Zariadenie na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje

Číslo patentu: 278042

Dátum: 08.11.1995

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie (1) je opatrené rámom (3) stroja, uložený na podvozkoch (2) a opatreným podbíjacou jednotkou (8) a zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom (14), ako aj zásobníkom (26) štrku s výpustnými otvormi (28) a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo (30) na odovzdávanie nadbytočného štrku na dopravné ústrojenstvo (34), ktoré má zhadzovací koniec (36) nad zásobníkom štrku (26). Rám (3) stroja je tvorený prvou rámovou časťou (6) a druhou rámovou časťou (7), pričom zásobník (26) štrku s výpustnými otvormi (28) a zametacie ústrojenstvo (30) sú upravené na v pracovnom smere zadnej druhej rámovej časti (7) a podbíjacia jednotka (8), ako aj zdvíhací a vyrovnávací agregát (14) sú usporiadané na prednej prvej rámovej časti (6).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka zariadenia na nasypávanie štrku a podbijanie koľaje, ktoré je opatrenć rámom stroja, uloženým na podvozkoch a opatreným podbíjacou jednotkou a zdvíhacím a vyrovnávaeím agregátom, ako aj zásobníkom štrku, ktorý je opatrený výpustnými otvormi, a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo na odovzdávanie nadbytočného štrku na dopravné ústrojenstvo, ktoré má zhadzovacl koniec nad zásobníkom štrku.Takéto zariadenie je už známe z US 4 770 I 04-B,pričom v tomto zariadení je za čističkou v pracovnom smere zaradená podbíjačka koľaje. Ta má bezprostredne pred podbíjacím a zdvíhacíin agregátom predradený zasobník štrku s výpustnými otvormi a s dopravným ústro jenstvom. Jeho spodný koniec je spojený s výškovo pre staviteľným zametaeím ústrojenstvom na odber nadbytočneho štrku. V hornej koncovej oblasti podbíjačky koľaje je usporiadané v jej pozdlhiom smere upravené dopravné pásové ústrojenstvo, prostrednictvom ktoreho sa v čističke vyčistený štrk prepravuje do pripojeneho nákladnelio voza. Pretože sa odhod štrku z výpustných otvorov zásobníka štrku uskutočňuje v priebehu kontinuálneho pracovného pohybu podbíjacieho stroja dopredu, je relatívne obtiaàie uskutočniť obmedzenie odhadzo vania štrku do priestorov medzi podvalmi.Ďalej je z US 4 257 3 Jl-B známe zariadenie na čistenie a následné zhutňovanie štrku koľajového lôžka. Toto zariadenie je zložené z Čističky štrkového lôžka predradenej v pracovnom smere a zo stroja na diutňovanie štrku za ňu pripojenćho. V prednej koncovej oblasti tohto stroja na zhutňovanie štrku je upravený zásobník štrku s výpustuými otvormi na odhod vyčistenélio štrku, ktorý je prostredníctvom dopravného pása prepravovaný do čističky k zásobníku štrku. Za agregátom na zhutňovanie štrku je upravené výškovo preslavitcľné zametacie ústrojenstvo. Toto zariadenie slúži na ůiutňovanie štrku bezprostredne po jeho uložení do koľaje.Vynález si kladie za úlohu vytvorit zariadenie v úvode opisaného typu, prostredníctvom ktoreho by bolo možné v priebehu podbíjania dosiahnut tiež dokonalejšie rozdeľovania štrku.To sa dosahuje zariadením v úvode uvedeného typu,ktorého podstata spočíva v tom, že je opatrené dvojdielnym, prvou rámovou časťou a druhou rámovou časťou tvoreným rámom stroja, pričom zásobník štrku s výpustnými otvormi a zametacie ústrojenstvo sú tlpravené na v pracovnom smere zadnej druhej ráiuovej časti a podbíjacia jednotka, ako aj zdvíhací a vyrovnavací agregát sú usporiadané na prednej prvej rámovej časti.Toto vytvorenie je výhodné najmä preto, že druhá ramová časť so zásobníkom štrku a so zametacím ústrojenstvom je vytvorená konštnikčne nezavisle od podbíjacieho a YÄVÍlIłICÍGlIO a vyrovnúvacieho agregútu na prvej ramovej časti, čím sa zabráni nepriamivému ovplyvňovaniu, pričom je naviac pripojiteľná k podbíjačkám koľaje, ktoré sa už používajú. Okrem toho sa vytvára možnost v prípade potreby odpojit dnrhú rámovú časťod prvej rámovej časti. Vďaka usporiadania zásobníka štrku na v pracovnom smere na zadnom konci zariadenia zostáva celkom neovplyvnený v oblasti podbíjacieho a zdvíhacielio a vyrovnávacieho agregátu tiež konštrukčný základný koncept pre optimálne a výkonné podbljanie. Voliteľné nasypávanie štrku do koľaje pred alebo po podbíjaní neovplyvñuje tiež nepriaznivý výhľad obsluhy na podbíjané podvaly, pretože v prvom prípade je zametacím ústrojenstvom štrk ležiaci na podvaloch zmetený do susedíacich priestorov medzi podvalmi a v druhom prípade je už predom zaistené, že na podvaloch nie je žiadny štrk. Zariadením podľa vynálezu sa tiež v každom prípade dosahuje po podbíjaní v dôsledku zdokonalenćho rozdeľovania štrku vytvorenie rovnomeme zasypanej a čistej koľaje.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa nároku 2 alebo 3 je vhodné najmä pre pracovne nasadenie zariadenia v oblasti výhybiek, pretože posuvné zhadzovacie miesto,prípadne výpustný otvor zásobníka štrku, umožňuje bez problémov zasypávat štrkorn tiež podbíjané miesta odbočných koľajnicových pásov. Takéto kompletne a rovnomemé zasypanie výhybky štrkom je vzhľadom na jej asyrnetrické vytvorenie zvlášť dôležité a zabezpečuje vytvorenie trvalého podbíjania.Ďalšie výhodné uskutočnenie podľa nároku 4 urnobiuje konštrukčne relatívne jednoduchú a veľmi účelnú kombináciu cielenej mobiosti zhodu štrku s bezponicliovým nzatvaraníin výpustného otvoru, ktore automaticky pôsobí so zastavením zhadzovacieho dopravného pásu.Ďalšie vytvorenie podľa nároku 5 umožňuje rozsiahle a konštrukčne jednoduché prispôsobenie zliadzovania štrku špeciálnemu priebehu koľajníc vo výliybkových úsekoch, takže je mobié pri jednom jedinom pracovnom prechode zasypať štrkom všetky oblasti řzodbíjania výhybkovélio úseku, najmä i v oblasti pozd žnycli podvalov, a tak zaistiť trvalé podbíjaiiie.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia podľa nároku 6 je možný automatický priečny posuv rozdvojeného rozdeľovača, prípadne výpustných otvorov v súlade s priebehom odbočujúceho koľajnicového pásu výhybky, a tak sa dá zaistiť cielené zasypávanie štrkom.S uskutočnením podľa nároku 7 je po prvom pracovnom priechode k dispozícii dvojnásobným nasadením zametacieho ústrojenstva vyčistená koľaj pre nasypanie štrku a pre podbíjanie.Nasadenim priečneho dopravného pásu podľa nároku 8 je možné v prípade už naplneného zásobníka štrku prídavne odliadzovat na koľaji ležiacej prebytočný štrk bočne do oblasti bokov štrkového lôüca.Vyklentltć uskutočnenie druhej rámovej časti podľa nároku 9 umožňuje zvlášť veľké vytvorenie zametacieho ústrojenstva a jeho neobmedzené nadvihnutie do prestavnej polohy.Špeciálne usporiadanie podľa nároku l 0 zabezpečuje jednoduchým spôsobom presné vystredenie výpuslných otvorov, prípadne zametacieho ústrojenstva vzhľadom na koľajnice koľaje i v koľajových oblúkocli.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynalez je podrobnejšie vysvetlený na príkladochuskutočnenia v spojení s výkresovou časťou. Na obr. l a 2 je schernaticky mázomený bokoryszariadenia na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje podľa vynálezu so zásobníkom štrku, ktorý má výpustné otvory. Na obr. 3 je vo väčšej mierke znázomený priečny rez zariadením podľa šípky II na obr. 2.Na obr. 4 je mázomený ďalší príklad vyhotovenia zásobníka štrku v priečnom reze s výpustnými otvonni,ktoré sú usporiadané priečne vo vzájomnom odstupe v priečnom smere stroja, a ktoré sú opatrené vykývuuteľnýmí rozdvojenýrni rozdeľovačmi.Zariadenie 1 na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje, ktoré je mázomené na obr. l a 2. pozostáva z rámu 3 stroja, ktorý je uložený na podvozkoch 2, a ktorý je zložený z dvoch, ktorý je znázomený šipkou 4, za sebou usporiadaných a v oblasti miesta 5 priklbenia navzájom klbovo spojených rámových častí, to je prvej nimovej časti 6 a druhej rámovej časti 7. V pracovnom smere predradenou prvou rámovou časťou 6 sú spojené celkom štyri podbíjacie jednotky 8, ktoré sú v priečnom smere stroja navzájom nezávisle posunuteľné. Tie sú opatrenie podbíjacimi nástrojmi 9, ktoré sú pristaviteľné prostredníctvom pristaviteľných pohonov a vibrovateľne prostredníctvom vibračných pohonov. Ich podbijacie kladivá 10 sú pre lepšie spracovávanie výhybkových úsekov uložené vykývnuteľne okolo čapov upravených v pozdlžnom smere stroja a sú spojené s odpovedajúcimi výkyvnými pohonmi. Z hľadiska priečneho smenr stroja obidve vonkajšie podbíjacie jednotky 8 sú spojené vždy s imášačom nástrojov 11, ktorý je prostredníctvom výkyvného pohonu 12 uložený okolo zvislćho hriadeľa vykývnuteľne na ráme 3 stroja, a ktorý je vo svojom pozdlžirom smere vytvorený posuvne prostrednictvom ďalšieho pohoria 13. Pred štyrmi podbíjacími jednotkami 8 je predradený zdvíliací a vyrovnávací agregát 14,ktorý je prostredníctvom odpovedajúcich pohonov 15,l 6 výškovo a bočne prestaviteľný pre korekciu chýb v polohe koľaje. Zdvíhací a vyrovnávací agregát 14 je na každej pozd žnej strane stroja opatrený výškovo a bočne prestaviteľnými nchopovacírni orgánmi v tvare zdvíhacích hákov 17 a zdvíhacích kladiek 18. Na nadvihovairie vonkajšieho koľajnicového pásu odbočnej koľaje vo výhybkových oblastiach je upravené prídavné zdvíhacie ústrojenstvo 19 a na zaisťovanie skutočnej a požadovanej polohy koľaje je upravený vzľažný systém 20, ktorý pozostáva z napuutých drôtov a z meracích náprav 21,ktoré sú upravené vo vzájomnom odstupe v pozdlžnom smere stroja, Na presné pozorovanie a obsluhu podbíjacich nástrojov 9, ako aj zdvíhacieho a vyrovnávacieho agregátu 14 je upravená pracovná kabina 22 s centralnym riadiacim íistrojenstvom 23. Pre zásobovanie energiou rôznych pohonov a trakčnélio pohornr 24 je usporiadaná energetická centrála 25.Podľa obr. 2 je bezprostredne za predným, s dnihou rámovou časťou 7 spojeným podvozkom 2, usporiadaný zásobník 26 štrku, V ktorého spodnej koncovcj oblasti sú upravené výpustne otvory 28, ktoré sú spojené so zliadzovacimi dopravnými pásmi 27. Pred zadným podvozkom 2 je predradené zametacie íistrojenstvo 30, ktoré je priklbené na druhej rámovej časti 7, a ktoré je výškovo prestaviteľnć prostredníctvom pohonov 29. Toto zametacie ústrojenstvo 30 má zametaciu kefu 32, ktorá je otočná prostrednictvom rotačnćho pohonu 31 okolo hriadeľa upraveného vodorovne a naprieč pozdlžnehosmeru stroja. Medzi zametacím ústrojenstvorn 30 a medzi odoberacim koncom 33 dopravného ústrojenstva 34, ktoré je upravené v pozdlžnoin smere stroja, a ktoré e usporiadané v sklone, je upravený kolmo na pozdllžny smer stroja a vodorovne uložený priečny dopravuík 35 s pohonom. Homý, prípadne predný zhadzovaci koniec 36 uvedeného dopravného ústrojenstva 34 je usporiadaný nad zásobníkom 26 štrku. zametacie ústrojenstvo 30 je upevnené výškovo prestaviteľne v oblasti smerom hore vyklenutćho úseku 37 druhej rárnovej časti 7.Ako je zrejmé z obr. 3, je tak k stredným, ako aj ahľadom na priečny smer stroja vonkajším výpustným otvorom 28 priradený rždy jeden samostatný zhadzovací dopravný pás 27. Ten je prostredníctvom pohonu 38 vykývnuteľný okolo zvislého hriadeľa 39 a je uložený na rozdvojenorn rozdeľovači 40, ktorý vytvára výpustnć otvory 28. Každý zo zlu-oba vodorovne upravených zhadzovacích dopravných pásov 27 je svojim odoberacim koncom 42, ktorý má otočný pohon 41,usporiadaný bezprostredne pod odpovedajúcim výpustnýrn otvorom 28. V oblasti zhadzovacieho miesta 43,ktoré je upravené v odstupe od odoberacieho konca 42,je upravený rozdeľovač 44 štrku, aby sa zabránilo zasypaniu na spodnej časti ležiacej koľajnice štrkom. Obidva rozdvojcne rozrleľovača 40 na zasypávanie koľajníc 45 .štrkom, po ktorých sa pohybuje zariadenie l,majú vždy diaľkovo ovládateľný uzatvárací mechanizmus 46, prostredníctvom ktorého sa dajú voliteľne uzatvárať výpustne otvory 28.V priebehu nasypávania štrku do oblasti výhybky sú tri zhadzovacie dopravné pásy 27 nasmerované v pozdlžnom smere stroja, pričom odpovedajúci otočný pohon 41 nie je v čiruiosti, čím vytvára zhadzcvaci dopravný pás 27 sám o sebe uzáver pre odpovedajúci výpustný otvor 28. Výpustne otvory 28 rozdvojených rozdeľovačov 40, ktoré sa dostanú nad úsek koľajníc 45,pri pohybe zariadenia 1 s malým rmiožstvom nasypanćho štrku sa otvoria, pričom v priebehu kontinuálneho ďalšieho pohybu zariadenia 1 sa kontinuálne zhadzuje štrk prostredníctvom výpustných otvorov 28 do príslušných podbíjaných oblasti. Pokial sa dostane zariadenie 1 ku koľajnicovýin pásom 47 odbočnej koľaje,ktoré majú tiež málo nasypanélio štrku, vykývnu sa obidva nad uvedenými koľajnicovými pásmi 47 upravené zliadzovacie dopravné pásy 27 prostrednictvom pôsobenia odpovedajúcich pohonov 37 tak, že sa zhadzovacie miesta 43 vystredia nad odpovedajúcimi koľajnicovými pásmi 47. Prostredníctvom čiimosti a odpovedajúceho riadenia obidvoch otočných pohonov 41 je urobte zasypat štrkom podbíjané uloženia na obidvoch stranách koľajnicových pásov 47.Na uskutočnenie násypu štrku v spojení s podbíjanim prostredníctvom zariadenia 1 sú dve ďalej uvedene možnosti.Prvá možnost spočíva v tom, že sa nasypanie štrku uskutoční v prvom pracovnom prechode, zatiaľ čo v druhom, bezprostredne naň nnväzujucom pracovnom prechode, sa uskutoční podbíjanie. Pritom je pre záverečné čistenie tiež mobié nasadiť zametacie írstrojenstvo 30.Dnihá možnosť spočíva v tom, k sa uskutoční nasypaníe štrku a spojeni s podbíjanim v rámci jedneho jediného pracovného prechodu. Táto metóda je zvlášť vhodná pre tie ťrseky koľaje, ktoré sú málo zasypane štrkom len v relativne uepatniých úsekoch.Zametacie ústrojenstvo 30, ktoré je v prevádzke V priebehu celého pracovného nasadenia zariadenia 1, zaisťuje, že pripadne sa vyskytujúce nadmemé nuiožstvo štrku je odhadzované na dopravné ústrojenstvo 34 a z neho do zásobníka 26 štrku. Pokiaľ by už pri veľkom množstve doplňovaného štrku bol zásobník 26 štrku naplnený. je ďalší nadbytočný štrk odhadzovaný priečnym dopravníkom 35 na boky štrkového lôžka.Pri ďalšom príklade uskutočnenia zásobníka 26 štrku, ktorý je máznmený na obr. 4, sú pre jednoduchosť funkčne zhodné časti omačené rovnakými vzťahovými znakmi ako pri opise zariadenia l podľa obr. l až 3. Tri z celkom piatich, v priečnom smere stroja vedľa seba usporiadaných TOZÄVOjCHÝCh rozdeľovačov 40, sú prostrednictvom výkyvného pohonu 48 vykývnuteľne okolo čapu 49, upraveného v pozdlžnom smere stroja. Na spodnom konci každého vykývnuteľného rozdvojeného rozdcľovača 4 je upravené snímacie ústrojenstvo 50,ktoré je vytvorené ako indukčný snímač. Ten je spojený výkyvným pohonom 48 a zaisťuje tak svojím pôsobením automatické prispôsobovanie priebehu koľajnioovćho pásu 47. Ku každému rozdvojenému rozdeľovaču 40,ktorého výpustný otvor súčasne vytvára üiadzovacie miesto, je priradený bližšie mázomený, voliteľnc ovládateľný tlzatvárací mechanizmus.l. Zariadenie na nasypávanie štrku a podbijanie koľaje, ktoré je opatrenie rámom stroja, uloženým na podvozku u opatreným podbijacou jednotkou, zdvihacím a vyrovnavacim agregátom, ako aj zásobníkom štrku s výpustnými otvormi, a ku ktorému je priradené výškovo prestaviteľné zametacie ústrojenstvo na odovzdávanie nadbytočuého štrku na dopravné ústrojenstvo, ktoré má zhadzovaci koniec nad zásobníkom štrku, v y z n a čujúce sa tým, žerárn(3)strojajetvorerlý prvou rámovou časťou (6) a druhou rámovou časťou (7),pričom zásobník (26) štrku s výpuslnými otvonni (28) a zametacie ústrojenstvo (30) sú upravené v pracovnom smere zadnej druhej rámovej časti (7) a podbíjacia jednotka (8), ako aj zdvihací a vyrovnávaci agregát ( 14) sú usporiadané na prednej prvej rámovej časti (6).2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c c s a t ý m , že najmenej jedno zhadzovacie miesto(43) na zhadzovanie štrku z výpuslného otvoru (28) na koľaj je vytvorené posuvue v priečnom smere stroja.3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2. v y z n n čuj ú ce sa tým. ženajmenejjedenzvýpustných otvorov (28), ktoré sú upravené vo vzájomnom odstupe v priečnom smere stroja, je vytvorený posuvue alebo výkyvue v kolmom smere vzhľadom na pozdlžny smer stroja.4. Zariadenie podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3,vyznačujúce sa tým, že ku dvom výpustným otvorom (28) je priradený vždy jeden vodorovne upravený a prostrednictvom pohonu (38) okolo zvislćho hriadeľa (39) výkyvný zhadzovací dopmvný pás(27) s bezprostredne pod výpustným otvorom (28) uloženým odoberacim koncom (42), a so zhadzovacím miestom (43) upraveným od neho v odstupe.S. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 4, v y značujúce sa tým, žekukažxlémuzirajmenej celkom štyroch v priečnom smere stroja vedľa seba usporiadaných výpustných otvorov (28) je pripojený samostatný lievikovitý, pripadne valcový rozdvojenýrozdeľovač (40), z ktorých sú najmenej dva uložené výkyvne okolo čapu upraveného v pozdlžnom smere stroja na zásobníku (26) štrku a sú spojene s vlastným výkyvným pohonom (48).6. Zariadenie podľa nároku S, v y z n a č u j ú c e s a t ý m . že v oblasti rozdvojeného rozdeľovača (40) je upravené snímacie ústrojenstvo (SO) na automatické zaisťovanie polohy koľajnicovćho pásu(47), ktoré je na ovládanie výkyvného pohonu (48) spojené s riadiacim ústrojenstvom.7. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúce sa tým, žezametacieústrojenstvo (30) je v pracovnom smere zaradené za zásobníkom (26) štrku.8. Zariadenie podľa jedného z nárokov 1 až 7,vyznnčujúce sa tým, žemedzizametacim ústrojenstvom (30) a medzi odoberacím koncom(33) dopravného irstrojenstva (34) je kolmo na pozdĺžny smer stroja upravený vodorovný priečny dopravník9. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 8,vyznačujúce sa tým, žezametacieústrojcnstvo (30) je upevnené výškovo prestaviteľne v oblasti dohora vyklenutého úseku (37) druhej rámovej časti (7).10. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 9,vyznačujúce sa tým, hdmhárámová časť (7) je uložená na dvoch vo vzájomnom odstupe upravených podvozkoch (2), pričom výpustne otvory(28) zásobníka (26) štrku sú upravené v oblasti predného podvozka (2) a zametacie ústrojenstvo (30) je usporiadané v oblasti zadného podvozka (2).

MPK / Značky

MPK: E01B 27/20

Značky: štrku, zariadenie, nasypávanie, podbíjanie, koľaje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-278042-zariadenie-na-nasypavanie-strku-a-podbijanie-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na nasypávanie štrku a podbíjanie koľaje</a>

Podobne patenty