Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému

Číslo patentu: 263638

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krejčíček Jaromír, Zavřel Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému, zejména pro mikropočítače jednopouzdrpvého provedení, například určené pro řízení otisku bodových tiskáren periferních zařízení.U současných mikropočítačových systémů se pamětové funkční moduly s pamětovými integrovanými obvody propojují přímo na příslušnou adresní, datovou a řídící sběrnici.I když se dosud takových propojení běžně používá, projevují se u nich některé nedostatky. V prvé řadě to je vysoká potřeba adresních linek, což se projeví zvýšením počtu vývodů pouzdra mikroprocesoru nebo zvýšeným počtem časových multiplexoru dat a adresy na univerzální sběrnici adresa - data. Taková zvýšení dále vyžaduje zvětšení počtu potrebných součástí V zapojení a s tím i související další počet potrebných součástek pro zpětný časový demultiplex na univerzální sběrnici. Tyto nevýhody se kromě uvedeného zejména projevují u jednopouzdrových mikropočítačů, kde je kritický nedostatek vstupních a výstupních linsk. K tomu ještě běžné způsoby vytváření dostatečně široké adresní sbčrnice bud spotřebovávají obecně využitelne vstupní a výstupní linky nebo omezují instrukční soubor mikropočítače. Proto jsou taková zapojení zbytečně složitá, výrobné náročná a ekonomicky nákladná, projevující se sníženou funkční spolehlivostí, zvýšenými teplotami při jejich provozu a zvýšeným odběrem elektrické energie.Tyto nedostatky v podstatě odstraňuje zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému podle tohoto vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že k řídící sběrnici je nastavovacím V vstupem a počítacím nebo odečítacím vstupem připojen generátor adresy, který je adresní sběrnicí připojen k pamětovému modulu qenerátoru znaku. K řídící sběrnici je skupinou řídicích vstupu připojen generátor adresy, který je dále svou skupinou vstupů připojen k datové sběrnici.Výhoda tohoto zapojení především spočívá v podstatném snížení nároku na výstupní linkysystému, kterým by se při běžném řešení musela vytvářet část nebo celá adresní sběrnice.Tím se zjednoduší adresní dekodér, poněvadž obvody qenerátoru znaků s ním nijak nesouvisí. Tato skutečnost se projeví zejména připojí-li se k adresnímu dekodéru paměti, které nemají stejnou pamětovou kapacitu. Poskytuje se ještě možnost většího využití adresního prostoru pro účely programu nebo dat. V adresním prostoru je totiž uvolněna ta část pamětové kapacity,kterou by normálně zabírala permanentní paměč. uspořádání podle tohoto zapojení dále přináší úsporu V počtu použitých jednočipových mikropočítačů, nebot pamětový blok s mnohem vyšší kapacitou lze propojit k jedinému mikropočítači.Příklad provedení zapojení adresní sběrnics mikropočítačového systému je znázorněn na priložených výkresech, kde obr. 1 představuje blokové schéma, obr. 2 uspořádání v paměčovém modulu generátoru znaků a obr. 3 časový diagram.K řídící sběrnici l dle obr. 1 propojující mikropočítačový systém lg s neznázorněným periferním zařízením je připojen nastavovací vstup gł generátoru adresy gg pro nulovací signál §ł, přičítací nebo odečítací vstup gg generâtoru adresy gg pro krokovací signál gg a skupina řídicích vstupu 2 generâtoru adresy gg pro řídicí signál gg. K datové sbšrnici 3 propojující mikropočítačový systém lg s neznázorněným periferním zařízením je připojena skupina paralelních vstupu 33 ke generátoru adresy gg. Generátor adresy gg je adresovou sběrnicí 3 připojen na vstupy pamětového modulu gg generátoru znaků, který je dále skupinou vstupu a výstupu gl propojen s datovou sběrnicí g. Vstup gg paměčového modulu gg generátoru znaku je připojen k řídící sběrnici l.segment programu, který je vestavěn do rozšiřovaného mikropočítačoveho systému gg úzce souvisí s obvodovým řešením generátoru adresy gg. Podstatné ovládací signály generátoru adresy gg, to je nulovací signál §l, krokovací signál gg, a řídící signál gg jsou ovládaný právě tímto segmentem programu. Přitom program pracuje ve shodě s funkčními vlastnostmi použitých integrovaných obvodu, ze kterých je generátor adresy gg sestaven.A to - jednorázovým výsíláním nulovacího signálu §l, který vnuti generátoru adresy gg počáteční stav,- opakovaným nepřerušovaným vysíláním krokovacího signálu gg, který nastaví žádanou výchozí adresu V paměřovém modulu gg generatoru znaků,- opakovaným přerušovaným vysíláním krokovaciho signálu §g, který postupně nastavuje jednotlivé adresy V pamětovém modulu gg generátoru znaků.Generátor adresy gg může mimo uvedeného pracovat ještě V dalším režimu, který umožňuje podstatné zkrácení času potřebného na provedení činnosti při opakovaném nepřerušovaném vysílání krokovacího signálu §g. V tomto případě se vysílajl další, a to řídící signály §§ přiváděné skupinou vstupu gg do generátoru adresy 22. za tohoto stavu je funkce programu následující- jednorázcvým vysíláním nulovaciho signálu §l se vnutí generátoru adresy 33 počáteční stav,- nato se jednorázově vyšle celá nebo částečná výchozí adresa do generátoru adresy lg- a opakovaným přerušovaným vysíláním krokovacĺho signálu §g se provede postupné nastavení jednotlivých adres v pamětovém modulu gg generátcru znaků.V některých případech je výhodné kombinovat obě možností, to je postavit ovládací segment programu tak, aby adaptivně podle vzájemného rozdílu staré a nové adresy se rozhodovalo o způsobu ovládání, čímž nastaveni nové adresy v paměřovém modulu gg generátoru znaků potřebuje minimální možný čas.Použití dalších řídicích signálu §â nemá negativní důsledky na rozšiřovaný mikropočítačový systém gg, jestliže se mezi jeho výstup a připojenou skupinu řídicích vstupu g na řídící sběrnici l umístí neznázorněný záchytný registr. Po přepisu do tohoto registru může být výstup z mikropočítačového systému lg využít k jinému účelu a nebude trvale blokován generátor adresy gg, V některých obvodech se využije pamětového modulu gg generátoru znaku, v němž je tento záchytný registr vestavěn.Z připojenéhc diaqramu - viz obr. 3, představující nejjednoduššfpĚípad řešení generátoru adrey gg s jednosměrným přičítacím čítačem, je zřejmě potřebné pořadí vysílání nulovacích signálu âl a krokovacích signálu gg ovládané ze segmentu programu mikropočitačového systému lg. Předpokládá se umístění mozaiky délky M tištěného znaku počínaje začátkem adresy N v pamětovém modulu 30 generátcru znaků, jak je znázorněno na obr. 2.V čase to je vyslán nulovací signál gł a tím je nastavena na adresove sběrnici Q adresa 0000. V čase tl je opakované vyslán krokovací signál gg a tím je na adresní sběrnici 3 nastavena adresa N, to je první sloupec mozaiky tištěného znaku, například písmene L. Po vytištění V čase tz je postupným jednorázovým vysíláním krokovacího signálu §g adresován a vytištěn vždy další sloupec mozaiky. Toto krokování uvnitř mozaiky je ukončeno v čase t 3. Přitom čas to až t 2 představuje hledání mozaiky V paměčovém modulu gg generátoru znaků a čas tz ažt 3 vlastní tisk znaku. Při tisku dalšího znaku se tato činnost opakuje.Při vhodnějším řešení generátoru adresy 30 je možné podstatné zkrátit časový úsek tl až tz při hledání mozaiky dalšího znaku.Vynálezu lze využít v mikropočítačových systémech, které obsahují mimo jiné vyhledávání funkčních hodnot V tabulkách k zadanému argumentu, například použitelných u tiskacích zaříze ní s maticovým způsobem tisku.1. zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému s paměčovým modulem připojeným k datové a řidici sběrnici propcjujici mikrapočítačový systém s perifernim zařízením, vyznačené tím, že k řídící sběrnici (1) je nastavovacim vstupem (21) a přičitacim nebo odečitacim vstupem (22) připojen generátor adresy (20). který je adresni sběrnicí (3) připojen k paměEo~ vému modulu (30) generátozu znaků.2. zapojení podle bodu 1, vyznačené tím, že k řídící sběrnicí (1) je skupinou řídicíchvsťupů (23) připojen generátor adresy (20), který je dále svou skupinou vstpů (24) připojen k datové eběrnici (2).

MPK / Značky

MPK: G06F 13/36, G06F 13/00

Značky: sběrnice, adresní, zapojení, systému, mikropočítačového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263638-zapojeni-adresni-sbernice-mikropocitacoveho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojení adresní sběrnice mikropočítačového systému</a>

Podobne patenty