Zařízení na výrobu plášťů nádrží ze sklolaminátu

Číslo patentu: 265769

Dátum: 14.11.1989

Autor: Holečko Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení na výrobu pláštů celistvých nádrží ze eklolaminátu a podobných vrstvených s vytvrditelných materiálů, které jsou opatřeny průlezem a kalníkem.Pro podobné účely je dosud známé například zařízení na výrobu oelistvých nádrží ze sklolaminátu podle československého A 0 č. 205 855, jehož podstata spočíva v tom, že je vytvořen nafukovací vak ve tvaru vyráběne nádrže. který je uložen na nosné truboe, která je uspořádána v radiálním směru k podélné ose nafukovacího vaku. Tato nosná trubka je v místě podélné osy vaku spojená stabilizačními lany s čelními stenami nafukovacího vaku. Takto vytvorené zařízení dovoluje vyrábět celistvé nádrže bez lepených spojů, avšak jen menších rozměrů a délek. Při větších rozměreoh nádrží je totiž stabilita nafouknutého vaku menšía způsobuje geometrické nepřesnosti vyráběné nádrže.Další nevýhodou shore popsaného zařízení je to, že nafukovací vak netvoří pro laminova ní dostatečně pevný podklad, nebot se v místech laminování prohýba, a ruční laminováníje proto pracné a lze jen obtížné dosáhnout rovnoměrnou a kvalitní vrstvu zhutñovaného laminátu. vlivem působení tepla při polymerizaci živice, separováním, při čištění a při vytahování z nádrží se vaky brzy znehodnocují. Navíc se při opakované výrobě nedá zajistit stálost tvaru vyrábšnýoh nádrží.Výše uvedené nedostatky odstraňuje zařízení na výrobu pláštn celistvých nádrží zesklolaminátu nebo jiných vrstvených a vytvrditelných materiálů, opatřených zejména průlezema kalníkem, které má rozebíratelné jádro uspořádené v provozním stavu na otočném hřídeli uloženém v otevřených ložiskových těleseoh vytvořených ve stojanech, podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že otočný hřídel sestává z levé a z pravé části,které jsou navzájom spojeny svorníkem. Na tomto otočném hřídelí jsou vnitřními a středními matícemi upevněny vnitřní vložky, pro uchycení středních díloů a horního dílce jadra, a vnější vložky, na kterých jsou upevněny svazky vnějších dílců, sevřených objímkamí. vnější, střední i horní dílec jsou na svých čelních stranách opatřeny dosedacími plochami, které vytvářejí po sestavení kuželovitý zámek. vnější dílce jsou k hornímu dílci a středním dílcům přitlačovány maticemi,které doeedají na rozpěrné kroužky, mezi nimiž a vnějšími dílci je uložen prstenec. Přitom alespoň na jedné straně je matice, rozpěrný kroužek a prstenec uložen na pouzdru posuvnámpo otočněm hřídeli, které je opatřeno vedením a maticí přitlačováno ke střední matici. Natakto vytvořenem celistvém, pevnám jádru je šroubovými spojí upevněn kalník a šroubem přes podložky i spodní části průlezu a jeho víko.Hlavní výhody zařízení podle vynálezu spočívají v tom, že rozebíretelné jádro tvoří pevný podklad pro laminování, které je tak méně pracné, a dosahuje se kvalitní, dobře zhutñované vrstvy za hygienicky lepších podmínek. Další výhoda spočívá v nepoměrně větší životnosti rozebíratelného jádra,než je životnost nafukovacího vaku a zejména stálost tvaru vyrobených nádrží. zařízení podle vynáleau je obzvláště výhodné pro výrobu tenkostěnných maloobjemových nádrží. Předností zařízení je také to, že umožňuje přizpůsobení technologie výroby nádrží nainstalování předem zhotovsněho laminátového průlezu i ka 1 níku,které je možno přiložit na uvedené rozebíratelná jádro a pak lamínovat celou nádrž.vynález bude dále zevrubněji objasněn za pomoci příkladu konkrétního provedení znázorněného na výkrese, kde obr 1 představuje podélný řez zařízením podle vynálezu v pracovní poloze a obr. 2 příčný řez zařízením.Rozebíratelné jádro zařízení na výrobu plášłñ nádrží ze sklolaminátu podle vynálezu je uložené na otočném hŕídeli, který je svými vnějšími částmi uložen v mechanicky výsuvných ložiskových tělesech gg, ve kterých vykonává otáčivý pohyb pomocí ramena gg nebo jiného neznázorněného pohonu. Otočný hřídel sestává z levé části l a pravé části g, které jsou vzájemné spojené svorníkem gl. Na levé části l i pravé části g hřídele jsou uložené vnitřní vložky 3, upevněně pomocí vnitřních matic lg, a vnější vložky 1, které jsou upevněné středními matioemi ll. Na vnitřních vložkách Q jsou uložený střední dílce á a dělený horní dílec Q, které jsou na obou čelních stranách opatřeny kuželovými plochami, které tvoří dosedaoíplochy kuželového zámku gg. Na vnějších vložkách A daných vnějších dílců 1, které jsou sevřené objímkami 15 a na vnitřní čelní straně přivrácené středním dílcům Q opatřené kuželovou plochou, tvořící dosedací plochu kuželového zámku.Svazky vnějších dílcú 1 jsou na vnějších vložkách A a spolu s nimi na otočném hřídeli zajiště jsou uloženy svazky segmentovitě uspořá ny z vnitřní strany středními matioemi ll a zevně prstenci gl, na které dosedají rozpěrné kroužky gg přitlačované vnějšími maticemi gg. Na pravé části g hřídele jsou prstenec głi rozpěrný kroužek gg nasunuty na pouzdru lg opatřeném posuvným vedením gg a přitlačovány vnější maticí gg. Pouzdra gg je na této straně přitlačováno pouzdrovou maticí 33 ke střední matici ll. Střední dílce á a horní díleo Q, stejně jako segmentovitě uspořádané vnější díloe 1, je možné propojit upínkami nebo spojovacími šrouby 32, takže se dosáhne vyšší tuhosti rozebíratelného jádra. Na smontované rozebíratelné jádro se připevní šroubovými spoji § kalník 3. Je-li kalník g menší než otvor průlezu do nádrže, nemusí být dělený. Rozebíratelné spodní části průlezu lg a víko ll průlezu jsou připevněny k hornímu dílcise zařízením na výrobu pláščů nádrží ze sklolaminátu podle vynálezu se pracuje následu jícím způsobem. Pomocí mechanicky vysouvatelných otevřených ložiskových těles gg na stojanech gg, neznázorněných podstavců, upraveného stolu a nastavitelné výškové rozpěrky je možné smontovat části rozebiratelného jadra zařízení rychle a v různém pořadí. Nejvýhodnějšívšak je smontovat nejprve svazky vnějších dílců 1 s příslušenstvím jako jeden kompletní montážní celek. Ten sestává z levé části l hřídele, vnější matice gg rozpěrného kroužkugg, prstence gl vnějšího díloe 1 sevřeného objímkou 5 a nasunutého na vnější vložce A,střední matice ll, vnitřní vložky g podepřené vnitřní maticí lg. Na pravou část g hřídele, na němž je upevněno vyčnívající vedení gg pouzdra łgj se namontuje nejprve pouzdrová matice gg, na pouzdro lg se našroubuje vnější matice gg a pouzdro lg se nasune na hřídel. Pakse uloží rozpěrný kroužek gg, prstenec gl, vnější dílce 1 sevřené objímkou lg, vnější vložka A, našroubuje se střední matice ll, nasune vnitřní vložka Ä a našroubuje vnitřní maticelg. Montážní celek upevněný na levé části l hřídele se jedním koncem uloží na výškově stavitehň, otevřené ložiskové těleso 3 a druhý konec hřídele se uloží na výškově přestavitelnou podpěru, která není znázorněna a je uložená ve středu jádra. Montážní celek upevněný napravé části g hřídele se uloží do druhého otevřeného ložiskového tělesa gg a rovněž na výškově přestavitelnou podpěru. Poté se levá část l a pravá část g hřídele spojí pomocí svorníku 21. Výškově přestavitelná podpěra se pak odstraní, načež se na neznázorněném montážním podstavci postupně montují střední dílce § přibližně ve tvaru válcové výseče a horní dílec É. Osovým posuvem pouzdra lg a vnějších dílců, které jsou na něm upevněny, prostřednictvím vnějšíoh matic 33 se nastaví podélný rozměr rozebíratelného jádra. Vnitřními-maticemi lg se nastaví a upevní vnitřní vložky 1. Poté se odstraní montážní podstavec a na spodní střední dílce se šroubovými spojí namontuje rozebíratelný kalník g. Nakonec se k hornímu dílci § připevní pomocí šroubu lg, podložky gg a horní podložky lg spodní část průletulg uložená do víka ll průlezu. Po nalaminování stěny nádrže a po částečném vytvrdnutí laminátu se části rozebíratelného jádra postupně odstraní otvorem průlezu a levá část l a praváčást 3 hřídele se odstraní technologickými otvory v čelech pláště nádrže.Zařízení na výrobu pláščů nádrží ze sklolaminátu neho jiných vrstvených a vytvrditelných materiálů, opatřených zejména průlezem a kalníkem, které má rozebiratelné jádro uspořádané V praoovním stavu na otočném hřídeli uloženém V otevřených ložiskových tělesech vytvořených ve stojanech, vyznačující se tím, že otočný hřídel sestává z levé části (1) a z pravé části (2), které jsou spojené svorníkem (27) a na nichž jsou vnitřními maticemi (16) a středními maticemi (17) upevněny vnitřní vložky (3), na kterých jsou uchyceny střední dílce(5) a horní dílec (6) rozebíratelného jadra, a vnější vložky (4), na kterých jsou upevněny svazky vnějších dílců (7) sevřených objímkami (15) a opatřených na čelních stranách, stejně jako střední dílce (5) a horní dílec (6) dosedaoími plochami kuželovitého zámku (25), přičemž vnější dílce (7) jsou prstenci (21) uloženými zevně na hřídeli, na které dosedají rozpěrnékroužky (20) a vnější matice (22), přitlačeny k hornimu dilci (6) a střednim dilcům (5),přičemž prstenec (21), rozpěrný kroužek (20) a vnější matice (22) jsou alespoň na levé části (1) a/nebo pravé části (2) hřídele uloženy prostřednictvím pouzdra (19) opatřeného vedením (28), které je pouzdrovou maticí (18) přitlačeno ke střeáni matici (17) na téže části hřidele, takže vnější dílce (7) vytvářeji se středními dílci (5) a horním dilcem(6) celistvé, pevné jádro, na kterém je šroubovými spojí (B) upevněn Kalník (9) a šroubem(14) přes podložku (13) spodní části průlezu (10), k nimiž je přes horní podložku (12) přisazeno víko (11) prúlezu.

MPK / Značky

MPK: B32B 1/02

Značky: sklolaminátu, výrobu, plastů, zařízení, nádrží

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265769-zarizeni-na-vyrobu-plastu-nadrzi-ze-sklolaminatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na výrobu plášťů nádrží ze sklolaminátu</a>

Podobne patenty