Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin

Číslo patentu: 270637

Dátum: 12.07.1990

Autor: Hrbotická Eva

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

1 TcdmňLum vynúlozu Ju nnulyticky prootŕuduk ku atunovoní dlugnontlcky výzmmuwchsoučástí biologických kapalin na bázi enzymových reukci. Proti součaanéu známému stnvu techniky obsahuje tento nnalytický prontřodek nová utabilizuční u ccpnrnčni či nidlo, zvyěujici podatatně životnost proatředku i jeho kvslitativni parametry.V klinicko-biochemické laboratorní diagnoatice je v současné době převúžná většina teetů založena na enzymových metodáoh. Je tomu tak například při stanovení slnr kosy, kyseliny močové, cholesterolu nebo tzv. triglyceridů, kdy přislušné analyty jsou převáděny pomoci specifických enzymů - oxidoreduktas (s 1 ukosaoxidáay,-urikasy,cholesteroloxidaay nebo glycerofosfatoxidasy) - na své oxidexní produkty.AnoIytieky velmi obtížné stanovení primárnich složitých analytů se tímto způsobem-pňevádi na stanovení nesrovnatelně Jednodušši látky - peroxidu vodíku, k jehož stanovení se využívá jeho poměrně silných oxidačnich vlastností. Nejvíce uživaným postupom je oxidace vhodné leukobáze redoxindikátoru nebo chromogenniho systému na bázi oxidoívní kopulace za prítomnosti specifického enzymu poroxidasy na barevné oxidační produkty, jejichž množství je ekvivalentni množství primárnihoanalytu. Speciální progresívní oblast diagnostiky zaudimadi v posledni době zejména diagnostické prostředky v suché fázi, jako jsou prášková směsi, tablety, lyoľilizáty a především reagenční proužky, v nichž veškeré činidla potřebné pro průběh pomocných reakci i koncové barevné reakce chromogenu Jsouobsažena vo vhodném nosiči v pevné, ronp. suché fdzi. U těchto systémů je nezbytná dokonalá separace jednotlivých inkompatibilnich složek, stabilizacs labilnich součástí a ohránění před sorbci vzdušné vlhkostí, která rekonstituuje reakčni systém a stsrtuje nežádouci reakce, vedoucí k rozložení systému. K aeparaci a stabilizaci enzymů Jsou používány převážně hydrofilni polymerni látky přirodniho nebo syntetického původu, jako želatina, agar,arabské guma, dextran, albumin, alginát, polyvinylpyrrolidon nebo polyvinylalkohol,popsané např. v US-patentu č. 3 814 668, US-patentu č. 4 066 403 nebo kopolymer methylvinyléter/maleinanhydrid (US-patent č. 3 453 180). Chráněni systémů na bázi tzv. suché chemie před vzdušnou vlhkosti je dosahováno důkladnym vysoušením n hermeticky těsnými obaly, přip. opatřenými navíc vyeoušedly (silikagel, molek. aí~ ta). U reagenčnich proužků je popsán rovněž způsob chráněn( reakčního systému před účinkem vzdušné vlhkosti. spočivsjici v zstavení reagenčniho papíru mezi syntetické Iőlie takovým způsobem, že vyěetřovaná kapalina může proniknout do reagenčni zőny pouze bočnimi nekrytými okraji (DOS č. l 546 307). nebo skrze jemnou polymerni sířku z polyamidu. polyesteru, polyethylenu, polyvinylchloridu nebo polyakrylonitrilu, Jak je popsáno v US-patentu č. 3 802 842. US-patent č. 4 046 513 popisuje diagnostický proatřsdek, kde Jednotlivá činidla jsou naneaena (natištěna) vo formě separátnich, navzájom se nepřekrývajících teček. Ke vzájemnému promíseni reagencií dochází až po namočeni proužku do vyšetřované kapaliny. Tento způsob je však technologicky obtižný a v praxi nebyl uplatnšn.Uvedené způeoby chráněni systémů vykazují řadu nevýhod, Jako je nestejnoměrné vybarveni zőn v důsledku diruze kapaliny, nežádouci tzv. okrajová efekty, nedostatečná stabilizace systému, aložitá technologie apod. Při použití klasických ochranných koloidů, např. želatina, agar, zůstává při sušení v matrici vázané zbytková vlhkost, která snižuje stabilitu reakčniho systému a poskytuje rovněž vhodné médium pro nežádoucí růst mikroorganismů. Poněkud vyhodnější z tohoto hlediska se jeví použití syntetickych hydrofilnich polymerů, např. polyvinylpyrrolidonu nebo polyvinylalkoholu, které vykazuji atabilizačni účinky enzymů a separují Jednotlivé složky reokčniho systému. Uvedené polymery však maji i řadu nevyhod, např. obsahují zbytky iniciátorů radikálových polymeraci na bázi peroxidů (např. dibenzoylperoxid,kumylhydroperoxid), které maji nepříznivý vliv na stabilitu reakčniho systému a rovněž vykazují dost vysokou aorbci vzdušné vlhkosti.Uvedené nedostatky odstraňuje předložené řešení, jehož předmětem je anelytický prostředek na bázi enzymových reakcí. Jeho podstata spočivá V tom, že jako stabilizační a/nebo separační činidlo obsahuje propylenglykoléter methylcelulőzy obecnékde R je H-, CH 3- nebo CH 3 CH(0 H)CH 2-radikál, přičemž methoxyskupiny jsou substituovány s výhodou v 19 až 32 a hydroxypropoxyskupiny ve 4 až 15 . Tento polymer je výborným ochranným koloidem a stabilizačnim činidlem e dalšími přiznivými vlastnostmi adhezive, plniva a tebletovecího média. Je vysocexresistentní vůči bekteriální kontaminaci a inertní vzhledem k enzymům í běžně používaným reagenciím. vykazuje výbornou a rychłou rozpustnost ve vodě i za normální teploty i v organických rozpouštědlech a poskytuje čiré roztoky. Sorbce vzdušné vlhkosti v závislosti na relativní vlhkosti je 3 až 4 krát nižší než vykazuje např. nejčastěài používaný polyvínylpyrrolidon (viz obr. 1)o 10 20 30 lao so so 70 eo 90 100Při aplikaci u reagenčnich proužků dochází rovněž k afinici vzniklého barevného produktu ke gelu za zvýšení brilantnosti, homogenity a stability vzniklého zbervení indíkační zőny, což je významné jak u proužků vizuálních, tak zejména u proužků vyhodnocovených reflektometricky. Propylenglykoléter methylcelulőzy ae tedy jeví význačným ochranným a stabilizačnim činidlem reakčnich systémů, zejména na progresívni bázi tzv. suché chemíe, jehož aplikace odstraňuje výše uvedené nevýhody stávajících prostředků, převážně na principu citlivých enzymových reakcí. Prostředekpodle tohoto vynálezu obsahuje vedle chromogenniho syatému, enzymů a výše uxedeného stabilizátoru další o sobě známé a pro obdobné účely běžně uživané látky, oko jou tlumiče, akcelerátory, tenzidy a další pomocné látky.Reagenčni proužky ke stanovení glukosy v moči Impregnačni roztokFiltračni papír o plošné hmotnosti 180 g/m 2 se naimpregnuJe~roztokem do nasycení,vyauši proudem teplého vzduchu a takto pripravený reagenční panír se rozřeže na čtverečky o rozměru 6 x 6 mm, ktoré se nalepí na podložku z plastické hmoty. V močích obsahujících různé koncentrace glukoay tyto proužky poskytují po namočeni barevnou gradaci v rozsahu 0 až 170 mmol/1 glukosy. Na rozdíl od proužků obsahmjicích např. polyvinylpyrrolidon vykazujIproužky cca dvojnáaobně vyšší ptabilitu pri tajných skladovacích podmínkách.Diagnostický prostředek ke stanovení glukoay v plazměReagencie se rozpustí ve 400 ml destilovaná vody a vznikly roztok se vysuší lyofilizaci. Směs je stabilní min. po dobu 24 měn.Činidlo II Citrátový tlumič (pH 6) 0,2 mol Primachin difoafát 0,01 mol Laurylsulfát sodný 0,7 mmol Deat. voda 300 m 1Při aplikaci se smíai 1 díl rekonstituovaného činidla I se 100 díly činidla II a tato eměs činidel se smie se vzorkem V poměru 100 1. Vzniklé zbarvení Je přímo úměrnć koncentrncl glukoay ve vzorku.Diagnostícký proužek ke stanovení kyseliny močové V séruMethanol l 0 ml Destilovená voda 10 ml Impregnačni roztok IIIndikační zőny proužku se připraví postupným nanesenim a vysušehim obou impregnačnich roztoků na filtrační papír o graméži 120 g/ma. Při kontaktu zőny se vzorkem biologické kapaliny obsahujícim kys močovou vzniká zbarvení úměrné koncentraciReegenčni proužky ke stanovení glukosy V krvi Impregnační roztok I 3,ĺ,5,Š-tetramethylbenzidin

MPK / Značky

MPK: G01N 31/22

Značky: biologických, analytický, prostředek, kapalin, diagnostický, významných, stanovení, součástí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-270637-analyticky-prostredek-ke-stanoveni-diagnosticky-vyznamnych-soucasti-biologickych-kapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Analytický prostředek ke stanovení diagnosticky významných součástí biologických kapalin</a>

Podobne patenty