Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za katalytického působení kapalného komplexu,připraveného na bázi chloridu hlinitého.Je známo provádět alkylaci ve větším počtu navzájom propojených reaktorů s následným společným zpracováním alkylačních produktů v jedné, případně několika linkách. známé uspořádání linky se skládá z jedné kyselé pračky a z jedné kyselé děličky. Alkylační produkty a vodná fáze je trubkami přivedena pod hladinu, ke dnu kyselé pračky. Zde dochází k ochlazení alkylačních produktů a zároveň k rozkladu jimi unášeného katalytického komplexu na chlorovcdík, který částečně reaguje s vodnou fází, částečně přecházído organické fáze a část ho uniká do odplynů a na hydroxosloučeniny hliníku, které částečně přecházejí do vodné fáze a částečně zůstávají v organické fázi. Směs organické a vodné fáze přechází z kyselé pračky potrubím přes kohout do kyselé děličky. Zde dochází k rozdělení na organickou fázi, která je vedena do návazných aparátů k dalšímu zpracování a na kyselou vodnou fázi, která se odvádí přes sifon k likvivaci. Ve stávajících zařízeních pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu není vyře ~šena z hlediska hydrodynamického a hydrostatického optimálnínávaznost, a tím sběrné potrubí alkylátorů, kyselá práčka, ky-selá dělička a návazné aparáty nevytvářejí zcela samostatnéa při optimálním režimu pracující technologické celky, což se projevuje v pulsacích protékajících medií. To má za následek značné kolísání hladiny jak v kyselé pračce, tak v kyselé děličce, a tím přes sběrné potrubí i ve vlastních alkylačních reaktorech. Tím zároveň nejsou splněny další požadavky, jako je dobré vyprání alkylačních produktů s rozložením unášeného a rozpuštěného katalytického komplexu, který odchází v organické fazi do dalších technologických celką a následné nedokonalé rozdělení na orgqnickou a vodní fázi, kdy část kyselé vodné fáze odchází v organické fázi do následujících aparátů. Tyto nevýhody sebou přinášejí zvýšení spotřeby provozních surovín a energií s neúměrnou korozí zařízení. Tyto nevýhody se ještě zvýrazní zejména při vyšším zatížení alkylačních reaktorů,a tími linky na zpracování alkylačních produktů.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že trubky přivádějící alkylační produkty a vodnou fázi, nejlépe v souosém provedení,ústí na dispergační zařízení, kterým může být například ejekter, nebo síta. Dispergační zařízení, které je umístěno nad hladinou v kyselé pračce, zajištuje intezívní smíchání obou přiváděných proudů a zároveň umožňuje vznikajícímu chlorovodíku z větší části unikat do odplynů. V kyeelé pračce za dispergačním zařízením je provedena svislá vestavbe s otvory v horní a dolní třetině, která odděluje dopírací prostor od uklidňovacího a zároveň umožňuje přes sifon odtahovat ze spodní části kyselé pračky část kyselé vodné fáze. Přepadové potrubí z horní části kyselé pračky na odvod organické fáze se zbytky vody je vedeno těeně za kyeelou pračkou dolů, přičemž délka svislě části potrubí je dána konkrétním uspořádáním jednotlivých celků tak, aby zajištovala překonání hydrodynamických odporů v potrubí. Jeho vodorovná část je vedena přes kohout do kyselé děličky. V kyselé děličce je provedena svislá vestavba s otvory v horní a dolní třetině, kterou je oddělena vstupní část od dělící. Tato vestavba zlepšuje oddělení-organické fáze od zbytků vody v kyselé děličce.Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu pracuje tak, že trubky přivádějí alkylační produkty a vodnou fázi do kyselé pračky na dispergační zařízení, umístěné nad hladinou. V dispergačním zařízení dochází k intenzivnímu smíchání obou přiváděných proudů, přičemž vzniklý chlorovodík uniká do odplynů. V kyselé pračce, rozdělené provedenou svislou vestavbou s otvory v horní a dolní třetině na dopírací a uklidňovací prostor,se alkylační produkty nejdříve dopírají a pak společně s vodnou fází uklidňují. Potrubím vyvedeným ze spodní části uklidňovacího prostoru kyselé pračky se odtahuje přes sifon část.kyselé vodné fáze k likvidaci. Přepadovým potrubím, které je vyvedeno z horní části uklidňovacího prostoru kyselé pračky se odvádí organická fáze se zbytky vody do kyselé děličky. Přepadové potrubí je vedeno těsně za kyselou pračkou dolů, přičemž délka svislé části potrubí je dána kcnkrétním uspořádáním jednotlivých celků.-3 tak, aby zajištovala překonání hydrodynamických odporů potrubí. Vodorovná část přepadového potrubí je vedena přes kohout do kyselé děličky. V kyselé děličce rozdělené vestavbou s otvoryv horní a dolní třetině, dochází k dalšímu rozdělení na kyselou vodnou fázi, která se odvádí k likvidaci a na organickou fázi,která se odvádí k dalšímu zpracování.Zařízení prevedené podle vynálezu zlepšuje rozklad a následné vypírání kapalného katalytického komplexu, odstrňuje pulsaoe v kyselé pračoe i děličce, které ovlivňují hydraulické podmínky v potrubí přivádějícím alkylační produkty e tím i procesy v alkylačních reaktorech a zlepšuje dělení organické a vodné fáze v kyselé děličce.Na výkresu znázorněno jedno konkrétní provedení zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu. Trubkal, přivádějící alkylační produkty a trubka g přivádějící vodnou fázi, ústí nad dispergačním zařízením §, které je umíetěno nad hladinou v prostoru kyselé pračky 1. Za dispergačním zařízením Q je zhotovena svislé vestavba 3 s otvory v horní a dolní třetině. Ke spodní části kyselé pračky 1 je připojen sifon ll, kterým se odtahuje část kyselé vodné fáze do potrubí lg, jež je napojeno na potrubí pro odvod kyselé vodné fáze z kyselé děličky i. Z horní části kyselé pračky 1 je vyvedeno přepadové potrubí 5, pro odtah organické fáze se zbytky vody. Toto potrubí Ž je vedeno těsně za kyselou pračkou 1 svisle dolů a dále vodorovné přes kohout 11 do kyselé děličky 5. Kyselá dělička i je opatřena svislou vestavbou lg,s otvory v horní a spodní třetině, která je umístěna za vstupním prostorem. K horní části kyselé děličky 5 je napojeno potrubí Q pro odvod organické fáze a ke spodní části kyselé děličky 1 je připojen sifon 1 pro odvod zbylé vodné fáze.Zařízení je možné využít pro praní a dělení i jiných neůfšitelnch kapalin nejen v chemickém průmyslu.Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu alkylací benzenu etylenem za katalytického působení kapalného komplexu připraveného na bázi chloridu hlinitého, sestávající z kyselé pračky, do níž jsou zavedeny až ke dnu trubky alkylačních produktů a vodné fáze a kyselé děličky, které jsou mezi sebou propojeny potrubím,jež se skládá z vodorovné a svislé části, přičemž ke kýselé pračce i kyselé děličce je připojeno potrubí odplynů a ke kyselé děličce je připojeno potrubí na odvod organické fáze a potrubí se sifonem na odvod kyselé vodné fáze, vyznačují~ cí se tím, že trubka (1) alkylačních produktů a trubka (2) vodné fáze, jež jsou uspořádány v souosém provedení ústí nad dispergačním zařízením (8), které je umístěno nad hladinou v prostoru kyselé pračky (3), kde za dispergačním zeřízením (8) je provedene svislé vestavba (9), opatřená otvory v horní a dolní třetině, ke spodní části kyselé pračky (3) je připojen sifon (11) pro odtah kyselé vodné fáze do potrubí(12), které je napojeno na potrubí pro odvod kyselé vodné fáze z kyselé děličky (4) a přepadové potrubí (5) z hórní části kyselé pračky (3) pro odtah organické fáze se zbytky vody, které je vedeno za kyselou pračkou (3) svisle dolů a dále vodorovné přes kohout (13) do kyselé děličky (4). která je opatřena svislou vestavbou (10) s otvory v horní a dolní třetině, která je umístěna za vstupním proetorem.

MPK / Značky

MPK: B01J 19/00, C07C 15/073

Značky: zařízení, etylbenzenu, produktů, vypírkou, zpracování, alkylačních, výrobe

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263706-zarizeni-pro-zpracovani-alkylacnich-produktu-vypirkou-pri-vyrobe-etylbenzenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zpracování alkylačních produktů vypírkou při výrobě etylbenzenu</a>

Podobne patenty