Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů

Číslo patentu: 264125

Dátum: 13.06.1989

Autor: Aarts Hubertus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro akumulaci útku pro zanášení útku u tkalcovských strojů,5 rotujícím nosným kotoučem nesoucím útek a 5 tryskou na tomto kotouči upravenou pro přivádění vzduchu a útku. V následujícím se předpokládá, že útek je tvořen například nltí nebo přízí.U dosavadního akumulačního zařízení tohoto druhu (DE-PS 22 15 D 03) se akumulovaný útek ukládá v podobě smyčky na kotouč přívodní tryskou pohybovanou vratně napříč smeru otáčení kotouče. Útek se po uložení odtahuje s nosného kotouče v podstatě kolmo k ploše nosného kotouče. Útek má být přidržován na nosném kotoučí pouze silovým působením přívodní trysky.Smyčkovíte uložení útku může se však snadno uvést do nepoŕádku, takže se jednotlivé smyčky mohou položit přes sebe. Odtah akumulovaného útku může být tím rušen, jelikož často lze ve stejné době odtáhnout několik na sobě ležících smyček současně místo po sobě. U tohoto známého provedení nelze kromě toho přesně určit začátek a konec kusu útku akumulovaného na nosném kotoučí akumulovaná délka může být tedy jen přibližně pŕizpůsobena zanášecí délce potřebné u tkalcovského stroje.Vynález vychází z úlohy vytvořit akumulační zařízení zdokonalené zejména v uvedenem smeru.Vynález záleží v tom, že pro prítlačování útku na nosný kotouč je upravena nejméně jedna svěra, která je otáčivà spolu s nosným kotoučem a je vůči němu pohyblivé.Výhodné provedení vynálezu záleží v tom, že svěra je upevněna na výkyvném rameno s válečkem, který dosedá na vačkový kotouč.Další provedení vynálezu je Vytvořeno tak, že na nosném kotouči je umístěn podklad pro přldržení útku.Podle jiného provedení vynálezu je podklad ve vnější oblasti nosného kotouče podpírán vyvýšením, upraveným na nosném kotoučí, takže vnější oblast podkladu je v šíkmém postavení vůči nosnému kotouči.Ještě jiné provedení je vyznačeno tím, že ve směru otáčení nosného kotouče je pred přívodní tryskou upraven zdvihací klín pro přidržení vnější oblastí podkladu v šikmém postavení.Svěrou lze určit zvlášt presný okamžik pro začátek akumulované délky na nosném kotouči. Dále lze také urćit přesný okamžík pro konec akumulované délky a současně pro začátek zanášení útku a tím pro odtah akumulovaného uloženého množství útku. Zařízení je proto zejména vhodné pro tkalcovské stroje se vzduohovou tryskou, u kterých mä být určena zanášená délka délkou akumulovanou na akumulačním zařízení pro útek.Další význaky vynálezu vyplynou z popisu jeho příkladü provedení ve spojitosti s výkrasy.Obr. l znázorňuje v pohledu shora a ve schematickém zobrazení akumulační zařízení pro útkovou nít, vytvorené podle vynálezu a kromě toho v menším měřítku příslušný tkalcovský stroj.Obr. 2 je příslušný pohled zpředu, částečně v řezu, po vypuštění tkalcovského stroje. Obr. 3 znázorňuje príslušný pohled podle šípky III-III na obr. 2.g. Tkanina 1 prochází podle šípky Q od osnovního vratídla 5 skrze listy 3 ke zbožovémuÚtek ll je pomocí hlavní trysky lg, upravené na prohozní straně, vedena prošlupem tvořeným listy 2 k sací hubici ll upravené na zachycovací straně lg.Na postranlcí 3 tkacího stroje je umístěn rám lg. V něm je uložen hřídel lg, probíhající v obr. 2 svísle a při provozu plynule poháněný hlavním pohonem tkalcovského stroje l.Na tomto hŕídelí lg je upevněn nosný kotouč ll pro akumulovaný útek ll. Pohon hřídele lg a nosného kotouče ll se provádí přes ozubené řemenové kolo lg a převod lg.Nosný kotouč ll je ve své vnitřní oblasti gl prohlouben, zatímco ve své vnější části je opatřen vyvýšeninou gg (obr. 2). Nosný kotouč ll nase jehlovou plat 2 v podobě prstenoového kotouče. Její vnitřní oblast gg leží v prohloubené oblasti gl, zatímco vnější oblast gg je držena v šikme poloze vůči nosnému kotouči ll.Na obr. 2 je nad vnitřní oblastí gg plsti gg upraven tlačný kotouč gg. Tímto tlačňým kotoućem gg je plst 2 přidržována dolů a zejména je dolů tlačena její vnitřní oblast 33. vnější oblast 32 je vyvýšeninou gg udržována více než méně v šikmém postavení podle obr. 2.V hlavě gl tlačného kotouče gg jsou upravena například tří ramena gł až gł, která jsou výkyvná kolem kyvného ložiska ga a na kterých je uloženo po jedné svěrce äl, 23, Zł, opatrené tlačnými pružinami gg. Každá pružina 22 se snaží stlačovat príslušnou svěru gl až 2 na obr. 2 směrem dolů. 5 rameny gl až 5 zabírají vně jejich kyvných ložisek gg tři tažné pružiny 12 až 11. Tyto pružiny se snaží vykývnout ramena g až 52 na obr. 2 směrem vzhůru a tím udržovat svěry łl až 21 v nečinněm postavení, znázorněném v obr. 2 vlavo a zakresleném u svěru łl.Svěry łl až 2 otáčejí se pri provozu společně s členy ll, gg, gg podle šípky 25. Vačkový kotouč gl, upravený podle obr. 2 nad nimi a opatřený palcem 15, v průběhu provozu stojí. Na ramenech Q až gg jsou upraveny váleěky gg, které při provozu běží po vačkovém kotouči 21 na jeho ploše, ležící na obr. 2 dole. Když váleček gg běží přes palec gg, vykývne se například rameno gg na obr. 2 směrem dolů, takže príslušná svěra 1 sa dostane do dolní svěrací polohy łgg. V této poloze tlačí avěra 32 na nosný kotouč.l 1 při průchodu príslušným výřezem 55, umístěným v plasti 21 u svěr. Tím může být část žl ůtku ll, vefouknutâ pevnou tryskou il, udržována na nosném kotouči ll.Útek ll je odtahován s neznázorněného měřĺcího bubnu. Tryska il je chráněna klínem gg,který je ve smeru otáčení nosného kotouče ll (šípka 23) umístěn před tryskou il. Klínem 5 se vnější oblast gg plstl gg nadzdvlhne těsně před oťukovacím místem 22, takže zakreslená část gl útku dosedne na nosný kotouč ll. Po dosednutí útku na nosný kotouč ll může být plst Q více nebo méně samočinně sklapnuta dolů, takže část 2 útku může být mírně shora přldržována.Zařízení podle vynálezu působí taktoPri tkacím provozu rotují nosný kotouč ll, plst gg a svěra il až 21 plynule podle Šipą ky 25. Z trysky il fouka plynule proud vzduchu, kterým se útek ll plynule klade na nosný kotouč ll v podobě smyökovítého uložení útku. Svěra 21 proběhne polohou zakreslenou na obr. 1. Potom prochází na obr. 2 kolem klínu 33 a nad ním a dostane se do postavení § 13. V tomto postavení se svěra v důsledku naběhnutí príslušného vâlečku gg na palec gg na obr. 2 vykývne směrem dolů. Tím se sevča konec uložená částí ál útku ll.Zatímco svěra 2 běží od polohy 3 do postavení § 25, běží svěra 1 od polohy § 33 do postavení ggg. Při tom opustí príslušný váleček gg, palec łá působením sousedních pružln 12, 11. Tím se uvolní uložená část äl útku o určité delce. Hlavní tryska lg obdrží tlak, započne zanášení útku. Zatímco nosný kotouč ll běží dále, odtahuje se uložená a přesně definovaná část 3 útku. Zároveň se mezi svěrami 21 a 2 ukládá příští zásoba útku o stejnévnější oblast gg plsti 32 je v sektoru Él vždy mezi dvěma za sebou následujícími svěramí gg, 22 při akumulačním, popřípadě zanášecím ději udržována klínem 3 a paprskam z tryskou il více neboneně v horním šíkmém postavení (znázorněném na obr. 2 vlevo). Při zanášení útku může případně vzniknout slabý brzdící účinek na část 2 útku pod vnější oblastí gg. Tím může být tento útek při nanášení udržován napnutý. Vačkový kotouč 21 může být šrouby Zł, 25 a podélným otvorem É vykývnut do žádané polohy a tam ustálen.Akumulační zařízení pro útek může být použito taká u jiného druhu tkalcovského stroje než je stroj se vzduchovou tryskou.Podle jlného provedení ee pri jednom a támže zanášení útku nejdříve spotrebuje celá část il a potom se dotáhne malý kus útku přímo z trysky Al.Místo plsti 2 lze použít pro pŕidržení, popřípadě ukládání smyčkovitého útvaru části 2 útku, také jiná podložky, opatrené drsným povrchem, nebo také mrížkovitá podložky.l. Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovskýoh strojů, s rotujíoím nosným kotoučem nesouoím útek a e tryskou na něm upravenou pro přivádění vzduohď a útku, vyznačující se tím, že pro přitlačování útku (ll) na nosný kotouč (17) je upravena nejméně jedna svěra (31, 32, 33), která je otáčlvá spolu s nosným kotouöem (17) je vůči němu pohyblivá.2. Zařízení podle bodu 1, vyznačojící se tím, že svěra (31, 32, 33) je upevněna na výkyvném ramenu (81, 82, B 3) a válečkem (18), který dosedá na vačkový kotouč (37).3. Zařízení podle bodů l a 2, vyznačující se tím, že na nosném kotouči (l 7) je umístěn podklad pro pŕidržení útku (11).4. Zařízení podle bodů 1 až 3, vyznačujíoí se tím, že podklad je ve vnější oblasti (25) podpírán vyvýšením (22), upraveným na nosnem kotouči (17), takže vnější oblast (25) poo~ kladu je v šikmém postavení vůči nosnému kotouči (17).5. Zařízení podle bodů 1 až 4, vyznačující se tím, že ve směru otáčení nosného kotouče (17) je před přívodní tryskou (41) upraven zdvihací klín (42) pro přldržení vnější oblastí

MPK / Značky

MPK: D03D 47/34

Značky: tkalcovských, zařízení, strojů, útku, akumulaci, zanášení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-264125-zarizeni-pro-akumulaci-utku-k-zanaseni-utku-u-tkalcovskych-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro akumulaci útku k zanášení útku u tkalcovských strojů</a>

Podobne patenty