Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká enzymového prostředku pro praní, odmaščování, mytí, čištění, regeneraci odpadních a znečištěných vod, odbourávajících hydrofobní řetězce s počtem atomů uhlíku 5 až 35 C.Současná úroveň pracích, mycích i čisticích prostředků je na celém světě prakticky vyrovnána. Vysoká účinnost je dosahována složením, které se s malými obměnami ustálilo na využívání kombinace anion aktivních a neionogenních tenzidů, chelatačních látek a speciálních přísad, 2 nichž největší detergenční význam mají proteinasy a amylasy, perboritan scdný,karboxymetylcelulosa, optické zjasñovací prostředky.Pro dosažení požadovaných užitných vlastností je ve většině případech nutné využití mechanického efektu ohřevu. zejména odstraňovaní vysokého obsahu hydrofobních látek je náročné na energií, obsah tenzidů a alkálií. Při praní může nedodržení uvedených požadavků způsobit vysrážení mastné špíny V těžko odstranitelných Částicích. Při deterqenčním procesu vzniká velký objem odpadních vod, jejichž regenerace klade značné nároky hlavně na odstranění tenzidů a buildrú. .Rovněž desemulgaoe hydrofobů je často velmi náročná, vyžaduje přísady dalších látek,. speciálních zařízení a obecně vzato je příčinou zvyšování nákladů na regeneraci odpadních vod.Ze současných surovin používaných v detergentech, čisticích a obdobných prostředcíoh,proteasy a amylasy nekladou nároky na energií a investice pro udržení čistoty životního prostředí. Přitom se jedná o vysoce účinné složky, které obecně snižují nároky na energií při odstraňovaní bílkovinných apolysacharidových-složek špíny. Jejich využití je však velmi úzce zaměřené a nepokrývá zdaleka všechny složky špíny, zejména jejich hydrofobní část,kterou je dosud možno odstraňovat aplikací tenzidů. Po ukončení pracího procesu je nutné řešit otázku likvidace použitých tenzidů a uvolněných hydrofobů.Tyto nevýhody odstraňuje enzymový prostředek pro praní, odmaštování, mytí, čištění a regeneraci odpadních aznečištěnýoh vod, obsahující aktivační, změkčující, povrchově aktivní,plnicí, vonná, barvicí, proteolytické, amylolytické, tlumivé přísady nebo jejich směsi,podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že obsahuje 0,01 až 50 hmot., s výhodou 0,5 až 10 hmot. multienzymového komplexu na bázi lipas a oxidoreduktas, jehož minimální lipasová aktivita je 2 jednotky/mg bílkoviny a oxidoreduktásová aktivita alkánhydroxylasy je minimálně 0,5 nkat/mg bílkoviny a alkohol dehydrogenasy 0,5 jednotky/mg bílkoviny, 2 až ~ 45 8 hmot. neionoqenních a/nebo anionaktivních tenzidů, a zbytek do 100 3 hmot. tvoří chelatační, plnicí, barvicí, vonící, zjasňující a další přísady.Prostředek podle vynálezu řeší odstraňování hydrofobních látek s podstatně menším množ~ stvím tenzidu, případně bez nich, což je z ekologického hlediska mimořádně významné. Dále umožňuje Zvýšit účinnost stávajících pracích a mycích a odmaštovacíoh prostředků pro použití při nižších teplotách, což přinese značné úspory energie.Proatředek podle vynálezu s úspěchem rozpouští špínu, jejíž hydrofobní podíl obsahuje řetězce uhlovodíků, alkoholů, organických kyselín a jejich derivátů s počtem atomů uhlíku 5 až 35.Převedení všech těchto látek na kratší, ve vodě rozpustné a biologicky běžně odhouratelné látky jako octová a propionová kyselina zajišťuje enzymový komplex s lipasovou, alkanoxidasovou a alkoholdehydrogenasovou aktivitou. Ve sledu enzymových reakcí se nejprve uplatní lipasy, které za přítomnosti esterů vyšších mastných kyselin s alkoholy štěpí esterovou vazbu například mastné kyseliny a alkoholy jsou odbourávány systémem oxidačních reakcí,zejména beta-oxidací. Rovněž alifatické uhlovodíky jsou odbourávány mnohostupňovou oxidací,která je obvykle zahájena hydroxylací C 1 atomu za vzniku alkoholu a v dalším stupni kyseliny. Na tento stupeň navazuje beta-oxidace. Metabolity vzniklé beta-oxidací, to je acetyl- nebo propionyl Co A jsou odbourány v oitrátovám nebo metylcitrátovém cyklu za vzniku C 02 a E 20.Využití enzymového systému V pracích, mycích, čisticích a odmaštovacích prostředcích umožní zvýšení deterqenční účinnosti při stávajícím, ale i podstatné nižším obsahu tenzidů a chelatačních složek, rozšíří komplex účinnosti enzymových složek na všechny základní složky nečistoty kromě piqmentů a současně umožní snažší ochranu životního prostředí.Prostředek podle vynálezu a jeho účinky jsou dokumentovány následujícimi příklady. V případech provedení jde vždy o serii pokusu, které byly prováděny za účelem dokumentace vlivu použité koncentrace a různě aktívních multienzymových komplexu na zvýšení prací schopnosti proti kontrole, viz příklady 5 a 6, nebo vlivu teploty na zvýšení prací schopnosti proti kontrole (příklad 4). Série příkladů 1, 2 a 3 dokumentuje vyšší prací schopnost pracího přípravku na bázi tenzidů a multienzymového komplexu oproti samotným tenzidům a dále dokumentují, že zvýšení prací schopností V důsledku použití multienzymových komplexů oproti kontrole není ovlivněno použitím různých typů tenzidu ani změnou jejích koncentrace. Jelikož jednotlivé série pokusu byly prováděny v časovém odstupu, byl použit na jednotlivé série různý typ pláten, což do určité míry ovlivňuje absolutní hodnoty výsledné prací schopnosti.5 g detergentu složeného z 25 hmot. tripolyfosfátu, 2 8 hmot. lauryl polyglykoletheru,obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 4 hmot. multienzymového preparátu se zvýrazněnou lipasovou aktivitou komplexu 20 j/mg bílkoviny, alkanhydroxylasovou aktivitou 0,6 nkat/mg bílkoviny a alkoholdehydroqenasovou aktivitou 1,5 j/mg bílkoviny a proměnným množstvím dodecylbenzen sulfonanu sodného, doplněného vodou do 100 hmot., bylo rozpuštěno a doplněno na 1 1 vodou s obsąhem 5,34 mmol Ca 2/1. Vzniklý roztok byl využít k pracímu testu balvněných pláten špiněných standardní špínou při 40 °C po dobu 15 minut v laboratorní pračce typu Limitest. výsledky prací schopnosti jsou uvedeny v závislosti na hmotnostním obsahu dcdecylbenzensulfonanu (DES) v následující tabulce 1Dodecylbenzen Prací schopnost Prací schopnost sulfonan DBS (B) bez enzymů s multienzymovým komplexem 0 40,6 47,3 3 53,1 60,4 s 57,5 s 4,2 9 58,8 66,0 12 69,2 80,05 g detergentu složeného ze 6 hmot. alkylbenzen sulfonanu sodného, 2 8 hmot. laurylpolyglykoletheru obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 3 E hmot. multienzymového komplexu s lipasovou aktivitou 10 j/mg bílkoviny a se zvýrazněnou oxidoreduktasovou aktivitou s alkanhydroxylasovou aktivitou 1,5 nkat/mg bílkoviny a alkoholdehydrogenasovou aktivitou 1,5 j/mg, s proměnným množstvím tripolyfosfátu sodného, doplněného vodou do 100 hmot., bylo rozpuštěno a doplněno na 1 l vodou s obsahem 5,34 mmol Ca 2/1. Vzniklý roztok byl využít k pracímu testu balvněných pláten špiněných standardní špínou při 40 °C po dobu 15 minut v laboratorní pračce. Výsledky prací schopnosti jsou uvedeny v závislosti na obsahu tripolyfosfátu sodného5 g deterqentu složeného z 2 3 hmot. laurylpolyglykolethetu obsahujícího 12 mol ethyloxidu, 3 8 hmot. multienzymového komplexu se zvýrazněnou oxidoreduktásovou a lipasovou aktivitou jako v příkladu 2, s proměnným množstvím tripolyfosfátu sodného, doplněného vodou do 110 8 hmot.,bylo rozpuštěno a doplněno na 1 1 vodou s obsahem 5,34 mmol Ca 2/1. Vzniklý roztok byl využít k pracímu testu bavlněných pláten špiněných standardní čs. špínou při 40 °C po dobu 15 minut V laboratorní pračce Limitest. Výsledky prací schopnosti jsou uvedeny V závislosti na obsahu tripolyfosfátu sodného v následující tabulce 3K 1 000 ml fosfátového tlumivého roztoku bylo přidáno 5 g pracího prostředku tvcřeného pouze 100 t hmot. multienzymového komplexu se zvýrazněnou ąktivitou oxidoreduktas jako v příkladu 2. Vzniklý roztok byl použit k pracímu testu buvlněných pláten špiněných standardní parafinovou špínou po dobu 15 minut za lnboratorních podmínek s proměnnou teplotou. Výsledky praci schopnosti jsou uvedeny v tabulce 4Ke 1 000 ml fosfátového tlumivého roztoku pH 8 bylo přidáno 0,2 až 5 q praciho prostředku pouze s obsahem 100 à hmot. multienzymového komplexu s lipasovou a se zvýrazněnou oxidoreduktasovou aktivitou jako v příkladu 2. Vzniklý roztok byl použít k pracímu testu bavlněných pláten špiněných standardní čs. špínou za laboratorních podmínek při teplotě 50 °C po dobu 15 minut. Výsledky praci schopnosti v závislosti na množství multíenzymového komplexu jsou uvedeny v tahulce 5Množství multienzymového komplexu Prací schopnostKe 1 000 ml fosfátového pufru pH 8 bylo přidáno proměnné množství 0,2 až 5 g pracího prostředku pouze s obsahom 100 B hmot. multienzymového komplexu s oxidoreduktasovou a se zvýrazněnou lipasovou aktivitou jako v příkladu 1. Vzniklý roztok byl použít k pracímu testu bavlněných látek špiněných standardní čs. špinou za laboratorních podmínek při teplotě 50 °C po dobu 15 minut. Výsledky prací schopnosti v závislosti na množství multienzymového komplexuMnožství multienzymového komplexu Prací schopnostBěžným výrobním postupom práškových prostředků se přípraví směs o složení 7 0 hmot. dodecylbenzensuflananu, 3 hmot. nonyl polyglykoletheru, 20 hmot. tripolyfosfátu, 1,5 0 hmot. karboxymethylcelulosy, 3 hmot. křemičitanu sodného, 0,2 0 hmot. optického zjasňovacího prostředku, 3 0 hmot. amorfni kyseliny křemičité, 0,2 hmot. parfému, 2 0 hmot. multienzymového komplexu odbourávajícího hydrofobní řetězce s 5 až 35 uhlíky vykazující zvýrazněnou lipásovou aktivitu jako v příkladu 1, v enkapsulované formě, 60,1 S hmot. síranu sodného.Ve srovnání s kontrolním vzorkem bez multienzymového komplexu byla dosažena v celé oblasti hodnocených koncentrací v závislosti na teplotě v rozsahu 30 až 50 °C zvýšení remise o 7 jed notek. P ř í k l a d 8Mycí a odmaščovací prostředek s obsahem 20 3 tenzidů alkylbenzonanu amonného, alkylpolyglykolesteru sodného a laurylsulfátu amonného v hmotnostním poměru 311 byl srovnán 5 roztokem multienzymověho komplexu odbourávajícího hydrofobní řetězce C 5 až C 35 o obsahu 0,02 g/l v roztoku fasfátového pufru o pH B. Multienzymový komplex vykazoval aktivitu lipasy 2 j/mg bílkoviny, alkanhydroxylasy 0,5 nkat/mg a alkoholdehydrogenasy 0,5 j/mg bílkoviny. Odmaščovací zkouškou na skalných plátnech s obsahem parafinů a tríglycerídů. Hodnoty dosaženě při teplotě 40 až 50 OC v době 30 až 60 minut v Limitestu ukázaly shodné výsledky.

MPK / Značky

MPK: C11D 7/42

Značky: regeneraci, mytí, čištění, prostředek, enzýmový, praní, odmašťování

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263618-enzymovy-prostredek-pro-prani-odmastovani-myti-cisteni-a-regeneraci-vod.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Enzymový prostředek pro praní, odmašťování, mytí, čistění a regeneraci vod</a>

Podobne patenty