Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdicími elementy brzdiček textilních strojů

Číslo patentu: 263411

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vitamvás Zdeněk, Prášil Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů.Převážná většina brzdiček nitě používaných v textílním průmyslu a v podobných provozech jiných odvětví například-elektro 4 technického průmyslu a podobná při brzdění nití, drátků a podobných útvarů používá k vyvození přítlaku mezi brzdícími elementy vyvozujícími tahové ěíly mechanických prvků, jako jsou pružiny,závažíčka a podobné. Tato zařízení nesou ve svém principu nedokona 1 osti,spočívající ve změně přítlačné síly V důsledku změny průběhu sil závislých od posuvu brzdících elementů, dále v nemožnosti bezstupňovité regulace brzdných sil u některých zařízení, nestabilnosti těchto zařízení, velké setrvačností sil vznikajících v těchto zařízeních a další. Podstatným nedostatkomvšech těchto zařízení je pak nemožnost zajištění přesné centrální regulace většího počtu brzdiček nebo její značná technickáeložitost V případě, že jsou některé brzdičky tímto zařízením Vybavovány.Je známo zařízení k brzdění nitě, které přítlačnou sílu mezi brzdícími elementy, například talířky, čelistmi a podobné,vyvolává účinkem elektromagnetu. Toto zařízení využívá silového působení magnetického pole na feromagnetické materiály tím, že sa feromagnetické materiály magnetují magnetickým polem pevné cívky. Tyto zmagnetované feromagnetické části jsou mechanicky spojeny a brzdícími elementy. Nevýhodou tohoto způeobu je silně nelineární závislost mezi silou a posuvem brzdícího elementu a dále pak zbytkový magnetismus, který zůstává ve feromagnetických částech i po vypnutí proudu. zrušení tohoto zbytkového magnetismu je síce možné zavedením proudu opačného smyslu, cožvšak vyvodí rovněž negativní účinek, nebo proudu pulsačního charakteru, což vyžaduje značné složitější zařízení. obdobné negativní účinky má použití pouze permanentního magnetu k přítlaku. Navíc je zde další nedostatek, že nelze obrátit směr působení sil. JUvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ovládání pří tlačnýçh sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních stro jů, zejména pro brzdičky s elementy jako jsou například čelis ti, kotoučky nebo palce, sestávající z tělesa, k němuž jsou připojeny permanentní magnety, podle vynálezu. Jeho podstata spočívá v tom, že V poli permanentních magnetů je na pőlovém nástavci upevněném V čelu tělesa brzdičkw uložena pohyblivé cívka,spojená s brzdicí čelistí brzdicího kotouče, přičemž po hyblivá cívka je opatřena ohebnými vývody, spojenými s výstupem elektronického ovládacího zařízení, jehož vstup je připojen na řídící element tohoto elektronického ovládacího zařízení pro nastavení individuální velikosti přítlaku brzdicí čelisti a brzdicího kotouče ajehož další vstup je připojen na centrální zdroj ovládací elektroveličiny pro centrální nastavení přítlaků mezi brzdicí čelistí a brzdicím kotoučem.Zařízenúapodle vynálezu je dosaženo jednak podstatného zjednodušení při ovládání velkého množství brzdiček, jak je tomu například u cívečnic. Dále toto zařízení umožní bezstupňovitou regulaci ve velkém rozsahu i bezstupňovitou doregulaci jednotlivých brzdiček,například pro vyrovnání účinků různých délek volných nití mezi cívečnicí a snovadlem, to je silového účinku prostředí, tedy vzduchu. Dalším podstatným vyšším účinkem tohoto zařízení je jednoduché odbrzdění všech brzdíček nebo i jednotlivé brzdičky vypnutím proudového zdroje. Další vyšší účinek spočíva v nezávislosti přítlačné síly na mechanickém posunu brzdícího elementu, což přináší výhodu zvýšení stability proti rozkmitání brzdícího elementu, zejména při vyšších rychlostech průběhu nítě brzdičkou,a dále pak zlepšení parametrů brzdění.Vynález a jeho účinky jsou blíže vysvětleny V popisu příkladu jeho provedení podle přiloženého výkresu, který znázor Aňuje v nárysu v řezu zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu.Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu sestává z tělesa Ž brzdičky, které je opatřeno zadním čelem l a předním čelem 3, k němuž je připevněn pólový nástavec g magnetu. K tělesu 2 brzdičky jsou přilepeny nebo jinak připojeny permanentní magnety Ž. Na pólovém nástavci g magnetuJe umístěna pohyblivá cívka Q s ohebnými vývody 1 a§. S pohyblivou cívkou Q je spojen čep Q, na kterém je upevněn kotouč lg s nalepenou gumou ll a brzdící čelistí lg. V tělese Ž brzdičky je upevněno těleso brzdícího kotouče lz a brzdícím kotoučém li. K tělesu brzdícího kotouče lg jsou připevněna vedení lg a lg nitě. Brzdičkou prochází nit ll. Ohebné vývody 1 a § jsou napojeny na zdroj napájecího proudu pohyblivé cívky Q přes elektronické ovládací zařízení lg, které je svými vstupy lg a gg připojeno na ovládací elementy pro nastavení individuální velikosti proudu do brzdíčky a pro nastavení společné, tedy centrální, úrovně proudu pro napájení pohyblivé cívky Q pro seřízení tahových sil u ovládané skupiny brzdiček. Individuální seřízení je výhodné zejména při použití brzdíček na cívečnici snovacích zařízení, kdy je patrný vlív rozdílných vzdálenosti cívek od snovadla na tahové síly jednotlivých snovaných nití.U zařízení je použito způsobu ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu, který je prováděný elektrickými prostředky a je využi telné pŕo brzdící elementy jako jsou kotoučky, čelísti nebopalce. Způsob spočívá V tom, že pohyblivá cívka Q, umístěnáv polí permanentního magnetu Ž a spojená s brzdícím elementem,vyvodí sílu, vlivem které dojde k bezstupňovitému ovládání přítlačných sil. Tato vyvozená sila je nezávislá na posuvu brzdícího elementu a je naopak závislá na proudu procházejícím touto pohyblivou cívkou.Zvyšováním nebo snižováním proudu do pohyblivé cívky Q se vytváří větší nebo menší přítlak mezi brzdící ćelistí lg a brzdícím kotoučem lg. Nastavení základní brzdné síly, například různé pro brzdíčky snovadla, které jsou uloženy na cívečnici v různých vzdálenostech od snovadla, se provádí indivi~ duálně ovládacím elementem elektronického ovládacího zařízení lg předřazeného k brzdičce. Zvyšování úrovně brzdění pro všechny brzdičky, například cívečnice, se provádí pomocí oůládací elektroveličíny přiváděné na vstupy elektronickych ovládacích zařízení lg předřazených k brzdičkám z centrálního stroje Úplné odbrzdění přítlačné síly mezi brzdícím kotoučem li a brzdící čelístí lg se provede odpojením brzdičex nebo brzdičky od napájecího stroje. Toto je velmi výhodné při navádění nití do brzdících elementů, například při zakládání nití na oívečnicí nebo při obsluze cívečnice při snování.Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdicími elementy brzdiček textilních strojů podle vynálezu jsou využitelné zejména V textilním průmysluZařízení Dro ovládání přítlačných sil mezi brzdícími elementy orzdioek textilních strojů, zejména pro brzdičky s elem 9 §ÉyJak 0 Jsou například čellsti, kotoučky nebo palce, sestávajlcí z tělesa, k němuž jsou pripojeny permanentnĺ magnety,vyznačující se tím, že v poli permenentních magnetů /5/ je na pó 1 °vém nástavcĺ /3/ upevhěném V čelu /l/ tělesa brzdičky /3/n i ,1 °ŽŤn 8 D 0 hybl 1 Vá Gĺvka /6/ Spojená s brzdící čelístí /12/ Pzd 1 °ĺh Ě°t°uČ° /14/ prlčemž pohyblivé cívka /6/ je 0 patře nalähebnyml VYV°dY /7 8/, sp 0 Jenými s výstupem elektronického ov dacího zarízení /18/, .jehož vstup /19/ je připojen na řídí,cí element tohoto elektronického ovládacího zařízení /ls/ pro nastavení individuální velikosti přítlaku brzdicí čelisti /la/ a brzdícího kotouče /l 4/ a jehož další vstup /2 o/ je připojen na centrální zdroj ovládací elektroveličiny pro centrální nastavení přítlaků mezi brzdicí čelistí /l 2/ a brzdicím kotoučem /14/.

MPK / Značky

MPK: B65H 59/22, D01H 13/10

Značky: textilních, brzdiček, prítlačných, zařízení, ovládání, strojů, brzdicími, elementy

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263411-zarizeni-pro-ovladani-pritlacnych-sil-mezi-brzdicimi-elementy-brzdicek-textilnich-stroju.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ovládání přítlačných sil mezi brzdicími elementy brzdiček textilních strojů</a>

Podobne patenty