Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku

Číslo patentu: 263043

Dátum: 11.04.1989

Autori: Knosek Jiří, Kaminský Lubomír, Knybel František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

263 043 Vynález řeší konstrukcí plovákového čidla zakotveného navodním toku, které spínáním elektrického kontaktu signalizuje přítomnost tekutých ropných látek na vodní hladině.Pro zjištování úniku tekutých ropných produktů do tekoucích vod se používají vodivostní sondy a čidla u nichž se využívá principu přerušení elektrického okruhu mezi smáčenými elektrodami v okamžiku, kdy jsou smáčeny olejovým filmem, jenž na nich vytváří dielektrický povlak. Kromě klasických hrotových elektrod jsou známy elektrody lžícového tvaru, neeené plovákem,u nichž se e výhodou využívá fázového rozdělení voda-olej a vzlínání oleje k povrchu lžícové elektrody. Problémem zůstává uspořádání těchto elektrod vůči plováku, které by spolehlivě dokázalo eliminovat rušivé vlivy proudění a vlnění hladiny vodního toku, které bývá častou přičinou vzniku falešných signálů. VUvedený problém řeší plovákové čidlo podle vynálezu, je~ hož podstata spočívá v tom, že sestává z katamaranové dvojice trupových plováků, které jsou od své svrchní plochy přes boky až pod čáru ponoru opatřeny elektricky vodivým pláštěm a v zadní části jejich mezitrupového prostoru je na ose výkyvně uloženo rameno vidlicových držáků dvou pomocných plováků, mezi nimiž je k jejich ramenu připevněna lžícová elektroda. Podle vy~ nálezu je příäová část plovákového čidla opatřena čelbovou plochou, která zasahuje pod čáru ponoru plovákového čidla a je opatřena česlovými štěrbinami a k zádi plovákového čidla je připevněna sféricky zakřivená vlnolamová zábrana s šírkou větší,než činí šířka plovákového čidla, V jejichž náběhových přechodech jsou vytvořeny vpuetové otvory.Výhodou plovákového čidla podle vynálezu oproti obdobným konstrukoím, i těm, které jsou vybaveny lžícovými elektrodamije izolace lžícové elektrody od rušivých vlivů turbulence vode203 043 ního proudu, stabilita čidle a také poznatok, že toto plováková j čidlo vybavené jedinou lžícovou elektrodou se vyznačuje naprosto spolehlivou funkcí, která nevyžaduje paralelní zálohování dalšími elektrodami.Vynález je v příkladu provedení schématicky znázorněn na připojených výkresoch, na nichž obr. 1 představuje půdorysný pohled na čidlo a obr. 2 je řezem A - A z obr. 1. 7Dva trupové plováky , g z polystyrénu jsou překryty měděnym pláštěm 1 zasehujicím přes boky plovákového čidla až pod čáru 5 ponoru. V zadní mezitrupové části plovákového čidla je na ose 5 výkyvně uloženo rameno Q vidlicových držáků 1, § dvou pomocných plováků 3, gg. K výkyvnému ramenu Q je připevněna lžícová elektroda łł. Před přid plovákového čidla je předsunuta čelbová plocha gg s česlovými štěrbinami łi a k zádi čidla je náběhovými plochami łg, łí, opatřenými výtokovými otvory AQ, łl, připevněna sféricky zakřivená vlnolamová zábrana ł§.Plovákové čidlo je-zakotveno na hladině vodního toku lankovým závěsem lg. Ve své horní části nese svorkovnici gg, do níž je přiveden dvoužilový elektrický vodič g nízkeho napětí. Jeden pramen vodiče g je vodivě připojen k plášti 1 smáčeném trvale vodou a druhý pramen gg vodiče 21 je vodivě připojen ke lžicové elektrodě gł. Čelbová plocha łg e česlovými štěrbinami 1 dovolují Stálý průtok vodního toku mezi oběma trupovými plováky L, g, ale brání pevným předmětům proplout do prostoru pomocných plováků g, go. Vlnolamová zábrana łg usnadňuje klidnou funkci kyvného ramena § voda proudící mezitrupovým proetorem plovákového čidla ke lžícové elektrodě A vystupuje klidně výtokovými otvory gá, L 1 v náběhových přechodech łg, łâ vlnolamové zábrany l. Tato zá~ brana łê plní současně i funkci norné stěnky zadržující v proetoru lžícové elektrody łł i rozptýlené, plovoucí olejové skvrny,které by jinak pro krátkou dobu styku s čidlem mohly být považovány mylně pro krátkodobost signálu za signál falošný.l. Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodních toků opatřené plovákovým tělesem k němuž je připevněna dotyková elektroda lžicového tvaru, vyznačené tím,že sestává z katamaranové dvojice trupovýoh plováků (1, 2) které jsou od své svrohní plochy přes body až pod čáru (4) Ponoru opatřeny elektricky vodivým pláštěm (3) a v zadní čáeti jejich mezitrupového prostoru je na ose (5) výkyvně uloženo rameno (6) vidlicových držáků (7, 8) dvou pomocných plováků (9, 10), mezi nimiž je K ramenu (6) připevněna lžicová elektroda (ll).2. Plovákové čidlo podle bodu l, vyznačené tím, že jeho přídová část je opatřena čelbovou plochou (12) zesahujicí pod čáru(4) ponoru a je opatřena česlovými štěrbinami (13).3. Plovákové čidlo podle bodu 1, vyznačené tím, že k jehozádije připevněna sféricky zakřivená vlnolamová zábrana (18)s šířkou větší než je šířka plovákového čidla a v jejích náběhových přechodech (14, 15) jsou vytvořeny výtokové otvory (16, 17).

MPK / Značky

MPK: G01N 27/26

Značky: čidlo, identifikaci, hladině, látek, vodního, plovákové, tekutých, ropných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263043-plovakove-cidlo-pro-identifikaci-tekutych-ropnych-latek-na-hladine-vodniho-toku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plovákové čidlo pro identifikaci tekutých ropných látek na hladině vodního toku</a>

Podobne patenty