Regenerační výměník tepla

Číslo patentu: 263426

Dátum: 11.04.1989

Autor: Berák Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká regeneračního výměníku tepla, používaného k regeneraci plynného prostředí V objektech. Dosud známé přepínací regenerační výměníky tepla mají vedvou vzduchových kanálech umístěny teplosměnné vložky, které působením ventilátorů a přepouštěcíoh klapek jsou střídavě ofuko vány proudem vzduchu s opaěným smyslem proudění.Nevýhodou tohoto řešení je velký zastavěný prostor a složitost zařízení ovládajícího přepouštěcí klapky a skutečnost, že se zvyšuje spotřeba elektrické energie na jejich ovládání.Další známý regenerační výměník tepla je výměník s rotační teplosměnnou vložkou ve tvaru rotačního disku. Tato teplosměnná vložka se otáčí kolem své rotační osy a na protilehlých místech je vystavena proudu vzduchu od ventilátoru a to tak, že vzduch proudí v opačných emyslech.Nevýhodou tohoto provedení je zvýšený příkon zařízení,který spotřebuje převodový a hnací mechanismus, sloužící k otáčení teplosměnné vložky. Další nevýhodou je složitost tohoto mechanismu spojená s výrobní náročností,jakož i obtížnou demontovatelností vložky při jejím čištění nebo případné výměně. Další nevýhodou je, že v tělese teplosměnné vložky dochází ke vzájemnému částečnému míchání přiváděného a odváděného vzduchu.Výše uvedené nevýhody odstraňuje regenerační výměník tepla. podle vynálezu, tvořený ventilátory s teplosměnnou vložkou. Podstatou vynálezu je, že regenerační výměník tepla je tvořen dvěma samostatnými, vzájemně ve společné konstrukcí ustavenými průchozími kanály, kde v každém z nich je umístěn nejméně jeden ventilátor a nejméně jedna teplosměnná vložka, kde ventilátor v jednom průchozím kanálu je s tahem vrtule opaěného smyslu vůči ventilátoru v druhém průchozím kanálu, přičemž osy výstupů průchozích kanálů jsou umístěny na rameni vůči ose otáčení společg né konstrukce obou průchozích kanálů. Regenerační výměník tepla je opatřen aretačním mechanismem otáčení společné konstrukce,napojeným na ovládač, tvořený například teplotním a vlhkostnímj čídlem.Regenerační výměník tepla podle vynálezu spojuje v sobě výhody obouznámých řešení regeneračních výměníků tepla a vylučuje nevýhody, které obě známá řešení mají. Ve srovnání s regeneračním výměníkem tepla s rotující teplosměnnou vložkou má řešení podle vynálezu tu přednost, že nedochází ke vzájemnému mísení přiváděného a odváděného vzduchu v tělese teplosměnné vložky. Teplosměnná vložka je snadno přístupná za účelem čištění nebo výměny.Výhodou navrhovaného řešení podle vynálezu, ve srovnání s přepínacími regeneračními výměníky teplą je malý zastavěný prostor,dále skutečnost, že vzduch přiváděný i odváděný z objektu proudí stále ve stejném smyslu vůči rozvodnému potrubía není proto třeba ventilátorem mařit jeho kinetickou energií a opět tuto energií dodávat na jeho urychlení v opačném smyslu,jak je tomu při přepnutí klapek u přepínacího regeneračního výměníku tepla. Výhodou řešení podle výnálezu, ve srovnání s oběma známými regenerátory.vzduchą je, že odpadá mechanismus otáčející teplosměnnou vložku u regeneračního výměníku tepla s rotující vložkou a mechanísmus zajištující přepínání klapek u regeneraěního výměníku tepla s přepínacímí klapkamí. Tím se u navrhovaného řešení podstatně zjednodušuje konstrukce oproti oběma známým řešením a dále se snižuje potřebný příkon, který je jinak nutný pro pohon uvedených mechanísmů.V letním období lze použít regeneračního výměníkunle vynálezu jako běžného ventilátoru pro rovnotlakou ventilaci. Dosáhne se toho zafixováním regeneračního výměníku v jedné trvalé poloze.Na výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněn předmět výnálezu, kde na obr. l je regenerační výměník tepla v nárysu, na obr. 2 je řez rovinou A-A z obr. l, na němž je znázorněna poloha společné osy otáčení vůči stěně objektu. Na obr. 3 je řez rovínou B-B z obr. 1 a znázorňuje vnitřní uspořádání regeneračního výměníku tepla, zabudovaného do stěny.Regenerační výměník tepla je tvořen dvěma samostatnými,vzájemně ve společné konstrukcí Ž ustavenými průchozímí kanály- 3 ł,l /obr.3/. V každém průchozím kanálu l, je umístěn nejmeně jeden ventilátor gřg a nejméně jedna teplosměnná vložka Ž 2 § Ventilátor g v průchozím kanálu L je s tahem vrtule opačného smyslu vůči ventilátoru g ve druhém průchozím kanálu li. Osy l,ll výstupů průchozích kanálů l, jsou vůči ose i otáčení společné konstrukce Ž obou průchozích kanálů ,umístěny na ramena 3,äí Společné konstrukce Ž je v příkladném provedení tvořena kotoučem se dvěma souosými válcovými otvory tvořícími průchozí kanály lllĺ Regenerační výměník tepla je opatřen aretačním mechanismem Q otáčení společné konstrukce 2 napojeným na ovladač 1, který je tvořen například teplotním a vlhkostním čídlem. Regenerační výměník tepla je ustaven v otvoru přepážky mezi vnějším prostorem 3 a vnitřním prostorem 3.Činnost regeneračního výměníku tepla spočíva v tom, že teplejěí plyn z prostředí 2 proudí působením ventilátoru g přes teplosměnnou vložku Ž, která proudícímu a znehodnocenému plynu odnímá teplo. Současně s tímto procesem probíhá proces sdílení tepla, mezi chladnějším vzduchem z prostředí 2 a teplosměnnou vložkou 2, která byla v předešlém pracovním cyklu předehřátá plynem z prostředí Ě.Průchozí kanály l a ljve kterých jsou ventilátory g,ga teplosměnné vložky 3,2 umístěny, jsou ve společné konstrukcí Ž , s možností otáčet se kolem osy Q otáčení a navzájem si tak vyměňovat své postavení a tím i funkce. Po odaretováníaretačního mechanismu Q otáčení dojde k pootočení společné konstrukce Žo l 80 ° kolem osy 5 otáčení. Časové intervaly otáčení jsou dány teplotními podmínkami prostředí 2 a 2. Tyto podmínky vyhodnocuje ovladač 1, který současně dává impulsy k odaretování společné konstrukce 5 obou průchozích kanálů ll,ll. ro pootočení společné konstrukce Ž vždy o l 80 ° je využite aerodynamického účinku vrtulí ventilátorů g,g, který se projevuje tahem vrtulí vůči sobě v opačném smyslu. Vzniká tak dvojice sil působících v osách l,ll výstupu průchozích kanálů lłl na ramenech 33. Vzniklého momentu sil je využite k pootočení společné konstrukce Ž.Regenerační výměník tepla podle vynálezu lze využít všude tam, kde je požadavek na větrání objektů s minimální ztrátou tepelné energie zejména v podmínkách nízkych venkovních teplot.Regenenąňní výměník tepla, tvořený ventilátory s teplosměnou vložkou, vyznačujíoí se tim, že je tvořen dvěma vzájemné ve společné konstrukcí /5/ ustavenými průchozími kanály /1,1/,kde v každém z nich je umístěn nejméně jeden ventilátor /2,2/a nejméně jedna teplosměnná vložka /3,3/, kde ventilátor /2/v průchozím kànálu /1/ je s tahem vrtule opačného smyslu vůči ventilátoru /É/ v druhém průchozím kanálu /1/, přičemž osy/ll,1 l/ výstupů průchozich kanálů /l,l/ jsou umístěny na ramenu /R,R/ vůči ose /4/ otáčeni společné konstrukce /5/ obou průchozich kanálů /1,1/, přičemž je dále opatřen aretačním mechanismem /6/ otáčení společné konstrukce/5/, napojeným na ovlądač /7/, tvořený například teplotním a

MPK / Značky

MPK: F24F 12/00

Značky: regenerační, výměník, tepla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263426-regeneracni-vymenik-tepla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Regenerační výměník tepla</a>

Podobne patenty