Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru

Číslo patentu: 268658

Dátum: 11.04.1990

Autor: Honegger Werner

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Ýynáles se týká způsobu výroby expedice schopných balíků tiskovin přicházejících v äupinovitém útvaru.Je známé, že k vytvoření balíku tiakovin, které přicházejí v šupínovitém útvaru, se tiakoviny stohují do avislěho stohu. Během vytváření stohu se vždycky dílčí stohy pokládají křížem přes sebe. K dosažení dostatečně stability stohu z navrstvených tiskovin se musí stoh podle německého spisu DOS č. 27 52 514 a podle odpovídajícího amerického patentu č. 4 140 052 během stahování nebo na konci stahování slisovat. Potom následuje vlozenádoprava stohu z volně na sobě ležících tiskovin do balicí stanice, ve které se balík v ovijeeim stroji opatří ochranným obalem, například z plastické fólie, a potomsváže. Ke svázaní, které se často provádí křížem, se s výhodou používá šňůry nebo páskuZ uvedeného je zřejmě, že vytvoření balíků vhodných k expedici vyžaduje mnoho práce ruční i strojní. Navíc se musí tiakoviny během stahování a při svazování stlačovat, což je nežádoucí proto, že při takovćm stlačování je nebezpečí rozmazání neúplně vyschléNa straně príjemca balíku se musí k odebréní jednotlivých tiskovin balík otevřít,to znamená ovaz uvolnit a ve většině případů odstranit i ochranný obal. Nehledě k práci,ktera je s tím spojená, má otevření balíku tu nevýhodu, že tiskovíny balíku pak nejsou Q udržovány pohromadě, takže balík má snahu se rozpadnout. Doprava otevŕeneho balíku tiskovin na jiné místo může být velice obtížné, protože balík se musí znova svázat.Účelem vynálezu je odstranit nevýhody vyplývagíoí z běžného vytváření balíku tiskových produktů. Úkolem vynáležu je vypracovat způsob výroby expedice schopných balíků tak,aby umožňovalo vytvořit balík jednoduchým způsobem bez poškození tiskovin, přičemž s balíky se má snadno manipulovat a jednotlivé tiskoviny se mají vyjímat snadno a bez obtíží.Podstata způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že šupínovitý útvar se svinuje od konce do svitku, přičemž se začíná se zavinováním volně hrany tiskoviny na jednom konci útvaru směrem k té straně téže tiskoviny, která není překryta následující tiskovinou, a ve svinováni se pokračuje ve stejněm směru.Na rozdíl od známého popsaného způsobu, při kterém se k vytvoření stohu musí nejprve přicházející šupinovitý útvar tískovin rozebrat, může se při svinování šupinovitý útvar zachovat a tiskoviny není třeba k vytvoření balíku vyjimat z šupinovitého útvaru. Výroba balíku je tady Jednodušší než dosavadním způsobem a tiakovíny Jsou přitom chráněny.K držení svitku tiskovin je účelne položit kolem svitku obal nebo ovaz. Provádí se to s výhodou tak, že obal nebo ovaz se položí na útvar tiskovin s přesahem přes Jeho zadní konec a svinuje se společně s ůtvarem. Účelně se přitom po navinutí obalu nebo ovazu jeho koncový úsek přečníva 3 íeí«přes zadní konec úhrn tiskovin spojí s předcházejícim úsekem, s výhodou s druhým koncovým ůsekem obalu nebo ovazu. Obalování nebo ovíjení balíku ve tvaru svitku může probíbat tedy během svinování tiskovin. Tím odpadá oddělené ovíjení obnlem nebo ovazem. Obal může být vytvořen tak, aby sloužil Jak k držení svitku tak k ochraně tiskovin.Způsobem podle vynálezu vznikne balík tiskovin utvořený tak, že tiskoviny jsou svinuty do svitku a Jsou Jednotlivé vyjímatelnć z jeho středu. S takový balíkem se dá velmi lehce manipulovat. V důsledku speciálního způsobu svinování útvaru tískovin lze bez obtíží balík rozebírat z vnitřku svitku, aniž by se musel otvírat, aníž by se tiskoviny přitom poskodily a aniž by se ze svitku vytáhly další tískoviny. Protože obal nebo ovaz zůstává na svitku až do poslední tiskoviny, Jsou tiskoviny 1 po vytažení několika exemplářů balíku drženy pohromadě.Vynález bude vysvětlen v souvislosti s výkresem, kde značí obr. až A ve schematickém bokoryse svinovéní šupinovitého útvaru do svitku v časové navazujících fézích, obr. 5 n 6 v odliñnćm mňřftku nchemnticky čelní strnnu bnlfku tiskovÍnpřipraven 6 ho k expedicí a obr. 7 v axonometrickém pohledu vyjímání tiakoviny z balíku podle vynálezu.Výroba balíku z tískovin 2 přicháxejíoích v šupinovitóm útvaru 1 je znázorněna na obr. 1 až 4.Útvar l, ktorý může tvořit úsek deläího supinovitého útvaru přichdzejíoího naprklad od rotaćky, se blíže neznázorněným způsobem, například pomocí pásového dopravníku,pohybuje ve směru šípky 5. V útvaru 1 leží tiskoviny 2 na sobě na způsob šupín, takže každá tiskovína.g leží svou dolní stranou 5 na horní straně g předchozí tiakovíny Ě. Přední hrana ga, ktorá může být hŕbetní hranou tiskoviny Š, je tedy volná, zatínco zadní hrana gb je překryta následující tískovinou g.AÚtvar 1 se pohybuje ve sěru šípky 5 k navíjecínu místu Ž, kde se útvar | svínuje ve svitek Z počínaje předním koncem 15. Jak ukazuje obr. 1 a 2, začíná se se svinováním tak, ze volná přední hrana ga první tiskoviny 3 se svine k dolní straně 5 této první tiskoviny 2. Podle obr. 3 pak pokračuje další svínování ve atejném smyslu, ktorý je znázorněn šlpkou Ě. Svínování útvaru 1 probíhá tedy tak, že přední hrana ga každé tisko viny se zavine zpátky k její dolní straně 4 a tedy směrem od další tiskoviny 2 a ttgSvinování útvaru l ve vysvětleněm smyslu šípky B je, jak bude ještě vysvětlenoxpředpokladem k tomu, aby se tiskoviny 2 daly snadno vyjímat z hotového balíku.Jak ukazuje obr. 4, položí se na konci svínování sa zadní konec 1 b útvaru I pásový obal Š ze vhodného materiálu, například ze silného papíru nebo z plastické hmoty. Šířka obalu 6 odpovídá přibližně šířce tiskovin 3, může však být menší. Obal 6 je o něco delší než jeądělka obvodu hotového svitku Z. Jak ukazuje obr. 4, pokladá se obal 6 na zadní konec lb utvaru I tak, že jeho zadní koncový úsek Šb přesahuje pres zadní konec lb útvaru 1.-0 bal 6 seąsvinuje spo 1 ečgě se zadním konoem lb útvaru 1, přičemž dosedá na vnější stranu svitku 7 » Jak ukazuje obr. 5, přečnívá při úplně navinutém obalu 5 jeho zadní koncový úsek sp přěs pŕšani koncový úsek éa. Oba koncové úseky Égý Gb se pak spolu spojí. Kdáž se například před položením obalu 6 na útvar 1 oba koncové Ěseky 6 a, Sb potŕou vho sànolepicín materiálem, probí~ hd spojení obou koncových useků fa, §§~během svínováníu duiž by k tomu bylo třeba dalších přídavuých opatření. Spojení obou koncových useků še, balu É může přirozeně probíhat 1 jiným způsobem, například při použití plastické főlie Gyaŕentm.Rovněž je možné zvolit obal É takové délky a položit jej na zadní konec lb útvaru 1 tak, aby svým předním koncovým úseken ža byl zavinut mezi poslední vrstvy svinutých tiskovin 3. Jak vyplýva 2 obr. 5 a 6 znázorňujících svítkový balík připraveny k expedici v různěn měřítku, slouží obal § svitku 1 nejen k držení svitku Z pohronadě, nýbrž i k oohrsně tiskovin g. Obal § pak může být vytvořen i tak, že slouží pouze k ochraně tiskovín g a k držení svitku Z se použije přídavneho ovazu, například pásku z plastická hmoty nebo šňůry. Pokud není očhřäna tiskovin g nezbytná, stačí k vytvoření hotovéhc balíku svítek Z ovázat. Obr. 5 ukazuje podrobně vnitřní uspořádání balíku. V důsledku zvoleného smyslu svínování ve směru šípky § na obr. I až 4 není vnitřní strana 3 nejvnitřnějši tiskoviny gj, obrácená do středu svitku 1, ve styku s další tiskovinou 2 ani s třetí. Další tiskovina g dosedd svou vnitřní stranou 4 obrácenou do středutiskovinou 2 svitku 7 pouze na nejvnitřnější tiskovinu 3. Podobne je tomu i u ostatních tiskovin g,. jak je podrobně znázorněno pro třetí tiskovinu g. Toto uspořádání tiskovin Š uvnitř svitku 7 umožňuje rozebírat balík z vnitřku to znamená, že ta tiskovina Ě, která leží uvnitř,-se dá vytáhnout ze svitku 1, aniž by se současně s ní vytahovaly další tiskoviny 3. To jasně ukazuje obr. 7. Z obr. 6 je patrné, že po vytažení nejvnitřnější tiskoviuy Q není další tískovina 3 svou vnitřní stranou 5. obrácenou do středu svitku Z, ve stykus další tiovinou a dá sa tedy bez obtíží vysunout ze svitku Z, aniž by sebou unáěela jakoukoli jinou tiskovinu Š. Totćž platí i pro všechny ostatní tiskoviny 2.Při takověn rozebírání balíku z vnitřku, které probíhá bez obtíže a bez poškození jednotlivých tiskovin, odpadá otvírúní balíku. To znamená §eobal § zůstává zachován kolem svitku Z až do konce jeho rozebírání. Tiskoviny Ě jsou tedy udržovány ve svinutěmcs 268 658 B 2 p 3 stavu i tehdy, kdýž byly exenpláře vy-ňaty z balíku.Tiskoviny g mohou aaujínnt v šupínovitén utvaru 1 jinou vzájemnou polohu, než jak uknzují obr. I až 4. Vhodnou volbou smyslu avinování lze však i v tento případě vyrobit balík ve tvaru svitku, ktorý odpovídá svým uspořádánín balíku podle obr. Š. Když v při~ cházejícín äupínovitém útvaru 1 leží každá tískovina g svou dolní stranou 5 na horní straně následující qiskoviny g, musí se utvar 1 nsvínovst ve snyslu opačnén než Je smysl znázornený šípkou E na obr. I až 4. To znamená, že přední hrane gs první tískovíny 2 senosí svínout nahoru k volné horní straně téže tískovíny 2 PREDMET VYNÁLEZU. 1. způsob výroby expedice schopných balíku tískovin, přichäzcjících v šupínovitćm útvsru, vyznačující se tím, že útvar se svínuje od konce do svitku, přičemž se začíná se zavinováním volné hrany pískoviny na jednom konci útvaru směrem k tě straně téže tiskoviny, která není překryta následující tískovínou, a ve svinování se pokračuje ve stejné smeru.2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že pohybující se útvar se zavinuje od svého předního konce.3. Způsob podle bodu I nebo 2, vyznsčující se tím, že kolem svitku tiskovín se položí obal nebo ovnz držíeí svítek pohromadě4. Způsob podle bodu 3,«vyznačující se tím, že obal nebo ovaz se položí na útvar tiskovin a přesahen přes Jeho zadní konec a svinuje se společně s utvarem.5. Způsob podle bodu 4, vyznačující se tím, že po navínutí obalu nebo ovazu se jeho koncový úsek přečnívaàící přes zsdní konec útvaru tískovín spojí s předcházejícím usekem, s výhodou s druhým koncovým ůsekem obalu nebo ovazu.6. Způsob podle bodu 5, vyznačujíoí se tím, že délka obalu nebo ovazu se zvolí delší než délka obvodu hotového svitku tiskovin a jeho úseky určené ke vzájemnćmu spojení se položí přes sebe.

MPK / Značky

MPK: B65B 25/14

Značky: šupinovitém, přicházejících, balíků, výroby, tiskovin, schopných, způsob, expedice, útvaru

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-268658-zpusob-vyroby-expedice-schopnych-baliku-tiskovin-prichazejicich-v-supinovitem-utvaru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby expedice schopných balíků tiskovin, přicházejících v šupinovitém útvaru</a>

Podobne patenty