Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic

Číslo patentu: 263800

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hireš Jaroslav, Kincl Jaromír, Macků Vladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

l, vynález se týká vodou ředitslnýoh náterových hmot na bázi epoxidových pryskyřic, inertního organickáho rozpouštädla,.nízkomolekulárhího po 1 yiminoamidověho«tvrdidlo a případně dallích aditiv. vPro přípravu náterových hmot se jako pojiv používá celé tady syntetických polymeru,jako jsou epoxidy, akryláty, alkydy, polyestery a jiná. Casto používaným polymerem jsou epoxidové pryskyřice, která slouží jako pojivo náterových hmot na vzduchu vysychavých a teplom vytvrzovaných. Je obvyklé, že epoxidové pryskyřice jsou rozpuštěny v organických rozpouštědleoh, jako je xylen, toluen, aceton, butanol, eventualně v jejich vzájomných kombinaoích. Tato rozpouitädla po nanesení náteru unikají bez užitku do atmosféry a navíc ještě ohrožují zdraví lidí. kteří s nimi pracují. velkým pokrokem byla proto příprava náterových hmot 2 epoxidových pryskyłic ředitelných vodou. Jedná se o dvousložkove vodou 5,ředitelné pojivo. Epoxidová část je zastoupena obvykle nízkomolekulární epoxidovou pryskyticí s přídavkem reaktivních nebo interních ředidel, popfípadě jejich směaí. Interní rozpouštědlo snižuje nejen viskozítu základní epoxidové pryakyfice, ale zlepšuje i rozliv náterových hmot. Používá se jich obvykle v množství do 30 5 hmot. na základní epoxidovou pryskyřici. Zivotnost epoxidových pryskyřic ve směsi s tvrdidlem rozpustným ve vodě je časově omezena. Toto omezení je závislé na typu tvrdidla, typu epoxidové pryskyřice, reaktivního eventuálně inertního rozpouštědla a na teplotě reakční směsi. obecně platí, že přídavek reaktivních rozpouštědel na bázi epoxldových sloučenin dobu zpracovatelnosti zkracuje. což nepříznivä ovlivñuje možnost příprsvy většího množství směsi. Tento nedostatek řeší vynález če.A 0 č. 256 293, jehož pŕedmětem jsou modifikovana epoxidová pojiva pro vodou ředitelná nátěrové hmoty I prodlouženou dobou zpracovatelnoeti na bázi epoxidových složek tvořených směsi nízkomolekulární a vysokomolekulární epoxidové pryskyřice, nereaktivních rozpouätědel a ąditiv. Druhou složku vodou teditelného pojiva tvorí ve vodě rozpustné polyaminoamidy. Nejstarší známý ve vodě rozpustný polyaminoamid je britského původu (brit. pat. č. 909 494). Jeho vodné roztoky jsou však značné viskozní a ředitelnost vodou je omezena. Pro snížení viskozity bylo nutno přidávat organické rozpouštědla. Další nevýhodou těchto typů je citlivost ke vzdušnému oxidu uhličitému, což nepřiznivě ovlivñuje kvalitu lakových filmů ldolepování). Další patenty řešily tento nedostatok použitím aromstických vínylsloučenin (USA pat.č. 3 449 278), nebo monoglycidyléterů (brit. pat. č. 1 242 783), fenolformaldehydových kondenzátů (čs. A 0 č. 193 190) a karboxylovýoh kopolymerů konjugovaných dienů (čs. noč. 218 996) nebo methakrylových sloužsnin (čs. A 0 č. 218 997). spoločnou nevýhodou těchto polyaminoamidů je značná viskozita jejich vodných roztoku, což zhoršuje možnost pigmentace. plnění i aplikovatelnost. Tento nedostatek řeší příprava nízkoviskozních ve vodě rozpustných polyaminoamidu (čs. A 0 č. 242 293). Jedná se o polyaminoamidy připravené z nenasycených matných kyselin a anhydridu alfa,beta-nenasycených dikarboxylových kyselin s kondenzačními produkty fenolu a aldehydů a reakcí vzníklého produktu s polyaminy, přičemž adukty jsou esterifikovány jednomocnými alkoholy. Polyaminoamidy pfipravené podle uvedeného vynálezu tvoří s vodou čiré nebo mírně zakelené roztoky, jejichž viskozita je při stejné sušiněa stejném aminovém čísle podstatné nižší ve srovnání s jinými ve vodě rozpustnými polyaminoamidy. Jejich další výhodou je značná reaktivita s epoxidovými pryskyřicemi, která se projevuje i při relativně nízkych teplotách (5 °c).Uvedené nedostatky ve značné míře odstraňuje předložený vynález, jehož předmětem jsou vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi pryskyřičné epoxidové složky, inertního organického rozpouštědla, nízkomolekulárního polyaminoamidového tvrdidla a případně dalších aditiv. Podstata uvedeného vynálezu spočíva v tom. že hmoty sestávají ze 100 hmotnostních dílů pryskyłičné složky, která obsahuje 1 až 99 hmotnostních dílů nízkomolekulární kapalné epoxidové pryskyŕice dianového typu o molekulové hmotnosti 380 až 500, 1 až 50 hmotnostních dílů vyeokomolekulární epoxidové pryskyřice dianováho typu o molekulové hmotnosti 1 000 až 10 000, dále tyto hmoty obsahují 1 až 50 hmotnostních dílů inertního organického rozpouštědla nemísitelného nebo omezeně mísitelného s vodou, 80 až 150 hmotnostních dílů polyaminoamídového tvrdidla na bázi reakčních produktů polyaminů s počtem uhlíkových atomů 2 až 20 a dusíkových 2 až 10 s nenasycenými edukty mastných kyselín a anhydridů elfa,beta-nenasyoených dikarboxylových kyselín s kondenzačními produkty fenolů a aldehydü ve łmntnostním paněru 10,1 až 1,2, 150 až300 hmotnostních dílů vody a případně až 500 hmotnostních dílů aditiv ze skupiny zahrnujícíNútěrové hmoty podle předloieného vynâlesu jsou stabilní po více jak 1 rok. Odolávají beze změny vlastností snížené teplote do -25 °C a zvýšené teplotě do 60 °C. Nemění se ani po vystavení intenzívnímu mechanickému namáhání. Tyto nátěrové hmoty lze pžipravovat i přímou dispezgaci piqmentů,.zejména ksylićníkú železa, titonu, antikorozivních piqmentñ,dále pak lipotonu. zinkfosfátu, zinktetracxychromátu a dalších. Jako plniv lze použít především uhličitanu vápenatého, mikromletého vápence kaolinu, dolomitu, křídy, křemenného úletu, koloidního oxidu křemičitého. kovových prachu, mědí a zinkn. Dále je možno použít organických barviv a pigmentu.Pigmentové nátěrové hmoty se připravují nejsnadněji pŕímým smíchaním práškových pigmentů do nízkoviskozního ve vodě rozpustného polyaminoamidu a/nebo do modifikované epoxidové pryskyŕice. Príprava se dokončí hcmcqenitací s dalšími složkami, jak je uvedene v předmětu vynálezu. Je také možné předem pžipravit pigmentové pasty na některém za známých zařízení.Je důležité. aby cbsahovaly dostatek tenzidů či jiných látek, které obalí jejich povrch. Tím se zajistí dostatočnú stabilita past i výslednych náterových hmot.Nátěrové hmoty podle vynálezu jsou stabilní při obvyklých podmínkách skladování. Nárazově snesou teplotu -15 °C až 60 °C. Jsou dostatečně stabilní při naředění vodou i při mechanickém namáhání. Je možné je nanášet štětcem, stříkáním i vzduchovou pistolí,máčením, navalováním, poléváním. Vytvoŕené nátěry jsou dobře slité a zasychají do stupně 1 za 3 až 10 hodin, do stupně 5 do 24 hodin.Nátěry po zaschnutí jsou odolné vodě, snášejírpřetírání, mají výbornou přilnavost a dobré mechanické vlastnosti. Jaou vhodné zejména pro povrchovou úpravu betonových konstrukcí,omítek, kovových konstrukcí a i pro nátěry dřeva a dřevctłísek.Předmět vynálezu je dále doložen následujícími příklady provedení, ve kterých se uváděná hodnocení provádí podle platných československých noremCSN 67 3052 stanovení zasychání náterových hmotcsu 67 3061 Měření tlouätky nátětů iČSN 67 3076 stanovení tvrdosti náterových filmů kyvadlovým pfístrcjem CSN 67 3063 stanovení lesku náteru.CSN 67 3079 stanovení odolnosti ndtěrů pri chybuCSN 67 3081 stanovení odolnosti natěrů hloubením v Erichsenově přístroji ČSN 67 3085 stanovení přílnavosti nátětñ mříikovou zkouškouCharakteristika použitých epoxidových pryskyřicPro příprava nátětových hmot v dále uvedených příkladech bylo použito následujících epoxidových pryskyřic a aminoamidových tvrdidel.vBpoxidová pryskyřice A níakomolekulární kapalna epoxidova pryskyřice díanového typuvysokomolekulární epoáidova pryskyřice dianového typu o molekulové hmotnosti 10 000 10 hmot. dílů263800 4 Epnxidová pryskyřice 3 nízkomolekulárni kapalná epoxidová pryakyžicevysokomolekulární spoxidovl pryukyřioo dianového typu o molckulovć hmotnosti 1 600 15 hmot. dílů vysokomolskulúrní epoxidová pryskyřice disnového typu o molekulová hmotnosti 6 000 6 hmot. dílů toluan 40 hmot. dilůdianováho typu o molekulové hmotnosti 300 50 hmot. dílů výiomolokulárni epoxidová pryskyřioenirkomolekulární kapnlná epoxidová pryskyłicedianového typu o molekulové hmotnosti 380 50 hmot. dílů vysokomolakulárni epoxidové pryskyłioeRnakčný produkt pripravený renkci mastných kysalin za iněného oleje, anhydridu kyseliny maleinové, diethylentriaminu n Eenolického novolaxu. Polyaminoamid je ve formě 50 I hmotnostniho vodného roztoku a má aminové číslo 130 mg KOH/q.Tvrdidlo B - aminoamidová pryskyřice Reakční produkt obsahující mastné kyseliny z dahydratovnněho ricinového oleja, tetrn methylenpentamin, a anhydrid kyseliny maleinové. Tento produkt reaguje s krazolovým novoiakem ve hmotnostnĺm poměru 11 a po rozpuštění ve vodě na 50 hmotný roztok má aminově čísloPři přípravě se k aminoamidově pryskyłici za mĺoháni přidá voda. Příprava se dokončí vmichánim epoxidové pryskyřice. Tato hmota se používá pro penetraci ssvých podkladů.Bpoxidová pryskyšice A 100 hmot. a 11 a Tvrdídlo A 120 hmot. dílů Voda 150 hmot. dilů Pentachlorfenolit aodný. 10 roztok B hnot. dílů verzálová červeň R 9 hmot. dílů Verzálová žluč G 9 hmot. dílůPři přípravě se k amínoamidové pryukyřici za míchání pridá vodný roztok barvíva,pentachlorfenolátu sodného n vody. Príprava se dokončí vmícháním epoxidové pryskyřice. Lak je stabilní po dobu 4 hodín pri laboratorní teplotě. zasychá do studia 1 za 5 h, do stadia 5 za 24 hodin. Je vhodný pro nátěry nábytkových dílců.Kopolymerní disperze na bázi ethylakrylátu,styrenu a kyseliny akrylové upravená amoniakemPří přípravě se k aminoamidové pryskyřici za míchání pŕidají všechny složky včetně vody. Příprava se dokončí vmícháním epoxíedové pryskyříce. Email je stabilní po dobu 4,5 h při laboratorní teplotě. zasychá do studia 1 za 3,5 hodiny, do stadia 5 za 16 hodin. Je vhodný pro nátěry dłevěných dílců.Epoxidová pryskyříce C ~ 100 hmmt. dílů Tvrdidlo A 80 hmot. dílů voda 300 hmot. dílů Natriumhexametafosfát, 10 roztok 15 hmot. dílů Laurylbenzyldimetylamoníumbromid, 10 roztok 3 hmot. dílů Benzoan sodný, 10 roztok . 2,5 hmot. dílů Oxid železitý černý 56,2 hmot. dílů Síran barnatý V 68,4 hmot. dílů Křida 35,5 hmot. dílů Kaolin 8,6 hmot. dílůPříprava černé barvy spočívá ve vmíchání pigmentové pasty na bázi aminoamidové pryskyříce A do epoxidové pryskyřice C. Příprava pigmentové pasty spočíva ve smíchání plgmentů,plniv a doplňkových prostředků a dísperquje se na koloidním mlýnu. Plgmentová pastaje stabilní po dobu 24 měsíců.Barva černá epoxidová vodou ŕeditelná je vhodná pro nátěry dřevěných dílců, dłevotfisek,dále betonu, eternitu.Základní nátěrovä hmota antikorozivní ěervenohnědá

MPK / Značky

MPK: C09D 3/58

Značky: vodou, nátěrové, bázi, ředitelné, hmoty, pryskyřic, epoxidových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263800-vodou-reditelne-naterove-hmoty-na-bazi-epoxidovych-pryskyric.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vodou ředitelné nátěrové hmoty na bázi epoxidových pryskyřic</a>

Podobne patenty