Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vratveného materiálu ae zvýšeným svukoizolačním účinkom.Pro tlumení vysokých hladin vibzačnich i zvukových frekvencí produkovaných hlučicímil agregáty nebo atojními×jednotkami a pro odhlučnění pracovních proatozů v blizkosti i uvnitř takových zdrojů ae poušívají např. tlumicí izolační vrstvy z objemnýoh, nejčaatěji lehčených plastů nalepovaných jednostranné na stěny nebo kryty zařízení, nánoey tezmoplaatů na kovové nebo dřevěné kryty přístrojd, vícevzetvě lamináty kovových plechů a textilu a speciální zvukoizolační závěay. velmi dobrá tlumioí účinky mají zvukoizolační plechy vyráhäné spojením dvou vrstev kovu vhodným plaetem tak, aby oelek měl vysoky koeficient vnitřního tlumení. Mezi plastické hmoty používaná pro tyto účely patří napr. modifikovaný polyetylén a polyr ptopylén, polyamid, akryláty, polyvinylacetát a kopolymer etylen-vinylacetát, případně plnění různými typy anorganických plniv. rak například antivihrační ooelovy panel pro liay má mezi dvěma ooelovýni deakami 0,1 až 0,6 mm silnou vrstvu polymarního materiálu polyvinylacetát, modifikovaný polyetylén, kopolymár etylén-kyselina akrylová,-polypropylén.Jiná kompozitní ocelová deska pro tlumení vibrací má mezi dvěma ocelovými plechyvratvu etylenvinylacetátu a obsahom 10 až 30 | vinylacetátu o tloušics cca 0,1 mm.Výborná antivibrační vlaatnoati płi teplotách nad 60 °C vykazuje kompozitní materiál sloleny-I kovových plechů (ocel, Al, cu). Ipojenych polyamldema .Vícsvratvý kompozit má mezi ocelovými dsskami vloienou vrstvu pzyžové aměaina bázi akrylonítŕilu. po jejích obou stranách je fólie tavného lepidla typu etylcn~vinylacetát.Pro dobrou adhezi mezi vrstvami kovu a plastu je větlinou nutno kovové vrstvy upravovat. Mimo mechanická úpravy, jako je napž. otrýakání, lze použít chemických působů úpravy povrchu,ktoré vlak přinálejí nevýhody v likvidaci vzniklych odpadních produktů. Také teploty, při nich lze běžná materiály použít. jen výjimečně přaaahují 50 °c. Tyto nevýhody odstraňuje z velké části vratvený materiál ae zvýšeným zvukoizolačním dčinkem podle vynálezu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vrstvený materiál ae zvýšeným zvukoizolačním účinkom aestává z alespoň dvou vrstev kovu, případně opatľených primerem, aleapoñ jedná vrstvy tavného lepidla o tlouätce 0,05 až 1,5 mm a případně z vrstvy na bázi měkčeného polyvinylchloridu o tlouiioe 0,3 až 2 m, vložené mezi dvě vrstvy tavneho lepidla. Tavné lepidlo obsahuje 100 hm. dílu kopolymeru etylen-vinylacetat e obsahom vinylacetâtu 7 až 50 hn., 75 až 250 h. dílů modifikační pryskyžice napr. fenolformaldehydové pryskyřioo modifikované kalafdnou, bod měknutí 125 až 135 °c. aměsného eateru glycerinu a aduktu pryakyřičných kyselín a anhydridem dikarbonové kyaeliny, bod měknutí 140 al 150 °c, glycerinestern kalafuny, bod mäknutí 95 až 105 °c. jejich vzájemné kombinace nebo kombinace s eatery pryakyłičnýoh kyselín czonaooz, 10 ai 150 hmot. dílů anozganických plniv, jako např. kaolin, mikronlety vápenec, oxidy křemíku, titanu, olova,aízan barnatý, aaze, kovový prach nebo piliny kovu, případně až 100 hmot. dilů mononerního změkčovadla, a výhodou ftalátového typu.Vrstvaný materiál se zvýlsnym vukoizolačním účinkom podle vynálezu přináší několik výhod. rovrchy spojovaných materiálů neni třeba předem chemicky ani mechanicky upravovat,protože tavnć lepidlo vykazuje velmi dobré adhezivní vlastnosti. odpadá tedy problém likvidace odpadních zoztoků. vratvený materiál podle vynáleau je dodatečně tvarovntelný podle potlsb výroby. pri zachování svukoizolačních vlastností a aoudtžnosti jednotlivých vrstev materiálu. Důlaiitá je také velikost hodnoty tlumení hluku a vibrací u vratvendho materiálu podle vynálezu. udávaná v hodnotách loqaritsickáho dektementu 1, ktorý porovnáva dvě sousední aaplitudy tlumoných knitů (jeho hodnota se uvádí v |). Jak je dále uvadeno v príkladoch,lze vratveny materiál podle vynáleau použít v oblasti normálních teplot, případně płi teplotách vydanych do 60 až 70 °c. Některá typy materiálu vykasují tluaicí vlastnosti i pri teplotich nad so °c.Ľ bliłlímu objsanění podstaty vynálezu slouží následující príklady.Mezi dv ocelové plechy o tloušice 1 mm byla 0,2 mm, o složeníVrstvený materiál vykazoval po slisovâní při hodnoty logaritmického dekrementu ÄHeli dva ocelové plechy o tlouščce 1 mm byl 0,3 mm, 0 složenívložena fólie tavného lepidla o Éloušťcevložena fólie tavného lepidla o tlouščceVrstvený materiál vykazoval po lisováni při teplotě 110 °C a tlaku 0,5 MP 3 tyto hodno ty AMezi ocelový plech o tlouščce 1 mm a hliníkový plech o tlouščce 0,4 mm byla vložena fólie tavného lepidla o tloušice 0,3 mm, o složeníVrstvený materiál vykazoval po lisováni při 110 °C a 0,5 MP tyto hodnoty ÄMezi dva ocelové plechy o tlouščce 1 mm byla vložena fólie cavného lepidla o tloušłcekopolymer etylen-vinylacetát,obaah vinylacetátu 40 hm. kopolymer etylen-vinylacetát,obsah vinylacotttu 7 | hm. Eenolformnldehydová pryakyflce modifikované kalafunouVrstvený materiál vykazoval po lisování pri 120dílů dílú dilů dílů díly dtlůMezi dva ocelové plechy o tloušłçe 1 mm byla vloženo fólie tavného lepidla o tlouäčcekopolymer etylen-vinylacetát,obsah vinylacetátu 40 I hm. Eenolformaldehydová pryskyřice modifikované kalafunoudilů dílů díly dílůPo liaováni při 120 °C a 0.2 HP vykazoval vtlcvený materiál tyto hodnoty AMezi dva ocelové plechy o clouščce 1 nm byla vlołena fólie tavněho lepidla o tlouäêoedílů dilů dilů dílyPo lisování pri 120 °c n 0,3 Hra vykazoval vrstvený materiál tyto hodnoty AMezi dva ocelové plechy 0 tlouščce 1 mm byla vložena fólie tavného lepidla o tlouščce 0,3 mm o složení40 hmot. 100 hm. dilů qlycerineater aduktu pryekyłičnýchPo lisovani při 120 °c a 0,2 MPa vykazoval vrstvaný materiál tyto hodnoty A A(2 o °c) 70 2 A 140 °c) so 3 A(9 o °c) 30 2 P ř 1 k 1 a d 8Byl připraven vrstvený material o složeníocelový plech, tloušřka 1 mm tavnê lepidlo 0,2 mm měkčená polyvinylchloridovä fólie 1,2 m tavné lepidlo 0,2 mm ocelový plech 1 mm. Tavné lepidlo obsahovaloPo lisováni při 130 °c a 1,2 MPa vykazoval vrstvený materiál tyto hodnoty Avrstvený materiál podle vynálezu lze použít jako stavební prvky (dveře stěny), konstrukční prvky (kryty kompresorů, kabíny eilničnich strojů), elektrická zařízení (generátory, chladící zařízení), v dopravě (osobní i nakladnl vozy, železniční vagônyl nebo přepravní prvky1. vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem, vyznačený tím, že sestává z z alespoň dvou vrstev kovu, a dále z alespoň jedné vrstvy tavného lepidla o tlouščce 0.05 až 1,5 mm. přičemž tavné lepidlo Obsahuje 100 hn. dilů kopolymeru etylen-vinylacetát a ohnahem vinylacetátu 7 až 50 8 hm., 75 až 250 hm. dílü modifikační pryskyřice e 10 až 150 hn. dílů2. vrstvený materiál podle bodu 1, vyznačený tim, že modifikačni pryskyřice je łenolformaldehydová pryskyřice modifikované kalafunou, b. měknutí 125 až 135 °C, sněaný enter glycetinn a aduktu pryakyřičných kyselín s anhydzidem dikarbonová kyseliny. b. měknuti 140 až 150 °c,

MPK / Značky

MPK: B32B 15/08

Značky: vrstvený, účinkem, zvýšeným, materiál, zvukoizolačním

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263776-vrstveny-material-se-zvysenym-zvukoizolacnim-ucinkem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vrstvený materiál se zvýšeným zvukoizolačním účinkem</a>

Podobne patenty