Elektromagnetický polarizovaný ovladač

Číslo patentu: 264585

Dátum: 14.08.1989

Autori: Šťastný Josef, Florjánek František, Galaš Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynâlez se týká elektromagnetického polarizovaněho ovladače-určeného zejména pro jednostupňovê proporcionâlní elektrohy draulickê převodníky, které převádějí proudový signál na polohu pístu hydraulickěho motoru.Doposud známá uspořádání elektromagnetických ovladačů mají stator provedený s jedním radiálním a dvěma axiálními pőlovými nástavci, kde kotva je tvořena toroidním permanentním magnetemivuspořádaným proti axiálním pôlovým nástavcum. Toto provedenílvšak neumožňuje zvětšit příčný průřez magnetu pro dosažení vět šího výsledněho výkonu ovladače, aniž by se současně nezvětšilyUvedené nedostatky jsou odstraněny elektromagnetickým ovladačem podle vynálezu, sestávajícím z horního a dolního dílu statoru, ž nichž každý je opatřen vnějším a vnitřním radiálním pôlovým nástavcem, mezi nimiš je umístěn toroidní permanentní magnet axiâlně zmagnetovaný. Každý z obou dílů statoru má cívku.vobě cívky jsou navinuty ve vzájemně opačněm směru a jsou zapoje ny v sérii. Ve válcových dutinách horního i dolního dílu statoru a toroidního permanentního magnétu je pohyblivě uložena kotva,která je vytvořena z dříku a horního a dolního pőlovêho nástav ce.Podstata vynálezu spočívâ v tom, že horní i dolní nástavec kotvy mají větší průměr než má její dřík. Ve vybrâní horního pôlověho nástavce je jedním koncem uložena první vratná pružina, kdežto její druhý konec je opřen o tlačný čep zpětnê vazby.Ve výbrání dolního pölovêho nástavce je svým jedním koncem uložena druhá vratná pružina, jež je svým druhým koncem opřena o nemaênetický plášt elektromagnetického polarizovanêho ovladače.Výhoda řešení podle vynálezu spočívâ v tom, že V porovnání s doposud používaným uspořádáním má ovladač podle vynálezu při stejněm zastavěněm objemu podstatně větší mechanický výkon.Na připojenêm výkresu je V řezu znázorněn příklad provedení elektromagnetického polarizovaněho ovladače podle výnâlezu.Elektromagnetický polarizovaný ovladač sestává z horního a dolního dílu 1, 2 statoru, z nichž každý je opatřen vnějším avnitřním radiálním pôlovým nâstavcem Ž, 3, mezi nimiž je umíetěn toroidníapermanentní magnet 5 axiálně zmagnetovaný. Hornídíl 1 statoru je opatřen horní cívkou §, kdežto dolní díl g statoru dolní cívkou 1. obě cívký É, Z jsou navinutý ve vzájemně opačněm směru a jsou zapojeny v sérii. Ve vâlcově dutině statoru a toroidního permanentníhoýmagnetu 2 je pohýblivě umíetěna kotva § sestávající z dříku a horního a dolního pőlovêho nástavce 2lg. Oba tyto pőlovê nástavce 2, lg kotvy § mají větší průměr,než má dřík kotvy §, Ve výbrání horního pőlověho nâstavce Q jetjedním koncem uložena první vratná pružina 11, zatímco její dru hý konec je opřen o tlačný čep lg zpětně vazbý. Ve vybrâní dol ního pőlovêho nástavce 19 kotvy § je svým jedním koncem uloženadruhá vratná pružina lg, jež je druhým koncem opřena o nemagnetický plášt 13 elektromagnetického polarizovaněho ovladače. Dolní pôlový nástavec 19 kotvy § je přes své táhlo 1 spojens nezakresleným šoupátkem, které je elektromagnetickým polarizo vaným ovladačem řízeno.Funkce uvedeného elektromagnetického polarizovaněho ovladače je následujícítoroidní permanentní magnet Ž budí polarizační indukční tok procházející vzduchovými mezerami mezi radiálními pőlovými nástavci 3, É obou dílú 1, g statoru, jakož i kotvou 8 ve smyslurozptylový indukční tok míjející uvedené vzduchové mezery. Magnetická sila, působící na povrch magnetika vzduchové mezerygje přibližně rovna součinu objemové hustoty energie magnetického pole vzduchové mezery a jejího průřezu v rovině kolmé k ose ovladače. Síla působí v ose ovladače směrennzvětšování magnetickě vodivosti vzduchové mezery, tj. zvětšování její plochy. Ve střední poloze při nulovém proudu Ä je ve všech vzduchových mezerách shodná objemová hustota energie magnetického pole a na kotvu § působí dvě shodné dvojice vzájemně opaěných magnetických sil. Ve vnějších vzduchových mezerách tyto síly směřují vně a ve vnitřních vzduchovým mezerách dovnitř ovladače. Jejich výslednice je nulová. Při vychylování kotvy § ze střední polohy v rozme zí jejího funkěního zdvihu se uvedená silová rovnováha nemění.Proudem E procházejícím cívkami 6, Z je v magnetickěm obvo du každého dílu statoru 1, 2 buzen pracovní indukění tok, kterývystupuje z vnitřních radiálních pőlových nástavcú 4 a, přeskotvu 8 vstupuje do vnějších radiálních pôlových nástavcú.U horniho dílu 1 statoru se pracovní indukční tok s polarizaěním indukčním tokem ve vnější vzduchové mezeře odečítá, zatímco se ve vnitřní vzduchové mezeře sěítá. Tím se objemová hustota energie magnetickêho pole ve vnější vzduchové mezeře zmenšuje a ve vnitřní zvětšuje a na kotvu § působí síla směřující od § k g.U dolního dílu 2 statoru jsou poměry ve vzduchových mezeráchopaěnê a na kotvu § působí Síla eměřující rovněž od § k Q. Výslednice magnetických sil,púsobících na kotvu §,směřuje od § k Q a je üměrná proudu 5. Současně rozlišuje jeho polaritu a v roz mezí funkěního zdvihu kotvy se prakticky nemění.Elektromagnetický polarizovaný ovladač,sestávajícf z horníL ho a dolnfho dflu statoru, z nichž každý je opatřen vnějšfm a vnitřním radiálnfm pőlovým nástavcem, mezi nimiž je umíetěn toroidní permanentní magnet axiálně zmagnetovaný, každý z obou dfě lů statoru má cĺvku, přičemž obě cívky jsou navinuty ve vzájemně opačnêm směru a jsou zapojeny V sérii, ve válcových dutinâch horního i dolního dílu statoru a toroidního permanentního magnetu je pohyblivě uložena kotva vytvořená z dříku a horního a do 1 ~ ního pőlovêho nâstavce, vyznačený tím, že horní i dolní nástavec (9, 10) kotvy (8) mají větší průměr než má dřík kotvy (8),ve vybrâní horního pőlověho nástavce (9) je jedním koncem uložena první vratná pružina (11), 7 ejejňĺdruhý konec je opřen o tlačný ízp (12) zpětnê vazby, přičemž ve vybrâní dolního pôlověho nâstavce (10) je svým jedním koncem uložena druhá vratná pružina (13), jež je svým druhým koncem opřena o nemagnetický plášř (14) velektromagnetickěho polarizovanêho ovladače a současně je dolnf pôlový nástavec (10) opatřen táhlem (15).

MPK / Značky

MPK: H01F 7/16

Značky: polarizovaný, ovladač, elektromagnetický

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-264585-elektromagneticky-polarizovany-ovladac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektromagnetický polarizovaný ovladač</a>

Podobne patenty