Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje

Číslo patentu: 263764

Dátum: 11.04.1989

Autori: Med Ladislav, Vondrák Jiří, Pelhřimov, Sporek František, Kunst Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje, neseného na tříbodovém závěsu tažného prostředku.U žacích strojů jsou kladeny stále větší nároky a požadavky jak na výkonnost, tak i kvalitu práce. zvyšovaní výkonnosti lze provádět především zvětšovaním šířky a pojezdové rychlosti. Kvalita práce se projevuje především na kvalitě strniště, které by mělo mít rovnoměrnou výšku po celé šířce zaběru pracovního ústrojí s oo nejmenší odchylkou od teoreticky nastavené výšky strniště. Kvalita strniště však znečně kolísá, zejména při vyšších pojezdových rychlostech na nerovných pozemcích. Kvalitní strniště lze dosáhnout jen u strojů, které umožňují v pracovní poloze kopírování terénu v obou směrech. Pro podélné kopírování terénu musí být umožněn pohyb nahoru a dolů od základní polohy, kterým jsou eliminovany nerovnosti pozemku ve směru jízdy. Pro příčné kopírování terénu musí být umožnšn pohyb pracovního ústrojí v rovině kolmá na směr pojezdu, kterým jsou eliminovány přičné změny reliefu povrchu. Při větších záběrech rotačních šacích strojů bývá značná hmotnost pracovního ústrojí,proto jeho zavěšení musí umožñovat určité odlehčení, aby na povrch pozemku byla přenaěena pouze část hmotnosti. odlehčením se zlepší kopírovací schopnosti a zmenší poškození sklízeného porostu žacími orgány především na mokrém povrchu. U nesených žscích strojů na tříbodovém závěsu, pracujících bočně od tažného prostředku musí být též řešeno přestavování žacího stroje do přepravní polohy.většina známých provedení rotačních žacích strojů je zavěšena na tříbodovém závěsu tažněho prostředku tak, že s rámem je sklouhena skříñ žacího ústrojí. jejíž vnější konec je táhlem s ramenem spojen s rámom, který se otáčí kolem stojiny se svislou osou otáčení. Toto poměrně jednoduché provedení je vhodné pro menší záběry, kdy odlehčení vnějšího konce žacího ústrojí 1 přestavování stroje do transportní polohykotáčením dozadu za traktor vyhovuje. Toto řešení však nevyhovuje u větších záběrů, kdy při přestavování stroje do transportní polohy dochází vlivem vyšší hmotnosti k nepřípustnému odlehčení přední řízené nápravy. Při větších záběrech se proto u hodně nesených strojů používá přestavba stroje do transportní polohy zvedáním žacího ústrojí do vertikální polohy, toto řešení vyhovuje u lehčích diskových žacích strojů. Hlavní nevýhoda spočívá v nerovnoměrném odlehčení žacího ústrojí, protože je odlehčen především vnitřní konec žacího ústrojí, který bezprostředně navazuje na rám stroje. Proto utěžších bubnovýeh žacích strojů se výrazně zhoršuje kvalita prace projevující se nerovnoměrným strništěm 1 poškozením povrchu pozemku vlivem nerovnoměrněho měrného tlaku žacího ústrojí na podložku 1 nedostatočným odlehčením jeho vnějšího konce. Jiné známá provedení se snaží tuto nevýhodu omezit uchycením středu skříně na pevném nebo 1 posuvném pomocném rámu, který je kloubově spojen s mezilehlým rúmsm. Tato řešení, která částečně zlepšují kopírovací schopnosti mají nevýhody ve značné složitosti, nákladnosti a zhoršení rovnoměrnosti zatížení tažného prostředku při sklopení do transportní polohy.Očelem vynalezu je vytvořit takové zařízení pro zaväšení pracovního ústrojí rotsčního žacího stroje. které výše uvedené nedostatky do značná míry odstraňuje a umožňuje i u bubnových strojů s velkým záběrem přestavbu stroje do transportní polohy zvednutím žacího ústrojí do vertikální polohy. Řešení musí též zajištovat rovnomerné odlehčení žacího ústrojí v celé délce s kvalitním kopírováním terénu v obou směrech.Podstata vynálezu spočíva V tom. že skříñ žacího ústrojí je opatřena jednak tělesem s vodicí drážkou pro čep pístnice přímočarého hydromotoru, ukotveného k hlavíci nosníku,jednak držúkem propojeným teleskopickým táhlem a ramenem s rámem, přičemž ram je tahlem výškového nastavení a pružinou spojen s hlavieí nosníku upraveného na stojině.Na přiloženýeh výkresoch je schematieky znazornän příklad zařízení pro zavššovaní pracovního ústrojí podle vynálezu, kde na obr. 1 je narys bubnověho rotačního žacího stroje v pracovní poloze s čárkovaně vyznačenou transportní polohou a obr. 2 představuje detail tšlesa a zajištovací desky s ěepem pístnice před skllpěním a üúrkovaně v pracovní poloze.zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního łaeího stroje je upraveno na závěsul, opatřeném stojinou 3 s rámom Q, nosníkem 1, vzpěrou Ž ą halvicí É. Mezi rámem g, který je čepovým kloubem łg napojen na stojinu g a hlavicí 5 je upraveno táhlo výškového nastavení 1 a pružin 5. K rámu Q je prostřednictvím kloubu 2 připojena skříň lg žacího ústrojí lla na závěsu l nebo stojíně g je upravena podpěra gg. Přibližně uprostřed žacího ústrojíll je skříň gg opatřena držákem lg, mezi nímž a kloubem g je na skříni lg upraveno i těleso 33. S držákem lg je spojeno teleskopické táhlo łâ opatřené omezovačem výkyvu ll, kteréje prostřednictvím ramena lg skloubeno s rámem . Rameno gg je opatřeno výstupkem gg,kterým se zabezpečuje jeho poloha vůči rámu 3 v pracovní poloze, kdežto v transportní poloze je rameno lg sklopeno. Výstupek gg však může být upraven i na rámu Q pro opěru ramene lg. Přímočarý hydromotor Ag je uchycen ke hlavici Q a čep pístnice lg uložen ve vodicí drážce gg tělesa lg. S tělesem lg je prostřednictvím čepu gg skloubena alespoňjedna zajiščovací deska gł, v níž je upravena drážka gg pro čep pístnice lg. V zajiščovací desoe gł a tělese lg je upraven otvor gg pro kolík 25. Na skříni lg a/neho na tělese lgje upraven doraz gg, vymszující pkolohu skříně lg vůči rámu g při sklopení do transportní polohy. Na rotačním žacím stroji, V příkladném provedení na dorazu gg je upraveno pouzdrogl pro odložení kolíku gg, pokud není uložen v otvoru gg.zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje podle vynálezu pracujenásledovně stroj je prostřednictvím závěsu ł připojen k neznázorněnému tříbodovému závěsu tažného prostředku napr. traktoru a v přepravní poloze zaujímá žací ústrojí ll postavení,znázorněné čárkovaně, přičemž opěra lg sloužící pouze pro odstavení stroje. je zvednuta.Při příjezdu na pozemek se působením přímočarého hydromotoru lg sklopí skríň lg a žacím ústrojím lłdo polohy znázorněné plně, přičemž V transportní poloze a při sklápění jekolík gg uložen v otvoru gi zajištovací desky 3 a tělesa lg. Po sklopení vyjme obsluhakolík gg z otvoru gg, čímž uvolní fixaci zajiščovací desky gł vůči tělesu lg a kolík 35 odloží do pouzdra 31. Dalším působením tlakového média se přímočarý hydromotor lg zcelauvolni a čep pístnice lg se zajišřovaci deskou 3 zaujme polohu, znázorněnou čárkovaně. Při sečení pak žací ústrojí ll rotačního žacího stroje spočívá na terénu a kopíruje nerovnosti terénu jak v podélném, tak i přičném směru. Možný rozsah pohybu skříně lg s žacím ústrojímll je limitován jednak možným pohybem čepu pístnice lg ve vodicí drážce gg tělesa lg a v drážoe 3 gzajišEovací desky gł, jednak možným pohybem teleskopického táhla lg v rozsahu jeho omezovače výkyvu l 7. Dále je změna polohy skříně 1 Q žacího ústrojí g v klobouku g umožněna i zmenou polohy rámu g vychýlením v čepovém kloubu g v rozsahu daném táhlem vyškového nastavení l, přičemž dochází ke změnám délky pružiny 3. Po skončení sečení přestaví obsluha prostřednictvím přímočarého hydromotoru lg čep pístnioe lg do krajní polohy ve vodicí drážce gg. Poté kolíkem g zafixuje zajiščovací desku glvůči tělesu łga pokračujícím pohybem přímočarého hydromotoru lg přestaví žací ústrojí ll do transportní polohy. V této poloze doraz gg, upravený na tělese lg neho na skříni lg, dosedne na rám Q, čímž je vymezena poloha žacího ústrojí łł při sklopení do transportní polohy.Je nasnadě, že zajištění polohy žacího ústorjí ll V transportní poloze lze provést í jinými prostředky např. vzpěrou apod. Při odstavování stroje se spustí žací ústrojí ll včetně podpěry gg na podložku, běžně známymi prostředky se zafixuje táhlo výškového nastavení1 a tříbodový závěs traktoru se uvolní ze závěsu l. Uvádění rotačního žacího stroje doopětovného provozu lze provádět již popsaným způsobem.1. zařízení pro znvěšeni pracovního ústrojí rotačního žąclho stroje, opatřeného závěsem,na němž je upraven rám s prostředky pro ovládání skříně žacího ústrojí, skloubeně s rámem. vyznačené tim, že skříň (10) žaciho ústrojí (11) je opatřenn jednak tělesem (14) s vodic drážkou (20) pro čep pístnice (19) přímočarěho hydromotoru (18) ukotveného k hlavici (6) nosníku (4) jednak držákem (13) propojeným teleskopickým táhlem (15) a ramenem (161 s rámem(3), přičemž rám (3) je táhlem výškového nastavení (7) a pružinou (8) spojen s hlavici(6) nosníku (4), upraveného na stojině (2).2. zařízení pre zavěšeni pracovního ústrojí podle bodu 1 vyznačené tim, že s tělesem(14) je skloubena alespoň jedna zajiščovací deska (21). v níž je upravena drážka (23) pro čep pístnice (19) přímočarého hydromotoru (18), přičemž těleso (14) a zajíščovacídesky (21) jsou opatřeny otvorem (24) Pło kolik (25). 3. Zařízení pro zavěšeni pracovního ústrojí podle bodu 1 vyznačené tím, že mezi rámem(3) a remenem (16) je upraven výstupek (29) e teleskopické táhlo (15) napojené na rameno(16) je opatřeno omezovaöm výkyvu (17).

MPK / Značky

MPK: A01D 34/64

Značky: pracovního, stroje, zavěšení, žacího, ústrojí, zařízení, rotačního

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263764-zarizeni-pro-zaveseni-pracovniho-ustroji-rotacniho-zaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zavěšení pracovního ústrojí rotačního žacího stroje</a>

Podobne patenty