Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje

Číslo patentu: 263345

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosík Bohumil, Grec Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve váloi pletacího stroje.Jsou známá zařízení pro nastavování výšky jednotlivých stahovačů, v nichž Je nastavováni prováděno pomocí kotoučů opatřených stupnicemi udávajících polohu stahovačů. Tyto stupnice mohou být bud kruhové a opatřeny otáčející se indikační ručkou, nebo se kruhová stupnice otáčí proti pevné značce,nebo mohou být stupnice přimé a doplněny indikační značkou. Nevýhodou těchto zařízení je, že každý zámkový systém musí být nastavován Jednotlivé, indikace nastavení Je viditelná pouze při detailním pohledu na jednotlivé stupnice.Dále Jsou známa zařízení, V nichž Jsou použitý číselníkové úchylkoměry umístěné v těsné blízkosti před zámkovými plášti. Nevýhodou těchto řešení Je, že při manipulaci se zámkovými bloky je nutno tyto úchylkoměry sejmout a po skončení manipulaoe se zámkovými bloky se musi tyto úchylkoměry znovu namontovat a znovu seřídit. Další nevýhodou tohoto uspořádání Je, že při obeluze stroje může dojít k odchylce od nastavených hodnot vlivem 1 malého nárazu na úchylkoměr.Výše uvedené nevýhody Jsou odstraněny zařízením pro nepřetržitou kontrolu nastaveni výšky stahovačů V pletacím stroji obsahujícím číaelnikový úchylkoměr podle vynálezu tím, že číselníkový úchylkoměr je umístěn vevzpěře v děleném pouzdru, v němž Je zajištěn šroubem a na jeho dotekovou tyčku doléhá jedno rameno dvouramenné páky uložené kyvně na čepu, přičemždruhé rameno dvouramenné páky Je na horní straně opatřenokuličkou a zasahuje do drážky v prstenci a rameno dvouramen~ né páky je v prostoru mezi čepem a místem styku s tyčkou doteku opatřeno vybráním, do něhož zapadá Jedna strana pružiny, jejíž druhá strana doléhá zdola na tlačítko.Výhodou zařízení podle vynálezu je to, že néní nutná ~ jeho demontáž při manipulací s bloky zámkového pláště, není nutno ho znovu nastąvovat při zpětné montáži, nemůže dojít k porušení nastavení náhodným úderom, dává nepřotržitě údaje o nastavení stahovačů v zámkových systémoch a stisknutím tlačítka působícího prostřednictvím pružiny na jedno rameno dvouramenné páky je možno vyloučií vůle v převodovýoh částech za řízení a upřesnit měřenou hodnotu.Zařízení podle vyhálezu je znázorněno na přípojeném výkrasu, kde značí obr. 1 čelní pohled na zařízení částečně vřezu a obr. 2 boční pohled na zařízení částečně v řezu.Zařízení pro nepřetržitou Kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje podle vynálezu (obr. 1,2) sestivá z číselníkoväho úchylkoměru Ž uloženého ve vzpěře Qtkterá je Jednou ze vzpěr nosoucích neznâzorněný nosič platinovýoh zámků. Vzpara Q jevýwořena z U profilu,otevřeného směrem ke středu stroJe,a její dolní část přechází do vodorovného ramene, které má rovněž U profil otevřený směrem dolů. V dolní části nahoru aměřujícího ramene vzpěry Q Je vytvořen otvor pro číselníkový úchylkoměr 1 a upevňovaoí šroub §. Vnitřní prostor v přeohodu z nahoru směřujícího ramene do vodorovného ramena vzpěry Q je uspořádán tak že tvoří otvor, do něhož je zasunuto dälené pouzdro 1, do kterého se zhora z vnitřní strany vzpěry Q vloží dotekovou tyčkou ll dolů číselníkový úchylkoměr 1. Utahováním šroubu § se děbné pouzdro 1 nejprve opře o zadní stranu otvoru, v němž je u 1 oženo,adalším utahováním äroubu Q se toto děloné pouzdro 1 sevře a svým vnitřním průměren sevře část číselníkového úchylkoměru 5 a dotekovou tyčkou łł, čímž se číselníkový úchylkoměr 1 ve vzpěře Q upevní.Doteková tyčka łł je ve styku s jedním ramenem dvouramenně páky 3, která kýve kolem čepu §a druhé rameno dvouramenné páky 3 zasahuje do drážky v prstenci ł. Prstenec ł je součástí neznázorněného zařízení pro hromadné etavění válcevých stehovačů. V horní straně ramene zasahujicího do drážky v prstenoi ł je uložena kulička 1, která je ve styku 5 horní stěnou drážky v pretenci 5. V ramentqdvouremenné páky 3 přivráceněm číselnikovému úohylkoměru i je provedeno vybrání łg, do něhož zapadá Jedna strana pružiny 2, druhá strane pružiny 2 doléhá na tlačítko łg. Pro kontrolu přesnosti měření Je možno stieknutím tlačítka łg, které prostřednictvím pružiny 2 působí na jedno rmaeno dvouramenné páky g,vymezit vůle v převodových částech zařízení a upřesnit měře~ nou hodnotu. Po uvolnění šroubu § je možno čiselníkový úChYlk 0 v měr 5 v děleném pouzdru Z nastavovet.Funkce zařízení podle vynálezu spočívá v tom, že rameno dvouramenné páky g zasahujicí do drážky v pretenci ł se kuličkou 3 dotýká horní stěny drâžky V prstenci ł a při přestavování prstence ł nahoru nebo dolů V závislosti na nutném nastavení výšky válcových stahovačů sleduje kulička 1 horní stěnu drážky a způsobipkývnuti dvouramenné páky g kolem čepu 5 tak,že v případě přestavění prstence ł směrem dolů kývne druhé rameno dvouramenné páky g směrem nahoru proti sile pružiny 2 a při přestavění prstence ł směrem nahoru kývne dvouramenná páka g působením sily pružiny 2 tak, že rameno s kuličkou 3Je stále kuličkou 3 ve styku 3 horní stěnou drážky v prsten ci ł. Tyto výchylky dvouramenné páky 3 působí na dotekovou tyčku łł číselníkového úchylkoměru Ž, ktorý nepřetržitě udává hodnotu nastavení válcových stahovačů ve váloi pletacího stroje.233 345 Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výškystahovačů ve vá 1 cip 1 etacího stroJeobaahuJici číselníkový úohy 1 koměr,vyznnčené tim, že číselníkový úchylkoměr(5) Je upevněn ve vzpěřa (6) v děleném pouzdru (7) šroubem (8) a na jeho dotekovou tyčku (11) doléhá Jedno rameno dvourąmenné páky (2), uložené kyvně na čepu (M), přičemž druhé rameno dvouramenňé páky (2) Je na horní atraně opntřeno kuličkou (3) a zasahuje do drážky v prstenci (1) 3 je ve styku s horní stěnou této drážky a rameno dvouramenné páky (2) je V prostoru mezi čepem (Ř) a mistem styku 5 dotekovou tyěkou (11) opatřeno vybránim (12), do něhož zapadá Jedna stranu pružiny (9), jejíž druhá strana doléhá zdala na tlačítko (10).

MPK / Značky

MPK: D04B 15/32

Značky: stroje, stahovačů, pletacího, nastavení, válci, kontrolu, nepřetržitou, výšky, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263345-zarizeni-pro-nepretrzitou-kontrolu-nastaveni-vysky-stahovacu-ve-valci-pletaciho-stroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro nepřetržitou kontrolu nastavení výšky stahovačů ve válci pletacího stroje</a>

Podobne patenty