Zariadenie na kontrolu priechodu prameňa cez kalandrovacie valce

Číslo patentu: 278501

Dátum: 11.07.1995

Autor: Šimůnek Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce (2, 3), do zvinovacej hlavy (6) preťahovacieho stroja obsahuje snímaciu tyč (8), osadenú výkyvne v priestore pod kalandrovacími valcami (2, 3) a vodivo spojenú s jedným koncom elektrického obvodu. Koncu snímacej tyče (8) je priradený elektrický kontakt (5), ktorý je spojený s druhým koncom elektrického obvodu. Snímacia tyč (8) je pevne osadená v pätke (9), ktorá má tvar plochého hranola osadeného vo vybraní (10) izolačného držiaka (7). Na voľný koniec pätky (9) dosadá tlačná pružina (11). Elektrický kontakt (5) je osadený na odklopnom telese (4) odklopného kalandrovacieho valca (3).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce do zvinovacej hlavy preťahovacieho stroja, ktoré obsahuje snímaciu tyč osadenú výkyvne v priestore pod kalandrovacími valcamí a vodivo spojenú s jedným koncom elektrického obvodu. Koncu snímacej tyče je príradený elektrický kontakt, ktorý je spojený s druhým koncom elektrického obvodu.V priestore medzi kalandrovacími valcami a zvinovacou hlavou sa používajú snímače reagujúce na vyhmutie prameňa do priestoru medzi kalandrovacie valce a zvinovaciu hlavu.Jedno zo známych zariadení obsahuje snímaciu tyč,ktorá je v priestore pod kalandrovacími valcami výkyvne osadená pomocou valcovćho gumového elementu, pričom k jej voľnemu koncu je priradený elektrický kontakt spojený sjedným koncom elektrického obvodu a snímacia tyč je spojená s druhým koncom elektrického obvodu.Nevýhodou tohto zariadenia je obtiažna nastaviteľnosť citlivosti snímacej tyče. Naviac snímania tyč reaguje len na vyhmutie prameňa do priestoru medzi kalandrovacie valce a zvinovaciu hlavu.Navinutie prameňa na kalandrovacie valce je snímane ďalším zariadením.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa vynálezu, ktoreho podstatou je, že Snímacia tyč je pevne osadená V pätke tvaru plochćho hranola osadenćho v 0 vybraní izolačnćho držiaka. Na voľný koniec pätky dosadá tlačná pružina. Elektrický kontakt je osadený na odklopnom telese odklopného kalandrovacieho valca.Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce do zvinovacej hlavy reaguje na navinutie prameňa na kalandrovacie valce i na vyhmutie prameňa do priestoru medzi kalandrovacie valce a zvinovaciu hlavu. Preto má tiež rôznu citlivosť vo zvislom i vodorovnom smere.Prehľad obrázkov na výkresochZariadenie podľa vynálezu je schematicky znázomene na pripojenom výkrese, kde na obr. l je nárys zariadenia v čiastočnom reze a na obr. 2 bokorys zariadenia v čiastočnom reze, na obr. 3 je zvislý rez osadením snímacej tyče a na obr. 4 je vodorovný rez osadením snímacejNa ráme l preťahovacieho stroja je známym spôsobom osadený pevný kalandrovací valec 2 a odklopný kalandrovací valec 3. Odklopný kalandrovací valec 3 je otočne osadený v odklopnom telese 4, na ktorom je pevne osadený elektrický kontakt 5. Pod kalandrovacími valcamí 2, 3 je v príklade uskutočnenia usporiadaná vodiaca rúrka 6 prameňa. Použitie vodiacej rúrky 6 prameňa všakz hľadiska funkcie stroja nie je nevyhnutné, ale táto prameň chráni a bráni mu vyhmutiu do priestoru medzi kalandrovacie valce a zvinovaciu hlavu za bežných preváddçových podmienok. Táto rúrka však môže byť osadená otočne.Na ráme 1 preťahovacieho stroja je ďalej upevnený izolačný držiak 7, v ktorom je výkyvne osadená vodiaca tyč 8, zasahujúca do priestoru pod kalandrovacími valcami 2, 3, pričom elektrický kontakt 5 sa nachádza v dráhe voľného konca snímacej tyče 8. Vzdialenosť medzi obvodom snímacej tyče 8 a elektrickým kontaktom 5 je vo vodorovnom smere označená x a vo zvislom smere v tak, ako je znázomené na obr. 2. Pomocou izolačného držiaka 7 je snimacia tyč izolovaná od kostry stroja.Snímacia tyč 8 je pevne osadená v pätke 9 tvaru plochćho hranola, ktorý je osadený vo vybraní 10 izolačného držiaka 7. Na voľný koniec pätky 9 dosadá tlačná pružina 11, ktorej druhý koniec je osadený na zoraďovacej skrutke 12. Vzdialenosť osi lll tlačnej pružiny 11 od osi 81 snímacej tyče 8 je na obr. 3 označená A. Šírka pätky 9 má hodnotu B tak, ako je znázomené na obr. 4.Za chodu stroja je voľný koniec snimanej tyče 8 v blízkosti elektrického kontaktu 5, pričom vzdialenosť vo vodorovnom smere medzi obvodom snímacej tyče 8 a elektrickým kontaktom je x a vzdialenosť vo zvislom smere je v. Obe tieto vzdialenosti x, v je možne ľahko nastavovať, napríklad nastavovaním elektrického kontaktu 5 na telese 4 odklopnćho kalandrovacieho valca 3 alebo osadzovaním izolačného držiaka 7 na ráme 1 stroja, čím je možné ľahko nastavovať vodorovnú vzdialenosť x.Pri navinutí prameňa na kalandrovacie valce 2, 3 dochádza k odklápaniu odklopnćho telesa 4, odklopnćho kalandrovacieho valca 3 a tým k zmenšeniu zvislej vzdialenosti v medzi elektrickým kontaktom 5 a snímacou tyčou 8. Pri dotyku elektrického kontaktu 5 na snímaciu tyč 8 sa spojí elektrický obvod k opačnćmu koncu, ktorým je pripojený elektrický kontakt 5 a snímacia tyč 8, čím dôjde k zastaveniu preťahovacieho stroja. Snímacia tyč 8 dovoľuje veľké vychýlenie vo zvislom smere, a preto pri navinutí prameňa nemôže dôjsť k jeho poškodeniu.Pri vyhmutí prameňa do priestoru medzi kalandrovacie valce 2, 3 a zvinovaciu hlavu 6, odtláča prameň snlmaciu tyč vo vodorovnom smere, čím sa zmenšuje vodorovná vzdialenosť x medzi elektrickým kontaktom a snimacou tyčou 8. Pri dotyku snímacej tyče 8 na elektrický kontakt dôjde opäť k spojeniu elektrického obvodu a tým k vzniku signálu na zastavenie preťahovacieho stroja.Pri vychyľovaní snímacej tyče 8 vo vodorovnom smere je citlivosť vychyľovania určená šírkou B plátky 9. Citlivosť pri vychyľovaní vo zvislom smere je určená vzdialenosťou A osi 111 tlačnej pružiny 11 od osi 81 snímacej tyče 8.Z hľadiska funkcie zariadenia je výhodne, že tlačná pružina dotláča pätku 9 na rovinnú plochu v izolačnom držiaku 7. Táto rovinná plocha určuje veľmi presne polohu snímacej tyče 8. Oproti jej koncu je možné s velkou presnosťou a ľahko osadiť elektrický kontakt 5. Zariadenie preto reaguje na poruchy veľmi rýchlo, čo je nutné pri vysokých pracovných rýchlostiach preťahovacieho stroja.Zariadenie na kontrolu prechodu prameňa cez kalandrovacie valce do zvinovacej hlavy preťahovacíeho stroja, ktoré obsahuje snímaciu tyč osadenú výkyvne v pries- 5 tore pod kalandrovacími valcamí a vodivo spojenú sjedným koncom elektrického obvodu, pričom ku koncu snímacej tyče je priradený elektrický kontakt spojený s druhým koncom elektrického obvodu, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že snímacia tyč (8) je pevne osadená v pätke 10(9), ktorá má tvar plochého hranola osadeného vo vybraní(10) izolačného držiaka (7), na voľný koniec ktorej dosadá tlačná pružina (ll), pričom elektrický kontakt (5) je osadený na odklopnom telese (4) odklopného kalandrovacieho valca (3). | 5

MPK / Značky

MPK: D01H 13/16, B65H 63/02

Značky: priechodu, kalandrovacie, válce, zariadenie, kontrolu, prameňa

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278501-zariadenie-na-kontrolu-priechodu-pramena-cez-kalandrovacie-valce.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na kontrolu priechodu prameňa cez kalandrovacie valce</a>

Podobne patenty