Elektronicky řízené oplachové zařízení

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

~ o 265277 vynález se týká elektronicky řízeného oplachového zaŕizěhí,sestávajícího z astabilního multivibrátoru, posuvného registru,stertovaciho tlačítka a dvou výkonových zesilovačů, určeného zejména pro galvanotechnická zařízení.Součástí galvanotechníckých zařizení,napříkląd proxovovacích linek pro výrobu plošných spojů,jsou oplachové boxy, ve kterých jsou desky plošných spojů zbačovány zbytkú galvenickych lázni. Oplachové vody jsou kontinuálně čišteny v náxladnych čisticích zařízeních. Zařízení s menší kapacitou jsou vybavována většinou tak zvanými ekonomickými oplachy, jejichž nevýhodou je značná objemová kapacita oplachového media. Pou 2 ije~li se béžných sprchovacich zařízení je spotřeba oplachového media rovněž značná.Uvedená nedostatky odstraňuje elektronicky řízene oplachové zařízení, sestávajíci z astabilního multivibrátoru, posuvné ho registru, startovaciho tlačítka a dvou výkonových zesilovačú, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že výstup prvního výkonověho zesilovače je spojen s anodou první ochranná elektrody, jejíž katoda je dále spojene s pŕivodní svorkou soinače manuálně ovládaného prvního ostřiku, jehož spínací Kontakt je přiveden na svorku kladného napájecfho napětí, katoda první ochranné elektrody je dále spojene s prvním z oŕívodů cfvky prvního elektromagnetického relé, jejíž druhý přfvod je uzemněn a výstuů druhého výkonového zesilovače je spojen s anodou druhe ochranné diody, jejíž katoda je dále soojena s přívodni svorkou spínače manuálně ovládaného druhého ostřiku, jehož spínaeí Kontakt je příveden na svorku kladného napájecího napětí a katoda druhe ochranné diody je dále spojene s jedním z přivodú druhého elek-. tromagnetickěho relé, jejíž druhý pŕívod je uzemněn.2 265277 Vyšší účinek zařízení podle vynálezu spočívá Ve sníření spotreby oplachového media, přičemž tato spotřeba je nezávislá na lidském faktoru, i když je současně možné manuální ovládání,což má dále za následok možnost dimenzovat čistící stanici odpadních vod na menší prútoky a následné materiálové úspory.Zařízení je dále blíže popsano na příkladu provedení podle připojeného výkresu, na němž je znázorněno zapojení oplacnovacíhozařízení.Elektronicky řízené oplachové zařízení sestává z astabilního multivibrátoru l, posuvného registru à, který je spoaštěn startovacím tlačítkem Ž. Výstupy posuvného registru Š jsou přivedeny na vstup prvního výkonového zesilovače Ž a druhého výkonového zesilovače 5, na jejichž vystupech jsou připojeny Vhodné pólovaná první ochranná dioda Q a druhá ochranná dioda 1, přičemž výstupní napětí prvního výkonového zesilovače 1 a druhého výkonového zesilovače A ovládají první elektromagnetické relé lg a druhé elektromagnetické relé ll. Proud do cívek prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll může být také spínán z vhodného zdroje pomocí spinačů §, 2 manuálně ovládaného prvního ostřiku a druhého ostřiku. Spínací kontakty prvního elektromagnetického relé lg a druhého elektromagnetického relé ll mohou sepnout prouddo prvního elektromaöne tíckého ventilu lg a druhého elektromagnetického ventilu li, je jichž kapalinové vstupy jsou spojeny s přívodem li tlakové vodya výstupy přivedeny na první ostřikovač li a druhý ostřikovač lg.Jedna ze svorek spínacího kontaktu prvního elektromagnetického relé lg je spojena se svorkou kladného napájecího zdroje a druhá svorka spínacího kontaktu prvního elektromagnetického relé lg s jednou ze svorek cívky prvního elektromagnetického ventilu lg, jejíž druhá přívodní svorka je uzemněna.Výkonná část prvního elektromagnetického ventilu lg je kgpalinově spojene s přívodemłg tlakové vody e prvním ostřikovačem lg. Odobně jedna ze svorek spinaciho kontaktu druhého elektromagnetíckého relé ll je spojene se svorkou kladného napájecí265277 ho zdroje a druhá svorka spínacího kontaktu druhého elektromàgnetického relé łł s jednou ze svorek druhého elektromagnetického ventilu lg, jejíž druhá přivodní svorka je uzemněna. Výkonná část druhého elektromagnetického ventilu lž je kapa 1 inověspojana hadioi s přivodem lg tlakové vody a druhým ostřikovačem lg, přičemž ostříkovaná deska je vloženo mezi první ostřikovač li a druhý ostřikovač lg.Zařízení bylo odzkoušeno v laboratornĺch podminkach K oplachům×poloprovozně~vyráběných desek plošných spojů s pokovenými otvorý.Jako elektronických prvků bylo použito běžných logických prvků a polovoaíčů. Spínací kontakty relé byly dimenzovény na proud 4 A tak, aby bylo možno pomocí nich spínat proud do ovládací cfvky elektromagnetických ventilů. Jako ostřikovačü bylo použito trubiček z nerezové oceli s vrtanými otvory 0 průměruSpotřeba vody pro výrobu 1 ks plošného spoje s otvory pokovenýmí mědí a cínem, o rozměru ZOO X 300 mm průměrně činila 10 1.PŘEDMĚT VYNÁLEZU 265277 Elektronicky řízené oplachové zařízeni,sestévej 1 ci z asta bilního multivibrátoru, posuvného registru, startovacího plačítka a dvou výkonových zesilovačů, vyznačené tím, že výstup prvního výkonového zesilovače /3/ je spojen s anodou první ochranné diody /6/, jejíž katoda je dále spojene s pŕívodníspinací Kontakt je přiveden na svorku kladného napájecího napětí, katoda první ochranné diody /6/ je dále spojena s prvním zuořfvodů civky prvního elektromagnetického relé /10/, jejíž druhý přivod je uzemněn a výstup druhého vykonovéno zesilovače/4/ je spojen s anodou druhé ochranné diody /7/, jejíž katoda je dále soojena s přívodní svorkou spíneče manuálne ovládaného druhého ostřiku /9/, jehož spínací kontakt je přiveden na svorku kladného napájecího napětí a katoda drahé ochranné diody /7/ je dále snojena s jedním z přívodů cívky druheho elektromagnetického relé /11/, jejíž druhý přívod je uzemněn.

MPK / Značky

MPK: C23G 5/04

Značky: zařízení, řízené, oplachové, elektronický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265277-elektronicky-rizene-oplachove-zarizeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektronicky řízené oplachové zařízení</a>

Podobne patenty