Rastovo-regulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Rastovoregulačná zmes hlavne na báze kyslíkatých a dusíkatých organických látok so synergickým účinkom pozostáva zo zmesi najmenej jedného amino C2-9 alkanolu a/alebo etyléndiamínu, prípadne ich vodorozpustných solí s netoxickými minerálnymi kyselinami s najmenej jednou organickou látkou spomedzi karboxylových hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka a ich vodorozpustných solí, dikarboxylových kyselín s 3 až 5 atómami uhlíka a ich vodorozpustných solí, etylénglykolu až polyetylénglykolu, propylénglykolu, dipropylénglykolu, 3-benzylbenzotiazóliumbromidu, nitrofenolov, nitrofenolátov, dinitrofenolov a dinitrofenolátov alkalických kovov, kumenylfenolu, nitrokumenylfenolu, kumenylfenolátu a nitrokumenylfenolátov alkalických kovov.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka rastovoregulačnej unesi biologidy aktívnych zlúčenin hlavne na báze kyslíkatých a dusíka tých organických látok so synergickým účinkom.Biologický aktívnym làtkam s rastovoregulačnou aktivitou, zvlášť tytohomionom sa venuje mačná pozornosť. Sú to buď latky (auxíny, gibereliny, cytokinlny atď.) izolované z prírodných recentných surovín alebo pripravené synteticky. Natívne fytohormony a ich syntetické analógy alebo náhradky sa všeobecne nazývdú regulatory rastu lAudus, J. J. Plant Science Monographs,London -New York (1983), Turecka, R. M., Polykarpova, F. J. Vegetatlvnoe roamnoěemje rastenij s primeneniem stimulatorov rosta, Moskva (1986), Parákl, L.,Rožková, V. Záhr. listy 66, 364 (1973), Bezdčk, V. Úroda 19, č. S, 171 (1971), Kutina, J. Regulatory růstu a jejich využití v znemědelství a zahradnlctví, Státní zemědelské nakladatelství Praha (l 988)/.Rastové regulatory môžu mať rôzne chemické štruktúry lwegler, R. Chemie der Pflanzlenschutz und Schadlingsbekampfungsmittel, Band 4, Springer Verlag,Berlin - Heidelberg - New York ( 1977) Apel, P., Nátr,L. Biochem. Physiol. Pll. 1976, s. 169/Ako stimulatory rastu sú známe kyselina B-indolyloctova, kyselina ct-nattyloctová, kyselina jantarová a arylkarboxylové kyseliny. Ďalej produkty oxidácie Z-furaldehydu (autorské osvedčenie ZSSR 539 573) a vedľajšie produkty procesu oxidácie cyklohexánu (čs. autorské osvedčenie č. 220 936), kyselina maleínová a jej soli i estery (čs. A 0 2 265 518), ako aj organické kaly anodickej oxidácie hliníka, vytvárajúce sa z maletnhydridu, obsahujúce hlavne kyselinu jantárovú (čs. AO 229 41 l). lch účinok je nespomý, hlavne stimulačný, ale nie príliš vysoký. Podobne je známy (Bergman. N. H., Ekert, H., Vomiak, H. Agrochimija 1988 (3), s. 90) účinok monoetanolaminu, dietanolamlnu a triatanolamlnu hlavne vo foliámych aplikáciách na obilniny a cukrovú repa v množstvách 0,8 až 4 kgha samotné alebo spolu s kyselinou chlóretanfosfónovou, derivatmi kyseliny fenoxyizomaslovej a síranom hlinitým (DE patentový spis c. 230 755 a c. 230 754). lch účinok na zvýšenie výnosov jačmeňa až o 16 sa vysvetľuje vltčším zachytávaním vody. Potrebné sú však pomerne vysoké dávky na 1 ha Analogicky, ale vyšší účinok sa dosahuje kombináciou mono- až trietanolamínu s kyselinou salicylovou a jej derivàtmi, ako aj cholinom i s amónnymi soľami humínových kyselín (DE patentový spis č. 209 340, 209 328 a 214 522, 230 755 a 241 007). Stimulačný účinok huminových kyselín je už davno preukámný,ale ani s ďalšími uvedenými komponentami sa neprejavuje synergizmus. Známy je aj pozitívny vplyv mačania osiva sóje vo vodnom roztoku polyetylénglykolu s priememou molelmlovou hmotnosťou 6 000 v koncentrácii 33 . Chráni osivo pred poškodením mrazom a aktivuje metabolické pochody (Yun Yitang, cit. C. A. 109, 33 742 r). Regulačný vplyv na rast rastlín a úroda majú monoamidy, metyl- a dimetylestery, mono- i dínitrily kyseliny jantárovej v koncentráciách rádovo 10 hmotn. (DE patentový spis č. 3 321 529), ako aj soli a estery Z-sulľojantárovej kyseliny v zmesi s propándiolom a slranom amónnym (čs. autorské osvedčenie č. 202 480). Dostatočne preukázateľne neprevyšujú známy ras 20tovoregulačný účinok samotnej kyseliny a jej solí,najma amonnych.Podstatou vynálezu je rastovoregulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín hlavne na báze kyslíkatých a duslkatých organických látok so synergickým účinkom, pomstávajúca zo zmesi najmenej jedného amino C 24 alkanolu a/alebo etyléndiamínu alalebo ich vodorozpustných solí s netoxickými minerálnymi kyselinami, s najmenej jednou organickou látkou vybranou z karboxylových hydxoxykyselín s 3 až 6 atóinami uhlíka a ich vodorozpustných solí, dikarboxylových kyselín s 3 až S atómami uhlíka a ich rozpustných solí, etylénglykolu až polyetylénglykolu s mólovou hmotnosťou do 2 000 gmol, propylénglykolu, dipropylénglykolu, 3-benzylbenzotiazóliumbromidu, nitrofenolov, dinitrofenolov, nitrofenolátov a dinitrofenolátov alkalických kovov, kumenylfenolu, nitmkumenylfenolu, kumenylfenolátu a nitrokumenylfenolátu alkalického kovu.Výhodou rastovoregulačnej zmesi biologicky aktívnych zlúčenin podľa vynálezu je synergický účinok komponentov v nej obsiahnutých, ich technicky pomeme jednoduchá dostupnosť, nízka toxicita a navyše pri viacerých komponentoch tiež fungicldny a baktericídny účinok (fenoly, kumenylfenoly a ich deriváty, 3-benzylbetlmtiazóliumbromid).Z amino C 14 alkanolov sú to monoetanolamín,dietanolanlin i trietanolantín, ďalej izopropylalkoholamíny, ako aj amínoalkoholy s 4 až 9 atórnami uhlíka pripravené adlciou amoníaku na epoxyalkány. Ich vodorozpusmé soli s netoxickýnti minenílnymi kyselinami predstavujú hlavne soli s kyselinou chlórovodíkovou, kyselinou sirovou a kyselinou trihydrogénfosforečnou.Z karboxylových hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka sú to kyselina mliečna, kyselina hydroxyizomaslová, kyselina S-hydroxyvalérová a ó-hydroxykapnbnová. Vodorozpustné soli týchto, ako aj dikmboxylových kyselín, tvoria alkalické a amónne soli, ako aj horečnaté a vápenatć soli. V pdpade fenolátov a nitrokumenylfenolátov ide hlavne o fenolaty alkalických kovov, menej vhodné, ale použiteľné sú fenoláty alkalických zemin.V pripade polyglykolov najvhodnejšie sú polyglykoly s strednou mólovou hmotnosťou 200 až 800 g.mo 1, použiteľné sú aj s mólovou hmotnosťou od 2 000 do l 0 000 g.mol najmä vtedy, ak je navyše potrebné mížiť odparovaitie vody a zabrániť nadmernému vysušeniu zmín, osív, semien ako aj rastlín. Uvedené polyglykoly, ale tiež etylénglykol svojou vysokou hydrolilitou, nielen že mačne spomaľujú odparovanie vody zo mlžok alebo zavlažovania, ale absorbujú vodu z ovzdušia pri zvýšenej relalívnej vlhkosti, výrazne spomaľujú odparovartie kvapiek rosy, a tým umožňujú vyššie využitie pre rastliny dostupnej vody. Podobná situácia je aj v prípade propyléxiglykolu a dipropylćnglykolu.3-Benzylbenzotiazoliumbronrid samotný je známy ako regulátor, najma stimulátor rastu. Avšak aj jeho účinok výrame stúpne kombináciou s ďalšími zlúčeninami podľa tohto vynálezu.Podľa tohto vynálezu rastovoregulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín so synergickým účinkom(synergisty) sa aplikuje spravidla v koncentráciách10 mgaž i 00 g na I dm roztoku alebo 1 dm adhezívneho inkrustačríého prípravku na I 00 kg osiva (zrnín,semien) pri predsejbovom ošetrení. Pri foliámej aplikácii v dávke IO mg až S kg na l ha pomstu. Ak komponentom rastovotegulačnej zmesi sú nitrofenoly, nitrofenolaty, kumenylfenoly a kumenylľenolaty najvhodnejšiejevšakmnoěxtvo l mgaž l gna l 00 kgosivaapri foliamej aplikácii 10 mg až 10 glha pomstu V prípade dikarboxylových kyselín najvhodnejšie je množstvo 10 mg až 50 g/100 kg osiva alebo l g až S 00 glha porastu pri foliámej aplikácii a v prípadoch, že komponentom je etylćnglykol až polyetylćnglykol, mono- a dipropylćnglykol, najvhodnejšia dívka je 10 mg až 300 g/l 00 kg osiva alebo l g až 3 kg/ha pomstu pri foliarnej aplikácii. V prípade, že komponentom je J-bertzylbenzotiazóliinnbromid, vhodná je hlavne davka v rozsahu 10 mg až 100 g/l 00 kg osíva alebo pri foliámej aplikácii IO g až 5 kg/ha pomstu v prípade hydroxykyselín s 3 až 6 atómami uhlíka a ich solí ako komponentu, najvhodnejšia je dávka l g až l 0 g/IOO kg osiva alebo l mg až mo gľha.Rastovoregulačná mes (syncrgisty) podľa tohto vynálezu sa aplikuje najčastejšie vo forme vodných, vodnoalkoholických roztokov, emulzií alebo vodných disperzií, a to či už impregríaciou, či narnáčanírn osív, resp. inkrustáciou alebo obaľovaním osiva.Ďalší vhodný spôsob je foliàmy, a to aplikáciou, či už samotnej rastovoregulačnej zmesi alebo spolu so živinarni, s ďalšími pesticídmi a ďalšími biologicky aktívnyrni látkami.Ďalšie prednosti rastovoregulačnej mtesi biologicky aktívnych zlúčenín podľa tohto vynálezu, ako aj výsledky ich aplikacie sú zrejmé z príkladov.Podľa màmej metodiky lMurín, A. a iní Biológia 35, 937 (l 980)l modiíikovanej tak, že osivo kukurice na zrno, hybridu TAM 310 inkrustované prípravkom aditivovanej kopolymélnej dispeizie vinylchlorid(etylahylát) kyselina akrylova (Nitrafol B), s prísadou rôznych mnoBtiev komponentov regulátor rastu, resp. rastovoregulačnej unesi biologicky aktívnych zlúčenín(koncentrácie sú v tabuľke l), sa najskôr uložilo na O dní do chladiaoeho boxu pri teplote 5 až 7 °C. Potom sa postupne počas dvoch dní teplota zvyšovala na 20 °C. Po 10 dňoch sa stanovovala kličivosť a dlžka korienkov kukurice. Výsledky sú aritmetickým priemerom 4 opakovaní. Dosiahnuté výsledky sú zhmute v tabuľke l. Vo všetkých variantoch uvedených v príklade l sa použil ñmgicíd Orthocid 75 W (1,3 kg.t 1 osiva).loloctllolnuĺl (IM) lyoaíuaa ancient (IJ) madonna Hwlĺląlxknł Hul Ilhčm (II) p-Iitrotouol titulu-ia (m) J-haulbaasotuaőJuh-alu J-louylhonutnaőlhu l-lcnuluuottuőnubudu o m J-Boavlheaaołuaőnulhodil. o J o proníőndualIll o DA o» tylőuglykol lil o p-nltrofonolVplyv rôznych komponentov raatovoregulačnej mosi biologicky aktívnych látok, ako aj mnobtiev jednotlivých komponentov sa skúmal v malonádobových pokusoch pod svetelnou rampou Osivo jarného jačmeňa odrody Orbit sa morilo pesticídom (Navod MN-SO) v dávke 2 kg.t osiva inkmstáciou s použitím Nitrafolu B v dávke l dmJ/OO kg osiva, ktorý naviac obsahoval rôzne komponenty a množstvá rastovongtrlačnej zmesi podľa tabuľky 2, a vysialo sa do nádob obsahujírcich po 400 g piesku, uložjlo do chladiaceho boxu s teplotou 5 až 7 °C na l 4 dní. Následne, postupne počas 2 dní sa zvyšovala teplota na 20 °C a nádoby sa preniesli pod svetelnú rampu. Slodovala sa wphádzavosť, dynamika rastuapo 25 dňochodvzídeniasastanovilahmotnosť zelenej hmoty koreňovej sústavy, výška rastlín a následne sušina nadzemnej hmoty a koreňovej sústavy.Na zabezpečenie živín sa po vzidení v týždenných intervaloch dodáva Knoppov roztok konštantněho množstva pre všetky varianty. Dosiałmutć výsledky sú zhmuté v tabuľke 2, a sú aritmetíckým priemerom piatich opakovaní.V poľných pokusech s ozimnou pšenicou odrody Vala sa v pokusnom roku 987/1988 aplikáciou rastovoregulačnej zmesi dosiahla v porovnaní tak s kontrolou (t. j. bez foliámeho ošetrenia), ako aj s jednotlivými komponentami výrazne vyššia úroda zrna. Dosiahnuté výsledky sú zhmutć v tabuľke 3.V poľnom pokuse sa osivá 6 hybridov kukurice na zrno (CE-230, 05.270, TAM 310, MONA, MÍRNA,ORNEIA) inkrustovali Nitrafolom B v dávke 6 dmJIlOO kg osiva, pričom do inkmstačnćho prípravku bol zabudovaný fungícíd Vitawax 200 v dávke 200 51100 kg osiva a rôzne komponenty mstovoregulačnej mtesi podľa tabuľky 4. Celkový objem moriaoej miesi bol 0,8 dnŕnoo kg osiva. Osivo každého hybridu bolo morené aj suchou cestou s fungicídom na zabezpečenie kontrolného variantu - 1 a mokrou s Nitrafolom B, ale bez prísad rastovoregulačnej zmesi (kontrola - 2). Rastovoregulačné zmesi sa aplikovali aj foliáme pred metaním, pričom odozva na folíárnu aplikáciu bola ešte priaznivejšie. Priemer troch opakovaní s každým hybridom, t. j. priemer z 18 údajov každého variantu je uvedený v tabuľke 4.V tejto tabuľke mes (DK 109) hydroxykarboxylových kyselín s 5 až 6 atómami uhlíka s dikarboxylovými kyselinarni s 3 až 6 atómami uhlíka a monokarboxylových kyselín s 2 až 6 atómami uhlíka, predstavuje nnes kyselín izolovanú ako vedľajší produkt z výroby cyklohexánonu oxidáciou cyklohexánu. Pozostáva zo 16,8 hmot. zmesi hydroxyvalérovej a hydroxykaprónovej kyseliny, 54,3 hmotn. miesi kyselín adipovej, glutárovej a jantárovej, 18,3 hmotn. zmesi kyselín octovej, propiónovej, maslovej a hlavne Valérovej a kaprónovej. Zvyšok do 100 tvoria laktóny,cyklohexylestery a ďalšie bližšie neidentifikované kyslíkaté organické zlúčeniny.

MPK / Značky

MPK: A01N 33/04, A01N 31/16, A01N 37/00

Značky: aktívnych, biologicky, rastovo-regulačná, zlúčenín

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-277910-rastovo-regulacna-zmes-biologicky-aktivnych-zlucenin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rastovo-regulačná zmes biologicky aktívnych zlúčenín</a>

Podobne patenty