Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla.Množství vody, dodávané napájecím čerpadlem do napájecího systému generátoru páry je regulováno změnou otáček parní turbiny, pohánějící toto napájecí čerpadlo. Vlastní regulaci otáčok parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla realizují její regulační ventily. Turbina pro pohon nepájecího čerpadla má dva druhy těchto ventilů základní, nízkotlakově a záskokové,Vysokotlakové ventily. Každý 2 těchto ventilů zpracovává páru jiné kvality. Vysakotlaké ventily zpracovávají čerstvou páru vstupující do Vysokotlakové části hlavní parní turbiny a nízkotlaké ventily zpracovávají páru, která již ztratila část své energie průchodem vysokotlakovou částí hlavní parní turbiny. Z toho vyplývá, že vysokotlaké ventily se používají v době, kdy hlavní turbina stojí, nebo vytváří jen malý elektrický pohon. Po najetí hlavní turbiny přichází do funkce nízkotlaké ventily v závislosti na stoupajících parametrech páry, která již prošla částí vysokotlakového dílu hlavní parní turbiny.Až dosud je míra otevření ventilů parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla dána tlakem ovládacího oleje, který vystupuje jako signál z hydraulického regulátoru otáček tak, že s rostoucím tlakem tohoto oleje se nejprve otevírají nízkotlaké ventily, a po jejich plném otevření i vysokotlaké ventily turbiny pro pohon napájecího čerpadla. Tato vazba je v průběhu provozu neměnná, což způsobuje řadu obtíží, zejména při přechodu z jednoho druhu ventilů na druhý a naopak neumožňuje dřívější otevření Vysokotlakých ventilů pokud nejsou nízkotlaké ventily plně otevřeny. Požadavek přesné regulace otáček turbiny V širokém rozsahu je pro hydraulický regulátor těžko řešitelný a požadavek automatického prohŕívání jak vlastní turbiny tak čerpadla po delších odstávkách prakticky nezajistitelný.Uvedené nedostatky podstatné zmírňuje zařízení regulace truhiny podle vynálezu, přičemž se využíva závislosti otevření ventilů turbiny pro pohon napájecího čerpadla na počtu jejích otáček. zařízení používa sady regulatorů, sady obvodu zadaných hodnot otevření ventilů,sadyelektrohydraulických převodníků, součtového členu a sady obvodů ručního a automatického ovládání. Podstata vynálezu spočíva v tom, že se na ventily parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla působí samostatné a přímo v závislosti na druhu provozu hlavní parní trubiny. Další podstata vynálezu spočívá v tom, že k ovládacím prvkům nízkotlakých ventilů je připojen druhý elektrohydraulický převodník a k ovládacím prvkům vysokotlakých ventilů je připojen první elektrohydraulický převodník ovládacího obvodu, jehož jeden vstup je připojen k obvodu zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů, další jeho vstup je připojen k obvodu zadané hodnoty otevření nízkotlakých ventilů, ještě další jeho vstup je připojen k čidlu otáček a poslední dva jeho vstupy jsou připojeny k prvnímu a ke druhému výstupu obvodu rozdělení signálu. Vstup obvodu rozdělení signálu je přitom připojen k výstupu regulátoru otáček,jehož první vstup je připojen k výstupu obvodu zadané hodnoty otáček, zatímco jeho druhý vstup je ještě spojen s-čidlem otáček.Ke vstupům obvodu zadané hodnoty otáček je připojen obvod ručního ovládání zadané hodnoty otáček a obvod automatického ovládání zadané hodnoty otáček, který je spojen s regulátorem napájení a s regulátorem prohřevu, jehož výstup je spojen s čidlem teploty kovu turbiny. První vstup prvního přepínače ovládacího obvodu je připojen k výstupu obvodu zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů, jehož vstupy jsou připojeny jednak k obvodu ručního zadávaní polohy vysokotlakých ventilů a jednak k obvodu automatického zadávaní polohy vysokotlakých ventilů, zatímco druhý vstup druhého přepínače ovládacího obvodu je připojsn k výstupu obvodu zadané hodnoty otevření nízkotlakých ventilů,jehož vstupy jsou připojeny jednak k obvodu ručního zadávaní polohy hízkotlakých ventilů a jednak k obvodu automatického zadávaní polohy nízkotlakých ventilů. Druhý vstup obvodu automatického ovládání zadané hodnoty otáček je spojen s výstupem regulátoru napájení.Podstata vynález spočíva i v tom, že ovládací obvod, sestávající z přepínačů, výběru minima, elektrohydraulických převodníků a přeběhového regulátoru, má vstupy elektrohydraulických převodníků připojeny k výstupům výběru minima, jejichž jeden vstup je vždy spojen s výstupem přepínače a jejichž druhý vstup je připojen k výstupu přeběhového regulátoru. Přitom vstup přeběhového regulátoru je spojen se vstupem součtového členu a první vstupprvého vysokotlakého přepínače je připojen k výstupu obvodu zadané hodnoty otevření ventilů,kdežto první vstup druhého přepínače je připojen k výstupu obvodu zadané hodnoty otevření nízkotlakých ventilů. Druhý Vstup prvního přepínače je pak spojen s prvním výstupem obvodu rozdělení signálu a druhý vstup druhého přépínače je spojen s druhým výstupem tohoto obvodu rozdělení signálu.Výhodou zařízení je samostatné přímé ovládání polohy regulačních ventilů. Akčním médíem těchto ventilů je opět olej, V tomto případě~má každý z ventilů svůj okruh. Tím je umožněno,že mohou nastat prakticky libovolné kombinace jejich vzájomného otevření a tím i přizpůsobení provozním stavům turbiny. Elektronický regulátor otáěek je proveden jako adaptivní regulátor měnicí své parametry podle toho, zda spolupracuje s regulačními ventily. Tím tento způsob zajištuje vysokou konstantní přesnost regulace otáček v celém jejím rozsahu, jakož i umožňuje řešit problematiku automatického prohřevu při startech po různě dlouhých odstávkách.zařízení podle vynálezu umožňuje následující druhy provozu trubíny pro pohon napájecího čerpadla, především provoz turbiny pro v režimu regulace otáček řízením ventilů výstupním signálom z obvodu rozdělení signálu, vzájemná vazba ventilů je nastavitelná v rozdělovači podle druhu provozu dále provoz turbiny V režimu regulace otáček řízením vysokotlakých ventilů výstupním signálom z obvodu rozdělení signálu a nízkotlakých ventilů z obvodu zadané hodnoty otevření nízkotlakých ventilů ještě dále provoz turbiny v režimu regulace otáček řízením nízkotlakých ventilů výstupním signálem z obvodu rozdělení signálu a vysokotlakých ventilů z obvodu zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů navíc umožňují ovládání polohy vysokotlakých ventilů z obvodu zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů a nízkotlakých ventilů z obvodu zadané hodnoty otevření nízkotlakých ventilů dále umožňují provoz regulace otáček s ručním zadáním zadané hodnoty otáček, provoz regulace otáček s automatickým zadáním zadané hodnoty otáček výstupním signálemz nadřazeného regulátoru napájení, provoz regulace otáčok s automatickým zadáním zadané hodnoty otáček výstupním signálem z regulátoru prohřevu při zajíždění po různě dlouhé odstávce a zabezpečení soustrojí v případě poruchy,mající za následek zvýšení otáček nebo trendu otáčok regulátoru přeběhu.Jeden příklad praktického provedení zařízení k regulaoi turbiny podle vynálezu je uveden ve formě blokového schéma na připojeném výkresu.Podle tohoto pŕíkladu provedení je základním prvkem zařízení k regulaci turbiny regulá toru l otáček. Na vstup lg tohoto regulátoru l otáček je připojen výstup łlg součtovéhočlenu ll. Na druhý vstup lłg tohoto součtového členu ll je přiveden výstupní signál 2 elektronic~ kého čidla otáček na první vstup lll součtového členu łł je pŕipojen výstup 33 obvodulg zadané hodnoty otáček. Na první vstup 33 obvodu lg zadané hodnoty otáček je připojen výstup lg obvodu li automatického ovládání zadané hodnoty otáček, na jehož vstup 353 je připojen výstupní signál z nadřazeného regulátoru g napájení. Na vstup lil obvodu 35 automatického ovládání zadané hodnoty otáček je připojen výstup ggg regulátoru Q prohřevu, na jehož vstupu ägł je připojeno čidlo teploty kritického místa turbiny. Na druhý vstup łgg obvodulg zadané hodnoty otâček je připojen výstup lgl obvodu lg ručního ovládání zadané hodnoty otáček. Výstup lg regulátoru l otáček je připojen na vstup lg obvodu lg rozdělení signáluz regulátoru l otáček. První výstup łäg obvodu lg rozdělení signálu je připojen na druhývstup ggg prvního přepinače gg, na jehož druhý vstup ggł je připojen výstup ggg obvodug zadané hodnoty otevŕení vysokotlakých ventilů. Na první vstup ggł obvodu 3 zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů je připojen výstup glł obvodu gl ručního zadávaní polohy vysokotlakých ventilů. Na druhý vstup ggg obvodu 3 zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů je připojen výstup gg obvodu 3 utomatického zadávání polohy vysokotlakých ventilů.Výstup 233 z prvního přepinače 3 je připojen na první vstup 411 prvního výběru il minima, na jehož druhý vstup głg je připojen výstup ggg z přeběhového regulátoru 5. Výstup § 35 prvního výběru Al minima je připojen na vstup ggł elektrohydraulického převodníku Q-proVT ventily. Druhý výstup läg obvodu lg rozdělení signálu je připojen na první vstup ggl druhého pŕepínače gg, na jehož druhý vstup ggg je připojen výstup ggg z obvodu É ovládání polohy nízkotlakých ventilů. Na první vstup ggł obvodu Q zadané hodnoty otevření nízkotlakýchventilů je připojen výstup § 11 obvodu 31 ručního zadávání polohy nízkotlakých ventilů ana druhý vstup ggg je připojen výstup 321 obvodu 33 automatického zadávaní polohy NT ventilů.Výstup § 33 druhého přepinače 33 je připojen na první vstup 531 druhého výběru minima 53, na jehož druhý vstup 323 je pžipojen výstup ggg přeběhového regulátoru 5. Na vstup 391 pŕeběhového regulátoru A je připojen výstup 2 elektronického Ěidla otáčok. výstup Ag druhého výběru minima 5 je pŕipojen na vstup lgł elektrohydraulizkého převodníku 1 pro nízkotlaké ventily. ĚPodstatou činnosti zařízení k regulaci turbiny podle vynálezu je rozdelení ovládání polohy ventilů do dvou samostatných částí. Poloha vysokotlakých ventilů je určena výstupním signálem z prvního elektrohydraulického převodníku É a poloha nizkotlakých ventilů je určena výstupním signálom 2 druhého elektrohydraulického převodníku 1. Každý z těchto převodníků §, 1 je ovládán v zásade třemi způsoby výstupním signálom z obvodů 3, Q zadané hodnoty otevření ventilů, nebo výstupním signálem z regulátoru l otáček, anebo konečně výstupním signálem z přeběhového regulátoru 5, a to v závislosti na provozních stavech a potřebách operátora. obvody 3, 3 zadané hodnoty otevření ventilů je možno řidit bud ručně nebo automaticky, automatické řízení polohy příslušných regulačních ventilů se uplatňuje při přepínání z ovládání polohy na regulátor otáček pro zajištění beznárazovosti tohoto přechodu. Zadanou hodnotu otáček je možno měnit rovněž ručně nebo automaticky. Zařízení k regulaci turbiny umožňuje provozovat oba ventily v sérii signály z regulátoru 1 otáček, nebo kterýkoli z ventilů přepojit do ručního ovládání a druhý ponechat v konpetenci regulátoru lotáček. Pokud je zadané hodnota otáček ve stavu automaticky je měněna bud výstupním signálem z regulátoru 5 napájení,nebo výstupním signálem z regulátoru § prohřevu. Regulátor § prohřevu zajišťuje nepřekročení dovoleného teplotního namáhání při najíždění.1. Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbíny, pro pohon napâjecího čerpadla,obsahujícího sadu regulátorů, sadu obvodů zadaných hodnot otevření ventilů, sadu elektrohydraulických převodníků, součtový člen a sadu obvodů ručního a automatického ovládání vyznačující se tím, že k ovládacím prvkům ventilů je připojen druhý elektrohydraulioký převodník (7) a k ovládacím prvkům vysokotlakých ventilů je pžipojen první elektrohydraulický převodník (6) ovládacího obvodu (01), jehož jeden vstup je připojen k obvodu (2) zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů, další jeho vstup je připojen k obvodu (3) zadané hodnoty otevžení nízkotlakých ventilů, ještě další jeho vstup je pŕipojen k čidlu otáček a poslední dva jeho vstupy jsou připojeny k prvnímu a ke druhému výstupu (152, 153) obvodu(15) rozdělení signálu, jehož vstup (151) jü přitom připojen k výstupu (102) requlátoru(1) otáček a vstup (101) tohoto regulátoru (1) otáček je spojen s výstupem (113) součtového členu (11), jehož první vstup (111) je připojen k výstupu (123) obvodu (12) zadané hodnoty otáček, zatímco jeho druhý vstup (112) je ještě spojen s čidlem otáček, a že přitom je ke vstupům (121, 122) obvodu (12) zadané hodnoty otáček pŕipcjen obvod (13) ručního ovládání zadané hodnoty otáček a obvod (14) automatického ovládání zadané hodnoty otáček, který je spojsn s regulátorem (8) napájení a s regulátorem (5) prohřevu, jehož výstup (502) je spojen s čidlem teploty kovu turbiny, a také že první vstup (231) prvního přepínače (23) ovládacího obvodu (01) je připojen k výstupu (203) obvodu (2) zadané hodnoty otevření VT ventilů, jehož vstupy (301, 302) jsou připojeny jednak k obvodu (21) ručního zadávání polohy vysokotlakých ventilů a jednak k obvodu automatického zadávaní polohy vysokotlakých ventilů,zatímco druhý vstup (332) druhého přepinače (33) ovládacího obvodu (3) zadané Hodnoty otevření nízkotlakých ventilů, jehož vstupy (301, 302) jsou připojeny jednak k obvodu (31) ručního zadávaní polohy nízkotlakých ventilů a jednak k obvodu (32) automatického zadávaní polohy nízkotlakých ventilů, a že je přitom druhý vstup (142) obvodu (14) automatického ovládání zadané hodnoty otáček spojen s výstupem (801) regulátoru (8) napájení.2. zařízení podle bodu 2, vyznačené tím, že mají vstupy (601, 701) elektrohydraulické převodníky (6, 7) připojeny k výstupům (413, 423) výběrů (41, 42) minima, že vždy jedenz prvních vstupů (411, 421) těchto výběru (41, 42) minima je spojen s jedním výstupem (233,333) přepínačů (23, 33), a že jejich druhý vstup (412, 422) je připojen k výstupu (402) přeběhového regulátoru (4) je spojen se vstupem (111, 112) součtového členu (11), a že první vstup (231) prvního přepinače (23) je připojen k výstupu (203) obvodu (2) zadané hodnoty otevření vysokotlakých ventilů, kdežto prvni vstup (331) druhého přepinače (33) je připojen k výstupu B 03) obvodu (3) zadané hodnoty otevřeni nĺzkotlakých ventilů, zatímco druhý vstup (232) prvního přepinače (23) je spojen s prvním výstupem (152) obvodu (15) rozděleni sągnálu a druhý vstup (332) druhého přepínače (33) je spojen s druhým výstupem (153) tohoto

MPK / Značky

MPK: G05B 24/00

Značky: pohon, zařízení, regulaci, turbiny, parní, čerpadla, napájecího, elektronickou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263629-zarizeni-pro-elektronickou-regulaci-parni-turbiny-pro-pohon-napajeciho-cerpadla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro elektronickou regulaci parní turbiny pro pohon napájecího čerpadla</a>

Podobne patenty