Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované znižovanie koľaje

Číslo patentu: 277703

Dátum: 14.10.1992

Autor: Theurer Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Stroj (44) na stavbu koľaje, vytvorený ako stabilizátor koľaje (52) pre kontrolovateľné znižovanie koľaje (52), má na podvozkoch (46) uložený rám (45) stroja (44) a stabilizačné agregáty (47), ktoré sú výškovo prestaviteľné a ktoré možno prostredníctvom pohonov uviesť do vodorovného a kolmo k pozdĺžnej osi stroja (44) prebiehajúceho kmitania stabilizačných agregátov (47) a ktoré majú na koľajniciach koľaje (52) dosadajúce valčekové nástroje. V pracovnom smere stroja (44) na stavbu koľaje (52) je bezprostredne pred oboma stabilizačnými agregátmi (47) upravená zmetacia kefa (49), ktorá je prostredníctvom pohonov výškovo prestaviteľná a otočná okolo vodorovnej osi, upravenej kolmo k pozdĺžnej osi stroja (44).

Text

Pozerať všetko

Výnález sa týka stroja na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje zlrutňovanim štrkového lôžka s rámom stroja, ktorý je uložený na podvozkocb,so stabilizačným agregátom, ktorý je prostrednictvom kmitov v zhruba vodorovnom a v priečnom smere stroja,vytváraných prostredníctvom pohonov, prestavovaný a výškovo premiestňovaný a má valčekové nástroje,priloüteľné na koľajnice koľaje, ako aj so zametacou kefou, ktorá je prostrednictvom pohonu otočná okolo naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja upravenej osi a výškovo prestavíteľná.Doterajší stav techniky Z US-PS 4 953 467 je už známy stroj na stavbukoľaje, ktorý je označovaný ako stabilizátor koľaje aktorý má dva medzi podvozkami usporiadané stabilizačné agregáty. Medzi predným, prípadne zadným podvozkom a mdzi oboma agregátmi na stabilizáciu koľaje je upravený vždy jeden výškovo prestaviteľný štrkový pluh pre naplňovanie koľaje štrkom. Pred zadným štrkovým pluhom sú bezprostredne predradené dve zmetacie kefy, ktoré sú otočné okolo osi upravenej v pozdlžnom smere stroja a ktoré slúžia pre podporu pohybu štrku, vyvolaného pluhom. Bezprostredne v pracovnom smere za zadným podvozkom je upravená výškovo prestardteľná zmetacia kefa, ktorá je vytvorená prostrednictvom pohonu otočná okolo osi, upravenej naprieč k pozdĺžnemu smenr stroja. Prostredníctvom tejto nnetacej kefy sa štrk, ktorý sa pripadne pôsobením štrkovýclr pluhov dostane na podvaly, zmetie do priľahlých priestorov medzi podvalmi, pripadne sa ukladá na bezprostredne predradený priečny dopravný pás. Pri tejto čirmosti sa však vymršťuje štrk aj do oblasti koľajiva, kde nakoniec zostáva ležať a kde môže prípadne veľmi rušivo pôsobiť pri nasledujúcich pracovných operáciách.Vynález si kladie za úlohu vytvoriť stroj na stavbu koľaje v úvode opísaného typu, pri ktorom by bolo možné štrk v oblasti koľajiva jednoduchým spôsobom odstraňovať, Vytýčená úloha sa podľa vynálezu rieši tým, že zmetacia kefa je v pracovnom smere stroja na stavbu koľaje usporiadaná pred stabilizačným agregátom. Toto prekvapivo jednoduché riešenie prekonáva v odbomom svete všeobecne rozšírené vedomie, že zmetacia kefa má byť usporiadané v pracovnom smere na zadnom konci stroja pre konečnú pracovnú operáciu všetkých prác na úpravu koľaje, pričom sa naviac prekvapivo zisťuje výhodné kombinačné pôsobenie meracej kefy so stabilizačným agregátom, pred ktorým je predradený. Prostredníctvom tohoto usporiadania zmetacej kefy v pracovnom smere pred stabilizašným agregátom sa prekvapivo jednoduchým spôsobom dosiahne tej výhody, že štrk, ktorý je pri pracovnej operácii zmetacej kefy odrnrštený do oblasti koľajiva, môže v náváznosti na pracovné nasadenie zmetacej kefy prostrednictvom kmitania koľaje v oblasti stabilizačných agregátov okamžite skĺznuť do priestorov medu podvalmi. Tým je po pracovnej operácií stroja na stavbu koľaje po ukončení napríklad podbijacim strojom a štrkovým pluhom vy 15konávaných úpravných prác koľaje k dispozicii koľaj,ktorá je upravená nielen v presnej polohe pri odstránení počiatočného usadztovania štrkového lôžka,avšak tiež koľaj, pri ktorej sa bez akýchkoľvek konštrukčných zväčšenýcb nákladov umožní úplné vyčistenie oblasti koľajiva od štrku. Toto bezdotykové čistenie je výhodné tiež najmä z toho dôvodu, že vyčnievajúce časti koľajiva v podstate memožňujú odstraňovanie štrku obvyklým spôsobom rotujúcimi kusami hadic nnetacej kefy, pretože by dochádzalo k ich nadmernému opotrebeniu. Táto kombinácia stroja na stavbu koľaje, ktorý pôsobí ako stabilizátor koľaje,s predradenou nnetacou kefou je výhodná aj z toho dôvodu, že je možné čistiaci proces v oblasti koľajiva vykonávať v spolupráci so stabilimtorom koľaje, ktorý je spravidla pri spracovávani koľaje nasadený ako posledný stroj, pretože sa pritom celkom vylúči opakované znečistenie oblasti koľajiva následný stroj na stavbu koľaje.Vytvorenie stroja podľa nároku 2 umožňuje pri jednoduchej konštrukcii v dôsledku bezprostredného usporiadania zmetacej kefy pred stabilizačnými agregátmi okamžitý prechod štrku v dôsledku jeho pohybu v oblasti koľajiva, spôsobeného rotujúcou zmetacou kefou prídavne ku klznému pohybu, spôsobenému kmitaním koľaje, do priestoru medzi podvalmi, čím sa zosilni celkový účinok čistenia.Ďalšie výhodné vytvorenie podľa nároku 3 umožňuje pôsobením zmetacej kefy baproblćmové odvádmnie prebytočného množstva štrku, čím je možné zabrániť veľkému zhromažďovaniu štrku v oblasti koľajiva. Tiež pritom je možné podporiť pohyb štrku krnitaj úcim roštom koľaje.Usporiadanie podľa märoku 4 a 5 umožňuje bez nepriaznivého ovplyvnenia činnosti zmetacei kefy a výškovej prestaviteľnosti bezproblémové nasadenie nivelačného vzťažného systému pre presné a kontrolovateľné znižovanie koľaje.Dohora vyklenutý úsek rámu stroja podľa nároku 6 umožňuje ľahko premiestňovať zmetaciu kefu zo spodnej pracovnej polohy do hornej pracovnej polohy, v ktorej je pri prestavných jazdáoh, bez toho aby bola nepriaznivo ovplyvnená pevnosť rámu stroja.Usporiadanie podľa nároku 7 irmožňuje pri úspore jedného podvozku zjednodušene vytvorenie rámu stroja, pričom v kombinácii s podbíjačkou je možné vykonať úpravu koľaje pri predpisanom zaplnení koľaje štrkom a v spojení s vykonanirn požadovaného zníženia koľaje.Kombinácia stroja, ktorá je predmetom usporiadania podľa nároku 8, množňuje v spojeni s podbtjanírn, kontrolovaným znížením koľaje a vyčistenim koľaje tiež zodpovedajúce zasypanie štrkom, takže uvedené nasledovné práce je možné uskutočňovať s konštantnou kvalitou. Ďalej je ako z technologického hľadiska, tak aj z hľadiska kvality zvlášť výhodná tá skutočnosť, že je možné vykonávať všetky korekčné práce polohy koľaje v spojení s predpísaným naplnením koľaje štrkom prakticky v jednej operácii jediným strojom pri kontinuálnom pracovnom pohybe.Ďalšie výhodné vytvorenie stroja podľa nároku 9 runožňuje záverečné preskúšanie polohy koľaje pre vykonanie kontroly pracovných postupov, ktoré boli v pracovnom smere vykonané pred tým a ktoré boli vyššie uvedené, SK 277703 B 6Prehľad obrázkov na výkreseVynález je ďalej podrobnejšie vysvetlený na dvoch príkladoch vyhotovenia v spojeni s výkresovou časťouNa obr.l je schematícky znázomený bokorys v pracovnom smere prednej časti stroja na stavbu koľaje pre podbijanie a kontrolovateľné znižovanie koľaje. Na obr.2 je schematicky znázomený bokorys zadnej časti stroja na stavbu koľaje so zametacou kefou, ktorá je bezprostredne predradená pred stabilizačnými agregátmi a ktora je výškovo prestaviteľná. Na obr.3 je schematicky a vo väčšom merítku mázomený bokorys zmetacej kefy podľa obr.2.Na obr.4 je schematicky znázomený bokorys ďalšieho príkladu vyhotovenia stroja na stavbu koľaje pre kontrolovateľné znižovanie koľaje.Na obr.l a 2 mázomený stroj 1 na stavbu koľaje je v podstate zložený zo štyroch v pracovnom smere za sebou usporiadaných rámov 2, 3, 4 a 5 stroja. V pracovnom smere stroja 1 na stavbu koľaje, ktorý je máznmený šípkou 6, je najprednejší rám 2 stroja vytvorený ako náves, ktorý sa svojim predným koncom opiera prostredníctvom podvozku 7 o koľaj, ktorá je vytvorená z koľajnic 8 a podvalov 9. Zadný koniec rámu 2 stroja sa klbovo opiera o následný rám 3 stroja. Bezprostredne za podvozkom 7 sú na každej pozdlžnej strane stroja s rámom 2 stroja spojené dva priečne výškovo prestaviteľnć bočné pluhy 10, ako aj jeden stredný pluh 11. Najmä pre prestavné jazdy je upravená trakčná kabina 12.Druhý, na konci prostrednictvom otočne upravených podvozkov 13 na koľaji uložený rám 3 stroja, vytvára spolu s nosným rámom 14, ktorý je posuvný v pozdĺžnom smere, a s na ňom upevnenýrn podbijacim agregátmn 15 a zdvihacim a vyrovnávacím agregàtom 16 v pracovnej operácii kontínuálne pojazdný podhíjacl stroj 17, ktorý má na svojom zadnom konci upravenú trakčnú kabínu 18. Pre zisťovanie rozdielu medzi skutočnou a požadovanou polohou koľaje je upravený nivelačný a vyrovnávací vzťažný systém 19. Pre zásobovanie energiou trakčného pohonu 20, ako aj rôznych ostatných pohonov je upravená energetická centrála 21.Tretí, ako náves prostredníctvom v koncovej oblasti upraveného podvozku 22, na koľaji uložený rám 4 stroja je spojený s podbijacim strojom 17 prostrednictvom klbu 23. Pred podvozkom 22 sú upravené dva v pozdlžnom smere stroja za sebou usporiadané a prostredníctvom kladiek 24 s okolesníkom po koľaji pojazdné stabilizačné agregáty 25, ktoré je možné prostrednictvom pohonu 26 uvádzať do kmitania vo vodorovnom a naprieč k pozdlžnemu smeru stroja pôsobiaoom smere. Pre tvarovo pevné uchopenie oboch koľajníc 8 má každý stabilizačný agregát 25 valčekové nástroje 27, ktoré sú z vonkajšej strany pritlačiteľné na koľajnicu 8. Pre vytvárame zvislého zaťaženia koľaje je každý stabilizačný agregát 25 spojený s rámom 4 stroja výškovo prestavne prostredníctvom zvislých hydraulických pohonov 28. Nivelačný vzťažný system 29,ktorý je opatrený napnutýrni lanarni, má svoj predný úsek v porovnani so svojim zadným úsekom usporiadaný vyššie a je spojený s meracímí nápravarni 30, ktoré sú výškovo prestavitelné a ktoré sa odvaľujú po koľaji.V pracovnom smere bezprostredne pred stabilizačnými agregátmi 25 je upravená zmetacia kefa 31,ktorá je uložená na nosnom ráme 32 a ktorá je vytvorená otočná okolo osi upravenej naprieč k pozdlžnernu smeru stroja. Nosný rám 32 je spojený s rámom 4 stroja, ako prostrednictvom paralelogramového priklbenia 33, tak aj prostrednictvom pohonu 34. Pre neobmedzené výškové prestavovaríie unetacej kefy 31 má rám 4 stroja vo svojom prednom úseku 35 dohora upravené vyklanutie. V zadnom úseku rámu 4 stroja je upravená trakčná kabĺna 36.V pracovnom smere najzadrtejší rám 5 stroja je prikĺbený na predradený, zmelacou kefou 31 opatrený rám 4 stroja a je opatrený nivelačným vzťažným systémom 37 a rôznymi ďalšími meracimi ústrojenstvarní 38.Ako je zjavné najmä z obr.3, je pred anetacíu kein 31, ktorá je prostredníctvom pohonu 39 uložená výškovo prestaviteľne na nosnom ráme 32 a ktorá je spojená s rotačným pohonom 40, predradený priečny dopravný pás 41, ktorý je usporiadaný naprieč k pozdlžnemu smeru stroja. Tento priečny dopravný pás 41 má pohon 42 na prepravu prebytočného štrku,odhadzovaného smerom dohora zmetacou kefou 31, na boky štrkového lôžka. Zmetacia kefa 31 má väčší počet zmetacích elementov, ktoré sú usporiadané kolmo k jej osi a ktoré sú vytvorené v podobe hadicovýclr častí 43.V priebehu kontinuálneho pojazdu pri pracovnom nasadení stroja 1 na stavbu koľaje sú bočné pluhy 10 a stredný pluh 11 v spustenej pracovnej polohe, aby mohli v prípade potreby premiestňovať a pravidelne rozdeľovať štrk v koľaji. Nosný rám 14 je spolu s podbíjacimi agiegátmi 15 a so zdvíhacím a vyrovnávacím agregátom 16 presúvaný pre podbijanie podvalov 9 opakovane relatívne vzhľadom k rámu 3 stroja. Zmetacia kefa 31 je pôsobením pohonov 34 a 39 v mázomenej pracovnej polohe, v ktorej zmetà štrk ležiaci na podvaloch 9 do priľahlých priestorov medzi pražcami, prípadne pri väčších nadbytočných množstvách zmetá tento štrk na priečny dopravný pás 41,ktorý ho odhadząje na boky štrkového lôžka. Bezprostrene za tým sa koľaj prostredníctvom oboch stabilizačných agregátov 25 uvádza pri vytváraní zvislého zaťaženia do vodorovného a naprieč k pozdlžnernu smeru stroja prebiehajúceho lonitania, čím sa okrem prídavného zhutnenia štrkového lôžka vytvára už zrnienený čistiaci účinok v oblastiach koľajiva. Pre kontrolu znižovania koľaje sa prostredníctvom nivelačného vzťažného systému 29 vykonávajú priebežne pozdĺžne výškové merania. V oblasti najzadnejšieho rámu 5 stroja, ktorý vytvára meraciu jednotku, sa uskutočňuje presná kontrola najrôznejších parametrov koľaje, ako napríklad pozdlžnej výšky,priečnej výšky a veľkosti zbiehavosti.Na obr.4 zuázomený, ako stabilizátor koľaje vytvorený stroj 44 na stavbu koľaje má rám 45 stroja s podvozkarni, ktoré mi usporiadané na konci a medzi ktorými sú usporiadané dva stabilizačné agregáty 47. Tie sú vytvorené rovnako na obr.l až 3 opisané stabilizačné agregáty 25. V pracovnom smere stroja 44 na stavbu koľaje, ktorý je naznačený šípkou 48 je upravená pred oboma stabilizačnými agregátmi 47 zmetacia kefa 49, ktorá je prostredníctvom honu otočná okolo osi, usporiadanej naprieč k pozd emu smeru stroja 44 na stavbu koľaje, ktorý je na každom konci opatrený jednou trakčnou kabínou 50, je prostredníctvom koľaje trakčného pohonu 51 pojazdnýpo koľaji 52. Pre kontrolu znižovania koľaje prostredníctvom stabilizačných agregátov 47 je upravený nivelačný vzťažný systém 53.1. Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované mižovanie koľaje zhutňovartim štrkového lôžka s rámom stroja, ktorý je uložený na podvozkoch, so stabilizačným agregátom, ktorý je prostrednictvom lnnitov v zhruba vodorovnom a v priečnom smere stroja,vytváraných prostredníctvom pohonov, prestavovaný a výškovo premiestňovaný a má valčekové nástroje,priložiteľné na koľajnice koľaje, ako aj so nnetacou kefou, ktorá prostredníctvom pohonu otočná okolo naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja upravenej osi a výškovo prestaviteľná, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zmetacia kefa (31, 49) je v pracovnom smere stroja (1, 44) na stavbu koľaje usporiadaný stabilizačným agregátom.2. StrojpodľanárokuLvyznnčujúci sa tý m , že na nosnom ráme (32) uložená a vzhľadom k nemu prostredníctvom pohonov (39) výškovo prestaviteľná zmetacía kefa (31) je v pracovnom smere usporiadaná bezprostredne pred najprednejšim stabilizačným agregátom (25) z celkom dvoch agregátov,pričom nosný rám (32) je s rámom (4) stroja spojenývýškovo prestaviteľne prostrednictvom paralelogramovćho prikĺbertia (33). 3. Stroj podľa nároku 1 alebo 2, vyznnčujúci sa tým, žepred zmetaeiu kefu (31) je predradený priečny dopravný pás (41), ktorý je upravený naprieč k pozdĺžnemu smeru stroja, ktorý je spojený s pohonom (42) a ktorý je upevnený na nosnom ráme (32).4. Stroj podľa jedného z nárokov l až 3,vyznačujúci sa tým, že zmetaeia kefa(31) je v pracovnom smere usporiadaná za prednou meracou nápravou (30) nivelačného vzťažnćho systému5.Strojpodľanároku 4,vyznačuj úci sa tým, že v pozdĺžnom smere stroja (l) na stavbu koľaje upravene napnuté laná nivelačného vzťažného systému (29) sú vo svojom prednom, v oblasti zmetacej kefy (31) upravenom úseku v porovnaní so zadným usporiadané vyššie.6. Stoj podľa jedného z nárokov 1 až 5,vyznačujúci sa tým, žeràm (4) stroja má v oblastí zmetaoej kefy (31) dohora vyklenutý úsek7. Stroj podľa jedného z nárokov 1 až 6,vyznačujúci sa tým,žerám(4)strojaje vytvorený ako náves s jediným na zadnom konci usporiadaným podvozkom (22), a jeho koniec, ktorý je bezprostredne predradený pred nnetacou kefou (31), jeBstrojpodľanárokulvyznačujúci sa t ý m , že stabilizačnými agregátmi (25) opatreným rámom (4) stroja spojený podbíjací stroj (17) je svojím v pracovnom smere predným koncom kĺbovo spojený s ďalším rámom (2) stroja, ku ktoremu je priradený najmenej jeden výškovo prestaviteľný štrkový pluh (10,ll).9. Stroj podľa nároku 7 alebo 8,vyznačujúci sa tým,žezarárnom(4)stroja, spojeným so zmetaoou kefou (31), je mradený rám (5) stroja, pripadne merací rám, ktorý je uložený na podvozkoch a ktorý má meracie a nivelačné vzťažné ústrojenstvo.

MPK / Značky

MPK: E01B 27/20

Značky: kontrolované, koľaje, stroj, stavbu, znižovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-277703-stroj-na-stavbu-kolaje-pre-kontrolovane-znizovanie-kolaje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stroj na stavbu koľaje pre kontrolované znižovanie koľaje</a>

Podobne patenty