Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku

Číslo patentu: 263439

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fučík Milan, Rebeka Zdeněk, Kopečný Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku pletacího stroje, zejména pro ovládání jehel, platin apodg prostřednictvím elektromotoru, jako je krokový motor nebo servomotor řízený elektronickým programovacím zařízením stroje.Je znám maloprůměrový okrouhlý pletací stroj podle EP 155 266,kde hustotové zámky, resp. jejich axiální pohyb jsou každý ovládán krokovým motorem kinematicky spřaženým s držákem hustotového zámku. Vlastní kinematická vazba je pak tvořena vačkou uloženou na hřídeli krokového motoru, která dosedá na ložiska uúožené na čepu, který je upevněn ve zmíněném axiálně posuvném držáku hustotového zámku Toto zařízení je zvlášt vhodné k použití u elektronicky řízených strojů, které pletou zboží rotačním chodem, kde je možné je využívat pro pletení různých velikosti oček v každém pletacím systému,což lze vhodně zakődovat v programu strojeVýše uvedené zařízení není vhodné pro malbprůměrové pletací stroje s pletacími systémy pro vratné platení, které jsou vybaveny dvěma hustotovými zámky, které musejí mít vždy stejnou axiální polohu při pletení vratným chodem. Při použití elektromotorů pro každý hustotový zámek se vlastně pro jednu funkci zdvojnásobuje vybavení í program strojeo Dále je uvedené zařízení nevhodné pro stroje, které jsou vybaveny v dráze stoprů, resp. platin jen výkyvnými zámky, tj. je jich uložení je otočné., Úkolem vynálezu je odstranit uvedené nevýhody a dále vyřešit ovládání zámku, jejichž změna polohy je závislá na dílci, který mákruhový pohyb. Toto je v podstatě vyřešeno tím, že elektrický motor e uspořádán na dílci kinematicky spojeném s pohyblivým zámkem, 9.»přičenž je kinemsticky spojen nepohyblivou částí stroje.Hüavní výhodou vynálezu je ta skutečnost, že v případě hustotových zámků, jednoduchým technologicky nenáročným řešením, je zabezpečena funkce hustoty jednoho pletacího systému. V případě výkyvných zámků je to pak možno vůbec ovládání pomocí elektromotoru. Při vhodné volbě kinematických vazeb pak lze s výhodou použít elektromotorů o velmi malém výkonu.~Zařízení podle vvnálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, ne nichž značíobr. 1 uspořádání elektromotoru na hustotovém kruhu a jeho vazby pomocí šroubového spojení k desce stroje, obr. 2 schéma uložené elektromotoru na páce pro ovládání výkyvného jehelního zámku stroje, přičemž zámek je pro názornost sklopen do roviny výkresu o 90 °.známý dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží je opatřen pletacím systémem pro vratné pletení, který obsahuje dva známé hustotové zámkv äl, gg pro zetahování jehel v obou směrech. Držáky l, g obou hustotových zámků hl, gg jsou exiálně posuvně uspořádány v zámkovém plášti 1 3 jsou odpruženy. Na držácích l, g jsou vvtvořeny vodorovné výstupky l a g, které procházejí výřezv v zámkovém plášti 2, přičemž na ně dosedají dvouramenné páky 1, 5. Druhá ramena dvouramenných pák 5, Ž zasahují do výřezů hustotového segmentu Q Výkyvné uspořádeného na zámkovém plášti 2. Na hustotovém segmentu áíje Výkyvné na čepu §,uložen elektromotor 1 ovládaný elektronickým programovacím zařízením stroje. Na hřídeli elcktromotoru 1 je vytvořen vnější závit, který je zašroubován do vnítřního závitu díry v kulovém čepu § uloženém ve stojánku 2upevněném na zámkovém plášti 2. Eüektromotor 1 může být bud krokcvý motornebo servomotor.Při zmenách hustoty pracuje uvedené zařízení následujícím způsobem. Povelem od elektronického programovacího zařízení je priváděn do elektromotoru 1 podle programu proud právě potřebné polarity s podle smyslu otáčení hřídele elektromotoru 1 se tento bud zašroubovává,nebo vyšroubovává do,resp. z kulového čepu §. V důsledku tohose hustotový segment § vvkyvuje a prostřednictvím dvouramenných, ,, . , , r . pak 1, Ž se prenasl tento pohyb na vodorovne vystupky l , 5držáků l, g hustotových zámků EQ, gg, které tak mění svoji axiální polohu,a tím se mění i zátah jehel.Další aplikace vvnálezu může být pro ovládání výkyvného zámku lg íobro 2),např. pro ovládání jehel nebo stoprů na jednoválcovém pletacím strojio Výkyvný zámek y slouží pro zvedání jehel,resp. stoprů do chytové nebo uzavírací polohyą K ovládacímu rameni držáku lg výkyvného zámku gg je na čepu výkyvně uspořádán jeden konec táhla ll, jehož druhý konec je výkyvně uložen na čepu ramene páky lga Na druhém rameni páky lg, které je vytvořeno jako vidlice,je na čepech výkyvně uložen elektromotor 1. Páka gg je odpružena pružinou g Na hřídelí eľektromotoru 1 je pevně uspořádána čelní vačka lg, jež dosedá vlivem působení pružiny lg na pevný doraz lg. Kinenatická vazbe mezi hřídelí elektromotoru 1 á pevnou částí stroje může být provedena stejně jako v případě ovládání hustotovýchzámku, tj. pomocí šroubového epojení)a to těmi samými prostředky.Při provozu stroje pak při potřebě zeřazení či vyřazení výkyvného zámku z funkce, resp. vykývnutí do chytové nebo uzavírací polohy je povelem od elektronického programovacího zařízení přiváděn do elektromotoru 1 proud patřičné polaritya Otáčením hřídele se otáčí i čelní vačka li a V důsledku jejího styku s pevným dorazem li se mění výškové poloha elektromotoru 1. Elektromotor 1 pak vykyvuje pákou lg, která výškově přestavuje táhlo ll, které pak vykyvuje ra menem držáku lg a s ním i výkvvným zámkem lg.Kinematickou vazbu pomocí čelní vačky lze rovněž použít pro ovládání hustotových zámků gł a gg.Zařízení podle vynálezu není omezeno použitím jen na maloprůměrové pletací stroje, lze jej využít na všech typech pletacích strojů pro ovládání pohvblívých zámků.Zařízení pro ovládání nejméně Jednoho pohyblivého zámku pletacího stroje, zejména pre ovládání jehel, pletin apod. prostřednictvím elektromotoru, jako je krokový motor nebo servomotor,řízený elektronickým progromovecím zařízením stroje, vvznačující se tím, že elektromotor (7) je uspořádán na dilci kinematicky spojeném s pohyblivým zámkem (H 1, H 2, 10), přičemž je kinemetickv epojen s nepohvblivou částí stroje.Zařízení podle bodu 1, vyznačujici se tím, že elektromotor (7),je ubžen na hustotovém segmentu (6) pro ovládání hustotových zámků (H 1, H 2) jednoho pletacího systému, přičemž jeho hŕídel je kinemeticky spojen se zámkovým pláštěm (3).Zařízení podle bodů 1 a 2, vvznačující se tím, že na hřídelzlš elektromotoru (7) ,je vfytvořen závit, který ,je zašroubovaný do kulového čepu (8) uloženého v zámkovém plášti (3).Zařízení podle bodu l, vyznečující se tím, že elektromotor (7)je uložen na páce (12) kinematicky spojené s výkyvným zánxkem (10),přičemž jeho hřídel je opatřen čelní vačkou (13) dosedajíci na pevný doraz (14).Zařízení podle bodů l až 4, vyznačující se tím, že elektromořor(7) je uložen na hustotovém segmentu (6), resp. páce (1.2) kyvně.

MPK / Značky

MPK: D04B 9/46, D04B 15/32

Značky: ovládání, jednoho, zařízení, nejméně, zámku, pohyblivého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263439-zarizeni-pro-ovladani-nejmene-jednoho-pohybliveho-zamku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ovládání nejméně jednoho pohyblivého zámku</a>

Podobne patenty