Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu

Číslo patentu: 270677

Dátum: 12.07.1990

Autori: Staněk Milan, Váňa Petr, Peřina Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká ocelováho zásobníku sestavenáho z nejmeně jedné vertikálně uspořádsná sekce. Zásobník a jeho sekce jsou určeny především pro usklsdnšní lázně roztavenáho hydroxidu alkalického kovu nebo jejich směsí, po případě ještě s obsshem dalších aktivních složek. Nahrezuje kokily nebo jiná ocelové nádoby vsnováho typu,která se používají u odokujovecích agregátů při moŕení převážně ušlechtilých chromo~ vých, chromniklových a dslších ocelí jako hsvarijní nebo odstavná nádoby pro taveninová lázně.Kokily i ocelové nádoby vanováho typu nelze považovat z prscovně-bezpečnostního,technologického i konstrukčního hlediska za technicky dokonalá provozní skladovací zařízení.Běžné používané kokily o objemu cca 0,5 až 0,75 m 3, svnřená z ocelových plechů,nebo vany o objemu i nad l na pro uskladnšní taveninová lázně v případě vzniku netěsnosti na provozním vanovám agregátu předstevují jen základní řešení zásobníků.Podstata vynálezu spočívá v tom, že ocelový zásobník, ktorý se skládá z nejmáně jedná vertikálně uspořádsná sekce, což se řídí především objemom taveninová lázně k uskladnšní, má sekce vytvoreny jako hydraulicky propojený sveřenec z článků trub o průměru 250 až 820 mm, vzájemnč spojených na vnější straně výztužnými žebry.Sekce je ustavens na tepelné odizolovsné sestevě ocelových desek a je uzavřena odnímatelným krytom, který má otvory pro topná tyče u každého článku, jeden článek v sekci základní má ještě kontrolní otvor, do kterého se zesune taká podle potřeby ponorná čerpadlo, výtlačná a prívodní potrubí a taká čidls regulečního s měřicího systému.Jednotlivá sekce, resp. celý ocelový zásobník, je tepelné izolován. Sekce je výhodná sestavovat ze dvou až šesti článků trubek ve vhodnám geometrickám uspořádání. Základní článek sekce má dno s prohlubní-prolisem. ostatní vedlejší články mají dns spádovená k hydrsulickámu propojení u dne. Výška článků sekce je v poměru l 3 až 1 5.Ocelový zásobník sestavený z jedná s nebo více sekcí je možné postavit pro různý objem taveníny. Řešení představuje nový typ zásobníku ekonomicky řešená konstrukce s nižší spotřebou materiálu oproti zásobníku venováho typu. Tlouštke stěn je podststně menší a taká podstatné se sníží náklady na svařování. Nové řešení umožňuje vybudovat na menší ploše vysoce progresivní zařízení, zlepšující techno 1 o 5 icko-provozní a bezpečnostní podmínky provozu. Je trvale mobilní pro přečerpání roztavená lázně a zvyšuje mnohonásobně provozní bezpečnost. Umožňuje manipulece s lázní roztaveného hydroxidu elkslickáho kovu za teploty do 450 °C.vynález je dále blíže objasněn s pomocí výkresů, kde na obr. ls až le je schematicky v nárysu znázcrněno sestavení sekcí ze dvou až šesti článků trubsk ve vhodnám geometrickám uspořádání.Na obr. 2 n je v čelním pohledu a na obr. Zb v půdorysu znázorněn svsřenec ocelováho zásobníku-sekce se 3 články a na obr. 3 a svařenec sekce ocelováho zásobníku se 2 články, včetně odizolovaná sestavy ocelových desek s odnímatelnáho krytu v čelním pohledu, a na obr. 3 b v příčnám řezu.Ocelový zásobník l je sestaven z článků trub g. které jsou na vnější straně spojeny výztužeui 1 ve svařenec sekce 5, který je hydraulicky propojen trubkovými spoji 2. Články trubek g jsou u základního článku uzavřeny dnem Q s prolisem, která je v horizontální poloze spojeno svarem na vnitřní stěnu článku trubky g v ěikmá poloze, se sklonem k trubkovému spojí 1 u dna Q. Průměr všech trubkových spojů 2 je 100 až 150Svařenec sekce 3 stojí hranaai článků trub g na tepelně odizolovnné sestavě ocelových desek Q n je uzavřen odnínstelnýa kryten 2, který nese vstupní otvory lg pro topné tyče ll a kontrolní otvor gg pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení.Svařenci jednotlivých sekcí Á nebo 1 nich sestavený ocelový zásobník l je povrchově zaizolován izolační vrstvou li. Ochranný kryt má izolační vložku li.Ocelový zásobník pro 1,5 n 3 tsveníny je sloąen z jedné sekce, kterou tvoří svařenec dvou článků trubek, vzájemmě hydyalicky spojených. Články trubek jsou na vnější straně spojeny výztužnyni žebry. Sekce zásobníku stojí na tepelně odizolovsné sestavě ocelových desek, je uzavřena odnímatelnýn krytem. Odnínatelný kryt má vnitřní prostor tepelně zaizolován a celý zásobník je rovněž po obvodu zakryt tepelnou izolací. Oba články svařence jsou vybaveny topnýl tyčemi, základní článek má v odnímatelném krytu ještě kontrolní otvor pro vložení ponorného čerpadla a dalšího technického vybavení. Průměr trubek,zásobníku je 500 nn a výška článků 2 400 mm.Ocelový zásobník pro 23 m 3 taveniny je složen ze čtyř sekcí. Jednotlivé sekce jsou složeny ze tří článků trub o průněru 720 mm o výšce 5 300 mm. Každá sekce stojí na samostatné sostavě ocelových desek, které jsou vzájemně tepelně odizolovány a každá sekce má vlastní odnímatelný kryt. Střední článek každé sekce je upruven jsko základní se dnem s prolisem, dna vedlejších článků jsou spojene svaren na vnitřní plášĺ rubdv šíkmé poloze. Každý článek se sekcí je vybaven topnou tyčí. Do každého záklsdního článku lze kontrolním otvorea v odnínatelnén krytu vsunout ponorné čerpadlo a čidlo měřicího a regulačního systéan. Odnímatelné kryty každá sekce a cely plášt ocelového zásobníku je tepelně saizolcván.Ocelový zásobník sestsvený z jedné e nebo více vertikálně uspořádaných sekcí pro roztavené lázně alkalickěho hydroxidu uncžňujevybavit hutní, strojírenské, případně další provozy, které využívajíiodokujovací taveninová lázně alkalickěho hydroxidu nebo jejich směsi, případně lázně, i s příćavky dalších aktivních složek zařízením,které je podstatně dokonslejěí než používané kokily. Zařízení snižuje nebezpečí hnvarijních situací při případném vzniku netěsnosti provozního vanového agregátu. Umožňuje vybavit provoz moderním s ekononicky řešeným doplňkovým zařízením - ocelovým zásobníkem.P Ř E D M É T V Í N Ä L E Z U Ocelový zásobník, sestsvený z nejneně jedná vertikálně uspořádená sekce, určený především pro lázně roztsveného hydroxidu slkalického kovu, po případě s obsshem dalších aktívních složek, vyznačený tím, že sekce /4/ je vytvořena jako svařenec ocelových článků trub /2/ průměru 250 až 820 mm, vzájenně spojených nn vnější straně výztužemi /3/, kdy jednotlivé články trubek /2/ uznvírsjí na dolní části dna /6 a 7/ spojená svnry ne vnitřní stěny článků trubek /2/, které jsou vzájemně hydreulicky spojeny trubkovými spojí /5/ o průměru 100 až 150 mm v nejnéně dvou výškových drovních, přičemž prvé propojení je přímo nn úrovni dne /6/.Ocelový zásobník podle bodu 1, vyznnčený tím, že sekce /4/ je tvořeno nejnéně dvěma, nejvýše šesti články trub /2/, kdy jejich výška je tři už osni násobkem jejich průměru.Ocelový zásobník podle bodu 1 až 2, vyznačený tím, že u zdklsdního článku trub/2/ je dno /6/ oputřeno prohlubní-prolisem, ostatní dnu /7/ v sekci /4/ jsou nírně eliptická n jsou spádovánl k hydraulickámu propojení trubkovýni spojí /5/.Ocelový zásobník podle bodu 1 až 3, vyznačený tím, že jednotlivé sekce /4/ jsou na horní straně uzsvřeny odnímstelnýni kryty /9/, které nesou otvory /10/ pro topné tyče do každého článku trub /2/, A dále u záklsdního článku trub /2/ je kontrolní otvor /12/ pro vložení ponorného čerpadla s výtlsčuýu potrubím, potrubím pro přívod lázně s čidel regulačního a měřicího systemu.Ocelový zásobník dle bodu 1 až 4, vyznačený tím, že jednotlive sekce /4/ stojívolně na tepelně odizolovane sestsvě ocelových desek /8/. která tvoří zároveň nosnou základnu.Ocelový zásobník podle bodu 1 až 5, vyznačený tín, že jednotlivé sekce /4/, alei celý zásobník /1/, je po obvodu zeizolován izolační vrstvou /13/ s ne odníme- , telných krytech /9/ izolační vložkou /14/.

MPK / Značky

MPK: C23G 3/00

Značky: sekce, sestavený, alkalického, jedné, roztaveného, hydroxidů, uspořádaně, zásobník, lázně, nejméně, vertikálně, ocelový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-270677-ocelovy-zasobnik-sestaveny-z-nejmene-jedne-vertikalne-usporadane-sekce-pro-lazne-roztaveneho-hydroxidu-alkalickeho-kovu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ocelový zásobník sestavený z nejméně jedné vertikálně uspořádané sekce pro lázně roztaveného hydroxidu alkalického kovu</a>

Podobne patenty