Zařízení pro obsluhu terminálové sítě

Číslo patentu: 263429

Dátum: 11.04.1989

Autor: Vlk Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká elektrického zapojení zařízení pro obsluhu terminálove sítě z centra prostřednictvím společné proudové smyčky. uDosud používaná zařízení pro komunikaci terminálů s oentrem prostřednictvím proudové symčky mají sice výhodu v možnosti sériové komunikace na velke vzdálenosti, avšak ke každé proudové smyčce může být připojen pouze jediný vysílač a přijímač. Při konstrukcí hvězdicovítě větvených počítačových sítí s nadřazeným počítačem v uzlu sítě se proto na straně nadřazeneho počítače užíva multiplexoru dat, ke kterému se připojují jednotlivé proudové smyčky. Další používanou možností je znásobení počtu samostatně připojených proudových smyček. Společnou nevýhodou obou popsaných zapojení je jejich složitost a nutnost přizpůsobit strukturu zařízení počtu obsluhovaných terminálů. To ovšem v případě,kdy není předem znám přesný počet terminálů, vede k nutnosti předimenzovávat tento počet, čímž se přirozeně celé zařízení dále prodražuje. K určitým následným komplikacím dochází i v programovém vybavení centrálního počítače, nebot připojení většího počtu zařízení musí být řešeno v operačním systému tohoto počítače.Popisované nevýhody odstraňuje zařízení pro obsluhu terminálové sítě podle tohoto vynálezu. Sestává z proudového zdroje, vysílače, zdroje automatického předpětí, příjímače, počítače, zakončení proudové smyčky a vedení. Vedení obsahuje přípojná místa,sériové zapojená do přímé větve vedení proudové smyčky tím způsobem, že vždy první vývod přípojného místa následujícího je spojen s druhým vývodem přípojného místa předcházejícího, přičemž třetí vývody přípojnýoh míst jsou spojeny se společným zpětným vodičem. Podstatou vynálezu je, že první vývod proudového zdroje je spojen s prvním výstupním vývodem vysílače a současně s prvním vstupnímvývodem příjímače. Druhý výstupní vývod vysílače je spojen s prvním vývodem zdroje automatického předpětí. Výstup příjímače je spojen se vstupem počítače. Výstup počítače je spojen se vstupem vysílače. Druhý vstupní vývod příjímače je spojen se vstupem přímé vetve vedení. Výstup přímé větve vedení je spojen s prvním vývodem zakončení proudové smyčky. Druhý vývod zakončení proudové smyčky je přes zpětný vodič vedení spojen s druhým vývodem proudového zdroje a současně s druhým vývodem zdroje automatického předpětígZařízení pro obsluhu terminálové sítě podle tohoto vynálezu je výhodné zvláště tehdy, má-li být k jedinému centrálnímu počítači připojen větší - předem neznámý - počet vzdálených terminálů, nebot jeho struktura a obsluha je nezávislá na počtu připojných míst (terminálů), která propojena tvoří vedení. Vstup vysílače i výstup příjímače mohou být přitom snadno připojitelné ke standardním vstupům a výstupům počítačů. Nepominutelnou výhodou je rovněž jednoduchost zařízení a možnost snadno galvanicky oddělit počítač od vedení. Další prednosti je to, že při vysílání z počítače je možný současný odposlech na vedení, který může sloužit ke kontrole správnosti vyslaných dat.Zapojení zařízení pro obsluhu terminálové sítě je v bloko vém schématu znázorněno na přiloženém výkresu.smyčky a vedení Q s přípojnými místy B. Výhodně lze použít vnitř ního zapojení vedení Q podle čs. autorského osvědčení AD 263427 nebo AD 263428 , tj. že přípojná místa Q jsou svými prvními vývody Qł a druhými vývody QQ sériově zapojena do přímé větve vedení Q proudové smyčky tak, že vždy první vývod Qł přípojného místa B následujícího jespojen s druhým vý vodem gg přípojného místa Q předcházejícího, přičemž třetí vývo dy QQ přípojných míst Q jsou spojeny se společným zpětným vodičem QQ. První vývod il proudového zdroje Q je spojen s prvním výstupním vývodem gł vysílače 2 a současně s prvním vstupním vývodemAQ příjímače 4. Druhý výstupní vývod QQ vysílače Q je spojens prvním vývodem Ži zdroje Q automatického předpětí. Výstup 52příjímače Q je spojen se vstupem Ql počítače 5. Výstup QQ počí tače Q je spojen se vstupem Q vysílače 2. Druhý vstupní vývod33 příjímače 5 je spojen se vstupem Qł přímé větve vedení Q. Výstup ág přímé větve vedení 6 je spojen s prvním vývodem ll zakončení 1 proudové smyčky. Druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky je přes zpětný vodič 62 vedení 6 spojen s druhým vývodem lg proudového zdroje l a současně s druhým vývodem 22 zdroje Ž automatického předpětí.V klidovém stavu prochází proud od prvního vývodu ll proudového zdroje l přes první výstupní vývod gg e druhý výstupní vývod gg vysílače g a přes první vývod łla druhý vývod gg zdroje Ž automatického předpětí zpět ke druhémd vývodu lg proudového zdroje 1.Při vysílání z počítače 5 se informace přenáší mezi výstupemspojení mezi prvním výstupním vývodem gl a druhým výstupním vývodem gg vysílače 2, což má za následek uzavírání proudu ve smyčceprvní vývod ll proudového zdroje l - první vstupní vývod gl při větve vedení 6 - výstup Ég přímé větve vedení 6 - první vývod llzakončení 1 proudové smyčky - druhý vývod lg zakončení 1 proudové smyčky - zpětný vodič 6 vedení 6 - druhý vývod lg proudovéhojímače 4 - druhý vstupní vývod gg příjímače 4 - vstup gl přímézdroje l. Uzavŕení proudu v popsané smyčce může být pro kontrolu Z výstupu 42 příjímače 4 sígnalizováno do vstupu Žl počítače 5.vysílání z terminálu umístěného v libovolném přípojném místě 8 se projevuje propojením prvního vývodu gl a třetího vývodu gätohoto přípojného místa 8, což má - vzhledem k funkcí zdroje Žautomatického předpětí -.za následek přerušení proudu mezi prvním výstupním vývodem gl vysílače g a druhým vývodem gg zdroje 2 automatického předpětí a uzavírání proudu ve smyčce první vývod ll proudového zdroje l - první vstupní vývod fl příjímače 4 - druhývstupní vývod gg příjímače 4 - vstup ál přímé vetve vedení 6 první vývod §l přípojného místa 8 s vysílajícím terminálem - tře tí vývod Q přípojného místa B s vysílajícím terminálem - zpětnývodič 62 vedení 6 - druhý vývod lg proudového zdroje l. Informaceo průchodu proudu mezi prvním vstupním vývodem 4 l a druhým vstupním vývodem 4 g.přijímače 4 se přenáší z výstupu 4 příjímače 4 navstup Žl počítače Ž.Celková jednoduchost zapojení vynikne zejména tehdy, bude-li vedení 6 s přípojnými místy § tvořeno zapojením podle čs. vynále zu AU 263427 i nebo A 0 263428 a budou-lizdroj 3 automatického předpětí a zakončení 1 proudové smyčky tvořeny polovodičovými přechody. Budou-li navíc vysílač 2 a přijímač 4 tvořeny optoelektronickými vazebními členy, projeví se kroměsnadné realizace ještě výhoda snadného galvanického oddělení počí tače 5 od vedení É s přípojnými místy 8Zařízení pro obsluhu terminálové sítě podle vynálezu je použitelné např k připojení sítě inteligentních terminálů k centrálnímu počítači spravujícímu společnou datovou základnu nebo při sběru číslicových dat z technologického procesu.Zařízení pro obsluhu terminálové sítě, sestávající z proudového zdroje, vysílače, zdroje automatického předpětí, příjímače,počítače, zakončení proudové smyčky a vedení s přípojnými místy svými prvními vývody a druhými vývody tak sériově zapojenými do přímé větve vedení proudové smyčky, že vždy první vývod přípojného místa následujícího je spojen s druhým vývodem přípojného místa předcházejícího, přičemž třetí vývody přípojných míst jsou spojený se společným zpětným vodičem, v y z n a č e n é t í m ,že první vývod (ll) proudového zdroje (1) je spojen s prvním vý~ stupním vývodem (21) vysílače (2) a současně s prvním vstupním vývodem (4 l) příjímače (4), druhý výstupní vývod (22) vysílače (2) je spojen s prvním vývodem (31) zdroje (3) automatického předpětí,výstup (43) příjímače (4) je spojen se vstupem (51) počítače (5),výstup (S 2) počítače (5) je spojen se vstupem (23) vysílače (2),druhý vstupní vývod (42) příjímače (4) je spojen se vstupem (61) přímé větve vedení (6), výstup (62) přímé větve vedení (6) je spojen s prvním vývodem (71) zakonćení (7) proudové smyčky a druhý vývod (72) zakončení (7) proudové smyčky je přes zpětný vodič (63) vedení (6) spojen s druhým vývodem (12) proudového zdroje (1) a současně s druhým vývodem (32) zdroje (3) automatického předpětí.

MPK / Značky

MPK: G06F 13/10, G06F 13/00

Značky: terminálové, obsluhu, sítě, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263429-zarizeni-pro-obsluhu-terminalove-site.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro obsluhu terminálové sítě</a>

Podobne patenty