Kombinovaný chladič

Číslo patentu: 263704

Dátum: 11.04.1989

Autori: Beránek František, Štusák Josef, Bobek Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká kombinovaného chladiče plynu, u kterého se řeší vzájemné uspořádání chladicího svazku a separačních sekcí vestsvěného odlučovače kapekoJe znám kombinovaný chladič plynu, u kterého je odlučovač kapek umístěn za výstupním povrchem chladícího svazku v jedné vodorovné roviněa Nevýhodou tohoto uspořádání je, že prostor po umístění odlučovače kapek je nutno vytvořit zvětšením průměru náoby,a tím zvýšením hmotnosti zařízení v důsledku zvětšení tloušťky stěny nádoby. Nevýhodné je i uístění vstupního a výstupního hrdla v jedné horizontální ose.Dalším známým řešením je kombinovaný chladič, u kterého jsou chladící svazek a odlučovač umístěny v nádobě vzájemné nad sebou tak, že separační vrstva odlučovače kapek je situována do nejširšího průřezu nádoby. Nevýhodou tohoto uspořádání je nízká využití tlakového prostoru nádoby.Nevýhody známých uspořádání jsou podle vynálezu odstraněnyu kombinovaného chladiče sestávajícího z nádoby, v níž jsou umístěny nad sebou chladící svazek a odlučovač kapek, sestavený z několika paralelné protékaných separačních sekcí, jehož podstata spočívá v tom, že k výstupnímu průřezu chladiče je přepážkou oddělující vstupní a výstupní prostor odluöovsče kapek přípojencentrální přívodní kanál, propojený přes eifonový uzávěr se zá~sobníkem kapaliny, po jehož obvodu jsou separační sekce odlučovače uspořádány radiálně. Stěny vstupních kanálů sekcí tvoří spolus oentrálním vstupním kanálem nosnou konstrukcí odlučovače. Výstupní kanály sekcí jsou vymezeny výstupním povrchem dané sekce,stěnou vstupního kanálu sousední sekce a stěnou nádoby a ústí do společného výstupního prostoru, v němž může být s výhodou uístěno výstupní hrdlo aparátu. U odlučovače s velkým celkovým průtočným průřezem mohou být sekce zároveň uspořádány ve více patrech nad sebou, přičemž průtočný průřez přívodního kanálu se v každém dalšímpatře zmenšuje a průtočný průřez sekcí se zvětšuje. Při vstupnímprůřezu přívodního kanálu je upravena komora se štěrbinovým ústím,pŕiléhajícím k přepážce spojující centrální přívodní kanál s výstupním průřezem chladícího svazku, do ktoré stéká kapaline zachycená na povrchu přepážky e trubkou se odvádí do zäeobníku kapaliny. Nosná konstrukce odlučovače je v nádobě podepřena, nebo àzavěšene, na~Výhodou kombinovaněho chladiče podle vynálezu je, že do daného objemu tlekového prostoru nádoby lze umístit odlučovač kapek s větším průtočným průřezem, čímž se dosáhne zmenšení délky nádoby, a tím snížení celkově hmotnostiaparátuo Celý průřez nádoby je optimálně využít pro umístění sekcí odlučovsče, vstupní e výstupní kanály plynu. Spoločný výetupí prostor eekcí odlučovače umožňuje libovolnou vzájemnou polohu hrdel. Petrová uspořádáníp W sekcí umožňuje volit nejvýhodnější výšku průtočného průřezu sekcí z výrobního i provozního hlediska, přičemž zmenšení průtočnéhe průřezu přívodního kanálu v místech menšíhe objemového průtoku plynu je využite pro zvětšení průřezu seperačníoh prvků odlučovače. V důsledku změn sěru proudění se odloučí část kondenzátu již vpřívodním kanála, čímž se zlepší podmínky odlučování v separační vrstvě. Další výhodou uspořádání je možnost sestavit kompletní odlučovač vně nádoby a do nádoby ho zasunout jako celek.Příklad provedení kombinovaného chladiče podle vynálezuje naznačen na připojeném výkrese, kde na obr.4 je svislý řez kombinovaným chladíčem e na obr.2 je vodorovný řez patrem odlučovačeoV náobě l opatřené hrdlom gpro prívod plynu je umístěn ,trubkový svazek 1 chladiče Q a odlučovač 1, sestavený ze sekcí 2,obsahující svezky separečních lamel. K výetupnímu průřezu lg chladiče Q je přepážkou.Z 4 s výhodou kuželovou, připojen centrální přívodní kanál §, propojený přes sifonový uzávěr lg se zásobníkem kapaliny g. Po obvodu přívodního kanálu §jeou s výhodou v pravidelných roztečích radiálně uspořádány sekce 2 odlučovače 1 ve dvoupatreoh nad sebou., Jejich výstupní průřezy jsou propojeny s centrálním přívodním kanálem 8 vstupnimi kanály 19., Přepážka 1 vymezuje spoločný výstupní prostor l., do něhož úatí výstupní kanály 1.3 sekci 2 a ve kterém je Lnnistěno výstupní hrdlo 3.1. Při vstupnim průřezu Li přivodního kanálu § ,je upravena komora gjo se štěrbinovým místním ,6 přiléhajioim k pŕepážce 1, propojená trubkou 1.1do zásobníku kapaliny g.Plyn vstupuje hrdlom g, prochází tmbkovým svazkem 3 a př-epážkou 1 je uaměrněn do centrálního původního kanálu g, kde se v hornim patře část plynu odděli a vstupními kanály łg proudído sekci 2 odlučovačeo Část plynu postupuje do dalšího petra odn lučovače ,již menším průtočnym průřezem přívodniho kanálu g a vom puje vatupními kanály łg do sekci 2 tohoto petra. Po odloučenik kapaliny vo sekcích 2 prochází plyn výatupními kanály l 2, spoločnými.pro obě nad sebou umistěnéc sekce do výstupního prostoru 11 a odtud do výstupního hrdla l o Odloučená kapalína se odvádi do zásobníku . kapaliny gpřičemž kapalína zachycená na přepážce 1 odtéká trubkou łl a kapalina odloučená v přivodním kanála g odtéká přes sifonovąý uzávěr Ľ.1. Kombinovaný chladič plynu sestávejíci z nádoby, v níž jsou uietěny nad sebou chladící svazek a odlučovač kapek, aeetavenýz několika paralelné protékaných eeparačnich sekci, vyznačen tim,že k výstupnimu průřezu (18) chladiče je přepážkou (7) pipojencentrální přívodní kanál (8), po jehož obvodu jeou aeparační sekce (5) odlučovače (4) kepek uspořádny radíálně, přičemž výstupní kanály (12)sekci (5), vymezené výetupním povrchem (20), stěnou vstupniho kanálu (10) sousední sekce a etěnou nádoby (1), ústi do společného výstupního prostoru (ll)2. Kombinovaný chladič podle bodu 1, vyznačený tim, že sekce (5) odlučovače jsou uspoŕádány alespoň ve dvou nad sebou umietěných petrech, přičemž směrenw daní ee vždy v následujícím petře veetavby prútočný průřez přívodniho kanálu (8) zmenšujea průtočný průřez sekci (5) odlučovače zvětšuje.3. Kbmbinovaný chladič podle bodů 1 a 2, vyznačený tim, že při vstupním průřezu (14) přívodního kanálu (8) je upravena komora (15) ee štěrbinovým úatim (16), přiléhajícim k přepážce (7) propojená trubkou (17) se zásobníkem kapaliny (9).

MPK / Značky

MPK: F28D 7/00

Značky: chladič, kombinovaný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263704-kombinovany-chladic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kombinovaný chladič</a>

Podobne patenty