Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje

Číslo patentu: 277777

Dátum: 15.07.1992

Autori: Theurer Josef, Praschl Wilhelm

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu (12) na koľajnice (16) koľaje (3) je opatrené dotykovým ústrojenstvom (27) na snímanie koľajnice (16), pričom nástrojový rám (12) opatrený kolesami (15) s okolesníkmi, je prostredníctvom pohonov (13, 14) prikĺbený na ráme (4) stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovej polohe. Dotykové ústrojenstvo (27) je usporiadané najmenej pri procese ukladania v radiálnej rovine (55) najmenej jedného kolesa (15) s okolesníkom a je spojené s hydraulickým riadením (51) na prerušenie pôsobenia na priečny prestavný pohon (14) a/alebo je vytvorené na vydanie akustického, prípadne optického signálu.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka zariadenia na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje, ktoré je opatrené dotykovým ústrojenstvom na snímanie koľajnice, pričom nástrojový rám, opatrený kolesami s okolesníkmi, je prostrednlctvom pohonov prikíbený na ráme stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovej polohe.Z DE-OS 29 27 729 je známe zariadenie na ukladanie prípadne vystredňovanie nástrojovćho rámu stroja na stavbu koľaje, ktorý je na ráme stroja prikĺbený výškovo prestaviteľne prostredníctvom výškových pnestavných pohonov. Prostredníctvom vedenia je nástrojový rám vo svojej dohora naddvihnutej mimoprevádzkovej polohe samočinne vystredňovaný vzhľadom na stred stroja. Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu, ktoré je nezávisle na nástrojovom ráme taktiež prikĺbené na ráme stroja, pozostáva v podstate z dvojice pak, ktorá pôsobí ako dotykové ústrojenstvo a ktorá je upevnená na samostatnom, na ráme stroja priklbenom ráme tak, že je možné vykyvovať páky v zvislej rovine priečne k smeru koľaje. Osi výkyvu pák, prípadne dotykových ústrojenstiev sú pritom usporiadané vo vodorovnej rovine v podstate v rozchode koľaje. Páky sú ďalej navzájom spriahnuté prostrednictvom synchronizačnej tyče tak, že pohyb jednej z pák vyvolaný výkyvným pohybom spôsobuje zrkadlovo súmemý pohyb druhej páky. Voľné spodné konce pák sú vytvorené ako dotykové dotazy pre dosadnutie na vnútomé strany hláv koľajníe. V pokojovej polohe zariadenia sú dotykové ústrojenstvá vykývnuté dohora v smere k stredu stroja. Pri nasadení je výkyvný pohon uvedený do činnosti a dochádza k synchrónnemu rozpemému pohybu dotykových ústrojenstiev v smere k vnútomým stranám hláv koľajníc. Pokiaľ nie je zariadenie na ukladanie vystredené piesne nad stredom koľaje,napríklad pokiaľ je stroj v koľajovom oblúku, potom nutne dochádza najskôr k dosadnutiu jedného z dotykových ústrojenstiev na priradenej hlave koľajnice. Pri pokračujúcom rozpieranl pák sa posunie rám zariadenia na ukladanie v smere ku stredu koľaje, a to tak, že aj druhé dotykové ústrojenstvo dosadne na k nemu priradenú hlavu koľajnice a tak sa zariadenie presne vystrední vzhľadom na stred koľaje. V tejto polohe slúži potom rám zariadenia na ukladanie na to, aby riadil nástrojový rám počas jeho spúšťania na koľaj presne do polohy v prostriedku koľaje. Na tento účel sú na nástrojovom ráme upevnené prstové smerové podpory, ktoré sú vychyľované vodiacimi rarnparni usporiadanými na ráme zariadenia na ukladanie, až sa dostanú kolesá s okolesníkmi nástrojového rámu do záberu s koľajnicami a tým je nástrojový rám uložený na koľaji. Toto zariadenie na ukladanie má relatívne komplikovanú konštrukciu a môže mať pri použití v oblastiach koľaje s nerovnakou výškou koľajníc pri určitých okolnostiach sklon k nepresnostiam.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť zariadenie na ukladanie na koľajnice uvedeného typu, prostredníctvom ktorého by bolo zaistené bezproblémové a spoľahlivéVytýčená úloha sa rieši zariadením podľa vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že s nástrojovým rámom spojené dotykové ústrojenstvo je usporiadané najmenej pri procese ukladania na koľaj v radiálnej rovine najmenej jedného kolesa s okolesníkom a je spojené s hydraulickým riadením na prerušenie pôsobenia na priečny prestavný pohon, priklbený medzi rámom stroja a nástrojovým rámom, a/alebo na vydanie akustiekého, pripadne optického signálu. Také, konštrukčne zvlášť jednoducho vytvorené, zariadenie na ukladanie na koľaj má tú veľkú výhodu, že je uskutočniteľné vzhľadom na spojenie nástrojového rámu a dotykového ústrojenstva a že umožní ukladať nástrojový rám na koľajnice koľaje jednoduchým spôsobom len prostredníctvom jedného priečneho posuvného pohonu. Tým sa nástrojový rám priečne presúva tak dlho, až reakcia dotykového ústrojenstva oznámi presnú polohu kolies s okolesníkmi nad koľajnicami a obsluha tento priečny posuv zastaví, prípadne je premšený automaticky pôsobením dotykového rámu na koľaj. Pretože vo väčšine prípadov je priečny posuvný pohon pre pracovné nasadenie nástrojového rámu už k dispozícii, je pre najjednoduchšie vyhotovenie zariadenia na ukladanie nástrojového rámu podľa vynálezu potrebné usporiadať len dotykové ústrojenstvo.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa nároku 2 má tú výhodu, že už po prvej časti procesu ukladania pri spustení nástrojového rámu na podklade klznej lišty, ktorá dosadá na koľa, je možné najma v koľajových úsekoch s priečnym sklonom dosiahnuť automatické nasmerovanie nápravy s kolesami s okolesníkmi rovnobežne k rovine koľaje. Ako druhú časť procesu ukladania nástrojového rámu je potom potrebné len uviesť do činnosti priečny prestavný pohon, čím sa zaistí potrebné posunutie klznej lišty v priečnom smere koľaje, pričom pôsobením dotykového ústrojenstva možno rýchle a presne vyvolať presnú polohu koľajníc. Prostredníctvom zmieneného prvého stupňa procesu ukladania nástrojového rámu na koľaj sa ako dôsledok uloženia klznej lišty na obe koľajnice dosiahne tá zvláštna výhoda, že pred záverečným spustením kolies s okolesníkmi na koľaj sú tieto vždy v rovnakej výškovej vzdialenosti od zodpovedajúcej koľajnice. Z toho vyplýva zvlášť spoľahlivý, bezporuchový a rýchle uskutočniteľný proces ukladania na koľa.Usporiadanie podľa nároku 3 zaisťuje, že dotykové ústrojenstvo, ktoré vytvára časť klznej lišty, spoľahlivo reaguje v oblasti jednej hlavy koľajnice, čo umožňuje dosiahnuť presné vystredenie kolies s okolesníkmi nad hlavou koľajnice pre spoľahlivé a dokonalé uloženie nástrojového rámu.Prostredníctvom ďalšieho, v nároku 4 opísaného vyhotovenia vynálezu sa dosiahne, že klzná lišta dosadne aj pri nasadení v koľajových oblúkoch s veľmi malým polomerom pri počiatočnom spustení klznej lišty, kedy ešte nie je nástrojový rám výstredný vzhľ dom na stred koľaje, spoľahlivo na koľajnicu.Usporiadanie uvedené v nároku 5 výhodne zaisťuje obmedzenie priečneho posuvného pohybu klznej lišty,pričom dosadnutím hlavy koľajnice na zvislý doraz sa v spolupráci so zablokovaním priečnych posuvných pohonov, vybaveným dotykovým ústrojenstvom, zaistí nástrojový rám presne a nezvratne v požadovanej polohe.Ďalšie výhodné vytvorenie zariadenia podľa vynálezu podľa nároku 6 spoľahlivo zabraňuje vytvoreniuskratu medzi oboma koľajnicami, a tým aj nežiaduceho ovplyvnenia signalizačného zariadenia.Výhodné vytvorenie vynálezu podľa nároku 7 umožňuje zaistiť bezprostredne pred procesom ukladania rýchle spustenie klznej lišty do spodnej dotykovej polohy. Po vykonanom ukladaní je možné klznú lištu rovnako jednoducho opäť vykývnuť dohora do homej pokojnvej polohy, kedy nie je funkcia nástrojového rámu nijako nepriaznivo ovplyvňovanáVýznaky podľa nároku 8 zaisťujú, že klzná Iištaje vo svojej dotykovej polohe pri zablokovaní výkyvného pohonu zaistená presne v tej polohe, v ktorej sa v oblasti klznej lišty usporiadané dotykové ústrojenstvo nachádza presne pod priradeným kolesom s okolesníkom nástrojového rámu.Usporiadanie zariadenia podľa nároku 9 má tú výhodu, že klzná lišta je bez konštrukčne trochu nákladnejšieho výkyvného priklbenia pevne spojená s nástrojovým rámom, pričom kolesá s okolesníkmi sú počas snímacieho procesu klznej lišty nad ich dosadacími plochami.Variant zariadenia podľa vynálezu, ktorý je opísaný v nároku 10, poskytuje možnosť prídavného konštrukčnćho zjednodušenie pri zachovaní podstatnej časti až doposiaľ opísaných výhod vynálezu.Usporiadanie funkčne sa podporujúcich dorazov a dotykových ústrojenstiev, ktoré je uvedené v nároku 11,zvyšuje spoľahlivosť zariadenia na ukladanie na koľajnice koľaje a jeho bezporuchové a najmä tiež rých-le nasadenie.Prehľad obrázkov na výkreseVynález je podrobnejšie vysvetlený na príkladoch vyhotovení v spojení s výkresovou časťou.Na obr.l je schematický znázomený bokorys stroja na stavbu koľaje, ktorý je vybavený zariadením na ukladanie koľajnice koľaje podľa vynálezu. Na obr.2 je znázomený vo väčšej mierke detailný pohľad na zariadenie v smere šípky Il z obr.l. Na obr.3 je znázomený priečny rez zariadením na ukladanie v rovine podľa čiary Ill -III z obr.2.Na obr.4 je znázomený zjednodušený pohľad na ďalší príklad vyhotovenia vynálezu v pozdlžnom smere stroja.Na obr.5 je znázomený ďalší príklad vyhotovenia zariadenia na ukladanie na koľajnice koľaje s dotykovým ústrojenstvom, prípadne snímacím ústrojenstvom, ktoré sníma koľajnicu bez dotyku.Pojazdný stroj l na stavbu koľaje, ktorý je znázomený na obr.l, má mostovitý rám 4 stroja, ktorý je na koncoch uložený prostredníctvom podvozkov 2 na koľaji 3. Na tomto ráme 4 stroja sú na vykonávanie stavebných koľajových prác usporiadané dva výškové a bočne prestaviteľné podbijacie agregáty 5, agregát 6 na naddvihovanie a vyrovnávanie koľaje 3, ktorý má zdvíhacie a vyrovnávacie pohony, ako aj tieto agregáty riadiaci nivelačný a vyrovnávací vzťažný systém 7. Energetická centrála 8 slúžiaca na napájanie všetkých pohonov, usporiadaných na stroji 1 na stavbu koľaje. Na zisťovanie skutočnej polohy koľaje 3 je upravený po koľaji 3 pojazdný vozeň 9, ktorýje medzi od seba v značnej vzdia 10lenosti upravenými podvozkarni 2 prostredníctvom pohonov výškovo a priečne prestaviteľne spojený s rámom 4 stroja a pre vystredňovanie pri procese ukladania je opatrený ukladacím ústrojenstvom 10. Na riadenie všetkých pohonov je v pracovnej kabíne usporiadanć centrálne ústrojenstvo 46.Ukladacie ústrojenstvo 10, ktoré je znázomená na obr.2 a 3, pozostáva z dvoch častí, ktoré sú vo svojej spodnej snímacej polohe upravené vždy nad jednou koľajnicou a sú navzájom usporiadané zrkadlovo súmeme, pričom pre jednoduchosť je znázomená iba tá časť, ktorá je nad ľavou koľąjnicou. Táto časť ukladacieho ústrojenstva 10 má nosný rám ll, ktorý je pevne spojený s nástrojovým rámom 12 meracieho vozña 9. Nástrojový rám 12 je sám o sebe prikíbený, prípadne je prestaviteľný vzhľadom na rám 4 stroja 1 na stavbu koľaje prostredníctvom výškových prestavných pohonov 13 a priečnych prestavných pohonov 14. Ďalej je opatrený kolesami 15 s okolesnikmi, ktoré sú určené na uloženie na koľajniciach 16 koľaje 3. Napríeč pozdĺžneho smeru stroja upravený výkyvný rám 17 je prikíbený na nosnom ráme 11 prostredníctvom paralelogramovćho prikĺbenia, ktoré je vytvorené z dvoch pak 18. Okrem toho je prostredníctvom taktiež na nosnom ráme ll výkyvnćho pohonu 19 prestavíteľný v ro-vine výkyvu, ktorá je kolmá na rovinu koľaje 3 a je upravená v priečnom smere stroja, ako je to zrejmé z dohora vykývnutej polohy, ktorá znázomená bodkočiarkovanými čiararni na ľavej strane obr.2. Vo svojej spodnej koncovej polohe, prípadne snímacej polohe alebo dotykovej polohe na vykonávanie ukladacieho procesu dosadá výkyvný rám 17 pre obmedzenie svojho výkyvného pohybu pevne na zvislý doraz 20 na nosnom ráme 11.Spodná koneová oblasť výkyvného rámu 17, ktorá je rovnobežná s rovinou koľaje 3, prípadne s osou 50 kolesa 15 s okolesníkom, je vytvorená ako klzná lišta 21, ktorá pozostáva z dvoch navzájom výškovo presadených lištových úsekov 22, pričom nižšie položený líštový úsek 22 má zvislý doraz 23 pre uloženie na bočnú plochu hlavy 24 koľajnice 16. Dĺüa lištového úseku 22 vyplýva zo vzopätia kruhovćho oblúku opisovaného koľajou 3 pri minimálnom koľajovom oblúka v závislosti na dĺüce tetivy oblúka vytváranej podvozkami 2, usporiadanými vo vzájomnom rozostupe. Pre uloženie na hlave 24 koľajnice 16 je klzná lišta 21 vybavená úložnou plochou 25 z elektrického izolačného materiálu 26. V prostriedku medzi oboma naprieč pozdlžnemu smeru stroja upravenými lištovými úsekmi 22 je usporiadané dotykové ústrojenstvo 27, ktoré môže byť vytvorené aj ako snímacie ústrojenstvo a kto-re je usporiadané ako sklápacia páka 28, taktiež po-vrstvená elektrickým izolačným materiálom 26, pričom táto sklápacia páka 28 ovláda vo svojej homej koncovej polohe koncový spínač 29. Tento koncový spínač 29 je prostredníctvom vedenia 30 spojený s hydraulickým riadením 51 pre riadenie ovládania priečneho prestavného pohonu 14. Hydraulické riadenie 51 je tvorené ventilom 52, ktorý je vytvorený ako rozvádmcí ventil so štynni ovládanými prípojkami a troma rozvádzacími polohami, ktorý má nulovú obehovú polohu a dve prietočné polohy, ako aj rozvádzactm ventilom 53 so štyrmi ovládanými prípojkami a dvoma rozvádzacímí polohami, ktorý má nulovú obehovú polohu a jednu prietočnú polohu. Koncový spínač 29 je okrem toho spojený s optickým a/alebo akustickým návestným ústrojenstvom 54.Pred začatím ukladacieho procesu je merací vozeň 9 vo svojej od koľaje 3 naddvihnutej mimoprevádzkovej polohe. Pri uvedení príslušných výkyvných pohonov 19 sa najskor vykývne výkyvný rám 17 do svojej spodnej,prípadne snímacej alebo dotykovej polohy, až dosadne na doraz 20. V tejto polohe je na klznej lište 21 usporiadané dotykové ústrojenstvo 27 pod kolesom 15 s okolesníkom vo svojej radiálnej rovine 55, upravenej kolmo na os 50. Potom sa spustí nástrojový rám 12 prostredníctvom výškových prestavných pohonov 13 tak, že klzná lišta 21 dosadne na hlavu 24 koľajnice 16. Pri následnom uvedení priečnych prestavných pohonov 14 do činnosti dôjde k priečnemu posúvaniu, prípadne k snímaciemu pohybu nástrojového rámu 12 a tým aj k pohybu pripojeného ukladacieho ústrojenstva 10, prípadne klznej lišty 21 v priečnom smere stroja. Akonáhle dosadne hlava 24 koľajnice 16 na doraz 23, je koleso 15 s okolesníkom v požadovanej polohe nad koľajnicou 16, prípadne v uvedenej radiálnej rovine 55 a táto radiálna rovina 55 je ärruba zhodné s rovinou súmemosti koľajnice 16. Hlava 24 koľajnice 16 súčasne pôsobí na sklápaciu páku 28 a tlačí ju jej voľným koncom proti koncovému spínaču 29. Takto vybavený impulz spôsobí elektromagnetické posunutie ventilu 53 do nulovej polohy, čím sa zablokuje priečny prestavný pohon 14 a snímací pohyb je ukončený. Súčasne obdrží obsluha optický a/alebo akustický signál o presnej polohe kolies 15 s okolesníkom nad koľajnicarni 16.Potom, čo bol pôsobením výkyvného pohonu 19 výkyvný rám 17 spolu s klznou lištou 21 premiestrrený opät dohora do svojej polohy mimo prevádzku, je možné uskutočniť prostredníctvom výškových prestavných pohonov 13 konečné spustenie nástrojového rámu 12, prípadne meracieho vozňa 9 do pracovnej polohy, v ktorej dosadajú kolesá 15 s okolesníkom na koľajnice 16. Ventil 53 je pôsobením vratnej pnržiny presunutý do prietokovej polohy, takže je možné použiť priečny prestavný pohon 14 v rámci pracovného nasadenia stroja 1 na stavbu koľaje bez prekážok pre bočné pritláčaníe meracieho vozňa 9 na jednu z oboch koľajníc 16.Na obr.4 je znázomený ďalší príklad vyhotovenia vynálezu. Stroj 31 na stavbu koľaje má rám 32 stroja, na ktorom je prostredníctvom výškových prestavných pohonov 33 a prostredníctvom priečneho prestavného pohonu priklbený výškovo a priečne prestaviteľne nástrojový rám 35. Ten je opatrený bližšie neznázomenými pracovnými nástrojmi, napríklad zdvíhacími kladkami pre naddvíhavanie a vyrovnávanie koľaje a ďalej je spojený s klznou lištou 36, ktorá je upravená v podobe nosníka 37 nad oboma koľajnicarni 38 koľaje 39, Na nosníku 37 sú upravené dotykové ústrojenstva 40, prípadne snlmacie ústrojenstvo, ktoré sú usporiadané vo vzájomnej vzdialenosti zodpovedajúcej rozchodu. Oba koncové úseky 41 nosníka 37 sú usporiadané, ako je to vyznačené ľavou šlpkou, vzhľadom na strednú časť medzi dotykovými ústrojenstvami 40 výškovo presadene a vytvárajú tak stupňovité dorazy 42, ktoré sú upravené pre uloženie na hlavu 43 koľajnice 38. Dlžka týchto koncových úsckov 41 zodpovedá najváčšiemu požadovanému bočnému vykývnutiu nástrojového rámu 35 zo stredu stroja v kol jových oblúkoch, a to v závislosti na vzdialenosti medzi podvozkarni stroja 31 na stavbu koľaje. Nástrojový rám 35 je ďalej opatrený kolesami 44 s okolesníkom, ktoré sú prostredníctvom vlastných prestavných pohonov 45 uložené výškovo posuvne vo zvislých vedeniach na nástro 10jovom ráme 35. Vo svojej homej koncovej polohe sú kolesá 44 s okolesníkom nad dotykovými ústrojenstvami 40, prípadne snímacími ústrojenstvami, usporiadanými nad klznou lištou 36, ako aj nad úložnou plochou klznej lišty 36.Ukladací, prípadne vystredňovací proces začína spustením nástrojového rámu 35 prostredníctvom výškových prestavných pohonov 33 až klzná lišta 36 dosadne na obe hlavy 43 koľajníc 38, pričom táto poloha je znázomená na obr.4, Prostredníctvom priečneho prestavného pohonu 34 sa potom uskutočňuje posúvanie nástrojového rámu 35 v priečnom smere stroja,ktoré sa skončí pri zapadnutí hláv 43 koľajníc 38 na dorazoch 42 a/alebo s tým spojeným pôsobením dotykových ústrojenstiev 40, ktoré vydajú vypínací signál pre priečny prestavný pohon 34. V tom okamžiku sú kolesá 44 s okolesníkom vystredené presne nad koľajnicami 38 a sú pôsobením prestavných pohonov 45 spustené tak, že sa dosadnú do záberu s hlavami 43 koľajníc 38. Nadvázujúcim ďalším pôsobením prestavných pohonov 45 a beztlakovým riadením výškových prestavných pohonov 33 dôjde k vytlačeniu nástrojového rámu 35 smerom dohora spolu s na ňom usporiadanou klznou lištou 36, ktorá sa dosadne z koľaje 39 a tým sa zruší vzájomný záber klzncj lišty 36 s koľajou 39. Nástrojový rám 35 sa môže teraz voľne pohybovať po koľaji 39. Je samozrejme tiež možné, aby snlmacie alebo dotykové ústrojenstvo ukladacieho ústrojenstva vydalo len akustický a/alebo optický signál, ktorý by bol pokynom pre obsluhu, aby okamžite ukončila snímací pohyb prebiehajúci v priečnom smere stroja.Dotykové ústrojenstvo 56, ktoré je znázomené na obr.5, je vytvorené ako indukčný približovací spínač pre bezdotykové snímanie koľajnice 16 a je upevnené na nosnom ráme 11 v prostriedku vzhľadom na radiálnurovinu 55 kolesa 15 s okolesníkom. Ukladací proces sa začína vykývnutlm výkyvného rámu 17 smerom dolu do snímacej polohy. Po spustení ukladacieho ústrojenstva 10 spolu s nástmjovým rámom, ktorý je s ním spojený, a po uložení klznej lišty 21 na oboch koľajniciach 16 koľaje nasleduje priečny posuv celej jednotky,ktorý prebieha dovtedy, kým dotykové ústrojenstvo 56 vo svojej presnej polohe nad koľajnicou 16 nepreruší priečny prestavný pohon a/alebo nevybaví akustický alebo optický signál.l. Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje, ktoré je opatrené dotykovým ústrojenstvom na snímanie koľajnice, pričom nástrojový rám,opatrený kolesami s okolesníkmi, je prostredníctvom pohonov priklbený na ráme stroja po koľaji pojazdného stroja na stavbu koľaje a je aretovateľný v mimoprevádzkovejpolohąvyznačuj úce sa tým ,že s nástrojovým rámom (12, 35) spojené dotykové ústrojenstvo (27, 40, 56) je usporiadané najmenej pri procese ukladania na koľaj v radiálnej rovine (55) najmenej jedného kolesa (15, 44) s okolesníkom aje spojené s hydraulickým riadením (Sl) na prerušenie sobenia na priečny prestavný pohon (14, 34), prik bený medzi rámom (4, 32) stroja a nástrojovým rámom (12. 35), a/alebo na vydanie akustického, prípadne optického signálu.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n n č u j ú c e s a tý m , že dotykové ústrojenstvo (27, 40, 56) je usporiadané v klznej lište (21, 36), ktorá je upravená naprieč pozdĺžneho smeru stroja (l) na stavbu koľaje,a ktorá má vodorovnú, na hlavu (24, 43) koľajnice (16,38) priložiteľnú úložnú plochu (25), pričom klzná lišta(21, 36) a s rámom (12, 35) stroja spojené kolesá (15,44) s okolesníkmi sú vytvorené navzájom k sebe pohyblivo v zvislom smere prostredníctvom pohonov (19, 45). 3. Zariadenie podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že dotykové ústrojenstvo (27) je vytvorené ako sklopná páka (28), ktorá vytvára časť úložnej plochy (25) klznej lišty (21) a ktorej dĺžka zodpovedá šírke hlavy (24) koľajnice (l 6), pričom je vykývnuteľná okolo v jednej svojej koncovej oblasti v pozdlžnom smere stroja upravenej osi, zatiaľ čo v jej protilahlej koncovej oblasti je na jednej strane, ktorá je odvrátená od ůložnej plochy (25), usporiadaný koncový spínač (29).4. Zariadenie podľa jedného z nárokov l, 2 alebo 3,vyznačujúce sa tým, že ku každému kolesu (15) s okolesníkom je priradené samostatná klzná lišta (2 l) so samostatným dotykovým ústrojenstvom(27), ktoré je usporiadané zhruba centrálne vzhľadom na dĺžku klznej lišty (21) v priečnom smere stroja.5. Zariadenie podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že lištový úsek (22) klznej lišty (2 l), nadväzujúci na dotykové ústrojenstvo (27), je usporiadaný výškovo presadene vzhľadom na druhý lištový úsek (22) a vytvára zvislý doraz (23).6. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 5, v y znnčujúce sa tým,žeklználišta(2 l)jena úložnej ploche (25), upravenej na uloženie na hlave (24) koľajnice (16), opatrená elektrickým ízolačným materiálom (26).7. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 6, v y značujúce sa tým, že klzná lišta (21)je prostredníctvom paralelogramového prikĺbenia prikĺbená na nosnom ráme (ll), spojenom s nástrojovým rámom(12), a je prostredníctvom výkyvného pohonu (l 9) vykývnuteľná zo snímacej polohy, ktorá je vzhľadom na kolesá (15) s okolesníkmi upravená nižšie, do výšky položenej mimoprevádzkovej polohy a opačne.8. Zariadenie podľa nároku 7, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že nosný rám (l 1)je vybavený dorazom (20) na obmedzenie dráhy výkyvu klznej lišty (2 l) pri dosadnutí hlbšie položenej snímacej polohy.9. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 8, v y znnčuj úce sa tým,žekolesá(44)sokolesnlkmi sú uložené na nástrojovom ráme (35) výškovo prestaviteľne a sú prostredníctvom prestavného pohonu(45) prestaviteľné z mimoprevádzkovej polohy, upravenej nad úložnou plochou klznej lišty (36), do prevádzkovej polohy, upravenej pod úložnou plochou.l 0. Zariadenie podľa jedného z nárokov l až 9, v y značujúce sa tým, že klzná lišta (36)je vytvorená ako cez obe koľajnice (38) koľaje (39) upravený nosník (37) sa dvoma vo vzdialenosti rozchodu upravenými dotykovými ústrojenstvami (40), pričom oba úseky nosníka (37), ktoré sú upravené vzhľadom na príečny smer stroja na koncoch a ktoré nadväzujú na príslušné dotykové ústrojenstva (40) majú vždy dĺžku najmenej zhruba 25 cm.ll. Zariadenie podľa nároku 10, v y z n l č u j ú c e s a t ý m , že nosník (37) je vytvorený so stupňovitými dorazmi (42) na dosadnutie na bočnú plochu hlavy(43) koľajnice z ktorých každý je priradený k jednému

MPK / Značky

MPK: B61K 9/00, E01B 37/00, B61K 9/08, E01B 35/00

Značky: ukladanie, rámu, zariadenie, nástrojového, kolajnice, koľaje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-277777-zariadenie-na-ukladanie-nastrojoveho-ramu-na-kolajnice-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na ukladanie nástrojového rámu na koľajnice koľaje</a>

Podobne patenty