Vodná stabilná suspenzia silikátov

Číslo patentu: 278100

Dátum: 14.10.1992

Autori: Bergmann Roland, Leonhardt Wolfgang

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Suspenzia silikátov nerozpustných vo vode a viažucich ióny vápnika obsahuje silikát všeobecného vzorca /Kat2/nO/x . Me2O3 . /SiO2/y, v ktorom Kat znamená katión, ktorý možno nahradiť vápnikom, s mocenstvom n, x je číslo od 0,7 do 1,5, Me je bór alebo hliník a y je číslo od 0,8 do 6, v množstve 0,5 až 80 % hmotn., dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladajúcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vzorca R-/OCH2CH2/n-OH, pričom R predstavuje C10 až C15 alkylovú skupinu so stupňom rozvetvenia 0 až 90 % lineárne a 100 až 10 % jednoducho rozvetveného metylu, n sa rovná 3 až 5,25 mólov etylénoxidu pri zložke 1 a 5,5 až 7 mólov etylénoxidu pri zložke 2, a polyetylénglykol so strednou molekulovou hmotnosťou 200 až 2000. Dispergačne pôsobiaca zložka a polyetylénglykol predstavujú 0,5 až 6 % hmotn. vzhľadom na suspenziu.

Text

Pozerať všetko

Predmetom Vynálezu je Vodná, stabilná suspenáa vo vode nerozpusmých silikatov, ktoré sú schopné Viazať ióny vápnika, a jej použitie na výrobu pracích a čistiacich prostriedkov.Je máme, že sa na pranie a čistenie pevných materialov, najmä textílií, používajú pracie a čistiace prostriedky, v ktorých úlohu fosfútov, Viažucich Vápnik do komplexu, preberajú úplne alebo sčasti, jemne rozptýlené, Vo vode nerozpustné alumíniumsilikáty, schopné viamť Vápnik, ktoré všeobecne obsahujú Viamnú voduIde o zlúčeniny všeobecného vzorca I(KatmO). . M 820 . (SiOz), (l), v ktorom Kat marnená katión, ktorý sa dá vymeniť m Vápnik s mocenstvom n, x číslo od 0,7 až 1,5, Me hliník a y číslo od 0,8 až 6, výhodne 1,3 až 4.Ako katión prichádza výhodne do úvahy sodík, môže byt ale nahradený i litiom, draslíkom, amóniom alebo horčikom.Hore definované zlúčeniny, schopné viazať Vápnik sa ďalej omačujú ako almniniumsilikáty. To platí predovšetkým i pre natriuníalmniniumsilikáty, ktoré sa výhodne použlvajú všetky údaje používané na použitie podľa vynalezu a všetky údaje o ich výrobe a vlastnostiach platia primerane pre súbor hore definovaných zlúčenin.Na použitie V pracích a čistiacich prostriedkoch najma výhodné alumíniumsilikáty sú schopné Viazat Vápnik, výhodne 50 až 200 mg CaO/g bezvodého alumíniumsilikátu. Keď sa bude ďalej hovoriť o bezvodom alumíniurnsilikáte, tak sa tým bude rozumiet stav alumíniumsilikátov, ktorý sa dosiahne po l hodinovom sušení pri teplote 800 °C. Pri tomto sušení sa prakticky úphie odstráni neviazana a viazaná voda.Pri výrobe pracích a čistiacich prostriedkov, v kto rých sú prítomné vedľa obvyklých zložiek takýchto prostriedkov hore definované alumíniumsilikáty, sa Vychádza výhodne od alumlniumsilikátov, ktoré sú vlhké,napriklad ešte z ich výroby. Pritom sa vlhké zlúčeniny zmiešajú aspoň s časťou ostatných zložiek vyrábaneho prostriedku a zmes sa prevedie pomocou znamych opatrení, ako napríklad sušenim a rozprašovaním, na hotový prací alebo čistiaci prostriedok ako konečný produkt,napríklad na sypký produkt. V rámci hore približne naznačeríćho spôsobu výroby sa do pracích a častiacich prostriedkov používajú alurníniumsilikaty, napriklad ako vodné suspenzie. Pritom by boli ešte žiaduce Lrčité zlepšenia vlastnosti suspenzie,napnklad stability suspenzie alebo čerpateľnosti alLuníniumsilikâtov dispergovaných Vo vodnej fáze.Je zname, že sa na prípravu alumíniumsilikátových suspenzií používajú adukty alkylfenoletylénu (DE-A 26 15 698).Na základe stale sa zvyšujúceho ekologického vedomia kladie sa stále väčší dôraz na biologickú odbúrateľnosť.Z DE-A 32 09 631 je máme pridávať nonylfenoletoxylaty. Tieto zlúčeniny sa pokladajú na základe svojho benzénovćho kruhu a ich rozvetveného nonylovćho zvyš 20ku za zle odbúrateľné, pričom dochádza najmä k nebezpečenstvu, že Vmikne toxický nonylfenol ako metastabilný produkt odbúrania. Z tohto dôvodu nemecký priemysel upustil od používania nonylfenoletoxylátov pri výrobe pracích prostriedkov.Z DE-A 34 44 3 ll je známe pridávanie izotridecylalkoholetoxylátov. Pritom ide o alkoholy s rozvetveným reťazcom, so stupňom rozvetvenia až 50 s neprehľadnou zmesou izomerov, často so všetkými možnýrni rozvetveniami ako metylom, etylom, propylom,izopropylom apod.Z DE-A 37 19 042 je známe pridávanie zmesi pozostàvajúcej z dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného vmrca R-(OCHLCHzL-OH. Pri vysokých koncentraciàch pevných látok pri teplote miestnosti bola ale nevýhodne dosialmuta príliš vysoka viskozita.Predmetom vynálezu je vhodná, čerpateľná, stabil ná suspenzia vo vode nerozpustného silikátu, schopneho viazat ióny vápnika, ktorého podstata spočíva v tom, že vztialmute na celkovú hmotnosť vodnej suspenzia obsahuje A) ako silikat schopný viazat Vápnik 0,5 až 80 hmotn. jemne rozptýlenej, viazanú Vodu obsahujúcej,synteticky vyrobenej, Vo vode nerozpustnej zlúčeniny všeobecného vzorca I(KatynO). . MezOg . (SiOg), (l), v lnorom Kat znamená katión, ktorý sa dá vymenit za Vápnik, s mocenstvom n, x číslo od 0,7 až 1,5, Me bór alebo hliník a y číslo od 0,8 do 6 aB) ako dizperzne pôsobiacu zložku zmes pozostávajúcu z minimálne dvoch oxoalkoholetoxylátov všeobecného Vzorca IIpričom R Cm - Cls-alkyl so stupňom rozvetvenia 0 až 90 lineáme a vykazujú 100 až 10 jednoducho rozvetvenćho metyluC) polyetylénglykol so strednou molekulovou hmotnosťou 200 až 2000, pričom dispergačne pôsobiaca zložka a polyetylénglykol predstavuje 2 hmotn.,najmä 1,4 až 1,6 hmotn. vztiahnuté na suspenziu.V suspenzii podľa vynálezu môže byť zložka A kryštalická.Vo všeobecnom vzorci l zložky A znamená y číslo 1,3 až 4.Kryštalická úožka môže byť vo výhodnom uskutočnení zeolit typu A.Hore uvádzané zlúčeniny sú v podstate zložky podľa vynálezu.Môžu byt ale obsiahnuté ďalšie zložky, ako napriklad prísady znižujúce penivosť, prípadne tzV. prostriedky napomáhajúce rozpusteniu, to man-Lena zlúčer niny, ktoré zlepšujú rozpustnosť pridávaných dispergačných prostriedkov vo vodnej fáze. Ako prostriedky znižujúce penivost sa môžu používat bežné latky mižujúce penivosť, napríklad mydlá znižujúce penivosť,silikón mižujúci penivosť, triazinovć deriváty znižujúce penivosť, ktoré sú známe celému odbomému svetua sú bežné. Takáto prísada nie je všeobecne nevyhnutná,ale pri peniacich dispergačných prostriedkoch môže byť,najma pri použití vyšších množstiev kyseliny alkylbenzoylsulfónovej, tato prisada vhodná.Ani prísada látok napomahajúcich rozpúšťaniu nie je všeobecne nevyhnutná, ale môže byť prospešné, ked suspenzia podľa vynálezu obsahuje ako stabilizačný prostriedok hydrofilný, ale vo vode málo rozpustný koloid, ako napríklad polyvinylalkohol. Výhodne sa používa napríklad prostriedok napomáhajúci rozpúšťaniu - veľmi výhodný je nátriumtoluensulfonát.Podiel prostriedku napomáhajůceho rozpúšťaniu v celkovej suspenzii sa môže pohybovať napríklad v rovnakej radovej veľkosti ako podiel stabilizačného prostriedku. Ďalšie prostriedky napomáhajúce mzpúšťaniu a zlúčeniny vhodné na tento účel sú odbomému svetu máme vhodné hydrotrothé prostriedky sú najníklad kyselina benzénsulfónová, kyselina xylénsulfónovú prípadne ich vo vode rozpustné soli alebo tiež oktylsulfát. Pri všetkých údajoch pre koncentráciu alumíniumsilikátov, obsah pevných látok alebo obsah aktívnej látky( Al) sú tieto vztialuiule na stav alumíniumsilikátov,ktorý sa dosiahne po jednohodinovom sušení pri teplote 800 °C. Pri tomto sušení sa prakticky úplne odstráni neviazaná a viazaná voda.Pri zložke A môže ísť o amorfné alebo kryštalické produkty, pričom sa dajú samozrejme použiť i zmesi amoríiiých a lcryštalických produktov a tiež i čiastočne kryštalické produkty. Alumíniumsilikáty môžu byť prirodzene sa vyskytujúce alebo i synteticky vyrobené produkty. Výroba sa môže uskutočňovať napríklad reakciou vo vode rozpustných silikátov s aluminátmi rozpustnými vo vode, v prítomnosti vody. Na tento účel sa môžu vodné roztoky východiskových materiálov vzájomne zmiešať, alebo sa môže nechať üožka existujúca v pevnom stave zreagovat s druhou zložkou, predpokladanou ako vodný roztok. Rovnako zmiešanim obidvoch zložiek, existujúcich v pevnom stave, sa získa v prítomnosti vody požadovaný alumíniumsílikát. Rovnako z Al(OH)g alebo SiO 1 sa dajú reakciou s roztokmi silikátov alkalických kovov, prípadne aluminosilikátmi alkalických kovov vyrobiť alumíniumsilíkáty. Výroba sa môže uskutočňovať i inými známymi spôsobmi. Vynález sa týka najmä alumíniumsilikátov, ktoré vykazujú trojrozmernú štruktímx priestorovej mriežky.Výhodná schopnosť viamť Vápnik sa pohybuje približne v oblasti 100 až 200 mg CaO/g alurníniumsilikátu, najčastejšie okolo 100 až 180 mg Ca 0 lg aluminiumsilikátu a existuje predovšetkým pri zlúčeninách so zloženímTento sumámy vzorec zahŕňa dva typy rozdielnych kryštalických štruktúr (prípadne ich nekryštalických produktov), ktoré sa odlišujú svojimi sumámyzni vzorcamí. Sú toRozdielne kryštalickć štruktúry je možne pozriet v diagrame ohybu róntgenového žiarenia.Amorfný alebo luyštalický alluniniumsilikát, prítomný vo vodnej suspenzii je možné oddeliť ñltráciou od zvyšnćho vodného roztoku a sušit pri teplotách napríklad 50 až 400 °C. Podľa podmienok sušenia sa získa vždy produkt s väčším alebo menším mužstvom viazanej vody.Takto vysoké teploty sušenia sa nedajú všeobecne odporúčať ked sa má alumíniumsilikát používať v pracích a čistiacich prostriedkoch, je výhodné neprekročiť teplotu 200 °C.Alumíniumsilikáty nie je ale vôbec nutné po ich výrobe na prípravu suspenzie podľa vynálezu sušiť lepšie sa môže - a toto je obzvláštne výhodne - použivat alumíniumsilikát, ktorý je ešte z výroby vlhký. Na výrobu suspenzic podľa vynálezu je ale možné používať i alumíníumsilikáty sušené pri stredných teplotách,napríklad pri 80 - 200 °C, až do odstránenia neviazanej kvapalnej vody.Veľkosť jednotlivých častíc alumíniumsilikám môže byť rozdielna a môže sa pohybovať napríklad v rozmedzí od 0, um až 0,1 nm. Veľmi výhodne sa pouävajú sekundáme častice, ktoré sa skladajú minimálne z 80 hmotn. z častíc s veľkosťou 10 až 0,0 l m.Výhodne alumíniumsilikáty neobsahujú žiadne primáme prípadne sekundáme častice s príemenni nad 45 m. Ako sektmdáme častice sa omačujú častice,ktoré vznikli agregáciou primárnych častíc na vačšie útvary.S ohľadom na aglomeráciu primárnych častíc na väčšie celky sa osvedčilo najmä použitie ešte z výroby vlhkých aluminosilikátov na výrobu suspenzií podľa vynálezu, pretože sa zjstilo, že za použitia týchto ešte vlhkých produktov sa prakticky úplne zabráni tvorbe aglomerátov.Pri ďalšom, obzvlášť vhodnom uskutočnení vynálezu, sa ako zložka A používa práškovitý zeolit typu A s vhodne deñnovaným spektrom častíc.Takéto pniškovité zeolity sa môžu vyrobiť podľa DE-AS 24 47 02 l, DE-AS 25 17 218, DE-OS 26 52 419, DE-OS 26 51 420, DE-OS 26 51 436, DE-OS 26 51 437, DE-OS 26 51 445, DE-OS 26 51 485. Tieto vykazujú tam uvádzané krivky rozdelenia častíc.Koncentrácia zložky A môže byť výhodne 44 až 55 hmotn., najma 46 až 52 hmotn. a viac.Zložka B sa môže najvýhodnejšie skladať zo zmesi dvoch oxoalkoholetoxylátov, pričom jedna zložka je oxoalkoholetoxylát s 3 až 5,25 mblmi etylénoxidu a s teplotou zákalu 56 až 68,5 °C, výhodne so 4 až 5 mólmi etylénoxidu s teplotou zákalu 60 až 67 °C, pričom uhlíkový reťazec R vykazuje 10 až 15, výhodne 12 až 13 atómov uhlíka a druhá zložka je oxoalkoholetoxylát s 5,5 až 7,0 mólmi etylénoxidu a teplotou zákalu 70,5 až 80 °C, výhodne 5,75 až 6,5 mólmi etylénoxidu a teplotou zákalu 71 až 77 °C, pričom uhlíkový reťazec R vykazuje 10 až 15, výhodne 12 až 13 atómov uhlíka.Oxoalkoholetoxyláty sa môžu navzájom zmiešavať vpomere 9 l až 19,výhodne 13 až 32,najmü 0,9 1,1 ažl,10,9.môže výhodne predstavovať l až 2 hmotn., predovšetkým 1,4 až 1,6 lunotn. Táto koncentrácia je postačujúca na stabilizáciu suspenúe s obsahom pevných látok 50 hmotn. a viac. Zložka C sa môže (vztiahnuté na množstvo stabilizátora pozostávajúceho zo zložiek B a C) používať v množstve 3 až 20 hmotn., výhodne 5 až 15 hmotn.Pri výhodnej fonne uskutočňovania môže byt stredná molekulová hmotnosť polyetylénglykolu 200 až 1000.Suspenzia podľa vynálezu má tú prednosť, že je v teplotnej oblasti pod 25 °C vo vzťahu k sedimentácii stabilná a vykazuje čerpateľnú konástenciu.Ďalej je prednosťou, že oxoalkoholetoxylát je pri teplote miestnosti kvapalný, a preto sa nemusi zohrievať.osobitnou výhodou je to, že v suspenzii podľa vynálezu môžu dosiahnuť zreteľne vyššie obsahy pevných látok 50 hmotn. a viac.Najvýhodnejšie je použitie polyetylénglykolu v zmesi stabilizátora. Stabilita suspenzie zeolitu zostane pri prídavku polyetylénglykolu až 15 neovplyvnettá,až od 20 A prísady polyetylénglykolu klesá stabilizujírci účinok zmesi tenzidov. Naproti tomu vyplynú nečakane poátívne vplyvy na viskozitu a predovšetkým na tekutost v dôsledku prísady polyetylénglykolu. V oblasti 5 až 15 prísady polyetylénglykolu je možné vidieť optimálny obsah, ktorý zlepšuje stabilitu, viskozitu a tekutosť.V zásade môžu vodné suspenzie okrem uvádzaných zložiek A a B obsahovať v porovnateľne malých rnnožstvách prípadne východiskovć materiály na výmbu týchto zložiek. Ked sa má suspenzia ďalej spracovávať na pranie a čistiace prostriedky, tak ide pri pridávaných látkach o látky, ktoré sú vhodné ako zložky pracich a čistiacich prostriedkov.suspenzie sa môžu vyrábať jednoduchým zmiešaním svojich zložiek, pričom alumíniumsilikáty sa môžu pridávať napríklad samotné alebo - prípadne z výroby - už vlhké, pripadne vo vodnej suspenñi. Obzvlášť výhodné je, keď sa zložka B zmieša do aluminiurnsilikátov ešte vlhkých z výroby, napriklad ako frltračný koláč.suspenzie podľa vynálezu sa vyznačujú vysokou stabilitou a majú ďalšie prednosti.Ich stabilizujúci účinok je najma cermý pri aluminiurnsilikátoch s veľkosťou častíc l až 30 um. Dajú sa čerpať, a preto umožňujú jednoduchú manipuláciu s vlhkým aluminiumsilikátom. I po dlhšom prerušení čerpania sa suspenzie dajú dobre prečerpávať. V důsledku ich veľkej stability sa suspenzie dajú dopravovať v obvyklých cisternových automobiloch a cistemách bez toho, aby bolo nutné sa obávať tvorby neupotrebiteľných. prípadne rušivých zvyškov. Tým sa suspenzia výbome hodi ako dodávková fonna na dodávame aluminiumsilikátov napríklad výrobcom pracich prostriedkov.Osobitne výhodné sú suspenzie podľa vynálezu na ďalšie spracovanie na suché, sypké produkty, prípadne na skrápajúce prostriedky, teda napríklad na výrobu práškových alumíniumsilikátov.Pri dovažaní vodných suspenzii k sušičkám nevznikajú žiadne nepríjemné zvyšky. Ďalej sa ukázalo, že suspenzie podľa vynálezu umožňujú spracovanie na mimoriadne bezprašné produkty.Na základe mimoriadnej stability sú suspenzie podľa vynálezu prijateľné už samotné, to znamená bez ďalšieho spracovania s prísadami majúcimi pranie, bieliace alalebo čistiacealebo bez nich, napríklad ako prostriedky zmäkčujúce vodou, pracie a čistiace prostriedky a najma ako mieme kvapalné mechanické čistiace prostriedky so zvýšenou stabilitou suspenzie.Osobitne dôležité použitie suspenzie je ďalšie spracovanie na suché, sypké, prípadne skrápajúce pracie a čistiace prostriedky, ktoré obsahujú popri zložkách suspenzia ďalšie zlúčeniny.suspenzie podľa vynálezu sa hodia najma na výrobu práškových pracích a čistiacich prostriedkov.Pri výrobe týchto prostriedkov sa vychádza od vodnej, tekutej predzmesi jednotlivých zložiek prostriedku a tieto sa premieňajú zvyčajným spôsobom na sypký produkt. Pritom sa používajú hore definované aluminiurnsi 15likáty vo forme suspenzie podľa vynálezu. suspenzie podľa vynálezu sa môžu spracovávať ktorýmkoľvek známym spôsobom na pevné, sypké pranie a čistiace prostriedky.Pri výrobe práškovitých, pomaly tečúcich pracích a čistiacich prostriedkov sa najma postupuje tak, že sa suspenzia podľa vynálezu - napriklad zo zásobníka mieša s minimalne jednou zložkou s pracim, bieliacim alebo čistiacim účinkom vyrábaného prostriedku a zmes sa potom premieňa ktorýmkoľvek spôsobom na práškovitý produkt. Výhodne sa pridáva komplexotvomé činidlo, to znamená zlúčením, ktorá je schopná viazat ióny kovov alkalických zemín, ktoré spôsobujú tvrdosť vody, najma ióny horčíka a vápnika.Všeobecne sa pri výrobe pracích a čistiacich prostriedkov spája suspenzia podľa vynálezu výhodne prinajmenšom s jedným tenzidom, rozpustným vo vode,ktorý nepatrí k možným súčastiam zložky B.Pri výrobe pracich a čistiacich prostriedkov existujú rôzne varianty spôsobov uskutočňovania.Napriklad sa suspenzie podľa vynálezu môžu spájať s látkami, ktoré sú schopné viazať kryštalickú vodu, výhodne nastriekaním suspenzie na zlúčeniny schopné viazať kryštalickú vodu, predložené v miešačke, takže sa pri stálom premiešavaní nakoniec získa pevný, suchý produkt.Výhodne sa ale suspenzie podľa vynálezu zmiešavajú ako slurry, s minimálne jednou ďalšou zlúčeninou s praclm alebo čistiacim účinkom a podrobia sa sušeniu práškovanírn. Pritom sa ukazujú ďalšie prekvapujúce prednosti nárokovej alumíniumsilikátovej suspenzie. Ukázalo sa totiž, že pri použití suspenzii podľa vynálezu sa môžu pri sušení získavať produkty,ktoré sú veľmi chudobné na prach. Produkty získané sušením práškovaním vykazujú veľkú schopnosť viazat Vápnik a dajú sa dobre namáčať.Pracie prostriedky, ktoré boli vyrobené pri použití suspenúe podľa vynálezu, sa môžu zostavovať najrôznejším spôsobom. Všeobecne obsahujú prinajmenšom jeden vo vode rozpustný tenzid, ktorý nepatrí k dispergačným prostriedkom použitým podľa vynálezu, ktoré sú pritonmé v nárokovaných alumíniumsilikátových suspenáách. Všeobecne obsahujú tieto popri minimálne jednej ďalšej zlúčenine s pracírn, bieliacim alebo čistiacim účinkom, a to organickej alebo anorganickej zlúčenine, hore defmovaný alumíniumsilikát ako zlúčeninu, ktorá viaže Vápnik. Okrem toho môžu byť v takýchto prostriedkoch iné obvyklé pomocné látky a prísady, pritomné najčastejšie v malých rrmoätvách.Zmieša sa ñltračný koláč zeolitu A a stabilizátor prípadne za použitia prísady vody.Ako stabilizátor sa použije zložka B a C. Udáva sa etoxylačný stupeň etyléríoxidu. Použitý ñltračný koláč zeolitu A sa vyrobí podľa DE-OS 26 51 485 a vykazuje tam uvádzané spektrum častíc.Na uskutočnenie príkladu sa mieša 50 kg nestabilizovanej suspenzie zeolitu (Ekazo-Standardmix miešadlom, ktoré je opatrené lopatkami, jednu hodinu pri 500 ot.lrnin), pripadne s pridavkom vody.Po prldavku l,5 hmotn. zmesi slabilizátorov sa ďalej mieša lt) minút pri rovnakej rýchlosti.Teploty níkalu použitých stabilizátorov sú opisané v tabuľke l.Teploty zákalu podľa DIN 53 917 pouätých oxoalkoholetoxylátov (5 g tenzidu v 25 butyldiglykolu)Z výrobného procesu obsahujú tenzidy polyetylénglykol (PEG) v množstve l . Pre skúšanie vplyvu po 5lyetylénglykolu na stabilitu a tekutosť sa pridá polyetylénglykol so strednou molekulovou hmotnosťou 800 v takých množstvách zmesi obidvoch jednotlivých tenzidov v pomere l l, že celkový obsah polyetylénglykolu sa pohybuje okolo 7 , prípadne 15 až 20 lnnotn. Skúšanie stability sa vykonáva po 3 dňoch (tabuľka 2),mtiaľ čo skúška viskozity a test vytekania sa uskutočňuje ten istý deň (tabuľka 3 a 4).Tabuľka 2 Stabilizácia suspenúe Ieolítu s oxoalkoholetoxylćtmi s dlžkou reťazca Cm (obsah pevných látok suspenzie zeolitu 49) oxoalxohol oxoalkohol oxoalkohol oxoauçhgl 4,25/5,75 E 0 4.25/5,75 E 0 4,z 5/5,75 I-o 4,25/s,7 s r 1 ł PEG 7 t zo 15 t PEG zo z pas trvan- J/J 3/3 3/3 J/J livosf, (dní) teplota (°c) 22/45 22/45 22/45 22/45 číra fáza 2/5 2/5 3/7 5/10 homoqenita 1/1 1/1 1/1 2/2 tekutust 2/2 2/2 2/2 4/3Zhodnotenie homogenity a tekutosti sa uskutočňuje podľa Schultnotenovho systému (l veľmi dobrá až S nedostatočná)Meranie viskozity stabilizovaných zeolitových suspenzii pri rôznych teplotách (meraci prístroj Brookfield RVľ, Spindel 4) oxoalkohol oxoalkohol oxoalkehol oxoalkohol 4.25/5,75 E 0 4,25/5,75 E 0 4,25/5,75 zo 435/5515 10 1 ł PEG 7 t PEG 15 ł se zo z 122 GTabuľka 4 Stanovenie výtokových časov pohàrikov 4 podľa DlN(D 1 N 53 211 pri teplote 22 °C). oxoalkohol oxoalkohel oxonlkohol oxoalkohol 4,25/5,75 o 4,25/5,75 zo 4,25/5,7 s zo 4,25/5,75 EO 1 t PHG I t Pac- 1 s a zo 20 z za 10 c 51 51 55 57 25 °c za 25 24 25 40 °c 20 - 19 19 19l. Vodná stabilná suspenzia silikátov nerozpustxiých vo vode, viažucich ióny vápnika, ktorá sa dá čerpať,(Katz/Ok . M 6103 . (Sim), (I), v ktorom Kat znamená katión, ktorý sa dá vymenit zavyznačujú ca sa tým ,žeobsahuje vzhľ - 5 vápniksmoeenstvom n,xčíslood 0,7 až 1,5, Me bór dom na celkovú hmotnost vodnej suspenzie silikát v alebo hliník a y číslo 0,8 až 6, množstve 0,5 až 80 hmotn., schopný viazať Vápnik, vo dispergačne pôsobiacu zložku vo forme zmesi skladafonne jemne rozptýlenej, viazanú vodu obsahujúcej, júcej sa z najmenej dvoch oxoalkoholetoxylátov všesynteticky vyrobenej, vo vode nerozpustnej zlúčeniny 10 obecného vzorca II

MPK / Značky

MPK: C11D 3/12, C11D 3/37, C11D 1/825

Značky: vodná, stabilná, suspenzia, silikátov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278100-vodna-stabilna-suspenzia-silikatov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodná stabilná suspenzia silikátov</a>

Podobne patenty