Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na zápustky

Číslo patentu: 265698

Dátum: 14.11.1989

Autori: Krs František, Kučerová Radomíra

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká automatické směšovací hlavy pro nanášeni maziva na zápustky, která obsahujevzduchovou část a část pro vstup maziva.V současné době nanâšení maziva na zápustky bývá prováděno směšovací hlavou využívající principu mazací komůrky, v níž je umístěn pohyblivýváleěek, který střídavě~uvo 1 ňuje přívod mazi~ va a vzduchu.-Natoěení osy výstupní trysky je možné jen v rozsahu 0 ° až 45 °. Dalěí nevýhodou je náročná výroba pohyblivého vá 1 ečkuQ Nanášení maziva na zápustky může hýt prováděno směšovací hlavou, precující na principu injektoru. Mazivo je přiváděno do tělesa trysky současně se vzduchem,a to ve stejném směru jako je vystřikováno. Nevýhodou konstrukčního uspořádání je možnost natočení osy výstupní trysky jen v rozsahu 10 ° a časté poruchovost zařízení, způsobené obtížným utěsněním pohyblivých částí.Uvedené nevýhody dosavadního stavu techniky do značné míry odstraňuje~automatická směšovací hlava pro nanášení maziva pod~ le vynälezu, jejíž podstata spočíva v tom, že těleso směšovací hlavy je tvaru hranolu, jehož boční stěna je opatřena kruhovým vybráním ve spodní části zúženým a propojeným jednak s výstupní částí odstupñované kruhové dutiny a jednak s kanálkem ústícím na protilehlě straně tělesa, na níž je upevněna membrána pomocí hranatého víka s kruhovým vybráním, a která je opatřena kruhovým odstupňovaným vybráním ústícím do kruhové dutiny,v níž je ě uložen ovládací píst s pružinou. Odstupňovaná kruhové dutina,propojující horní stranu tělesa směšovací hlavy a podstavu,je opatřena ve vstupní části závitem, který je v záběru se závitem regulační jehly, jejíž hrot vyplňuje dutinu mazací trysky, která je nepohyblivě uložena v dutině rozprašovací trysky, jejíž závit je v záběru se závitem výstupní části odstupňované kruhovéVýhodou automatické směšovací hlavy podle vynálezu je možnost hatočení osy výstupní trysky do 1 ibovo 1 néVP° 1 °hY- Mn°ž 3 tVĺ mazací emulse je přímo řízeno délkou doby přívodu tlakového vzduchu. Konstrukční uspořádání tělesa směšovací hlavy umožňujetangenciální vývod mazací emulse a pro malé rozměry může být těleso směšovací hlavy instalováno v pracovním prostoru lisu,případně na přenášecím zařízení. Velikost nastřihnutého obraz ce lze měnit pomocí škrtící jamy a trysky.vynález blíže objasní výkresy, kds na obr. 1 je podélný řez automatickou směšovací hlavou a na obr. 2 je znázorněn příěný řez automatickou směšovací hlavou. ATěleso J, směšovací hlavy je tvaru hranolu. Jeho bočnístěna je opatřena kruhovým vybráním gps spodní části zúženyma propojenym s výstupní částí odstupñované kruhové dutiny 3a s kanálkem i ústícím na protilehlťstraně hranolu. Tato protilehlá strana tělesa 1 I. směšovací hlavy, na níž ,je upevněna membrána j pomocí hranatého víka 6 s lcruhovým vybráním, je opatřena kruhovym odstupňovanym vybráním 1 ústícím do kruhové duti- i ny 8. V kruhové dutiñě g je uložen ovládací píst 2 s pružinou 1 g. Odstupňovaná kruhové dutina ąypropojující horní stranu tělesa i směšovací hlavy s podstavca, je opatřena ve vstupní části závitem, který ,je v záběru se závitem regulační ,jehly łL. Hrotregulační jehly LL vyplňuje dutinu mazací trysky 1,3, která.je nepohyblivě uložena v dutině rozprašovací trysky Q, jejíž závit je v záběru se závitem výstupní ěásti odstupňovaně kruho vé dutiny 3. Průměr kruhového odstupňovaného vybraní 1 je stej-LV V ný s průměrem kruhového vybraní hranatého víka 6. Ovládací pístQ dosedá přes kruhovou podložku li na-membránu 2.Do kruhového vybraní g, které .je ve spodní části zúžené,je přiveden tlakový vzduch. část tlakověho vzduchu je přivedena kanálkem i do prostoru mezi membránu 5 a hranaté víko 6 As kruhovým vybráním. Membrána 5 přes kruhovou podložku M stlačuje ovládací píst 2, který otevírá vstup maziva do mazací trys ky 1 g. Další část tlakového vzduchu ,je přivedsna do výstupní části odstupňované kruhové dutiny 3 k rozpraěovací trysce l , 265698.R 34 kde strhává mazací tekutinu a rozprašuje ji do prostoru. Mazivo je přivedeno do prostoru mezi membránu 5 a ovládací píst 2,kde je uzavřeno dokud není ovládací píst Q stlačen a neuvolní prüchod maziva do mazací trysky łg. Dutinu mazací prysky gg vyplňuje regulační jehla Lł, kterou je možno nastavit rozprašovaňé množství maziva.Automatická směšovací hlava podle vynálezu je vhodná pro nanašení maziva na zápustky, zejména u kovacích lisů a bucharů,Au nichž se zavádí automatizace a mechanizace.Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na.zápustky,sestávající ze vzduchové části a z části pro vstup-maziva,vyznačující se tím, že těleso (1) směšovací hlavy-má tvar hranolu, jehož boční stěna je opatřena kruhovým vybrá- j ním (2),ve spodní části zúženym a propojeným jednak s výstupní částí odstupňované kruhové dutiny (3) a jednak s kanálkem (4) ústícím na přotilehlé straně tělesa (1), na níž je upevněnà membrána (5) pomocí hranatého víka (6) s kruhovým vybráním, a která je opatřena kruhovym odstupňovaným vybráním (7) ústíjcím do kruhové dutiny (8),v níž je uložen ovládací píst (9)s pŕužinou (10), přičemž odstupňovená kruhová dutina (3)jpropojující horní stranu těleaa (1) směšovací hlavy a podstavu/je opatřena ve vstupñí části závitem, který je v záběru se závitem regulační jehly (11), jejíž hrot vyplňuje dutinu mazací trysky (12), která je nepohyblivě uložena v dutině rozprašovací trysky (13), jejíž závit je v záöěru se závitem výstupní částiodstupňóvané kruhové dutiny (3).

MPK / Značky

MPK: B21J 3/00

Značky: nanášení, směšovací, zápustky, maziva, automatická, hlava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265698-automaticka-smesovaci-hlava-pro-nanaseni-maziva-na-zapustky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Automatická směšovací hlava pro nanášení maziva na zápustky</a>

Podobne patenty