Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje

Číslo patentu: 270743

Dátum: 12.07.1990

Autori: Paar Miroslav, Kaše Oldřich, Andó Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká elektromagnetického pŕevodníku pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, obsahující pružná člnná elementy z teromagnetickáho materiálu a jim příŕazenou zámkovou soustavou.Jedno známé provedení ohtromagnetického převodníku je popsáno v os. autorském osvedčení č. 216 358. Tento prevodník je vytvoŕen zpóloveho nástavce, na kterúmje vytvořen volicí polový nástavec a na který jsowpripevněny permanentní magnety k vytvoření pridržné síly.Jsou známé také jiné konstrukční uspořádání elektromagnetického převodníku, avšak jejich společné nevýhoda spočívá v tom, že přídržná síla pólového nástavce jevyvo 1 aná pouze magnetickým tokem vyvolaným permanentními magnety, která je ovlivňovánapracovní teplotou okolního prostředí a je také ovlivněná stárnutím permanentních magnetůCílem vynálezu je proto vytvořit elektromagnetický převodník bez nevýhod stávajících konstrukčních uspořádání.Úkol je splněn uspořádáním elektromagnetického prevodníku podle vynálozu, jehož ud» stata spočíva v tom, že elektromagnetický prevodník obsahuje hlavní solenoid a pomocný solenoid, přičemž hlavní solenoid je připojen ke zdroji konstanbüho elektrického napětí a pomocný solenoid je pŕipojen k programové ovladatelnému zdroji elektrického napětí.Hlavní výhoda vynálezu spočíva v tom, že přídržná síla elektromagnetického převodníku je vytvořena hlavním solenoidem a je proto velmi snadno korigovatelná jednak na velikost pružné síly vzorovacích stoprů a jednak na vlivy prostředí, například teplotu okolí.Když je jádro pomocného solenoidu k jádru hlavního solenoidu pripojene na volicí pól oddelený od jádra hlavního solenoidu nemagnetickými vložkami, je to výhodné zejména proto, že je výrazně zvýšena selektivita elektromagnetického převodníku.vynález je blíže znázorněn na pripojených výkresech, kde na obr. l je celkový pohled na elektromagnetický prevodník, na obr. 2 je boční pohled na elektromagnetický prevodník v součinnosti se vzorovacími stopry a na obr. 3 je púdorysný pohled na elektromagnetický převodník v součinnosti se vzorcvacími stopry.Dále je vynález objamůn podrobným popisom příkladného provedení.Obr. l znázorňuje celkový pohled na elektromagnetický převodník. Základní část převodníku je jádro l. V jádře Ä je vytvořen výřez łàł a v tomto výřezu łàł je umístěn pomocný solenoid 3, tvorený cívkou 343 pomocného solenoidu Q a jádrem gàł pomocného solenoidu 3. Jadro g pomocného solenoidu je připojeno na volící polový nástavec ALÄÉ který je do jadra l vsazen mezi magnetické izolanty làł. Na jádŕe l je umistěn hlavní solenoid 3, který je navinut na kostřičce 2. Těleso je na neznázorněnou část pletacího stro je připevněn například pomocí neznázorněnýoh šroubů umístěných do otvorů 1.4 jádra l.Součinnost elektromagnetického pŕevodníku s činnými elementy, například se vzorovacími stopry 2, je znázorněna na obr. 2 a 3. Vzorovací stopr Ž je v ćinné poloze znázorněn jako vzorovací stopr jjl. V této poloze je vzorovací etopr ŘLÄ napružený a je u jádra l pŕidržován magnetickým tokem vyvozeným hlavním solenoidem 3. V nečinne poloze § 43 je vzorovací stopr äàł od polohy činné oddělen rozrazovacím zámkem 1. Zámek É vyklání stopry Ž z polohy nečinné § 43 do polohy činné.Vzorovací stopry Ž, které jsou spojeny s neznázorněnou pohyblivou částí pletacího stroje se pohybují ve směru šipky §. vzorovací stopry se účinkom zámku É vychýlí do Činné polohy, napruží se a priblíži se k jádru l elektromagnetického prevodníku. Magnetickým tokem vyvozeným civkou hlavního solenoidu g je tento nepružený vzorovací stopr Žł přidržován na jádře l. Když je podle potřeby civka § 43 pomocného solenoidu připojena na programové ovladatelný zdroj napětí tak, že se vzájemné odečítaji magnetické toky od hlavního eolenoidu 3 a pomocnéha solenoidu § 41 v místě volícího polu l.g, dojdeke zrušení přídržné síly jádra ł v místě volícího pőlu 1.2 a k odskočení napruženého vzorovacího stopru 5.1 do polohy nečínné 5.2. Ďinnou polohu vzorovacích stoprů Ž od nečinnépolohy 5.2 odděluje rozřazovací zámek 1. Při dalším postupu ve směru šípky Q se taktorozřazené vzorovací stopry uvedou do součínností se shwry a pletacími jehlamí. Tato další činnost je všeobecně známa, a proto není blížeznâzorněná.Protože pŕídržná sila elektromagnetického převodníku je dána zejména magnetickým tokem vyvozeným hlavním solenoidem 2 a zrušení této přídržné síly v místě pólového nástavce łg je dáno magnetickým tokem od pomocného solenoidu łg, jsou oba tyto toky velmi snadno korigovatelné jednak s ohledem na vliv pružné síly stoprů Ž a jednak na vliv prostředí, například teplotu okolí. Tím lze relativně snadnými prostředky dosáhnout rovnovážneho stavu za rüznorodých vnějších podmínek a spolehlivá funkce elektromagnetické ho převodníku.1. Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje, obsahující pružné činné elementy z feromagnetického materiálu a jim přířazenou zámkovou soustavu, vyznačující se tím, že elektromagnetícký prevodník obsahuje hlavní solenoíd (2) a pomocný solenoíd (4), přičemž hlavní solenoíd (2) je připojen ke zdroji konstantního elektrického napětí a pomocný solenoid (4) je řipojen k programové ovladatelnému zdroji elektrického napětí.2. Elektromagnetícký prevodník podle bodu 1, vyznačující se tím, že jádro (4.1) pomocného solenoidu (4) je k jádru (1) hlavního solenoídu (2) připojeno na volící pól (1.2),oddělený od jádro (1) hlavního solenoidu (2) nemagnetickými vložkamí (1.3).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/78

Značky: elementů, převodník, stroje, pletacího, činných, elektromagnetický, vyvolování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-270743-elektromagneticky-prevodnik-pro-vyvolovani-cinnych-elementu-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický převodník pro vyvolování činných elementů pletacího stroje</a>

Podobne patenty