Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků

Číslo patentu: 263407

Dátum: 11.04.1989

Autori: Václavík Karel, Bořil Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro zachycení reakce síly zatěžo~ vacích prvků při metrologioké kontrole vah, sestávající z opěr,jež jsou ve styku se základovým rámem váhy a jsou napojeny na společné závěsné oko, k němuž je jedním koncem připojen zatěžovací prvek.Metrologioká kontrola vah se v současné době vesměs provádí závažovými etalony, jejichž hmotnost působí tíhovou silou na zatěžovací ústrojí váhy stejně jako vážený materiál. Nevýhodou tohoto způsobu metrologické kontroly je to, že ukládání závažo~ vých etalonů na závažové ústrojí je u většiny konstrukcí veh velmi pracné a zdlouhavé. Kontrolovaná váha je tak vyřazována na dlouhou dobu z činnosti, čímž vznikají provozní ztráty.Je dále známé zařízení pro metrologickou kontrolu vah, jež sestává ze dvou skupin zatěžovacích prvků, které jsou napojeny na společné rozvodové vedení zdroje pohonu. Přitom jedna skupina zatěžovacích prvků působí silou na indikační část kontrolního měřidla, zatímco druhá skupina působí silou na váhový nosík zatěžovacího ústrojí váhy. Výhodou tohoto zařízení je zejména to, že zatěžovaoí prvky dané skupiny se velmi jednoduše umístují na pří~ stupně plochy váhověho nosníku, čímž se podstatně zkracuje proces metrologické kontroly vah. Toto zařízení je vybaveno přídavným zařízením pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků působících na zatěžovací ústrojí váhy. Pro každý z těchto zatěžovacích prvků je zde použito konzoly, jejíž spodní opěrné patky jsou uloženy v otvorech základového rámu. Zatěžovací prvek je jedním koncempřipojen ke konzole a druhým koncem je připojen k vyrovnávací desce uložené na přístupné ploše váhového nosníku. Posuvem vyrovnávacích desek po přístupných plochách váhového nosníku a posuvem spodních opěrných patek konzoly v otvoreoh základového rámu váhy se výhodně nastaví požadovaný směr působení sil zatěžovacíoh prvků. Nevýhodou tohoto přídavného zařízení je to, že není uzpůsobeno pro konstrukce vah, jež nemají potřebné přístupné plochy váhového nosníku a jejich základový rám není uzpůsoben pro uložení spodních opěrných patek konzoly do otvorů.Uvedené nevýhody odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že opěry, jež jsou uloženy na základovém rámu váhy, jsou spojeny se závěsným okem táhly, jež jsou opatřena vyrovnávacím ústrojím a zatěžovací prvek je k zatěžovacímu ústrojí váhy připojen přes úchytné ložisko. Úchytná ložiska jednotlivých zatěžovaoíoh prvků jsou uspořádána ve společné svislé rovině s těžnicí kontejneru.Vyšší účinek vynálezu spočívá v tom, že reakce síly zatěžovacích prvků je spolehlivě zaohyoena táhly a opěrami uloženými na základovém rámu váhy. Vyrovnávacím ústrojím lze podle potřeby seřídit délku táhel a tím nastavit směr působení síly zatěžovacího prvku rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Posuvem opěr po základovém rámu váhy lze nastavit výslednici působíoích sil zatěžovacích prvků do směru, který je totožný se směrem tíhové síly váženého materiálu. Tím lze přesně vyrovnat hodnotu zatížení závažového ústrojí při silovém působení zatěžovaoích prvků s hodnotou tíhového působení váženého materiálu. Konečným výsledkem pak je zpřesnění metrologické kontroly vah. Opěry a táhla jsou snadno odnímatelná a lze je tak výhodně použít pro metrologickou kontrolu dalších vah stejného typu.Příklad provedení zařízení podle vynálezu je sohematioky 1 ná 1 oPněn na výkresu v celkovém nárysu.V základovém rámu g váhy je na neznázorněném zatěžovacím ústrojí uložen kontajner 1 pro vážení sypkých nebo tekutýoh materiálů. Na základovém rámu g váhy jsou posuvně uloženy opěry 1,jež jsou táhly 5 spojeny se společným závěsným okem lg. K závěsnému oku 1 g je jedním koncem připojen zatěžovací prvek 2, který.-3 je druhým konoem připojen k úchytnému ložisku §, jež je upraveno na zatěžovacím ústrojí váhy. Podobně jsou na základovém rámu g váhy uloženy další opěrky 1 s táhly 1 dalších zatěžovacích prvků 2. ro připojení jednotlivých zatěžovacích prvků 2 jsou jednotlivé úchytná ložiska Q uspořádána na zatěžovacím ústrojí váhy ve společné svislé rovině s těžnioí kontejneru 1 a jsou ve směru půdorysného průmětu této roviny posuvná.Před započetím metrologické kontroly se seřídí délky táhel ł,a tím se nastaví směr silového působení zatěžovacího prvku 2 rovnoběžně se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Jednotlivé zatěžovací prvky 2 lze přitom rozmístit posuvem opěr 1 po základovém rámu g váhy tak, že výslednice jejich působícíoh sil se nastaví do směru, který je totožný se směrem působení tíhové síly váženého materiálu. Tím se přesně vyrovná hodnota zatížení závažového ústrojí váhy při silovém působení zatěžovacích prvků s hodnotou tíhové síly váženého materiálu. V průběhu metrologioké kontroly zatěžovací prvky 2 působí silově přes úchytná ložiska § na zatěžovací ústrojí kontrolované váhy. Táhla Q spolu s opěrami 1 přitom bezpečně zachyoují reakci působící síly zatěžovacího prvku 2. Po skončení metrologioké kontroly se odpojí táhla i od opěr 1 a zatěžovací prvek 2 se odpojí od úchytného ložiska §. Takto uvolněné části se podle potřeby přemístí k další váze stejného typu pro její metrologickou kontrolu.Vynálezu lze využít pro metrologickou kontrolu vah.Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků při metrologické kontrole van, sestávající z opěr, jež jsou ve styku se základovým rámem váhy a jsou napojeny na společné závěsné oko, k němuž je jedním koncem připojen zatěžovacŕ prvek, který je druhým koncem napojen na zatěžovací ústrojí váhy,vyznačující se tím, že opěry (3) jež jsou uloženy na základovém rámu (2) váhy, jsou se závěsným okem (10) spojeny táhly (4), která jsou opatřena vyrovnávacím ústrojím (5) a zatěžovací prvek (9) je k zatěžovacímu ústrojí váhy připojen přes úchytné ložisko (8).Zařízení podle bodu 1, vyznačující se tim, že úchytná ložiska (8) jednotlivých zatěžovacích prvků (9) jsou uspořádána ve společné svislé rovině s těžnicí kontejneru (1).

MPK / Značky

MPK: G01G 23/01

Značky: síly, reakce, prvků, zatěžovacích, zachycení, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263407-zarizeni-pro-zachyceni-reakce-sily-zatezovacich-prvku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro zachycení reakce síly zatěžovacích prvků</a>

Podobne patenty