Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ivynález se týká koaxiálního eplikátoru pro elektromagnetic vkou hypertermií tělních dutín, odvozeného od koaxiálního vedení.Pro léčbu zhoubných nádorů se používá doplňující terapie V kombinaci s radíoterapií nebo chemoterapií, která spočívá V tom, že nádorová tkáň se po dobu 30 až 45 min udržuje v rozme zí hypertermických teplot, tj. 42 až 45 °C. Samotná hypertermievyvolává jenom dočasné e neúplné zmenšení nádorových ložisek. Je-li kombinována nepř. s léčbou zářením, dociluje se kombinací obou metod významného potenciačního účinku. Je to dáno tím, že ionizující záření usmrcuje pouze dobře kyslíkem zásobené rostouoí nádorové buňky, zatímco střední část nádoru, špatné zásobená kyslíkem může přežít ozáření ionizujícím zářením bez vážného poškození a po určité době způsobuje recidivu nádoru. Kombinovanáléčba radioterapie s hypertermií vykazuje přibližně dvojnásobnezvýšení vyléčených pacientů oproti samotné radioterapii. Úspěch léčby je závislý na mnoha aspektech, v neposlední ředě na dosažení rovnoměrného rozložení teploty v nádorové tkání, to znamená,eby nádorové bunky obsažené V objemu nádoru byly všechny ohřáty na teploty v rozmezí 42 až 45 °C. Teplotní rozložení v nádoru závisí na tvaru elektromagnetického pole, kmitočtu, dielektrických a tepelných perametrech nádoru. V případě, že dielektrické a tepelné parametry jsou různé, je nutné volit takovou metodu ohřevu,která podmínky dosažení hypertermickýoh teplot v celém nádoru zajístí. U nádorů přístupných s povrchu těla je uvedená problematika řešitelná Budvse provádí ohřev standardním wlnovodným aplikátorem a tvarovéní tepelného pole se provádí změnou chlazenív určitých místech, nebo lépe pomocí invezních aplikátorů, kterými se vytvaruje tepelné pole potřebných vlastností. Při ohřevu tělních dutín se používají koaxiální aplikátory, které vyzařují válcovou vlnu,a proto mají menší hloubku ohřevu než aplikátory vlnovodné vyząřující rovinnou vlnu.Hlavní nevýhodou dosud konstruovaných aplikátorů odvozených od koaxiálního vedení je, že tyto aplikátory mají měrný útlum podél vyzařovací struktury konstantní. Tím dochází k největšímu ohřevu biologické tkáně v blízkosti budícího prvku a pro vyhřátí většího objemu je nutné bezpodmínečně toto exponované místo chladit. V případě, že nádorová oblast má.erovnatelnou délku s délkou aplikátoru, jsou hypertermické teploty pouze ve středu nádoru. Aplikátory pro ohřev delších nádorů se obtížně zavádějí vzhledem k velkým rozměrům neohebné části, která je tvořena aplikátorem a konstrukčním napojením na koaxiální kabel.Výše uvedené nedostatkyodstraňuje koaxiální aplikátor podle vynálezu. Jeden zářič dipólu koaxiálního aplikátoru je zapojen na vnitřní a druhý zářič na vnější vodič koaxialního kabelu. Podstatou koaxiálního aplikátoru podle vynálezu je, že oba dva záříče dipólu mají tvar kuželů e najmenším průměrem v místě svého vybuzení. směrem k oběma koncům koaxiálního aplikátoru se jejich průměry zvětšují na stejný průměr a to maximálně na dvojnásobok průměru koaxiálního kabelu. Délka kuželů, které tvoří zářiče dipólu, je úměrná frekvenciuelektromagnetického záření a požadované charakteristice koaxiálního aplíkátoru. Oba dva zářiče jsou umíetěny ve společném dielektrickém krytu, kde jsou obklopeny díelektrickým prostredím. S výhodou lze použít jako dielektrické prostředí dielektriokou tekutinu s relativní dielektrickou konstantou 40 až 80 v tomtopřípadě je na dielektrický kryt napojena hadice pro přívod této dielektrické tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit délku koaxiálního aplikátoru. Při použití dielektrické tekutiny s relativní dielektrickou konstantou 40 až 80 docílíme zároveň i chladících účinku.Jeden příklad uspořádání koaxiálního aplikátoru podle,vynálezu je uveden na přiloženém výkresu, který znázorňuje řez tímto koaxiálním eplikátoremUvnitř dielektrického krytu l, který současně tvoří mechanickou ochranu,jsou umíetěny dva záříče g, Ž dipólu. Jeden zářič g je připojen na vnitřní vodič koaxiálního kabelu 3 a druhý zářič 1 na jeho vnější vodič. Oba dva zářiče mají tvar kuželů, jejichž nejmenší průměr je V místě jejich vybuzení. směrem k oběma koncům koaxiálního aplikátoru se průměry kuželů zvětšují,a to maximálně na dvojnásobok průměru koaxiálního kabelu io Délka ku želůizářičů g, Ž je úměrná frekvenci elektromagnetického zářenía požadované charakteristice koaxiálního aplikátoru, což je dáno jeho použitím. Zářiče g, 2 jsou v dielektrickém krytu l obklopeny dielektrickým prostředím Ž, které umožňuje měnit délku koaxiálního aplikátoru pro danou frekvenci. Jako dielektrícké prostředí Ž lze použít dielektrickou tekutinu s relativní dielektrickou konstantou 40 až 80, například áeíonizovanou vodu, která má navíc vzhledem ke své cirkulaci í chladící účinky a zvyšuje hloubkový účinek ohřevu. V tomto případě je na dielektrický kryt l napojena ještě hadice pro přívod dielektrické tekutiny, což není naZářič g dipólu, který je připojen na Vnitřní vodič koaxiál ního kabelu 5 může mít zabudováno teplotní čídlo pro indikacíKbaxiální aplikátor se připojí na generátor frekvence, čímž dojde k vyzařování energie dípólem, tvořeným zářiči g, Ž ve forměválcových vln. Tato energie způsobuje ohřev tkáná a to rovnomerně podél koaxiálního aplikátoru.Jako konkrétní příklad lze uvést uspořádání koaxiálního aplíkátoru pro frekvenci 40 MZ. V tomto případě je celková délka obou zářičů g, 2 dipőlu 45 mm a maximální průměr 8 mm. Pro dosažení rovnoměrné teploty podél koaxiálního aplikátoru maji zářiče g, Ž tvar kuželů. Vnitřní vodič koaxiálního kabelu A je zapojen na první záříč g o délce 18 mm, jehož základna přechází ve válec o stejném průměru a délce 6 mm. Druhý zářič Ž, připojenýna vnější vodič koaxiálního kabelu 5, má kuželovitou část o délce 12 mm, která opět přechází ve válec délky 6 mm. V tomto případě je vrchol kužele prvního zářiče g zapojen na vnitřní vodič koaxiálního kabelu 3, jehož izolace prochází druhým zářičem 2,který je připojen vlastně na vnější stínění koaxiálního kabelu 5.Koaxiální aplikátor, jehož jeden zářič dipőlu je zapojen na vnitřní a druhý záříč na vnější vodič koaxiálního kabeluvyznačující se tím, že oba zářiče /2, 3/ dipőlu mají tvar kuželů s nejmenším průměrem v místě svého vybuzení, směrem k oběma koncům koaxiálního aplíkátoru jsou jejich průměry zvětšeny na stejný průměą a to maximálně na dvojnásobek průměru koaxiálního kabelu /4/ a délka kuželů tvořících zářiče /2, 3/ je úměŕná frekvenci elektromagnetického záření a požadované oharakteristice koaxiálního aplikátoru, přičemž oba zářiče/2, 3/ jsou umístěny v dielektrickém krytu /1/ a jsou v něm obklopeny díelektrickým prostředím /5/.Koaxiální aplikátor podle bodu l,vyznačující se tím, že na dielektrický kryt /1/ je napojena hadice pro přívod dielektrické tekutiny s relativní dielektrickou konetantou 40 až 80,tvořící díelektrické prostředí /5/.Koaxiální ap 1 ikátorpodle bodu 1 a 2,vyznačující se tím, že uvnitř záříče 2, připojeného na vnitřní vodič koaxiálního ka belu /44 je umístěno teplotní čidlo.

MPK / Značky

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, hypertermii, koaxiální

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265654-koaxialni-aplikator-pro-hypertermii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koaxiální aplikátor pro hypertermii</a>

Podobne patenty