Víceelektrodové elektroanalytické čidlo

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

265 254 vynález se týká vícoelektrodového elektroanalytickěho čidla pro detokci kyslíku, vodíku nebo halogenů.V olektroanalytické praxi so v současné době používají elektrodové systémy se dvěma i více elektrodami, ktoré jsou určeny ke stanovení koncentrace, respektive množství iontů či látek obsaženýoh přímo v základním elektrolytu nebo látek zaváděných do tohoto elektrolytu přidáním matrice obsahující sledované ionty nebo látky. Tyto systémy vyžadují častou výměnu elektrolytu a jsou proto málo vhodné pro průtočná kontinuální měření. Pro takový případ je vhodnějěí používat systém se dvěma clektrodami umístěnými v prostoru základního olektrolytu, ktorý je, od roztoku obsahujícího sledované ionty nebo látku, oddělen membránou vhodné propustnosti. Taková čidlo je použitelná pro dlouhodobá, opakovatelná nebo průtoková měření. Nbvýhodou uvedeného uspořádání je, že v důsledku elektrolýzy dochází k úbytku kovu referentní elektrody a ke změně složew ní základního olektrolytu a případně může dojít k úplné pasivaci eloktrody. Tyto nedostatky řeší například elektroanalytícké čidlo,ktoré je tvořeno dvěma eloktrodami - měrnou a pomocnou - vyrobench z ušlechtilého kovu a třetí kompenzační elektrodou vyrobenou z kovu a pokrytou jeho sloučeninou. Elektrolýza probíhá výhradně mezi olektrodami vyrobenými z ušlechtilgého kovu a kompenzační- 2 - 265251 elektroda slouží pouze k přesnému udržování potenciálu pomocné elektrody. Ani u tohoto čidla však není odstraněna skutečnost,že při provozu dochází ke změně vlastností elektrolytu, aniž lze indikovat tyto změny.Výše uvedená čidla, mohou mít relativně dlouhou, ale časověomezěñou životnost, což je způsobeno především změnou vlastnostín elektrolytu. Případná výměna elektrolytu je technicky náročná apro regeneraci pomocí opačně vložených napětí nejsou dostatečně infornace o kvantitativní změně vlastností elektrolytu.Tyto nedostatky řeší víceelektrodové elektroanalytické čidlo podle vynálezu, kde v prostoru čidla vyplněném elektrolytem jsou umístěny měrná elektroda, pomocné elektrody a kompenzační elektroda a jehož podstatou je, že v prostoru čidla je dále umístěna jedna až pět indikačních elektrod zhotovených ze stříbra a jeho halogenidů, jako je chlorid stříbrný, bromid stříbrný nebo jodid stříbrný, nebo z antimonu a oxidu antimonitého, nebo z vizmutu a oxidu vizmutitého.Indikační elektrody sledují změny podstatných vlastností základního elektrolytu, což slouží jako informace pro optimalizaci regenerace základního elektrolytu. Jedná se například o změnu koncentrace iontů H, respektive OH, to je o změnu pH roztoku, která je indikována antimonovou indikační elektrodou, respektive vizmutovou indikační elektrodou, nebo o změnu halogenidových aniontů, jejichž koncentrace je sledována halogenidostříbrnouindikační elektrodou. Příkladné uspořádání víceelektrodového elektroanalytickéhcčidla podle vynálezu je uvedene na přiložených výkresoch. Na obr. l je znázorněn půdorys víceevlektrodového čidla podle vy nálezu, na obr. 2 je uveden průřez tímto víceelektrodovým šidlem.3 255251 Víceelektrodové elektroanalytické čidlo je tvořeno pouzdreml, v němž jsou umistěny měrná elektroda g, pomocná elektroda Q,kompenzační elektroda A a indikačni elektroda Ž. Pouzdro l je vyplněno elektrolytem § a překryto membránou 1.Víceelektrodové elektroanalytické čidlo podle vynálezu bylo odzkoušeno podle následujiciho příkladu. Pouzdro l bylo zhotove no z cuprextitu, měrná elektroda l a pomocná elektroda g byly zho toveny ze zlata. Kompenzačni elektroda 5 byla zhotovena ze střibra pokrytého chloridem střibrným a indikačni elektroda Ž 2 vizmutu a oxidu vizmutitého Bi 2 O 3. Systém eliktrod tohoto víoeelektrodového efktroanalytického čidla byl smočen V elektrolytu Q, který byl tvořen vodným roztokom uhličitanu a chloridu draselného s koncentrací 5 ti hotnostnich procent obou látek. Pouzdro l pak bylo překryto teflonovou membránou o tlouštce 0,01 mm.V původnim elektrolytu Q byl indikován potenciálový spád 83 mV mezi vizmutovou indikačni elektrodou 2 a kompenzační elektrodou 3. Po několikatýdenním použití se tato hodnota potenciálového spádu změnila na 76 mV. Při obrácení polarity měrné elektrody 2 a pomocné elektrody Q vedl průtok proudu 10/uA k regeneraci elektrolytu Q na původní hodnotu potenciálovéhospádu.Obdooným způsobem jako ve výše uvedeném příkladu bylo zhotoveno viceelektrodové čidlo jen s tím rozdIlem,že indikačni elektroda 2 byla zhotovena z antimonu a oxidu antimonitého. Výsledky měřeni byly obdobné.Viceelektrodové elektroanalytické čidlo podle vynálezu lze využívat při stanovení množství iontů, například vodiku, kysliku nebo halogenů nebo látek, které jsou obsaženy v kapalině nebo plynu ajsou ve styku s částečně propustnou stěnou čidla.4 PŘEDMĚT VYNÁLEZU 26525,Viceelektrodové elektroanalytické čidlo, v jehož prostoru ýyplněném elektrolytem jsou umistěny měrná elektroda, pomocné elektrody a kompenzační elektroda, vyznačujicí se tim, že v prostoru vyplněném elektrolytem (6) je dále umistěna jedna až pět indikačnich eľoktrod (5) zhotovenýoh ze stříbra a jeho halogenidü, jako chloridu stříbrného, nebo bromidu střibrného nebo jodidu stříbrného, nebo z antimonu a oxidu antimonitého, nebo z vizmutu a oxidu viz mutitého.

MPK / Značky

MPK: G01N 27/26

Značky: čidlo, elektroanalytické, víceelektrodové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265251-viceelektrodove-elektroanalyticke-cidlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Víceelektrodové elektroanalytické čidlo</a>

Podobne patenty