Zapojení řiditelného zdroje napětí

Číslo patentu: 267212

Dátum: 12.02.1990

Autor: Horský Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

267 212 vynález se týká zapojení říditelného zdroje napětí sestávujícího z usměrňovuče, třísvorkového stnbilizátoru, odporového děliče,operučního zesilovače u zdroje referenčního napětí.Pre nastavitelné zdroje napětí byly vyvinutý třísvorkové stahílízátory s malým výstupním napětím. Třísvorkové stubilízátory napětí mají obvykle vestavěnou ochranu proti tepelnému přetížení a omezení maximdlního proudu, to je ochranu proti zkratu na výstupu. Neumožňují však nastavitelné omezení výstupního proudu.Uosud známá zapojení používaji k omezení výstupního proudu spínací prvek zupojený mezi řídící vývod třísvorkového stabilizátoru u spoločný vývod zdroje. Sepnutím spínaciho prvku je možné snížit výstupní napětí třísvorkového stabilizátoru na hodnotu typového výstupního nanřtĺ třísvorkového stabilizátoru, které je nejméně 1,2 Y. Výstupní napětí 1,2 V nezaručuje omezení výstupního proudu na předem zvolenou požadovanou hodnotu. To je závažnou nevýhodou pro použití v univerzálních nnpájecích zdrojích, kdo je nastavitel ná velikost muximálního proudn požadována.Uvedené nevýhody dosovadního stavu techniky odstraňuje zapojení řiditelného zdroje napětí podle vynálezu, jehož podstata spočíva v Lom, že řídící vývod třísvorkového stnbilizátoru je spojen jednak přes druhý odpor se společným bodem prvního odporu a proměnného odporu a jednak s anodou svítivé diody, jejíž.katoda je propojena s nnodou diody, které katoda je spojene s výstupom operačního zesilovače. Neínvertující vstup operačního zesilovače je spojen S druhým výstupom usměrňovače a přes referenční odpor jednak se~společnou svorkou zapojení a jednak se spoločným vývodem zdroje referenčního napřtí, jehož výstup je připojen k invertujcímuVýhodou zapojení říditolného zdroje napětí podle vynálezu je možnost nastavení líbovolnćho výstupního proudu od nuly do muxi~ mdlního výstupního proudu třísvorkového stabilizátoru.Sóučasně je svítivou diodou indikován přechod z režimu konstantního výstupnáho napětí do režimu konstatního výstupního proudu.V praxi se zdroje s nastavitelným výstupním napñtím a volitelným výstupním proudem realizuji obvykle jako univerzální dvojité zdroje ohou polarit, s jedním výstupním napätím klndným a druhým výstupním nopčtím záporným. Záporná včtev zdroje se realizuje obdobné jako kladné s třísvorkovým stabilizátorem pro záporné výstupní napětí a príslušnou polaritou usmčrñovače diod a zdroje referenčního napětí. Tím odpadá potřeba samostatného záporného napájecího zdroje pro operační zosilovač, protože operační zesilovače je možné nupájet z výstupů usmőrňovučů kladného a zápornćho zdroje.Vynáloz hlíže objnsní přiložený výkres, kde je znázorněno za pojení říditelného zdroje napětí.První výstup usmőrňovaňe ł je spojen se vstupom třísvorkového stabílizátoru g, jehož výstup je propojen s výstupní svnrkou Q zapojení a současně přes odporový dčlič, tvořoný prvním odporom 3 a 0 zapojení. Řídíoí vývodtřísvorkového stahilizátnru g je spojen jednak přes druhý odpor 1 se spoločným bodom prvního odporu 3 a proměnného odporu § a jednak s anodou svítívć diody §, jejíž kutoda je propojenu s anodou diody g. Katnda diody Q je připojena k výstupu operačního zesilovače łg. Neinvertující vstup operučního zesilovače 39 je spojon s druhým výstupom usměrňovačo l u současně přes referonční odpor lg jednak se spoločnou svorkou Q zapojení a jednak se spoločným vývodem zdroje lg referenčniho napětí, jehož výstup je připojon k invertující~.mu vstupu nperačního zesilovače lg.Velikost výstupního proudu zapojení je měřena pomocí úbytku napětí na referenčním odporu lg. Toto napětí je porovnáno s napětim zdroje łł referenčního napětí, jehož velikost je nastavena na hodnotu odpovídající požadované maximální velikosti výstupniho proudu. Je-li výstupní proud zapojení menší než nastavený maximální výstupní267 212 proud je na výstupu oeračního zesilovače łg kladné výstupní na~ pčtf n svítivá dioda Q a dioda g je pôlována V závěrném smčru. Zapojení pracuje v režimu stabilizace napětí. Uosúhne-li velikost výstupního nroudu zapojení hodnotu zvolenou na zdroji łł referenčního napětí, poklesne napětí na výstupu operačního zesilovače łg,svítivá dioda § a dioda g se stává vodivou a napětí na výstupní.svorce Q zapojení klesá ťak dlouho, až výstupní proud zapojení po~ klesne na sťrnovennu hodnotu. Velikost nastaveného maximálního proudu je určena hodnotou referenčního odporu łg a velikosti napětízdroje łł referenčního napětí.Zapojení podle vynálezu je vhodné pro konstrukcí stejnosmčrných napájecích zdrojů s nastavitelným omezením velikosti výstup~ ního proudu.Mohou to být Vestavěné zdroje nejrůznějších elektronických za~ řízení i univerzální napájecí zdroja.Zapojení řídítelného zdroje napětí sestávající z usměrňovače, třísvorkového stabilizátoru, odporového děliče, operučního zesilovače a zdroje referenčního napětí, kde prvni výstup usměr~ ñovače je spojen so vstupem třísvorkového stabilizátoru, jehož výstup je spojen s výstupní svorkou zapojení a současně přes odporový dělič, tvořený prvním odporom a proměnným odporom, se spoločnou Svorkou zapojení, vyznačující se tím, že řídící vývod třisvorkovóho stabilizátoru (2) je spojen jednak přes druhý odpor(7) se spoločným bodom prvního odporu (4) a proměnného odporu (5) a jednak s anodou svítivé diody (8), jejíž kntodu je propojena s anodou diody (9), ktoré katoda je spojena s výstupom operační~ ho zesilovače (10). přičemž neinvertující vstup operačního zesiw lovače (10) je spojen s druhým výstupom usmňrňovače (1) u současně přes referenční odpor (12) jednak se spoločnou svorkou (6) znpoo jení u jednak se spoločným vývodem zdroje (11) reforenčního napě~ tí, jehož výstup je připojen k invertujíoímu vstupu operačního

MPK / Značky

MPK: H02J 9/06

Značky: zapojení, řiditelného, napětí, zdroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-267212-zapojeni-riditelneho-zdroje-napeti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení řiditelného zdroje napětí</a>

Podobne patenty