Nástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území

Číslo patentu: 266412

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sehoř Karel, Pekárek Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Správné datum přihlášení popisu vynálezu jeFederálni úřad pro vynálezyVynález se týká nástavce pro uložení ocelové konstrukce budovy na si 1 ně.poddolovaném území a řeší ěasově nenáročnou a ekonomicky úspornou rektifikaci budovy.V současné době se rektifikace ocelových konstrukcí budov zajištuje například provedením konstrukce kotvení nad terénem,kdy ocelová konstrukce se zvedá podle potřeb lisy, jež se ukládají do připravených kapes nebo pod navařené konzoly ocelových sloupů konstrukcí.Nevýhodou této rektifikace je, že klade poměrně značné nárokyna prostor, přičemž v případě budovy umístěné ve atísněných prostorových poměrech, například v kolejišti, nelze této rektirikace použít. Navíc při každém vyrovnávání terénu je nutno provést i rektifikaci budovy. Jinou možností založení je umístit kotvení pod úrovní terénu.Zajištění rektifikovatelnosti se provádí ohrazením konstrukce kotvení ochrannou zdí o takových rozměrech, aby se ke kotvení vešel lis 1 s obsluhujícím pracovníkem. Nevýhodou tohoto druhu rektifikace jsou poměrně nákladné stavební úpravy ochranné zdí, jež je nutno provádět při každém vyrovnání terénu. Rovněž je nevýhodou to, že i drobné rektifikace jsou nákladné a vyžadují přerušení provozu budovy na delší časové období. Společnou nevýhodou obou druhů provedení je nutnost nadvařování kotevních šroubů při velkých rektifikacích, čímž se snižuje jejich únosnost.Uvedené nedostatky se odstraní nástavcem pro založení ocelové konstrukce budovy na poddolovaném území podle vynálezu,jehož podstatou je, že sestává ze svislého nosného dříku, k jehožhornímu konci je svorníky připevněno patní ložisko a jenž je svým dolním konoem připevněn ke kotevnímu roštu ukotvenému do základů kotevními šrouby, jejichž matice jsou ve vertikálních trubkách, jejichž dolní části jsou upevněny na kotevním roštua jejichž horní konce s výškovou úrovni stejnou jako je výškové úroveň nosného dříku, jsou opetřeny podpěrnými deskami pro lisy a zarážkami pro osazení kotevních šroubů.Výhodou nástavce podle vynálezu je, že při jeho použití jsou drobnější rektifikace časově nenáročné a ekonomicky úsporné. Výhodou je rovněž to, že do vyčerpání výškové rezervy při zvbdání terénu není rektifikace nutná,.přičemž konstrukce kotvení nelebírá prostor nad terénem a nákladné stavební úpravy nejsou nutné.Na přiloženém výkresu je znázorněno příkladné provedení nástavce pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území podle vynálezu, kde obr. 1 je jeho nárys včetně uloženého konce sloupu ocelové konstrukce budovy a obr. 2 je jeho bokorys. jNástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území v příkladném provedení podle vynálezu sestává ze svislého nosného dříku g, k jehož hornímu konci je svorníky Q připevněno patní ložisko 3. Svým dolním koncem je nosný dřík g připevněn ke kotevnímu roštu 1, křížového půdorysu, ukotvenému do základů dvěmą kotevními šrouby Ž, prooházejíoími konci dvou protějších ramen roštu 2. Matice kotevních šroubů Ž jsou ve ver tikálních trubkáoh §, jejichž dolní části jsou upevněny na kotevnín roštu 1. Horní konce trubek § s výškovou úrovni stejnou,jako je výškové úroveň nosného dříku g,jsou opatřeny podpěrnými deskami 1 pro hydraulické lisy 19 a zarážkami § pro osazení kotevních šroubů Ž.V případě předpokledu velkých tlaků jsou rošty 3 usezeny na zá~ kladovém plechu.Při rektifikaci ocelové konstrukce budovy se nejdříve uloží na podpěrné desky 1 trubek § hydraulické lisy lg. Na lisyg se položí pomocné nosníky 1 J které se svými horními přírubami opřou o konzoly lg sloupu 1. Poüm se jednotlivé sloupy 1 zvedají. Dálenásleduje povolení šroubů 2 patního ložiska 5 a mezi patní ložisko 5 s konec nosného dříku g.se vloží potřebný počet podložek. Pak se šrouby 2 patního ložiska 5 utáhnou a snížením zdvihu hydraulických lisů 19 se sloup 1 ocelové konstrukce uloží opět na patní ložisko 5. Ne závěr se lisy lg a pomocné nosníky 11 odstraní. Tato rektifikace se používá při malých zvedáních ocelové konstrukce do 50 mm.Nástaveo pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území,vyznečený tím, že sestává ze svislého nosného dřiku (2), k jehož hornímu konci je svorníky (9) připevněno patní ložísko (4) a jenž je svým dolním koncem připevněnke kotevnímu roštu (3) ukotýenému do základů kotevními šrouby (5),jejichž matice jsou ve vertikálních trubkách (6), jejichž dolní části jsou upevněny na kotevním roštu (3) a jejichž horní konce s výškovou úrovni stejnou jako je výškové úroveň nosného dříku (2),jsou opatřeny podpěrnými deskami (7) pro lisy (10) a záražkami (8) pro osazení kotevních šroubů (5).

MPK / Značky

MPK: E02D 35/00, E04G 23/06

Značky: silně, území, budovy, poddolovaném, konstrukce, ocelové, nástavec, založení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-266412-nastavec-pro-zalozeni-ocelove-konstrukce-budovy-na-silne-poddolovanem-uzemi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástavec pro založení ocelové konstrukce budovy na silně poddolovaném území</a>

Podobne patenty