Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů

Číslo patentu: 269606

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bečvář Josef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

explozní vlny jsou odváděny z vnitřníoh prostorů filtru zvláštní potrubí inam objekt, vo které je filtr provozován, pčičenž pojietný účinek plní pojictná klapka zebudovánn uvnitř potrubí a po pojistne účinku otevření, tj. pootočení listu a hřidele o 90 ° se uvedou klapky do původního, tj. provozního stavu opčtovný pootočení hřídele e upevněný liste ponocí klíče nebo obdobného příprevku naeezenćho na volně přečnívajicí konec hřídele bez nutností donontáže připojeného potrubí pro odvod zplodin exploze. Provedení filtru e uuíotčnín všech potrubí pro odvod zplodin exploze pod eebou ve vertikální ose filtru exínálně onezuje rozsah bezpečnostního páone před vyústční těchto potrubí, kde se v určené vzdálenosti neaí pohybovat žádné osoby, číž je doaaženo zvýšení bezpečnosti práce a současně je tímto řešení unožněno snadné provedení otvorů v obvodových stenách objektů. Tyto objekty oejí statícky noone prvky obvykle prefabríkovane nebo ocelové rozíotčny v určitých roztečíeh při oledovíní vertikální osy objektu. Pří 6 napojení potrubí 3 pojíatnou klapkou na výstupní potrubí přefiltroveného vzduchu zajišťuje bezpečný odvod plodín exploze io prostor, ve které je filtr ínstelován s přeľíltrovený vzduch je ožno vrecet do výrobních prostorú, a tí Eetřít energií ne vytápění. Fíltr unístěný uvnitř vytápčného prostoru nevyžaduje tepelne ioolece e nepochszí V zinníu období k vykondenzování vlhkosti z filtroveného plynu, která zvyšuje tíakovou, tj. energetíckou ztratu filtru,přiče 2 nároky ne rozeeh odoâvecích potrubí jsou iní 5 íní, číž dochází k úspora výrobnícb s nontažních nákladů. .rříklad provedení je objeoněn ne přípojených výkresoch, kde na obr. 1 je filtr v řezu procházející osou filtru a naobr. 2 je filtr v čelnín pohledu na rozniatěnipotrubí pro odvod zplodin exploze. Podle obr. 1 je výstupní kanál g ulíotěný uvnitř filtrační skříně l na protílehlćstraně výatupního otvoru propojen potrubí Q se zabudovaný liste 1 připevnčnćo na kyvně uložené hřídelí Z 0 vnější ntuooferou. V provozní stavu filtru je list 5 v uzavřcnć poloze, tj. aeuběžně a vertikální osob filtru e přeťíltrovaný vzduch odchazí z filtru ve smeru šípky. V případě exploze uvnitř tiltru se vlive působení tlakové vlny líet 1 pootočí s hřídele Z o 90 ° vnější nčre, a tí ee uvolní průchod plodíná axploze prostředníctví potrubí 3 do volné etnosfćry. Tlakové vlna zejistí otevření, tj. pootočení o 90 ° všech listů 3 upevnčných he hřídeli Z kyvně uložených v potruo bí 3.Na obr. 2 go znázorněn čelní pohled na filtr, z něho je patrné uníotění potrubí Q e liete 3 upevnené na hřídeli Z pod sebou ve vertikální oee filtru e volný konec hřídele 1 přečnívající boční stěny potrubí g slouží k uvedení listu 5 do provozní polohy po pojietné účinku tí, že volný konec hřídole Z je uprsven pro nasazení klíče nebo obdobného přípravku.l. Filtr pro filtraci hořlavóho prachu 2 nounćho plynu, vybavený pojiatný ústrojí e ající výstupní kanál uvnitř filtrační skříně, vyznačující ae tí, že k výstupnínu kanálu (2) je na protilehle straně výotupního otvoru připojeno potrubí (3), ve kterou je list (4) upevnčn na hřídeli (7), který je kyvnč ulozen v bočních stenách potrubí(3), příčeuž alespoň jeden konec hřídele (7) volně presahuje uložení v bočních stčnéch potrubí (3) e deläí-potrubí (3), v níchž je list (4) upevnčn na hřídeli (7), kyvně uloženên v bočních etčnách potrubí (3), jsou připojene k výeypce (S), nebořk filtrační skříni (1) pod potrubia (3), které je přípojeno k výetupniuu kanálu (2).vynález řalí filtr pro Filtraci prachů, tvořících ve saěsi se vzduchen výbulnou sněs, vybavený pojístnýni klapkamí uníatánýmí v potrubí pro odvod explozní tlakové vlny z filtru do volná atmosféry Iimo objekt, ve která je ľiltr inatalován.U známých ľíltrů pro filtraci prachu, tvořících ve směsi sa vzduchea výbulnousačs, ĺäou pojistné klapky nebo pojistná průtrlne aeabrány uaístěny na filtru bez sožností odvodu vlech zplodin exploze z prostoru, va kterém je filtr instalovàn. V některých případech jsou filtry pro ľíltrací prachů tvořících ve aaěsi sa vzduchea výbušnou aača řešeny bez pojiatného ústrojí konstrukčnč dlmenzovány jako tlakové nádoby pro Iexiaální cxplozní tlak fíltrovaně výbuäné směsi a zplodiny axploze unikají z filtru výstupní- otvorom do potrubí přeľiltrovaného plynu.Nevýhode použití pojistných průtržných meabran na filtrech spoćívá v ton, že průtržná aeabrána ja upevnčna sevřením v rozebíratelnća ráaečku a v případě pojiatnćho účinku se protržaná aeabrána ausí vyaěnit za novou deaontáží upevňovscího rblečku. Uníetční těchto průtržných msabrán do potrubí pro odvod zplodín exploze je prakticky jen obtížně realizovatelná, protołe by to znaeenslo značné kosplikace při výsěnč nových aeabrán. umístění pojiatných klapek na filtr bez potrubí pro odvod zplodín exploze uaožňuje použití fíltrů prakticky pouze ve volnee prostoru nebo pod přístřełkea Iíae výrobní objekty, kde ae vyskytují hořlavé prachy, protože v případě exploze uvnitř filtru při pojíatnéa účinku by se požár z vnitřního prostoru filtru přenesl do výrobních objektů. Uníatční filtrů milo výrobní objekty v mnoha případech vyžaduje výrobu s montáž dlouhých tras přívodního potrubí, které kroaě zvýšených výrobních a aontážních nákladů představuje i zvýšení tisková, tj. energetické ztráty vzduchotechnického zařízení. Uaístční filtrů na volne prostrsnství nebo pod příatřeäkea vyžaduje také náročnou tepelnou isolaci těchto filtrů, aby se aaxiaúlnä potlačíla sožnost kondcnzace vlhkosti z filtrovanáho vzduchu uvnitř filtru v zilníl období, která způsobuje kosplikaci při regenarací efektivní filtrační plochy.Filtry pro filtraci prachů, tvořících ve směsi se vzduchea výbušnou aaěs, řelené konstrukčnő jako tlakové nádoby bez pojistných ústrojí, u kterých zplodiny sxploze uníkají přes výstupní otvor do potrubí pro odvod přefiltrovaného plynu zvylují nepřiačřaná výrobní náklady filtru í navazujícího potrubí pro odvod přafiltrovaného plynu. protože explozní tlakovLvlna unikající pouze aalýs výstupní otvorem se vyznačuje aíaořadnč vyaokýa destrukčnía účinkea, která ohrožuje nejen technologické zařízení,ale i životy provozní obsluhy.cílem vynálezu je filtr pro fíltrsci prachů tvořícíoh ve směsi se vzduchea výbuänou sača použitelný pro vnitřní výrobní objekty a nízkýni výrobníai í provoznísi náklady s nízkou hodnotou tlakové, tj. energetické ztráty a nožnost přefiltrovaný vzduch v zianía období vracst zpět do výrobních proatorů, čímž sa snižují náklady na vytápění.Podstata filtru podle vynálezu spočívá v ton, že na výstupní kanál příao proti výstupnísu otvoru přefůrovaného vzduchu je připojeno potrubí pro odvod zplodin exploze, ve které je zabudována pojistná klapka, sastávající z listu opevneného na hřídeli, který je kyvnä uložen v bočních stěnách potrubí, přičemž alespoň jeden konec hřídele volná přesahuje uložení ve stene potrubí a tento volný, přesahující konec hřídele je upraven pro nasazení aaticováho klíče nebo přípravku obdobnćho charakteru. Další přípojená potrubí pro odvod zplodin sxploze se zabudovanýní pojistnými klapkami zhodného provedení jako u potrubí napajenáho na výstupní kanál jsou propojena otvory ve stěně výsypky, popřípadě dalším otvoren ve stáně ĺiltrační skříně I vnitřníai prostory filtru. K těmto potrubí se zabudovanými pojistnýaí klapkasi je možno napojít další díly volně průchodnćho potrubí v případě. že filtr je instalován ve větší vzdálenosti od stěny, kterou aají tato potrubí pro odvod zplodin exploze procházat. Všechna potrubí pro odvod zplodin exploze z filtru jsou zařazena pod sebou ve vertikální oee filtru.Nový a vy účinek vynálezu spočívá v tou, že zplodiny exploze včetně tlakové2. Filtr pro flltraci hořleváho prachu z nosného plynu podle bodu 1, vyznačujíci se tín, že potrubí (3), ve které je kyvně uložen hřidel (7) e upevnčnýnAl 1 steI(4), tvoří celok jednotné délky.3. Filtr pro ľiltraci hořlavého prachu 1 nosného plynu podle bodů 1 a 2,vyznačujici na tín,e k potrubí (3), ve ktere je list (4) upcvněný ne kyvnč uložené hřídeli (7). je možno připojit další potrubí (3), ktoré je volně průchodnć.

MPK / Značky

MPK: B01D 35/02, F17D 5/00, F16L 55/24

Značky: filtr, směsi, uvnitř, provozních, výbušné, objektu, instalaci, filtrací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-269606-filtr-pro-filtraci-vybusne-smesi-k-instalaci-uvnitr-provoznich-objektu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtr pro filtraci výbušné směsi k instalaci uvnitř provozních objektů</a>

Podobne patenty