Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro zadávaní technologických konstant do počítače, určeného,zejména pro řízení technologických procesů, napr. ve válcovnách apod.Při řízení technologických procesů se často vyskytuje pctřeba zadávat, resp. měnit hodnoty některých konstant v paměti přístupné počítačiŕłejčastěji se jedná o konstanty charakterizující technologický proces, materiálové konstanty, konstanty regulátorů, apod. Hodnoty těchto konstant jsou často reálna čísla, která jsou v počítači přístupné paměti zobrazena nejčastěji ve vnitřním binárním formátu plovoucí řádové čárky. Při změněných technologických podmínkách musí většinou obsluha nebo servisní pracovník hodnoty těchto konstant v počítači příetupné paměti modifikovat. Často je požadována možnost zadávání,resp. modifikace hodnot on-line za běhu technologického procesu nebo v některé fázi běhu tohoto procesu, např. při dynamickém stopu, spod oprávněným požadavkem je též neustálá vizuální kontrola nastavených hodnot. Až dosud pro problematiku zadávaní, resp. modifikaci hodnot konstant pŕicházela v úvahu dvě řešení. V případě, že obsluha nebo servisní pracovník má k dispozici komunikační periferii počítače, např. dálnopis, obrazový terminál, mikroterminál apod., je zadávaní, resp. modifíkace hodnot řešens prostřednictvím této periferie. Druhé řešení spočívá v adresování paměti počítače a zadávání hodnot konstant ve vnitřním,tj. binárním, hexadecimálním nebo oktalovém formátu plovoucí řádové čátky, prostřednictvím ovládacího panelu počítače.Nevýhodou obou řešení je skutečnost, že zadávćní, resp. modiíikace hodnot probíhá relativně pomalu, takže většinou nemůže být provádäna za běhu technologického procesu. V obou případech rovněž není zajiätěna neustálá vizuální kontrola nastavených hodnot. Použití komunikační periferie je v žadě eituací.neůnosnć 2 důvodů prümyslového prostředí nebo i z důvodu cenových. Zsdávání přes ovládací panel počítače má další podstatnou nevýhodu ve velmi pracném převodu hodnot konstant do vnittního, tj. bindrního, hexadecimálního nebo oktalového formátu plovoucí řłdové čátky.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zedáviní technologických konstant do počítače podle vynálezu, které sestava 2 adresovacího bloku, nejméně dvou zadúvscích bloku. nejméně dvou normovacích bloku, dvou výberových bloku, pŕevdděcího bloku, pamňtového bloku e łídicího ploku.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že prvý si n-tý informační výstup prvéhoaž n-tého zadávacího bloku je zapojen na prvý až n-tý paranetrický vstup prvého výberového bloku. K identifikačnímu vstupu prvého výberového bloku je paralelne płipojen výstup adresovacího bloku e ídentifikační vstupy druhého výběrováho bloku a paměčověho bloku, jehož parametrický vstup je hpojen s iníormačním výstupom płeváděcího bloku, sápieový vstup sprvým taktovacím výstupom łídicího bloku, kvitovscí výstup s kontrolním vstupom łídicího bloku a sběrnicový vstup-výstup se sběrnicí počítače. Prvý až n-tý informační výstup prvého až n-tého normovacího bloku je zapojen na prvý až n-tý parametrický vstup druhého výberového bloku, jehožvýstup je płipojen na normovací vstup převaděcíhq bloku. Parametrícký vstup převdděcíhobloku je spojen s výstupom prvého výberového bloku a stsrtovscí vstup s druhým taktovacím výstupom łídicího bloku, jehož třetí tsktovací výstup je zapojen na inkrsmentalní vstup sdresovscího bloku, k jehož nulovscímu vstupu je paralelné płipojan startovací vstup fídicíhoVýhodou zarízení podle vynálezu je to, že umožňuje obeluae nebo eervisnímu precovníkovi snadné zsdávtní, resp. modiíikaci důležitých technologických konetant typu retlných čísel do paměti prístupná počítači. Nastavené hodnoty těchto konstant jsou na zadávacích prvcích neustále kontrolovatelné. čtení a ukládání hodnot do pamäti prístupná počítači probíhá v podstatě blokovým způsobem tak, že hodnoty lze tímto způsobem zadávat a modlfikovat i za bčhu technologického procesu. K zajištění koordinace činnosti zarízení s činnostípočítače jsou k dispozici potřebné ovládací a řídící signály.zařízení pro zadavání technologických konetant do počítače podle vynálezu je příkladně schematicky znázorněno blokovým schematem na přiloženém výkresu.zařízení podle vynálezu sestava z adresovacího bloku l, tvořeného např. čitačem,nejméně dvou zadávacĺch bloků gLł až gàg, sestávajících z kôdových přepínačů, nejméně dvou normovacích bloku 5 až 53, tvqřených buč pomocí kôdových přepínačů nebo pomoci pevné paměti, dvou výběrových bloku 3, Q, což jsou v daném případě multíplexery s dekodéry,převáděcího bloku Q, tvořeného pomocí sekvenčních logických obvodu, paměčového bloku 1,sestávajicího z dvoubránové paměti RAM nebo ze souboru registru s dvojlm přístupem a řídícího bloku g, tvořeného sekvenčními logickými obvody. Jednotlivé bloky l až Q jsou pak zapojeny následovně. Prvý až n-tý informační výstup pl až 2 prvého až n-tého zadávaciho bloku 2.1 až 2.n je zapojen na prvý až n-tý parametrlcký vstup 51 až ga prvého výběrového blokuQ, k jehož identifikačnímu vstupu Q je paralelně připojen výstup adresovaoího bloku 1a identlfikační vstupy Á, l druhého výběrového bloku § a paměčového bloku 1. Parametrický vstup 5 paměčového bhmm zje pak spojen s informačním výstupem 5 převáděcího bloku §, zápisový vstup i s prvým taktovacím výstupom 3 řídicího bloku g, kvítovací výstup g s kontrolním vstupom 9 řídicího bloku g a vstup-výstup E se sběrnicí g počítače. Prvý až n-tý informační výstup 51 až En prvého až n-tého normovaciho bloku íàł až 32 na zapojen na prvý až n-tý parametrický vstup gí až gn druhého výběrového bloku á, jehož výstup je připojen na normovaci vstup Á převáděcího bloku Q. Parametrický vstup Q převáděcího bloku Q je spojen s výstupem prvého výběrového bloku 3 a startovací vstup g s druhým taktovacim výstupem E řídicihobloku Q, jehož třetí taktovací výstup 5 je zapojen na inkrementální vstup 5 adresovaciho bloku l, k jehož nulovacimu vstupu Q je paralelně připojen startovaci vstup g ŕidicihobkmu g a výstup ovládacího prvku v nezakresleném ovládacim panelu programovatelného technologického regulátoru, na jehož informační vstupy jsou zapojeny logické výstupy 5, 1 převádě ciho a řídicího bloku §, §Funkce zařízení podle vynálezu je následující. Předpokládejme 3 reálných čiesl 51,i 1,2 n, která jsou v dekadickě formě zobrazena jakokde ai je dekadická mantisa, nejčastěji v rozsahu 0.1 g/ il § 1.0 i je příslušný desítkový exponent Tato čísla jsou v počítači zobrazena jakokde yi je mantisa v normalisované formě, např. 0.55 / yi/(lJa je pŕíslušný dvojkový exponent, který je z důvodů vnitřniho zpracování zpravidla zvěcšen o určitou bázovou hodnotuantísa je zobrazena na 16 nebo 24 bitech, tomu dopovídá pŕesnost al 4 až 5 nebo 6 až 7 dekád. Exponent je zcbrazen na 7 nebo B bitech, zobrazitelná čísla jsou tedy řádovéDekadioký exponent Eá se tedy zadáva dvoudekádově. Mohou existovat 1 jiné formáty zobrazení. Hodnoty mantis 451 se zadávají včetně znaménka na 4 až 7 dekád v zadávacích blocíoh głl až gig. Výstupy těchto bloku pl až pn jsou vedeny na parametrické výstupy 94 až gh prvého výberového bloku g, přičemž adresovací signál na jeho identifikačním vstupu Q určuje,které číslo se momentálně zpracovává. Příslušná zadávaná hodnota mantisy se takto dostane na výstup prvého výběrového bloku Ä a tím současně na parametrický vstup E převáděcího bloku Q. Hodnoty dekadických exponentů 1 Li se zadávají včetně znaménka na dvou dekádách v normovacíoh blooích gàł až 55, kde výstupní signály z jejich informačních výstupu 51 až gn jsou vedený na parametrioké vstupy ga až gh druhého výběrového bloku §. Adresovací signál na identifikačním vstupu g druhého výberového bloku Q určuje, které číslo se momentálně zpracovává. Příslušná zadávací hodnota exponentu se takto dostane na výstup bloku § a tím současně na normovací vstup Ä převáděoího bloku Q. Převáděcí blok na základě sktivace startovaoího impulsu na startovacím vstupu 3 proveds převod čísla z dekadického formátu do vnitřního formázu počítače. Pokud je hodnota čísla mimo zobrazitelný rozsah počítače,tj. nesprávná hodnota exponentu, je dosazena limitní zobrazitelná hodnota. současně je tato situace signalizována aktivací logického výstupu g převáděcího bloku Q do nezakresleného programovatelného technologického regulátoru. Hodnota reálneho čísla ve vnitřním formátu počítače se prostřednictvím informačního výstup 5 převáděoího bloku § dostane na parametrický vstup 5 pamětového bloku 1. Při příchodu zápisového impulsu na zápisovém vstupu j pamětového bloku 1 se zmíněná hodnota zapíše na pamětové místo, určené jeho identifikačním vstupem l. O ukončení zápisu jednoho čísla vydá pamäťový blok 1 zpětné hlášení prostřednictvím impulsu ze svého kvitovaoího výstupu g. Pamětový blok 1 představuje spoločnou pamětovou zónu zařízení a počítače, takže k údajům pamětového bloku 1 existuje vedle popsaného zpúsobu přístupu též druhý způsob přístupu, který slouží pro počítač, prostřednictvím sběrnicového vetupně-výstupního signálu m. Nezbytně řízení návaznosti úkonu pak zajištuje řídící blok g. Aktivací nulovacího vstupu 5 adresovacího bloku ł je provedeno nulování adresovacího bloku l, což znamená, že na výstupech prvního a druhého výberového bloku 3, § a tím i na parametrickém vstupu h a nornovacím vstupu 3 převáděcího bloku g se objeví dekadická mantisa a dekadioký exponent prvého čísla, přičemž psmětový blok 1 se nastaví na své prvé pamětové místo. současně s tím se aktivuje logický výstup 1 řídicího bloku 5 a jeho vstupní signál se převádí do nezakresleného programovatelného technologického regulátoru 5. s časovou prodlevou, nezbytnou pro nastavení výběrových bloku g, §, je qenerován impuls na druhém taktovacím výstupu 1, který zahájí převod do vnitřního formátu počítače. S další časovou prodlevou, odpovídající době převodu do vnitřního formátu počítače, je qensrován impuls na prvém tsktovacím výstupu E, který způsobí zapsání informace do paměčověho bloku 1.0 ukončení zápisu obdrží řídicí blok 3 informaci prostřednictvím impulsu na kontrolním vstupu g. Na základě tohoto signálu je generován impuls na třetím taktovaoím výstupu 5 řídioího bloku 5, který působí inkrementaci adrssovacího bloku ł, takže výstupy výberových bloku g, 3 obsahují mantisu a exponent dalšího čísla, přičemž paměłový blok 1 se rovněž nastaví na další pamäťové místo. Nyní se cyklus opakuje, tj. po časové prodlevě je gensrován startovscí impuls na startovacím vstupu g převáděoího bloku 5, atd. Po transformsci auložení všech n-čísel. je deaktivován logický výstup ý řídicího bloku g. signály na nulovacím vstupu Q adresovacího bloku l a na logických výstupech 5, 1 převáděcího a řídioího bloku5, 3 mohou být zadávány ručně, resp. sledovaný obsluhou, nebo mohou sloužit pro synchronizaci činnosti zařízení s činností počítače. Je však třeba zajistit, aby před sktivací nulovacího vstupu Q adresovacího bloku l byly v zadávacíoh a normovacíoh blocíoh gàł až 33, resp.šił až 349 platné hodnoty a během převodu, tj. během aktivního stavu logickěho výstupuý řídicího bloku g se tyto hodnoty neměnily.Zařízení pro zadáváni technologických konstant do počítače, sestávajicí z adresovaciho bloku, nejméně dvou zadávacích bloku, nejméně dvou normovacich bloku, dvou výběrových bloků, převáděcího bloku, paměčového bloku a řídicĺho bloku, vyznačujici se tim, že prvý až n-tý informační výstup (pl až pn) prvého až n~tého zadávacího bloku (2.1 až 2.n) je zapojen na prvý až n-tý parametrický vstup (cl až on) prvého výberového bloku (3), k jehož identifikačnímu vstupu (dl je paralelně připojen výstup adresovaciho bloku (1) a identifikačni vstupy(f, 1) druhého výběrového bloku (5) a paměčového bloku (7), jehož parametrický vstup (k) je spojen s informačním Výstupem tt) převáděciho bloku (6), zápisový vstup (j) s prvým taktovacim výstupem (v) řidioiho bloku (8), kvitovací výstup (u) s kontrolnim vstupom (o) řídicího bloku (8) a shěrnioový vstup-výstup (m) se shěrnici (9) počítače, přičemž prvý až n-tý informační výstup lrl až rn) prvého až n-tého normovacího bloku (4.1 až 4.n) je zapojen na prvý až n-tý parametrický vstup (el až en) druhého výběrového bloku (5), jehož výstup je připojen na normovací vstup (1) pŕeváděciho bloku (6), jehož parametrický vstup (h) je spojen s výstupem prvého výběrového bloku (3) a startovací vstup (g) s druhým taktovacím výstupem (w) řídicího bloku IB), jehož třetí taktovaci výstup (x) je zapojen na inkrementální vstup (a) adresovacího bloku (1), k jehož nulovacímu vstupu (bl je paralelné připojen startovaci vstup (n) řidicího bloku (B).

MPK / Značky

MPK: G06F 13/00, G06F 13/12

Značky: zadávání, počítače, technologických, konstant, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263770-zarizeni-pro-zadavani-technologickych-konstant-do-pocitace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zadávání technologických konstant do počítače</a>

Podobne patenty