Filtrační vložka

Číslo patentu: 268879

Dátum: 11.04.1990

Autor: Rybička Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Řešení se týká filtrační vložky, určené pro odlučování diepergovaně tuhé fáze z tekutin.vovém nebo plaatověm skeletu. Filtrační vložky propouštějí tekutinu - riltrát, zatímco tuhé čáatice Jsou zachycoväny na Jejich povrchu. Během filtračního procesu dochází naJv 1 ožce k postupnému zanášení průtočného průřezu k tvorbě vrstvy usazeniny a vzrůstuhydraulického odporu. Rychlost vzrůatu Je závislé na fyzikálních vlastnostech disperse,charakteru a rychlosti pŕůtoku riltrátu a době provozu. Po dosažení určitě hodnoty hydraulickěho odporu - tlakové ztráty, Je aparát 5 riltračními vložkami odstaven z provozu a zbaven uaazené vrstvy. Některé filtrační vložky Jsou zbavovány ueazené vrstvy premýváním, Jiné mechanicky, například oklepáváním nebo stírďním, popřípadě výměnou filtračních vložek nebo filtrační tkaniny. Při odstraňování usazeniny promýváním je třeba několikanásobuě většího průtoku prací tekutiny filtrační vložkou, obvykle v obráceném eměru, než při filtraci.Výhodou filtrační vložky podle navrženého řešení Je to, že dochází k podstatnému snížení promývací tekutiny, k snadnějšímu odstranění ulpělých nečietot ve vložce a k případné možnosti regulace růstu hydraulickéhoodporu. Další výhodou filtrační vložky je možnost nastavit průtočný průřez na počátku pracovního cyklu podle povahy filtrované ągppense a v průběhu pracovního cyklu ho změnit. ~Na obr. 1 Je nárys a na obr. 2 půdorys filtrační vložky, tvorené soustavou pružných prvků ve tvaru prstenců, navlečených na uzavřeném skeletu, s vyznačenim prostoru pro surovou II a vyfiltrovanou tekutinu I. Na obr. 3 3 e nárys a na obr. A půdorysfiltrační vložky tvořené-soustavoupružných prvků ve tvaru trubičky, navinuté na skeletu. Fihxgšní vložka má válcový tvar a číslicemi II a I jsou vyznačeny prostory pro surovou a vyfiltrovanou tekutinu. Na obr 5 Je zobrazena filtrační vložka složená z řady k sobě přiléhláících pružných prvků ve tvaru trubic, zaústěných do rozvodné trubky. Detail zaüstění pružných prvků do rozvodné trubky Je v nárysu zobrazen na obr. 6 a v půdoryeu na obr. 7.Podle obr. 1 a 2 Je filtrační vložka tvořena vrs tvou pružných prvků ve tvaru dutých pružných prstenců l naskládaných na sebe tak, že tvoří dutý válec, který je nasazen na skelet, jehož části jsou vodící tyče 2. Dutina válce je shora uzavřena krytem 5. Do dutých prstenců Je přiväděna trubkou g tlakové tekutina. Vlivem přetlaku tekutiny v dutých pratencích l vymezi se velikost filtročních štčrbin, které vzniknou ve styčně plo§emezi jednotlivými pružnými prvky. Takto vytvořenou soustavou štěrbin prochází filtrovaná tekutina z prostoru II do prostoru I. Nečistoty v ni obsažené se zachycují v klínovitých štěrbinách, kde vytvorí vrstvu úsady. Odatavením filtrů z provozu se zruší tlak uvnitř dutých pružných prvků filtrační vložky. Tim se zvětší mezera ve ntyčnć ploše a úaeda vypadne do prostoru II nebo se průtokem vody v obrâceněm smyslu než je průtok riltrovaně tekutiny vyplavi.Příklady podobného uspořádání Jsou na obr. 3 a A, kde na shora uzavřenén válcevém skeletu g ja navinuta pružná trubka l, která je v nejvyšším místě uzavřena. Do trubky L se přivädí tlaková tekutina, která způsobí zvyšování jejího objemu a nastavení velikosti štěrbiny mezi jednotlivými závity trubky l. Filtrovaná tekutina procházíwzmprostoru IIdo-prostoruxl.»V-klínovitémrprpstorumezizáwitxlnbky 1dispergovaná fáze a vyfiltrovaná tekutina se od 2 huJe vnitřkem válcového prostoru ven.»Na obr. S je zobrazena filtrační vložka vo tvařuhőĺesky ktěrä as vytvořena souatavou pružných prvků l trubkověho tvaru zaůstänýcb do trubek 2 prostřednictvím nichž se do nich přivádí tlakové tekutina. Tmbky g tvoří s výstuhami 3 tuhý ocelový rám. V závisloati na přotlalcu uvnitř pružných prvků 1 mění ae hydraulický odpor vložky. Filtrnční vložky podle navrženého řešení lze s výhodou použít do různých typů riltrů, například náplavných a podobné. vhodným materiálem pro výrobu pružných dutých prvků3 sourů 1 n 6 typy plastů nebo guny z důvodu avoaípruänoati, hladkého povrchu a chemické odolňostl. -N-1. Filtrační vložka, vyznačující se.tím, že 31 tvoří soustava těsně k sobě přilěhajících dutých pružných prvků (l). které ,jsou napojeny na zdroj tlakové tekutiny pomocí trubky (2).2. Filtrační vložka podle bodu l, vyznačující se tím, že pružný dutý prvek (l) má tvar prstence nebo trubky.

MPK / Značky

MPK: B01D 25/00

Značky: vložka, filtrační

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-268879-filtracni-vlozka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Filtrační vložka</a>

Podobne patenty