Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel

Číslo patentu: 265393

Dátum: 13.10.1989

Autor: Wolf Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká způsobu úpravy polyesterových tavných 1 epidel v podobě nekonečného drátu působením vnějšího tepelného zdroje a soustsvy postupně se zužujících tunelovitých prostorů,jimiž upravovaný drát prochází, na přesný kruhový průřez s dodržením předepsaných tolerancí.Tavné lepidla, převážně na polyamidové, méně již na polyesterové bázi, používaná v obuvnickém průmyslu pro napínání svršků obuvi na stělku, ve velké míře zprecovávaná ve formě granulátu, jsou v poslední době nahrazována tavnými lepidly ve formě drátu přesného kruhového průřezu. Lepidla, z nichž se tevenina vytváří odtevováním konce drátu, urychlující proces napínání, omezují energeticky náročný způsob tevení a usnadňují dopravu taveniny lepidla k místu slepu. Jejich počáteční zpracování a vytvarování do podoby zmíněného drátu způsobem vytlečování zubovými čerpadly nebo vytlačovecími stroji, s následnou kalibrecí na přesně požadovaný průměr, vyžaduje poměrně vysoký podíl elifatických kyselín ve struktuře, potřebný k dosažení vyšší strukturní pevnosti polymeru. Zvýšená strukturní pevnost je však spojene s nevýhodou prodloužené doby tuhnutí taveniny lepidla po jeho aplikaci na spojovaný svršeh a tím i snížení rychlosti technologických operací při napínání svršků obuvi.Lepidla s nižší strukturní pevností, oproštěná od popsených nedostatku, je však nutno tvarovat do drátu s presným kruhovým průřezem odlišným způsobem Proto byl vyprecován způsob úpravy polyesterových tavných lepidel v podobě nekonečného drátu působením vnějšího tepelného zdroje e soustavy postupně se zužujících tunelovitých prostoru, jimiž drát prochází,ne presný kruhový průřez s dodržením předepsaných tolerancí,jehož podstata podle vynálezu spočívá v tom, že se na tevné lepidlo,jež je kopolyesterem kyseliny tereftalové s kyseliny adipovés 1,4-butendiolem, při vzájemněm poměru kyseliny tereftelové ke kyselině adipové 70 až 75 ke 25 až 30 hmotnostním procentům,s limitním viskozitním číslem 0,75 až 0,85, upravené do drátu čtvercového průřezu, působí teplotou od 280 do 300 stupňů Celsie k postupnému tsvení hran ve zmíněných ~zužujících se tunelových prostorech kruhového průřezu průchozí rychlostí 6 až 8 m/min, přičemž ve zcela mimořádně výhodném provedení způsobu podle vynálezu se tevné lepidlo upravuje z původního čtverecvého průŕezu o délce strany 3,6 mm ne kruhový průřez o průměruZpůsob podle vynálezu přináší řadu technických a ekonomických výhod. Především umožňuje prípravu přesného drátu ze standanłně používaného tavného lepidla s nižší strukturní pevností, které nevyžaduje přídevek vyšších slifetických dikarbonových kyselin, zejména kyseliny sebskové. Drát tsvného lepidla s přesným kruhovým průřezem,o LVČ 0,75 až 0,85, vykazuje vysokou počátečni pevnost a při nízke zpracovetelské viskozitě uožňuje dokonalé slepení spoje.U způsobu podleqmúlezu se postupuje tak, že se připravevané tavné lepidlo, jež je kopolyesterem kyseliny tereftslové e kyseliny adipově s 1,4 - butendiolem, při vzájemném poměru kyseliny tereftalove ke kyselině adipové 70 až 75 25 až 30 hmotnostních procent, s limitním viskozitním číslem 0,75 až 0,85,se odlévá do přesného pásu, například o rozměrech 3,6 x 352 mm,ne licím e chlsdicím zařízení rychlostí 2,75 až 3 m/min. Tento přesný pás zcela vychlezeného polymeru je řezscím strojom řezán na pásky o rozměrech 3.6 1 44 mm. V následné opereci se pásky rozŕežou ne 12 kusů presných drátů o čtvercovém rozměru 3,6 x 3,6 mno Během těchto operací není tavné lepidlo tepelně namáháno a nedoohází k termické degradsci e snižování LVČ.-Tavné polyesterová lepidlo uvedeného složení pro způsob podlevynálezu je možno připrevit bud esterifikací molárních poměrů kyseliny tereftalové s kyseliny adipové s 1,4 -butandiolem s jejich následnou kopolykondenzací, nebo přeesterifikací dimetyltereftelátu e esterifikací kyseliny adipové s 1,4 - butandiolem e následnou kopolykondenzací. Třetí možností příprevy tohoto lepidla esterolýzou polybutylentereftelátu e polybutylenadipátu. Všechny tři způsoby se provádějí řízeným zehříváním v příslušných tlakových nádobách, s odtahem per vznikajících při kondenzaci.Úprava drátu čtvercového průřezu tavného lepidla na přesný kruhový průřez je schematicky znázorněna na přiloženém výkresu,na němž značí abr.I a obr.3 perepektivní pohled ne drát lepidla v postupných fázích otavování hran a obr.2 s abr.4 pohled řezu ne postupné otavování hran drátu a ukládání otavených podílů do prostorů mezi hranami k vytvoření kruhového průřezu.Způsobem podle vynélezu je drát tavněho lepidla čtvercového průřezu protahován soustsvou postupně se zužujících tunelovitých prostorů s kruhovým průřezem, v nichž se působí na drát teplotou od 280 do 300 °C k rychlému otavení hran. Drát se pohybuje rychloí 6 až 8 min. Otavované podíly tavného lepidla z bran jsou úklédány do prostorů mezi hranami a tak nakonec vzniká přesný kruhový průřez finálního výrobku. Ve zcela konkrétním provedení způsobu podle vynálezu se takto zpracovává tavné lepidlo, které je kopolyesterem kyseliny tereftalové a kyseliny edipové s 1,4 ~butandio 1 em při vzájemném poměru kyseliny tereftalové ke kyselině adípové 70 až 75 ke 25 äž 30 hmotnostním procentům, o LVČ 0,75 až 0,85. Jeho püvodně čttrcový průřez drátu o rozměrech 3,6 x 3,6 mm se působením teploty 280 až 300 °C postupným tavením bran upravuje na přesný kruhový průřez o průměru od 3,95 do 4,05 mm, při průehodu drátu postupně se zužujícimi tunelovými prostorami rychlostí 6 až 8 m/min. To je znázorněno na obr.1 až obr.4, na nichž je drát označen vztahovým číslem 1, vyhřívaný tunelový prostor g. Původní čtvercový průřez drátu ne obr.2 a obr.4 je znázorněn čárkovaným obrysem, podíly otaveného lepidla ukláâaného do prostorů mezi hranemí jsou šrafovány. Pro zjednoôušení a neporušení názornesti jsou na obr.1 e obr.3 znázorněny pouze postupně zaoblovsné hrany čtvercového drátu lepidla s vynecháním ukládaných podílů otaveného materiálu. Výsledkem způsobu podle vynálezu je určenýdrát kruhového průřezu 4 nm s dodržením tolerence plus-minus 0,05 mm, což je nezbytnâ podmínke, nebot drát působí v tavne komůrce jako píst. Lepidlo v podobě drátu není termicky degredováno, a to 1 z toho důvodu, že rychlost kalibrečního opracování ze ětvercového průřezu na presný kruhový průŕez je v porovnání s kalibrací drátu mírně ovúlněho, podetetně rychlejší a tedy i méně odpadové. Navíc se při oprecování drátu způsobem podle vynálezu vytvoří kolem strukturního jádre na jeho povrchu tenká vrstvičke amorfního stavu s poněkud zvýšenou struktunní pevnosti, které sekundárně propůjčuje tuto strukturní pevnost celému drátu. 01. Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel v podobě ne 2.konečného drátu působením vnějšího tepelného zdroje e soustavy postupně se zužujících tunelovitých proetorů, jimiž uprevovený drát prochází, na presný kruhový průřez~ s dodržením předepsaných tolerancí, vyznačující se tím, že se na tavné lepidlo, jež je kopolyesterem kyseliny tereftalovéa kyseliny adipové s 1,4- butendiolem, při vzájemměm poměru kyseliny tereftalové ke kyselině sdipová 70 až 75 ke 25 až 30 hmotnoatním procentům, s limitním viskozitním číslem 0,75 až 0,85, upravené do drátu čtvercověho průřezu,působí teplotou od 280 do 300 stupňů Celsia k postupnému tavení hran ve zmíněných zužujících se tunelových prostorech kruhověho průřezu průchozí rychlostí 6 až 8 m/min.Způsob podle bodu 1, vyznačující se tím, že se tevné le pidlo upravuje z původního čtvercového průřezu o délce streny 3,6 mn na kruhový průřez o průměru od 3,95 do 4,05 mm.

MPK / Značky

MPK: C09J 3/14

Značky: tavných, způsob, lepidel, polyesterových, úpravy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265393-zpusob-upravy-polyesterovych-tavnych-lepidel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob úpravy polyesterových tavných lepidel</a>

Podobne patenty