Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje

Číslo patentu: 263414

Dátum: 11.04.1989

Autor: Steklík Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r- ,,ul, ..., Vynález se týká zařízení pro teplotní stabilizaci vodorovného vřetena obráběcího stroje, zejména vodorovné vyvrtávačky,využívajícího mazací olej jako chladící prostředek.V souvislosti s technickým rozvojem obráběcíoh strojů rostou požadavky zejména na jejich přesnost. U velmi přesnych vyvrtávacíoh strojů ovlivňuje tuto vlastnost podstatným způsobem teplota, a to jednak teplota okolí, zejména všakzměny teploty samotného stroje a jeho částí, k nimž docházípři provozu. Zvláště tu jde o vřeteno vyvrtávacího stroje,uložené v ložiskách, od něhož se teplo šíří do pinoly a ostatních částí stroje. Přesného obrábění je možno dosáhnout teprve tehdy, když se teplota ustálí, což trvá relativně dlouhou dobu. Přitom každá změna rychlosti otáček vřetena způsobuje zvýšení nebo snížení teplotm a tím 1 změnu polohy osy vřetena, čímž je přesnost stroje negativně pvlivněna.Z toho vyplýva potřeba teplotní stabilizace vřetena během provozu. Je znám způsob stabilizace teploty obráběcího stroje chlazením jeho pinoly, přičemž teplota chlsdicího média,odvádějícího teplo z pinoly, je regulováns. Tento systém má svůj základní nedostatok ve zpožděném reagování na změnu teploty. Nejprve se totiž zahřejí ložiska jako zdroj tepla,jež se přenáší na pinolu, načež teprve začne systém reagovat. V průběhu této nekontrolované doby vznikají teplotní změny částí obráběcího stroje, zejména pinoly, způsobující jejich deformsci, mající za následek změnu polohy osy vřetena,a tím i nepřesnou výrobu. Uvedené skutečnosti platí pro všechny- 2 - -, obráběcí stroje s otočným vřetenem, tedy i pro vodorovné vyvrtávací stroje, jichž se týká řešení podle vynálezu.Zdokonalení chladioích systémů obráběcích strojů a jejich vřeten se uskutečňuje zařízením podle vynálezu,jehož přívodní a vývodní kanály jsou uspořádány skrze pinolu na její spodní straně s vyústěním do obvodových mezikruhových prostorů mezi pinolou a vřetenem tak, že přívodní kanály jsou na jedné straně ložisek a vývodní kanály vždy na opačné straně ložisek, přičemž mezi předním a zadním ložiskem je v prostoru mezi pinolou a vřetenem uložena vložka z tepelně izolačního materiálu. Podle dalšího provedení jsou přívodní a vývodní kanály uspořádány v radiálním směru v bezprostřední blízkosti ložisek. Podle jiného provedení je na přívodu chladicího média umístěn regulační ventil. Podle jiného provedení jsou přívodní a vývodní kanály zhotoveny z tepelně iaolačního materiálu.zařízením podle výnálezu se dosahuje odstraňovaní tepla, vznikajíoího otáčením vřetena, již v samotném jeho zdroji,totiž v ložiskách. S výhodou se přitom využívá mazacího oleje, jehož teplota je upravována v chladicím agregátu. Zařízení umožňuje rovněž regulaci přívodu chladicíhomédia k ložisküm a tím zajišřování potřebného poměru teplot obou ložisek. Výsledkem je zabránění vzniku tepelných deformací jednotlivých částí stroje, zejména pinolý ajejich negativnímu vlivu na přesnost.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde je gwunaůan schematicky podélný řez vodorovným vřetenem obráběcího stroje se zařízením podle vynálezu.Vřeteno 1 vodorovněho vyvrtávacího stroje je uloženov předním a zadním ložisku ,~§ v pinole g. Zespodu jsou skrze pinolu g vyvrtány otvory pro přívodní kanály lg, ll a vývodní kanály 15, lg chladicího média. Obojí kanálylg, 11, 15, lg, lg jsou vlastně vypmzdřením otvorů,zhotoveným z tepelně izolačního materiálu. Přívodní kanály lg, 11 ústí do obvodových mezikruhových prostorů lg, lg3 mezi vřetenem l a pinolou g, uspořádaných mezi ložieky l, § a distančními kroužky. vložka 6 z tepelné izolačního materiálu, uložená mezi vřetenem l a pinolou g, zabraňuje šíření teplého oleje po délce uvnitř pinoly g a k usměrňování proniklého ohřátého oleje do obvodového mezikruhového prostoru lg u předního ložiska à. Vývodní kanály lí, IEJ jsou upravený skrze pinolu g z opačné strany ložisek Q, § než přívodní kanály lg, ll a jsou propojeny s obvodovými mezikruhovými prostory lg, 2. Dále jgou k oběma ložiskůmQ, § výtvořeny skrze pinolu g otvory l pro měření teplotyvnějších kroužků ložisek 3, §, např. dotykovým teploměrem.Chladicí médium, jímž je mazací olej, je čerpadlem5 vháněnoz nádrže já přes regulační ventil li do obou přívodních kanálů lg, ll a odtud do obvodových mezikruhových prostorů lg, lg. Dále prochází ložisky 3, §, která jsoujím mazána a ochlazována, odtud do obvodových mezikruhových prostorů lg, g a vývodních kanálů li, lg, odkud je chladící médium nasáváno čerpadlem 1 do chladicího agregátu ll.Po ochlazení přechází chladící médium do nádrže lg, načežse celý cyklus opakuje. Objem chladicího média, přiváděného do jednotlivých ložisek 2, § je možno seřídit regulačním ventilem ll. Regulaci je možno provádět na základě teploty ložisek 2, §, změřené např. dotykovým teploměrem přímona vnějších kroužcích skrze otvory 1. obvodové mezikruhové prostory lg, 2, ve kterých se shromažčuje na spodku teplý olej a rovněž obvodové mezikruhové prostory lg, lg, kterými prochází chladný olej, jsou řešeny tak, aby měly co možno nejmenší obsah. Účelem je minimalizovat tepelné ovlivňováníZařízení pro teplotní stabilizaci vodorovného vřetena obráběcího stroje, uloženého v pinole prostřednictvím předního a zadního ložiska, využívající jako chladící médium mazací olej, který protéká chlazenými místy( 18, 11, 15, 10 ) jsou uspořádány skrze pinolu (2)na její spodní straně s vyústěním do obvodových mezikruhových prostorů (19, 12, 13, 9) mezi pinolou (2) a vřetenem (1) tak, že přívodní kanály (18, 11) jsou na jedné straně ložisek (3, 8) a vývodní kanály (15310) vždy na opačné straně ložisek (3, 8), přičemž mezi předním a zadním ložiskem (3, 8) je v prostoru mezi pinolou (2) a vřetenem (1) uložena vložka (6) z tepelně izolačního materiálu.Zařízení podle bodu 1, vyznačené tím, že přívodní a vývodní kanály (18, 11, 15, 10) jsou uspořádány v radiálním směru v bezprostřední blízkosti ložieek (3, 8).Zařízení podle bodu 1 až 2, vyznačené tím, že na přívodu chladicího média je umístěn regulační ventil (14).Zařízení podle bodu 1 až 3, vyznačené tím, že přívodní a vývodní kanály (18, 11, 15, 10) jsou z tepelně rzolačního materiálu.

MPK / Značky

MPK: B23Q 11/12, B23B 19/02

Značky: teplotní, zařízení, obraběcího, stabilizaci, vřetena, stroje

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263414-zarizeni-pro-teplotni-stabilizaci-vretena-obrabeciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro teplotní stabilizaci vřetena obráběcího stroje</a>

Podobne patenty