Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky

Číslo patentu: 278460

Dátum: 02.02.1994

Autori: Bramkamp Wilhelm, Dohnke Ingo

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Ochranná prívodka pozostáva z plochého telieska (1) z plastu s vybraniami (2) na uloženie zvodičov (3) prepätia a z klietky (5), nasunutej na teliesku (1) z plastu, pričom klietka (5) pozostáva z viacerých držiakov (6) tvaru písmena U, ktorých predné ramená (11) tlačia na jednu elektródu (13) zvodiča (3) prepätia, a ktorých zadné ramená (14) dosadajú na teliesko (1) z plastu. Do ochrannej prívodky je zaliaty násuvný kontakt (7), tvoriaci kontaktný prvok (8). Medzi kontaktným prvkom (8) a druhou elektródou (16) zvodiča (3) prepätia je usporiadaný tavný prvok (4). Predĺženie zadného ramena (14) držiaka (6) tvaru písmena U je vytvorené ako kontaktná pružina (15) zasahujúca do vybrania (2) na uloženie zvodiča (3) prepätia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka ochrannej prívodky pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky.Ochranná prípojka tohto druhu je známa z DE 27 38 851 C 3. Prostredníctvom tavného prvku, nachádzajúceho sa medzi kontaktným prvkom a zvodičom prepätia, má voľný koniec zadného ramena držiaka tvaru písmena U k priradenej elektróde zvodiča prepätia takú vzdialenosť, ktorá sa v prípade dlhšieho prepätia, ktore spôsobuje prítok prúdu zvodičom prepätia a tento ohrieva, preklenie v dôsledku roztavenia tavného prvku.O takejto ochrannej prívodke s tepelnou ochranou(Fail Safe) je známe, že pri krátkodobom prepätí, ktoré vyvolá nepatrný prietok prúdu zvodičom prepätia, nenastáva odtavenie tavného prvku. Odvedenie prepätia na zem sa vykonáva prostredníctvom zvodiča prepätia a držiaka tvaru písmena U. Až dlhšie prepätíe a jeho prevedenie na výkon vo zvodíči prepätia, vytvára ohrievanie zvodiča, ktoré uvedie tavný prvok do plastického stavu. Pri tavení tavného prvku sa zvodič posunie proti kontaktněmu prvku. V dôsledku pritlačenia zvodiča prepätia na kontaktný prvok a voľný zadný koniec držiaka tvaru písmena U sa uzavrie kontakt, ktorý elektricky premostí zvodič prepätia.Uzatvorenim kontaktu dôjde ku zmenšeniu vzniknutého výkonu v ochrannej prívodke, čo má za následok ochladenie a opätovné stuhnutie zostávajúcej časti tavného prvku. Tepelný kontakt sa môže vytvoriť pomocou rozdielnej dvojice materiálov. Rozdielna roztiahnuteľnosť jednotlivých časti potom ovplyvňuje kvalitu kontaktu. Dôsledkom toho je, že v každom pripade nie je zaistený skratový kontakt, takže ochranná funkcia ochrannej prívodky musí byť opäť k dispozícii. Táto nová ochranná funkcia nespĺňa požadované izolačné podmienky, t. j. nutnú vzdialenosť medzi voľným zadným koncom (elektródou) držiaka tvaru písmena U a jemu priradenou elektródou zvodiča. Pokiaľ je síce táto vzdialenosť k dispozícii, ale je menšia, ako je žiaduce a skôr ako by nastalo vopred zadané zmäknutie tavného prvku, nesmie sa ochranná prívodka použiť, lebo sa zmenia charakteristiky zvodičov. Zásadne sa má po každom zareagovani tepelnej ochrany vykonať výmena zvodiča a tavného prvku.Úlohou vynálezu teda je zaistiť trvalý skrat po prvom aktivovaní tepelnej ochrany (Fall Safe).Túto úlohu rieši vynález tak, že predĺženie zadného ramena držiaka tvaru písmena U je vytvorené ako kontaktná pružina, zasahujúca do vybrania vo zvodiči prepätia.Podľa význakov nároku 2 je kontaktná pružina vytvorená ako listová pružina, ktorej vnútomá strana dolieha tesnejšie na zodpovedajúcu elektródu zvodiča prepätía než vnútorná strana kontaktného prvku, tvoriaceho násuvný kontakt, na ktorý tavný prvok dosadá. Tým je zaistené, že elektróda zvodiča prepätia príde do styku s kontaktnou pružinou, vytvorenou ako listová pružina a Vyhne ju už vtedy, ked tavný prvok nieje celkom odta 10vený, prípadne je zatlačený do vybrania zvodiča prepátia, vytvoreného V tvare tlačidla.Podľa význakov nároku 3 sa zaisťuje, aby opomý bod kontaktnej pružiny na zadnej strane telieska z plastu bol vyššie, aby sa kontaktná pružina zhotovila z materiálu držiaka tvaru písmena U, ale aby sa ešte zaistilo podopretie pružného prvku na zadnom ramene.Podľa význakov nároku 4 sa dosiahne, že jednotlivé pružne ramená na prednej strane držiaka tvaru písmena U sú vytvorené pružné temer nezávisle navzájom od seba, takže sa získa väčšia pružná dráha na podopretie predného pružného ramena.Význakmi nároku 5 sa dosiahne to, že klietka, tvorená viacerými držiakmi tvaru písmena U, je ľahko zmontovateľná, pričom predné voľné konce jednotlivých držiakov pri nasúvani klietky na teliesko z plastu kĺžu cez priradené strmene a potom sa nasunú na zvodiče, ktoré sa nachádzajú bezprostredne na konci strmeňov.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený na príklade uskutočnenia ochrannej prívodky pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky, znázomeného na výkresoch.Na obr. l je znázomený priečny rez ochrannou prívodkou, vytvorenou z plochého telieska z plastu s nasunutou klietkou z držiakov tvaru písmena U, zo zvodičov prepätia a spájkovacích prstencov vo zväčšenej mierke.Na obr. 2 je znázornený pohľad spredu na klietku,vytvorenú z viacerých držiakov tvaru písmena U v skutočnej veľkosti.Na obr. 3 je znázomený pohľad zozadu na klietku vo zväčšenej mierke.Na obr. 4 je znázomený pohľad zhora na klietku podľa obr. 3.Na obr. 5 je znázomený rez klietkou vo zväčšenej mierke.Na obr. 6 je znázomený pohľad zhora na ploché teliesko z plastu v skutočnej veľkosti.Na obr. 7 je znázornený rez telieskom z plastu vo zväčšenej mierke.Na obr. 8 je znázomený rez ochrannou privodkou podľa obr. 1 po zmäknutí a odtlačení tavného prvku.Ochranná prívodka pripojovaclch a rozpojovacich líšt telekomunikačnej a dátovej techniky pozostáva z plochćho telieska 1 z plastu s desiatimi vybraniami 2 na uloženie vždy jedného zvodiča 3 prepätia a vždy jedného tavného prvku 4. Ďalej pozostáva z klietky 5 z desiatich držiakov 6 tvaru písmena U, nasunutých na teliesko l z plastu, pričom držiaky 6 tvaru písmena U sú priradené vždy jednému zvodiču 3 prepätia.Do telieska 1 z plastu, znázomeného na obr. 6 v pohľade spredu a na obr. 7 v reze, je v spodnej časti ku každému vybraniu 2 uložený kontaktný prvok 8 tvoriaci násuvný kontakt 7, ktorého koniec, protiľahlý k násuvnému kontaktu 7 končí v oblasti vybrania 2 a vytvára dno vybrania. Na obr. 7 znázomená homá časť plochého telieska 1 z plastuje na prednej strane vybavenákratšlmi a dlhšimi strmeňrni 9, 10, ktoré sú usporiadané striedavo a sú priradené vždy jednému vybraniu 2 (obr. 6).Klietka 5 vytvorená vcelku z desiatich držiakov 6 tvaru písmena U, presahuje voľný koniec telieska l z plastu, ako je znázomené na obr. l a 8. Každý držiak 6 tvaru písmena U obsahuje predné rameno 11, ktoré je zakončené oblúkovitým pružným prvkom 12, ktorý pôsobí na prednú elektródu 13 zvodiča 3 prepätia v tvare tlačidla, ako je to znázornené na obr. l a 8. Zadné rameno 14 každého držiaka 6 tvaru písmena U dolieha na zadnú stranu telieska 1 z plastu, ako je to znázomené na obr. l a 8. Každý držiak 6 vytvára ako predĺženie svojho zadného ramena 14 úzku kontaktnú pružinu 15, ako je najmä znázomené na obr. 3, ktoráje vytvorená ako listová pružina a ktorej vnútomá strana má menšiu vzdialenosť k zadnej elektróde 16 zvodiča 3 prepätia ako vnútorná strana kontaktného prvku 8 tvoriaceho násuvný kontakt 7. Dostáva sa tu presadenie uvedených vnútorných strán. Oporný bod 18 každého predného ramena 11 leží približne v takej vzdialenosti od vybrania 2, ktorá sa rovná polomeru zvodiča 3 prepätia, pričom zadná strana telieska 1 z plastu má vybranie 17. Každá kontaktná pružina 15 tvorí kontakt, ktorý je realizovaný pružným prvkom. Tento je tak dimenzovaný, že pri odtaveni tavného prvku 4 zvodičom 3 prepätia je pružný prvkom 12 udržiavaný napnutý prostredníctvom zvodiča 3 prepätia a tvorí tak spoľahlivý dotyk. Vyhotovenie pružných prvkov 12 je také, že pracujú takmer nezávisle od kontaktnej pružiny 15.Medzi vnútornou stranou kontaktného prvku 8 tvoriaceho násuvný kontakt 7 a zadnou elektródou 16 zvodiča 3 prepätia nachádza sa tavný prvok 4 V tvare podkovy, ktorý je znázornený na obr. 1. Tento tavný prvok 4 udržiava príslušnú elektródu 16 v určitej vzdialenosti od kontaktnej pružiny 15 príslušného držiaka 6 tvaru písmena U.Funkcia ochrannej prívodky je nasledovná.Z pružnćho materiálu klietky 5 s hrúbkou približne 0,4 mm, prípadne materiálu tvoriaceho držiak 6 tvaru písmena U, sú zhotovené pre každý zvodič 3 prepätia dva pružné prvky. Na prednej strane pružný prvok 12 vytvorený z predného ramena 11 a na zadnej strane kontaktná pružina 15 tvoriaca predĺženie zadného ramena 14. Oba pružne prvky sú usporiadané na jednom konštrukčnom dielci, na držiaku 6 tvaru písmena U, prípadne na klietke 5 a pracujú v celkovej konštrukcii takmer nezávisle navzájom od seba. Predný pružný prvok 12 tlačí prostredníctvom zvodiča 3 prepätia na tavný prvok 4 tvaru podkovy, ktorý opäť dosadá na vnútomú stranu kontaktného prvku 8. V prípade prepätia s vyšším výkonom dôjde k ohriatiu, ktoré má za následok zmäknutie,resp. plastickost tavného prvku 4. Pružná sila pružného prvku 12 pôsobiaca na prednej strane zvodiča 3 prepätia spôsobí posunutie zvodiča 3 prepätia proti kontaktnému prvku 8, a tým dôjde k dotyku priradenej elektródy 16 zvodiča 3 prepätia s kontaktnou pružinou 15, ktorá je prostredníctvom klietky 5 na potenciáli zeme. Dochádza ku skratu.Uzatvorením kontaktného spojenia medzi kontaktným prvkom 8 a kontaktnou pružinou 15 prostrednictvom priradenej elektródy 16 zvodiča 3 prepätia dôjde tak ku zníženiu výkonu vytvoreného na ochrannej prívodke, čo má za následok ochladenie a opätovné stuhnu 10tie zostávajúceho zvyšku tavného prvku 4. Pritom vyskytujúce sa pohyby nemajú, v dôsledku vytvorenia kontaktnej pružiny 15 na zadnom ramene 14 klietky 5 ako pružiaceho prvku, nijaký vplyv na kvalitu kontaktu,takže je zaistené spoľahlivé kontaktné spojenie.Na vzájomné oddelenie a na zaistenie malej konštanty pmžnosti jednotlivých pružných prvkov 12 predných ramien 11 každého držiaka 6 tvaru písmena U sú zhotovené až do základne 19 držiaka 6 tvaru písmena U zárezy 20, ako je znázornená na obr. 4. Obr. 5 ukazuje rozdielne dlhé vytvorenie predných ramien 11,navzájom vedľa seba ležiacich držiakov 6, pričom striedavo vždy jeden dlhý ajeden krátky pružný prvok 12 je priradený zvodičom 3 prepätia usporiadaným v dvoch radoch a navzájom presadených.Každému vybraniu 2 na zvodič 3 prepätia je v teliesku l z plastu, priradený strrneň 9, 10, ktorý má od homej hrany 21 telieska 1 z plastu smerom k vybraniu 2 zväčšujúcu sa výšku, ako je zrejmé z obr. 7. Tieto strmene 9, 10 umožňujú pri montáži ochrannej prívodky so zasadenými zvodičmi 3 prepätia a so spájkovacím prstencom 4 ľahké nasunutie predných ramien 11 držiaka 6 tvaru písmena U na zvodiče 3 prepätia. Stnnene 9, 10, ktoré tým majú vzrastajúcu šikmosť, pri montáži automaticky napnú pružné prvky 12, vytvorené z predných ramien 11 držiakov 6 tvaru písmena U.l. Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacich líšt telekomunikačnej a dátovej techniky, pozostávajúca z plochého telieska z plastu s najmenej jedným vybraním na uloženie zvodiča prepätia, s držiakom tvaru písmena U nasunutým na teliesko z plastu, ktorého predné ramená s tlakom dosadąjú na elektródu zvodiča prepätia, a ktorého zadné rameno dosadá na zadnú stranu telieska z plastu a svojím koncom zasahuje do vybrania, z násuvného kontaktu tvoreného kontaktným prvkom a z tavného prvku, usporiadaného medzi kontaktným prvkom a druhou elektródou zvodiča prepätia,vyznačujúca sa tým, že predlženie zadného ramena (14) držiaka (6) tvaru písmena U je vytvorené ako kontaktná pružina (15) zasahujúca do vybrania (2) na uloženie zvodiča (3) prepätia.2. Ochranná prívodka podľa nároku l, v y značujúca sa tým, žekontaktnápružina(15) je vytvorená ako listová pružina, ktorej vnútomá strana má menšiu vzdialenosť k zadnej elektróde (16) zvodiča (3) prepätia, než vnútomá strana kontaktného prvku (8) tvoriaceho násuvný kontakt (7).3. Ochranná prívodka podľa nároku l alebo 2,vyznačujúca sa tým,žepodpomý bod(18) kontaktnej pružiny (15) leží v takej vzdialenosti k vonkajšiemu obvodu zvodiča (3) prepätia, ktorá približne zodpovedájeho priemeru.4. Ochranná prívodka podľa niektorého z nárokov 1 až 3 s viacerými navzájom presadenými zvodičmi prepätia, usporiadanýmí výhodne v dvoch paralelných radoch a s jedným držiakom vytvoreným ako klietka,vyznačujúca sa tým , žeprednćramená(l 1) sú vybavené zárezmi (20) vedenýmí až do základne (19) držiakov (6) tvaru písmena U.5. Ochranná prívodka podľa nároku 4, v y značujúca sa tým, že telíesko (1) z plastu má pre každý držiak (6) strmeň (9, 10) so zväčšujúcou sa výškou od homej hrany (21) telieska (l) z plastu.

MPK / Značky

MPK: H01H 85/44, H01T 4/06, H01R 13/66

Značky: lišt, dátovej, rozpojovacích, připojovacích, techniky, ochranná, telekomunikačnej, přívodka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278460-ochranna-privodka-pripojovacich-a-rozpojovacich-list-telekomunikacnej-a-datovej-techniky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranná prívodka pripojovacích a rozpojovacích líšt telekomunikačnej a dátovej techniky</a>

Podobne patenty