. Prúdenie dopravného fluida (14) je možné prerušiť pred odovzdaním prehadzovaného útku (5) ďalšej pomocnej dýze (9), prípadne sa môže pôsobenie dopravného fluida (14) na prehadzovaný útok (5) z dvoch miest pri jeho odovzdávaní ďalšej pomocnej dýze (9) časovo prekrývať.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka spôsobu prehadzovania útku, ktorý je počas prehadzovania stále napínaný dopravným fluidom,najmä vzduchom, prúdiacim z pomocných dýz. Pomocné dýzy sú pri prehadzovaní útku umiestnené v prehadzovacom kanáli, tzv. zive a sú usadené v jednom rade v rozostupoch po celej jeho dĺžke. Prifukovacie dýzy vytvárajú postupný nosný prúd prehadzovacieho média pozdĺž zivy- čo je medzera medzi osnovnými niťami, ktorý zabezpečuje, aby útková niť dodávaná do zivy prehadzovaciou dýzou bola donesená na doletovú stranu prehadzovacieho kanála narovnaná. Sila, ktorou pôsobí dopravné fluidum na prehadzovaný útok, sa postupne zvyšuje v závislosti od vzdialenosti prehadzovaného útku medzi hlavnou dýzou a príslušnou pomocnou dýzou.Sú známe spôsoby prehadzovania útku prostredníctvom pomocných dýz, ktorými postupne prúdí dopravné fluidum konštantného tlaku, prípadne s dvoma odstupňovanými tlakmi. Nevýhoda týchto spôsobov prehadzovania útku spočíva najmä v tom, že útok nie je stále napnutý a preto dochádza k nedoletom a slučkàm. Ďalšie nevýhody týchto známych spôsobov tkvejú vo vysokej spotrebe dopravného íluida, nízkej rýchlosti zatkávania útku v jeho častom pretrhávanĺ.Je známy aj spôsob zanášania útkovej nite na pneumatickom tkacom stave, pri ktorom sa postupne zvyšuje sila na prehadzovaný útok, vytváraná prúdom vzduchu z pomocných dýz a to podľa vzdialenosti prehadzovaného útku medzi hlavnou dýzou a príslušnou pomocnou dýzou. Na dosiahnutie postupne vyššej sily na prehadzovaný útok sa postupne zväčšuje množstvo vzduchu dúchaného pomocnými dýzami v závislosti od vzdialenosti medzi hlavnou dýzou a príslušnou pomocnou dýzou. V príkladnom uskutočnení tohto riešenia sú priemery otvorov pomocných dýz zvolené tak, že sa postupne zväčšujú podľa vzdialenosti medzi hlavnou dýzou a každou príslušnou pomocnou dýzou. Množstvo dúchaného vzduchu z pomocných dýz je možné regulovať aj zmenou tlaku tlakového vzduchu, privádzaného do každej pomocnej dýzy,namiesto menenia veľkosti otvoru pomocných dýz. Také riešenie je uvedené a opísané v čs. opise vynálezu k patentu č. 223990 z l 5. 12. 1985, trieda D 03 D 47/30.Riešenie uvedené v čs, patentovom spise č. 275547 z 25. nov. 1991, trieda D 03 D 47/30, sa týka zariadenia na optimalizáciu a riadenie prehadzovacieho dielu dýzového tkacieho stroja. Podstata riešenia spočíva v tom, že snímač umiestnený pred prehadzovacou dýzou a ďalší snímač umiestnený na doletovej strane prehadzovacieho vodiaceho kanálu sú pripojené k riadiacej jednotke, ktorej výstup je pripojený aj na zosilňovací výkonový člen redukčného ventilu prehadzovacej dýzy, aj na aspoň jeden zosilňovací výkonový člen elektromagnetických ventilov prifukovacích dýz a prehadzovacej dýzy.Z princípu riešenia prehadzovacieho dielu tkacieho stroja uvedeného v čs. patentovom spise č. 275547 vychádza predmetne riešenie podľa vynálezu.Úlohou riešenia podľa vynálezu je zaručiť vedenie a ťah zanášanej útkovej nite cez prehadzovací kanál s dostatočnou silou, aby mal prehadzovaný útok dostatočné napätie a ostal rovný, čo značnou mierou prispieva ku kvalite vyrábaného tovaru. Účelom riešenia je tiež zabezpečiť bezchybnú funkciu tlakového dopravného íluida, čím sa súčasne zvýši istota prehodenia útkovej nite až k doletovej strane prehadzovacieho kanála. Podstata spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že tlak dopravného tluida sa V pomocných dýzach v smere prehadzovania útku stupňuje lineárne alebo progresívne. Ďalej spočíva podstata riešenia podľa vynálezu v tom, že čím je tlak dopravného fluida na prehadzovaný útok v smere jeho prehadzovania vyšší, tým sa toto dopravné fluidum nechá pôsobiť na útok kratšie. Podstatou riešenia je tiež skutočnosť, že dopravné fluidum pôsobí na prehadzovaný útok postupne, to znamená, že každá z pomocných dýz je v činnosti iba v krátkom časovom úseku. Postupné pôsobenie dopravného fluida na prehadzovaný útok sa bud premši pred odovzdaním prehadzovaného útku ďalšej pomocnej dýze alebo sa pri odovzdávaní prehadzovaného útku ďalšej pomocnej dýze krátko časovo prekrýva.Výhoda spôsobu prehadzovania útku podľa predloženého riešenia spočíva v tom, že počas prehadzovania nedochádza k tvorbe nedoletov a slučiek. Ďalšia výhoda riešenia spočíva V tom, že možno zvýšiť rýchlosť zatkávaného útku, pričom sa výrazne zníži počet prietrhov útku a súčasne sa zníži aj spotreba dopravného fluida.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie podľa vynálezu je bližšie vysvetlené v nasledujúcom opise príkladov uskutočnenia znázornených na výkresoch, na ktorých je na obr. 1, 2 a 3 čelný pohľad na prehadzovací diel dýzového tkacieho stroja s príslušným usporiadaním redukčných a elektromagnetických ventilov, spojených s pomocnými dýzami a s vkladacou dýzou. Na obr. 4, 5 a 6 sú diagramy priebehu tlaku dopravného fluida v závislosti od času.Do potrubia dopravného fluida 14 medzi kompresor 11, vkladaciu dýzu 2 a sústavu pomocných dýz 9 je zaradená sústava redukčných ventilov 10 a s nimi spojená sústava elektromagnetických ventilov 8, napojených na počítač 12 (obr. l, 2, 3). Vkladacia dýza 2 je pripevnená na tkáčskom paprsku 7, tak isto ako aj sústava pomocných dýz 9, čo nie je na obr. l, 2 a 3 bližšie znázomené.Po vnorení pomocných dýz 9 do osnovných nití 6 dôjde pomocou vkladacej dýzy 2 k odvinutiu prehadzovaného útku 5 z odvíjača l a predloženiu prehadzovanćho útku 5 pred prvú pomocnú dýzu 9 dopravným fluidom 14, ktoré prúdí z vkladacej dýzy 2 a z prvej pomocnej dýzy 9. Pomocné dýzy 9 sú opatrené dvoma dýzovými otvormi. Veľkosť tlaku dopravného fluida 14 z prvej pomocnej dýzy 9 je zobrazená v diagramoch podľa obr. 4 až 6 druhým obdĺžnikom 16 zľava. Prvý obdlžnik 15 v diagramoch značí veľkosť tlaku dopravného fluida 14 z vkladacej dýzy 2. Postupné pôsobenie dopravnéhofluida 14 na prehadzovaný útok 5 sa pri jeho odovzdávaní medzi jednotlivými pomocnými dýzami 9 a tiež medzi vkladacou dýzou 2 a prvou pomocnou dýzou 9 podľa obr. 4 a 5 časovo prekrývajú. Podľa obr. 6 sa postupné pôsobenie dopravného fluida 14 na prehadzovaný útok 5 pred jeho odovzdaním vždy ďalšej pomocnej dýze 9 preruší. To platí aj o prerušení pôsobenia dopravného fluida 14 medzi vkladacou dýzou 2 a prvou pomocnou dýzou 9. Časové prekrytie pôsobenia dopravného fluida 14 medzi jednotlivými pomocnými dýzami 9 je výhodné pri zanášaní ťažších útkov 5 alebo útkov 5 vo forme pásikov.Prehadzovaný útok 5 je ďalej posunutý do pracovného poľa dopravného tluida 14 ďalšej pomocnej dýzy 9 v smere prehadzovania, ktorá pracuje s vyšším tlakom dopravného fluida 14, upraveným príslušným redukčným ventilom 10 a so skráteným časovaním príslušným elektromagnetickým ventilom 8. Tým dochádza k zovretiu prehadzovaného útku 5 a k zrýchleniu jeho pohybu v prehadzovacom kanáli. Opísaný dej sa opakuje aj pri ďalších pomocných dýzach 9, umiestnených pozdĺž prehadzovacieho kanálu. Rýchlosť pohybu prehadzovaného útku 5 sa postupne zvyšuje, člm sa V ňom zároveň vytvára napätie, ktoré nedovolí tvorbu slučiek a nedoletov. Rozmiestnenie pomocných dýz 9 pozdĺž prehadzovacieho kanála môže byť bud V pravidelných rozostupoch(obr. l a 3) alebo v nepravidelných rozostupoch (obr. 2), Podľa obr. 4, 5 a 6 je veľkosť tlaku dopravného fluida 14 V druhej pomocnej dýze 9 zľava naznačená tretím obdlžnikom 17. Štvrtý obdĺžnik 18 vyjadruje Veľkosť tlaku dopravného fluida 14 na výstupe z tretej pomocnej dýzy 9. Piaty obdĺžnik 19 a šiesty obdĺžnik 20 potom znázorňujú tlak na štvrtej a piatej pomocnej dýze 9. So stúpajúcim tlakom dopravného fluida 14 najednotlivých pomocných dýzach 9 V smere prehadzovania sa skracuje doba otvorenia jednotlivých pomocných dýz 9 a tým aj doba pôsobenia dopravného fluida 14 na prehadzovaný útok 5.Pohyb prehadzovaného útku 5 je možne zrýchliť bud lineárnym priebehom 3 vzostupu tlakov dopravného fluida 14 na jednotlivých pomocných dýzach 9 V smere prehadzovania, ako je znázomené na obr. 4, alebo vzostupom tlakov dopravného fluida 14 s progresívnym priebehom 4, ako je to vidieť na obr. 5. Tlak dopravného fluida 14 V sústave pomocných dýz 9 možno regulovať prostrednictvom redukčných ventilov 10. Na obr. 6 je naznačený linerámy priebeh 3 tlakov dopravného fluida 14 aj progresívny priebeh 4 nárastu tlakov dopravného fluida 14 na jednotlivých pomocných dýzach 9 V smere prehadzovania útku 5.Časovanie pôsobenia dopravného fluida 14 na prehadzovaný útok 5 z vkladacej dýzy 2 a zo sústavy pomocných dýz 9 riadi počítač 12.Riešenie podľa vynálezu je využiteľné na všetkých druhoch dýzových tkacích strojoch.1. Spôsob prehadzovania útku napinaného stále počasprehadzovania dopravným fluidom prúdiacim z pomocných dýz, ktorého sila pôsobiaca na prehadzovaný útok sa postupne zvyšuje podľa vzdialenosti medzi hlavnou dýzou a príslušnou pomocnou dýzou, v y z n a č u j ú c i s a t ý m, že zvýšenie sily dopravného fluida(14) na prehadzovaný útok (5) sa dosiahne lineárnym alebo progresivnym stupňovanim tlaku dopravného fluida(14) v smere prehadzovania útku (5).2. Spôsob prehadzovania útku podľa nároku l, v y zn ačuj úci sa tým, žespostupnýmzvyšovaním tlaku dopravného fluida (14) V smere prehadzovania útku (5) sa samostatne vykoná postupne skrátenie doby pôsobenia dopravného fluida (14) na prehadzovaný útok3. Spôsob prehadzovania útku podľa nároku 1, V y z n a č uj ú e i s a tý m, že dopravné fluidum (14) pôsobí na prehadzovaný útok (5) postupne.4. Spôsob prehadzovania útku podľa nároku 3, V y z n a č u j ú ci s a tý m, že postupné pôsobenie dopravného fluida (14) na prehadzovaný útok (5) sa pred odovzdaním prehadzovaného útku (5) ďalšej pomocnej dýze (9) preruší.5. Spôsob prehadzovania útku podľa nároku 3, v y z n a č uj ú c i s a tý m, že postupne pôsobenie dopraimého fluida (14) na prehadzovaný útok (5) sa pri odovzdávaní prehadzovaného útku (5) nasledujúcej pomocnej dýze (9) časovo prekrýva.

MPK / Značky

MPK: D03D 47/32, D03D 47/30

Značky: útku, prehadzovania, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278541-sposob-prehadzovania-utku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prehadzovania útku</a>

Podobne patenty