Primární taktilní čidlo

Číslo patentu: 268327

Dátum: 14.03.1990

Autori: Volf Jaromír, Mařík Vladimír, Chalupa Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká prímárního taktílního čidle s diskrétníp výstupem. Konstrukcešidla umožňuje pružný doraz a libovolně nastavit práh sepnutí. Čidlo splňuje nároky na taktilní čídla. V současném období rozvoje robotiky je třeba získávat informace o interakci robotus okolním prostredím. Tato informace je získávána prostřednictvím čidel. Tato čidla mohou být rüzného druhu, například vizuální, akustickä, tepelná, taktilní a jiná. Pro nízké náklady na realizaci nabývá stále více na významu taktilní vnímaní subsystému robotu, který vyžaduje spolehlivá, jednoduchá, odolná a otřesuvzdcrná taktilní čidla malých rozměrů a nízká hmotnosti. Protože tato čidla musí splňovat řadu protichůdných požadavků, jsou limitujícím faktorem jak ve výzkumu, ale zejména v aplikaci a využívání taktilních systémů u robotů. Jako primární aktilní čidla jsou dosud nejvíce využívány míkrospínače. Jejich nevýhodou jsou zejména relativně velké rozměry, které jsou naprosto nevyhovující pro realizaci maticových taktilních snimačů. Pro konstrukcí maticového primárního taktilního snímače se totiž požaduje umístit na aktivní plochu tohoto snímače maximálně možný počet primárních taktilních čidel, a tak zajistit vysokou rozpoznávací schopnost navazujícího rozpoznávacího taktilního systému. Primární taktilní snímačemohou být také sestaveny 2 proporcionálních taktilních čidel.Uvedené nedostatky odstraňuje primární taktilní čidlo, sestávající z vodicí desky a ze základní desky, v jejíž dolní části je uloženo spodní víka a ve vodicí desce a základní desce je uložen přítlačný kolík, dosedajíeí na pružný člen, uložený na spodním víku podle vynálezu. Jeho podstata spočíva v tom, že na horní části základní desky jsou uloženy elektrody se zkosenými kontaktními plochami, mezi kterými prochází přítlačný kolik, opatřený nákružkem, tvoříoím doraz a dále opatřený kuželovou částí, tvořící pohyblivý kontakt, přičemž pružný člen je z pryže nebo je to pružina. Konstrukce primárního taktilního čidla 5 dískrétním výstupem a pružným dorazem podlevynálezu umožňuje velmi jednoduše vyrábět miniaturní taktilní čidla vhodná pro použitíu průmyslových robotů. Čidla jsou odolná vůči nárazům, chvěním a silám, vznikajicíchpri dynamickém provozu. Dá se očddvat, že by vyhověla í v náročných prostředích. Další výhodou primárního taktilního čidla podle vynálezu je změna citlivosti, která se dosáhne změnou druhu nebo tlouštky pryže použité na přítlačný člen nebo tuhostí pružiny pružného členu.vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny v popise příkladů jeho provedení podlepriložených výkresů, kde na obr. 1 je v náryse v řezu příkladné provedení primárního taktilního čidla podle vynálezu,na obr. 2 a 3 jsou dvě možné varianty provedení elektrod u primârního taktilního čidla podle vynálezu, přičemž na obr. 2 jsou tyto elektrody tvořeny ze dvou částí a na obr. 3 ze čtyř částí a na obr. 4 je znázorněno schematickyv náryse v řezu další možné provedení primárního taktilního čidla podle vynálezu.Primární taktilní čidlo v provedení podle obr. 1 sestává ze základní desky 2na které jsou v horní částí uloženy elektrody 2 a na nich vodicí deska l. Vodicí deska l a základní deska g jsou spolu pevne sešroubovány nebo jinak spojeny a obě musí být vyrobeny z izolantu. V dolní části je v základní desce uloženo spodní víko 1 a na něm pružný člen É, opatřený kovovým kroužkem g. Ve vodicí desce l, elektrodâch Ž a základní desce 3 je uložen přítlačný kolik 2 s nákružkem 3, který je v části procházející elektrodami 2 zkosen ve tvaru kužele a je svou čelní plochou uložen na pružný člen Q. Přítlačný kolík 2 nebo alespoň jeho kuželová část musí být vyrobena z elektricky vodivého materiálu,poprípade je na ni napařena kovová vrstva. Elektrody Ž mohou být bud podle obr. 2 vytvořeny ze dvou částí, nebo podle obr. 3 ze čtyř částí. Pružný člen É může sestávat podle obrázku 2 válečku z pryže nebo podle neznázorněné varianty z pružiny.V klídovém stavu je primární taktílní čidlo podle vynálezu a podle obr. 1 sepnuto. Přítlačný kolik 2, opatřený nákružkem 3 volně prochází otvorem ve vodicí desce l azákladní desce Z a vlivem působícího tlaku na něj se vzdálí jeho kuželovítá část od zkosene části elektrod 2 a tím dojde k přerušení kontaktu. Nákružek 5 zabraňuje vypadnutípřítlačného kolíku 2, který zároveň svoji čelnou ploškou působí na pružný člen É nebopro případ přítlačných kolíků 2 s malou čelní plochou na kovový kroužek Q, protožev tomto případě hrozí poškození pružneho ćlenu Q, je-li zhotoven z pryžového kotoučku nebo propadnutí přítlačného kolíku 3 při větším průměru pružiny, je-li z ní tento pružný člen § vytvořen. Pružný člen É tuhostí pružiny nebo druhem nebo tlouštkou použité pryže spolu se zkosením styčných ploch elektrod 2 a přítlačnáho kolíku 2 umožňují nastavení prahu sepnutí. Po skončení působení vnějšího tlaku pružnáho členu É zajistí axiálnípohyb přítlačného kolíku Q proti směru dříve působíoího tlaku a zajistí tak obnovení elektrického kontaktu.Další možné provedení primárního taktilního čidla podle vynálezu je nakreslenona obr. 4 a sestává ze základní desky g, na ktere jsou shore uloženy elektrody 2 a na nich vodicí deska l Elektrody 2 mohou podle obr. 2 sestávat ze čtyř částí nebo podleobr. 3 ze dvou částí, popřípadě z více částí. Základní deska 3 je ve spodní části opatřena spodním víkem 1, na kterém je v základní desce g uložen ještě pružný člen É a kovový kroužek Q. Pružný člen Q může podle obrázku sestávat z kotoučku 2 pryže nebo podle neznázorněné varianty z pružiny. Ve vodicí desce l, elektrodách Ž a základní desce Z jev uložen pŕítlačný kolík g s nákružkem 5 a se zaobleným válcovým koncem dříku, kterýje uložen na kovový kroužek Q, který je uložen na pružný člen Q, aby v případě malé čelní plochy na přítlačném kolíku 1 nedooházelo k poškození pružného ćlenu É, je-li tento vyroben z pryže nebo propadnutí přítlačneho kolíku 1 při větším průměru pružiny, je-li tento pružný člen 5 tvcřen pružinou. Vodicí deska l a základní deska g jsou spolu pevně sešroubovány nebo jinak vhodně spojeny, napríklad zašroubovány jedna do druhé a obě vyrobeny z izolantu. Přítlačný kolik 1 nebo alespoň jeho kužalová část musí být vyrobenez elektricky vodivého materiálu, popřípadě na ni napařena kovová vrstva.Funkce tohoto dalšího možného provedení podle obr. A probíhá tak že přítlačný kolík 2 s nákružkem 5 volně prochází otvorem ve vodicí desce l a základní desce g a vlivem působícího tlaku na něj dosedne jeho kuželovitá část na zkosená části elektrod Ž, a tím dojde ke kontaktu. Nákružek 5 zabraňuje vypadnutí přítlačného kolíku 2, který zároveň svou čelní ploškou působí na pružný člen § nebo na kovový kroužek Q. Pružný člen É spolu sa zkosením styčných ploch elektrod 3 a zkosením prítlačnáho kolíku ł umožňují nastavení prahu sepnutí. Po skončení působení vnějšího tlaku pružný člen 5 zajístí axiální pohyb přítlačného kolíku 2 proti směru dříve působícího tlaku a zajistí tak ztrátu elektrického kontaktu. Primární taktilní čidlo podle vynálezu je využitelně ve strojírenském průmyslu přiPrimární taktilní čidlo, eestávající z vodioí desky a ze základní desky, v jejíž dolní části je uloženo spodní víko a ve vodicí oesce a základní desce je uĺožen přítlačný kolík, dosedající na pružný člen, uložený na spodním víku, vyznačující se tím, že na horní části základní desky (2) jsou uloženy elektrody (5).se zkosenými kontaktními plochami mezi kterými prochází přítlačný kolík (3), opatřený nákružkem (4), tvořícím doraz a dále opatřený kuželovou částí, tvořící pohyblivý kontakt, přičemž pružný člen(6) je z pryža nebo je to pružina.

MPK / Značky

MPK: H01H 13/18

Značky: taktilní, čidlo, primární

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-268327-primarni-taktilni-cidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Primární taktilní čidlo</a>

Podobne patenty